Koti Blogi

Toimintakertomus

0

KANTAHELSINGIN OMAKOTIYHDISTYS RY:N TOIMINTAKERTOMUS

VUODELTA 2018

1. YLEISTÄ

Vuosi 2018 oli Kanta-Helsingin omakotiyhdistyksen 91. toimintavuosi. Kanta-Helsingin omakotiyhdistys on maan vanhin omakotiyhdistys. Sen toiminta-alue käsittää Koskelan, Kumpulan, LänsiKäpylän, Osmonkulman, Taivaskallion ja Toukolan omakotialueet, joilla on yhteensä n. 550 omakoti- ja pientalotonttia.

Yhdistys ajaa jäsentensä etua omakotiasumiseen ja asuinalueeseen liittyvis asioissa. Yhdistys toimii kanavana asukkaiden ja viranomaisten välillä ja pyrkii aktiivisesti tuomaan asukkaiden tarpeita ja näkökulmia esiin asuinalueita koskevassa suunnittelussa ja päätöksenteossa. Yhdistys järjestää tapahtumia, joissa käsitellään mm. asuinalueiden kehittämistä, turvallisuutta ja viihtyi- syyttä. Tapahtumissa on mahdollisuus kuulla asiantuntijoiden esitelmiä ja keskustella kaupungin edustajien kanssa omakotiasumista ja ympäristöä koskevista kysymyksistä se luonnollisesti tutustua alueen muihin asukkaisiin.

 

2. JÄSENISTÖ, HALLITUS JA JÄSENYYDET

Noin puolet Kanta-Helsingin omakotiyhdistyksen alueen omakoti- ja pientalotalouksista on jäsene omakotiyhdistyksessä. Kertomusvuoden aikana liittyi 14 uutta jäsentä. Jäsenyytensä irtisanoi 19 jäsentä. Jäsenmaksunsa maksaneiden määrä 31.12.2018 oli 324 (330/2017,307/2016, 299/2014, 278/2013, 298/2012 ja 280/2011). Jäsenmaksunsa maksamatta jättäneitä on jäsenluettelossa 35. Näistä osa on muun muassa pois muuttaneita, joiden muutosta yhdistys ei ole saanut tietoa. Yhteensä yhdistyksellä oli 359 jäsentä 31.12.2018. Vuoden 2017 jäsenmäärä 31.12.2017 oli 361.

Vuonna 2018 yhdistyksen puheenjohtajana toimi Tuuli Kunnas, varapuheenjohtajana Aarne Laak- konen ja taloudenhoitajana Jukka Salomaa. Yhdistyksen sihteerinä hallituksen ulkopuolelta toimi Katja Ikonen. Hallitus piti vuonna 2018 yhdeksän (9) kokousta.


Hallitukseen kuuluivat vuonna 2018 seuraavat jäsenet:

Tuuli Kunnas, puheenjohtaja                                                               LänsiKäpy

Mitri Kitti, varapuheenjohtaja                                                              Kumpula

Jukka Salomaa, taloudenhoitaja                                                          Länsi-Käpylä

Salli Hakala                                                                                         Kumpula

Tea Jarma-Vartiainen                                                                           Taivaskallio

Karoliina Kähö                                                                                    Toukola

Aarne Laakkonen                                                                                Koskela

Hannu Pohjanpalo                                                                               Toukola

Hannu Vartiainen                                                                                Taivaskallio

Eija Virtanen                                                                                        Osmonkulma

Toiminnantarkastajana toimi Tom Sandell ja varatoiminnantarkastajana Seppo Siljama.

Omakotiyhdistys on jäsene Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkassa ja siinä Keskisen suurpiirin kaupunginosayhdistysten valmistelutyöryhmässä, jonka kokoontumisesta huolehtii KallioSeura. Yhdistys on myös Hyötykasviyhdistyksen jäsen. Yhteistyö KHOKY:n

toiminta-alueen kaupunginosayhdistysten, KäpyläSeuran, Kumpulaseuran, KoskelaForsbyseuran ja ArabianrantaToukolaVanhakaupunkikaupunginosayhdistyksen (ArToVa), kanssa on tapauskohtaista.

3. YHDISTYKSEN TOIMINTA

3.1 Jäsenkokoukset

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 22.4.2018 Asukastalo Bokvillanissa, Toukolassa. Kokoukseen osallistui 47 yhdistyksen jäsentä. Kokouksessa käsiteltiin tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto, vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus toimintavuodelta 2017. Kokouksen jälkeen yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Tuuli Kunnas esitteli tontinvuokrien ajankohtaista tilannetta otsikolla 20-21 päättyvät sopimukset Koskela, Kumpula, Käpylä, Toukola –alueella. Esityksen jälkeen käytiin vilkas keskustelu.

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin 4.11.2018 Käpylän kirjastossa. Kokoukseen osallistui 58 yhdistyksen jäsentä. Kokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018, vahvistettiin henkilöjäsenmaksuksi 10 euroa ja asuntoosakeyhtiöiden ja osuuskuntien jäsenmaksuksi 5 euroa huoneistoa kohden. Vapaaehtoisen jäsenmaksun voi antaa tukena yhdistykselle virallisen jäsenmaksun yhteydessä. Valittiin yhdistykselle puheenjohtaja, hallitus, toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.


3.2 Jäsenkirjeet ja facebook-ryhmät

Jäsenille lähetettiin kertomusvuoden aikana kolme jäsenkirjettä: 11.2.2017, 16.4.2017 ja 3.10.2018. Jäsenkirje lähetettiin sähköisesti sähköpostiosoitteensa antaneille, muille se postitettiin kirjeitse.

3.3 Irtolavat jäsenistön käyttöön

Yhdistys tilasi jälleen vaihtolavat jäsenistön pihojen ja puutarhojen syyssiivousta varten yhdistyksen laskuun. Vaihtolavoja oli alueellamme kuudessa paikassa viikonloppuna 2-4.11.2018: Koskelassa, Kumpulassa, Länsi-Käpylässä, Osmonkulmassa, Toukolassa ja Taivaskalliolla

3.4 Tontinvuokra

Hallitus seurasi toimintavuonna (2018) uusittavia sopimuksia ja jo toteutettuja tontinvuokrakorotuksia. Selvitystyöllä pyrittiin kartoittamaan uusien sopimusten perusteita, vuokratasoa se löytämään keinoja vuokratason pysyttämiseksi kohtuullisena. Yhdistyksen edustajat tapasivat ja ottivat yhteyttä politikkoihin. Yhdistys palkkasi vaikuttamistyöhönsä myös ulkopuolista asiantuntija-apua.

Kaupunginvaltuusto teki 10.10.2018 päätöksen, joka on muutoksenhaku kieltoinen. Yhdistys päätti syyskokouksessa tehdä kunnallisvalituksen hallinto-oikeuteen, yhdistys voi olla valituksen tekijä. Kokous valtuutti hallituksen valmistelemaan asian ja jättämään valituksen määräaikaan mennessä. Hallinto-oikeus otti asian käsittelyyn 2018.

Syyskokous valtuutti hallituksen tekemään tutkintapyynnön Kilpailu- ja kuluttajavirastolle, tätä valmisteltiin vuonna 2018.

3.5 GEM propertyn lausunto

Yhdistys tilasi toimintavuonna 2018 GEM propertyltä arviolausunnon pientalorakennusoikeuden arvosta Käpylässä, Kumpulassa, Koskelassa ja Toukolassa.

3.6 Muuta

Yhdistys lainasi toimintavuoden aikana jäsenilleen pensasleikkuria ja siihen liittyviä kuulosuojaimia se turvavaljaita.

4. YHDISTYKSEN TALOUS

4.1. Kertomusvuoden talous

Yhdistyksen varsinaisen toiminnan kulut rahoitettiin suurimmaksi osaksi jäsenmaksutuotoilla, jotka olivat 3560 euroa (3525 euroa vuonna 2017). Kertomusvuonna yhdistyksellä oli 330 jäsenmaksun maksanutta jäsentä.

Pääomatulot olivat 7167,29 euroa (edellise vuonna 6599,20 euroa). Siirtolavojen tilaaminen jäsenten käyttöön maksoi noin 2500 euroa.

Tiedotuskulut olivat noin 414 euroa (2000 euroa edellisvuonna). Kustannuksia on pystytty alentamaan jakamalla merkittä osa paperisista jäsenkirjeistä hallituslaisten voimin se lisäämällä sähköpostijakelun piirissä olevien jäsenten määrää.

Kokous- ja toimistokulut olivat 887 euroa (edellise vuonna 1244 euroa).

Pankkikulut olivat 280 euroa (edellise vuonna 275).

4.2. Arvio todennäköises tulevasta kehityksestä

Yhdistyksen varsinainen toiminta katetaan edelleen pääasiallisesti jäsenmaksutuloilla ja osinkotuloilla. Vuonna 2019 tilillä olevat varat ja kuluvan vuoden tulot riittänevät hyvin toimintasuunnitelmassa olevien hankkeiden toteuttamiseen. Yhdistys varautuu myös taloudellisesti suureen haasteeseen eli tontinvuokrasopimusten uusimiseen. Se saattaa aiheuttaa huomattavan suuria kuluja, jotka pystytään rahoittamaan pitkälti myös yhdistyksen käteisvaroilla. Tarvetta jäsenmaksujen merkittäviin korotuksiin ei ole näköpiirissä.

Kokouskulut ovat olleet varsin alhaiset, koska hallitus on pitänyt kokouksia jäseniensä kodeissa ja Käpylän kirjastoa voidaan käyttää yhdistyksen vuosikokoustilana. Kirjaston käytöstä ei peritä vuokraa ja tilojen käyttö on mahdollista myös viikonloppuisin.

Kansanliike perustettu!

0

Kumpulan kylätilassa pidettiin 13.3. tilaisuus, jossa päätettiin kansanliikkeen perustamisesta Kanta-Helsingin omakotialueen tontinvuokraajien etua ajamaan. Lisätietoja Tonteilla tavataan -sivustolla
http://tonteillatavataan.fi/

Tonteilla tavataan-linkki Facebook-sivuille: https://www.facebook.com/tonteillatavataan/?fref=ts

Tietoa kansanliikkeelle voi toimittaa osoitteeseen info@tonteillatavataan.fi

Tontinvuokrien uusimisesta

0
* Kaupunginvaltuuston vuokraperusteista tekemän päätöksen nojalla kaupunki on julkaissut erillisiä päätösilmoituksia koskien asuntotonttien pitkäaikaista vuokraamista koskevien sopimusten uusimista Koskelan, Kumpulan, Käpylän ja Toukolan alueella:
 
* Valitus hallinto-oikeudelle Helsingin kaupunginvaltuuston antamasta päätöksestä (10.10.2018, diariono. HEL 2018-005993 T 10 01 01 02, esityslista 17/2018, asia 10/§ 285) koskien vuokrausperusteiden määrittämistä asuntotonteille, joiden maanvuokrasopimukset päättyvät vuosina 2020 ja 2021.
 
* Kaupunginhallituksen päätös 1.10.2018 oli esityslistan mukainen (kohta 8 alla olevassa linkissä). Lopullisen päätöksen tekee kaupunginvaltuusto.
https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Paatostiedote/2018/Keha_2018-10-01_Khs_37_Pt/index.html

* Helsinki päättää rajuista vuokrankorotuksista 750 tontilla – Omakoti­yhdistyksen mukaan naapuri maksaisi vuodessa satasia enemmän kylpyhuone­remontin takia. HS 1.10.2018.
https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005847170.html
 
* Omakotialueet ränsistyvät? Hannu Pohjanpalo HS 1.10.2018
https://www.hs.fi/paivanlehti/01102018/art-2000005847227.html
 
* KAUPUNKIYMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN ESITYSLISTA 12.6.2018 KOKOUKSEEN. Katso Asia/12:
 
* Kaupunkiympäristölautakunnan jäsenten yhteystiedot:
 
* Anne Haila Kaupunkien aikakausi-julkaisussa Vapaavuoren kaupunkisymposiumin yhteydessä 21.3.2018:
https://www.winware.fi/KHOKY/Haila_Kaupunkipolitiikka2020.pdf
 
Professorit arvostelevat Helsinkiä, joka päätti salata tonttipapereita: “Kyllä näiden pitäisi olla julkista tietoa”, Yleisradio 14.3.2018:
https://yle.fi/uutiset/3-10116024

* Salaiset raportit määrittävät Helsingin tonttien hinnat puutaloalueilla, Yleisradio 9.3.2018:
https://yle.fi/uutiset/3-10104579

* Kaupungin perustelut vuokrankorotuksille, 2015 uusitut vuokrat:
https://dev.hel.fi/paatokset/media/att/e8/e806bbbbb6c4f3f1cea308cd838bdacef09d2d19.pdf
 
Nya tomthyran förbryllar småhusägare, HBL 19.2.2018
https://www.hbl.fi/artikel/nya-tomthyran-forbryllar-smahusagare-2/
 
* Helsingissä omakotitalon keskihinta putosi 7% 2017, HS 17.2.2018:
https://www.hs.fi/talous/art-2000005569219.html 
 
* Tontin osuus asunnon hinnasta pienentynyt, HS 29.11.2017:
https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005467280.html
 
* Maan hinnan kehityksestä mm. pääkaupunkiseudulla, RT 28.11.2017, Ks. Peltolan raportti (toinen linkki, liite 2), joka osoittaa Helsingin tonttien hintojen 2015 laskeneen 1% vuoden 2010 tasosta.
* Vapaavuori repii veronalennukset maanvuokralaisilta, IS 25.11.2017:
http://www.iltalehti.fi/politiikka/201711242200558820_pi.shtml
* Lehtisaarelaiset uhkaavat oikeustoimilla, HS 26.4.2017 & HS 4.1.2017 ja kirkkovaltuuston päätös Lehtisaaren korotuksista, HS 13.5.2017:

* Sami Haapanen, kiinteistöviraston osastopäällikkö, HS 23.2.2017:
http://www.hs.fi/mielipide/art-2000005098619.html

* Kenelle kuuluu arvonnousu vanhoilla puutaloalueilla? HS 16.2.2017
http://www.hs.fi/paivanlehti/16022017/art-2000005089063.html

Helsingin virkamiehet keksivät, miten voi romuttaa asuntojen arvot, Talouselämä 15.2.2017:
https://www.talouselama.fi/uutiset/helsingin-virkamiehet-keksivat-miten-voi-romuttaa-asuntojen-arvot/d1e3c18e-2ce5-3004-9514-841ec126932c?ref=email:dde3

* Minna Isoahon puheenvuoro, US 13.2.2017:
http://minnaisoaho.puheenvuoro.uusisuomi.fi/231441-tonttien-hinnat-ovat-karanneet-pilviin-helsingissa

* Tontinvuokrien roima korotus nostaa tuhansien helsinkiläisten asumiskuluja – katso laskurista, missä ja paljonko vuokra nousee, HS 13.2.2017
http://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005085477.html

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Yhdistyksen jäsenrekisteriseloste

0

Yhdistyksen jäsenrekisteriseloste on nähtävissä täällä: 

https://winware.fi/KHOKY/Kanta-HelsinginOmakotiyhdistyksenRekisteriseloste.pdf

 

 

Yhdistys

0

 

Kanta-Helsingin Omakotiyhdistys RY, jonka toiminta-alue käsittää Koskelan, Kumpulan, Käpylän (Länsi-Käpylä, Osmonkulma ja Taivaskallio) ja Toukolan, on perustettu vuonna 1927. Se on Suomen vanhin omakotiyhdistys.
Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää jäsenistönsä eli omakoti- ja paritaloasukkaiden sekä pienten asunto-osakeyhtiöiden ja osuuskuntien asukkaiden yleisiä ja yhteisiä etuja asumista koskevissa asioissa sekä muissa pientaloalueisiin liittyvissä kysymyksissä. Tavoitteena on myös kehittää jäsenistön asumiseen liittyviä yhteisiä harrastuksia ja yhteishenkeä sekä tarjota tietoa ajankohtaisista aiheista.

Yhdistyksen puheenjohtajana toimii Tuuli Kunnas. Hallituksen yhteystiedot löydät sivulta “Hallitus”. Ota yhteyttä hallituksen jäseniin, jos huomaat alueellasi epäkohtia, joihin olisi syytä puuttua tai jos sinulla on muuta tiedotettavaa jäsenille. Voit myös seurata tapahtumia Facebookin ryhmässä Kanta-Helsingin omakotiyhdistyksen jäsenet.

TONTINVUOKRA
Suurelta osalta jäsenistöä tonttien vuokra-ajat umpeutuvat vuonna 2020. Tällöin on suuria paineita vuokrien korotuksiin. Yhdistys on asiassa hyvissä ajoin liikkeellä, jotta pystymme yhdessä vaikuttamaan mahdollisimman pitkään vuokra-aikaan ja edulliseen vuokraan. Seuraamme tulevina vuosina tehtäviä tontinvuokrasopimusten uusimisia muualla kaupungissa. Tontinvuokrien taso on poliittinen päätös.

 

Tapahtumat

0

Toimintasuunnitelma

0

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019

Maan vanhimman Kanta-Helsingin omakotiyhdistyksen (perustettu 27.10.1927) toiminnan tarkoituksena on edistää
jäsenistönsä yleisiä ja yhteisiä etuja omakoti- ja pientalojen omistusta ja tonttien hallintaa koskevissa asioissa sekä
omakoti- ja pientaloalueisiin liittyvissä muissa kysymyksissä. Pyrkimyksenä on kehittää jäsenistön yhteishenkeä ja
asumiseen liittyviä toimintoja ja yhteisiä harrastuksia.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys seuraa omakoti- ja pientaloasumisen ja alueensa kehitystä, tekee
julkishallinnon, kuten kaupungin elimille ja muille tahoille aloitteita ja esityksiä, antaa lausuntoja, käy neuvotteluja,
harjoittaa julkaisutoimintaa, järjestää esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia ja ryhtyy muihinkin samantapaisiin yhdistyksen
tarkoitusta edistäviin toimenpiteisiin.
Omakotiyhdistyksen toiminta-alue käsittää Koskelan, Kumpulan, Länsi-Käpylän, Osmonkulman, Taivaskallion ja
Toukolan omakotialueet, joilla on yhteensä n. 550 omakoti- ja pientalotonttia. Jäseniä yhdistyksellä on noin 330 ja
jäsenmäärää pyritään lisäämään puuttuvilta osin.
Toimintavuonna 2019 yhdistyksen toimintasuunnitelma käsittää seuraavaa:

Tontinvuokra-asia ja asuminen:
1.1 Jatketaan edelleen aktiivista linjaa pientalotonttien vuokrien ja suunniteltujen korotustoimenpiteiden
seurannassa ja niihin vaikuttamisessa. Selvitetään, miten Helsinki on viime vuosina menetellyt ja aikoo
jatkossa menetellä kaupungin pientalotonttien vuokrasuhteiden uusimisessa tai tonttien myynnissä. Käydään
aktiivista vuoropuhelua virkamiesten ja poliittisten päättäjien kanssa. Pyritään arvioimaan, mitä
korotuspaineet merkitsevät alueemme omakotiasukkaille. Tiedotetaan jäsenistölle vuokra-asioiden
etenemisestä. Pääasiallisena tiedotuskanavana käytetään yhdistyksen Facebook-ryhmän sivua (Kanta-
Helsingin Omakotiyhdistyksen jäsenet), jonka ohella tiedotetaan jäsenkirjeen välityksellä. Tehdään
yhteistyötä alueen yhdistysten ja henkilöiden kanssa tarpeen mukaan.
1.2 Hankitaan tarvittavaa osaamista/apua yhdistyksen käyttöön ja varataan tähän määrärahoja.
1.3 Järjestetään jäsenille ohjeistusta esim. huoneenvuokrauksesta ja/tai talotyyppimuutoksista mikäli aiheet ovat
tontinvuokrapäätösten kautta ajankohtaisia.

Kaava-asiat:
2.1 Seurataan toiminta-alueella ja sen ympäristössä tapahtuvia kaava-, rakentamis- sekä muita maankäytön
hankkeita.
Viherasiat:
3.1 Seurataan toiminta-alueen viheraluesuunnitelmien laadintaa ja toteuttamista.
Liikenneasiat:
4.1 Seurataan toiminta-alueen liikennejärjestelyjen toimivuutta ja uusia suunnitelmia. Tarvittaessa ehdotetaan
näihin muutoksia sekä edistetään tärkeimpien parannuksien toteutumista.
Ympäristöasiat:
5.1 Hankitaan siirtolavoja yhdeksi viikonlopuksi loka-marraskuun vaihteessa omakotiyhdistyksen jäsenten
käyttöön viherkompostijätteen poiskuljetusta varten tai toteutetaan vaihtoehtoisia tapoja viherkompostijätteen
keräykselle.

Palvelut:
6.1 Seurataan palvelujen toimivuutta alueella ja tehdään tarvittaessa ehdotuksia palveluiden parantamiseksi.
6.2 Seurataan, että kaupungin vastuulleen ottama katujen kunnossapito vastaa asukkaiden toivomaa laatutasoa ja
kustannukset pysyvät kohtuullisina.
Jäsenhankinta ja vuorovaikutus:
7.1 Harjoitetaan aktiivisista jäsenhankintaan jakamalla tietoa omakotiyhdistyksestä ja tontinvuokrien
korotuksesta.
7.2 Pyritään aktiiviseen vuorovaikutukseen jäsenistön kanssa niin, että jäsenistön ehdotukset ja ideat erilaisista
kehittämistarpeista tulisivat hallituksen tietoon. Viestinnän pääpaino on sähköisessä viestinnässä.
7.3 Kevät- ja syyskokoukseen valitaan mielenkiintoiset, ajankohtaiset esitelmän aiheet.
Järjestöjen yhteistyö:
8.1 KHOKY on Helsingin kaupunginosat ry:n, HELKAn jäsen, mikä mm. turvaa tiedonsaannin kaupungin
kehittämissuunnitelmista ja luo pohjan asukasyhdistysten väliselle yhteistyölle
8.2 Tehdään tarvittaessa yhteistyötä KHOKY:n toiminta-alueen kaupunginosayhdistysten kanssa ja osallistutaan alueen tapahtumiin harkinnan mukaan.

Organisaatio:
9.1 Yhdistyksen asioita hoitaa osa-aikaisesti palkattu sihteeri.

 

Pitäiskö fiksata -palvelu

0

Onko kadussa kuoppa tai roikkuvatko puiden oksat puistokäytävällä?

Nämä ja vastaavat kaupungin toimenpiteitä vaativat ongelmat voi ilmoittaa Helsingin kaupungin rakennusvirastolle Pitäiskö fiksata -palvelun kautta. Samassa palvelussa voi katsoa ja kommentoida muiden kaupunkilaisten tekemiä fiksausaloitteita.    

Fiksataan kotikulmat kuntoon!

http://metro.fi/fiksaus/

fiksaus.metrolive.fi mobiiliversio

Jäsenkirje 1/2016

0

Jäsenkirje 1/2016 on lähetetty sähköpostinsa ilmoittaneille. Paperikirjeet on jaettu. 

 

Sisällysluettelo

Sääntömuutosehdotus ja toimintakertomus Kompostointikurssi 27.4.2016 Kiinteistöjuridiikan ilta 20.5.2016 Tontinvuokraklinikka Kumpulan kyläjuhlilla Puutarha- ja rakennusjätteen suursäkkikeräys HSY:n keräysautot Jäsenmaksu 2016 Jäsenkirje ja muu tiedotus sähköpostiin Hallitus 2016

Sääntömuutosehdotus ja toimintakertomus

Omakotiyhdistyksen sääntömääräisessä kevätkokouksessa sunnuntaina 17.4.2016 klo 16.00 Käpylän kirjastossa käsitellään sääntömuutosehdotusta. Muutosehdotukseen voi tutustua yhdistyksen kotisivuilla. Kotisivuille on myös ladattu vuoden 2015 toimintakertomus. Kutsu kevätkokoukseen oli edellisessä jäsenkirjeessä.

Kompostointikurssi 27.4.

Järjestämme jäsenillemme kompostointikurssin keskiviikkona 27.4. klo 18.15 – 20.15. Paikkana on Arabian asukastalo Bokvillan, Hämeentie 125. HSY:n kompostointineuvoja kertoo illan aikana, mitä kompostoinnin aloittamiseen tarvitaan ja kuinka sen saa toimimaan. Tilaisuudessa voi myös jakaa omia kokemuksia ja kysyä neuvoja omaan kompostointiin liittyen.

Kiinteistöjuridiikan ilta 20.5.

Järjestämme jäsenillemme kiinteistöjuridiikan illan perjantaina 20.5.2016 klo 17.30 Käpylän kirjastossa, mikäli kiinnostuneita on tarpeeksi. Aiheesta alustaa ja kysymyksiin vastaa oikeustieteiden maisteri Kristel Pynnönen. Illan aikana käydään läpi nimenomaan pientaloihin liittyviä juridisia kysymyksiä. Tulevien tontinvuokrakorotusten myötä osa meistä voi haluta vuokrata tai myydä osan talostaan. Tilaisuudessa käydään läpi erilaisia vaihtoehtoja (asunto-osakeyhtiö, hallinnanjakosopimus ym.) ja niiden taloudellisia ja hallinnollisia vaikutuksia.

Jos aihe kiinnostaa, niin ilmoittaudu mukaan puheenjohtajalle

(tuulikunnas@gmail.com tai tekstiviestillä 040 172 0073) 11. toukokuuta mennessä. Voit toimittaa kysymyksiä jo etukäteen puheenjohtajalle.

Tontinvuokraklinikka Kumpulan kyläjuhlilla 28.5.

Pidämme kyläjuhlilla tontinvuokraklinikkaa, jossa laskemme tämänhetkisten tietojen perusteella arvion tulevasta tontinvuokrastanne. Poikkea paikalle juttelemaan! Klinikan paikka ja aika tullaan kertomaan yhdistyksen kotisivuilla ja sähköpostijäsenillemme lähetämme tiedon ennen kyläjuhlia.

Puutarha- ja rakennusjätteen suursäkkikeräys

Yhdistys on neuvotellut jäsenilleen alennusta SiistiPihan tarjoamasta suursäkeillä tapahtuvasta jätekeräyksestä. Kukin jäsen vastaa omien jätteidensä lajittelusta, säkittämisestä, säkkien hankinnasta ja säkkien noudon tilaamisesta sekä kaikista toimintaa liittyvistä kustannuksista suoraan SiistiPihan kanssa. Yhdistys kannustaa jäseniään muodostamaan naapuruston yhteisiä jätekimppoja, jos omassa taloudessa ei yksittäistä jätelajia ole syntynyt kokonaisen säkin vertaa.

HSY:n keräysautot

Keräysautoihin voi tuoda kodin vaarallista jätettä, sähkölaitteita ja metalliromua. Jätteet otetaan vastaan maksutta.

Maanantai 9.5.

20.20–20.50 Koreankatu/ Kaironkatu, 00560 Tiistai 10.5. 19.30–20.10 Allastie, maauimalan p-alue, 00560 Tiistai 10.5. 20.20–20.50 Pikkukoskentie, uimarannan p-alue, 00650 Keskiviikko 11.5. 17.00–17.30 Sampsantie/ Pellervontie, Akseli Toivosen kenttä, 00610 Keskiviikko 11.5. 17.40–18.20 Vaakalinnuntie/ Vipusentie, 00610

Jäsenmaksu 2016

Syyskokous 2015 vahvisti seuraavat jäsenmaksut vuodelle 2016:

10 euroa henkilöjäseniltä (sekä varsinaiset jäsenet että kannatusjäsenet), 5 euroa per huoneisto asunto-osakeyhtiöiltä ja –osuuskunnilta (varsinaiset ja kannatusjäsenet) ja 10 euroa muilta yhteisöiltä ja yrityksiltä.

Yhdistyksen tili on

Nordea FI56 1239 3007 2000 95.

Jäsenkirje sähköpostiin

Hallitus toivoo, että mahdollisimman moni voisi vastaanottaa jäsenkirjeen ja muun tiedotuksen sähköpostilla. Paperisen kirjeen monistaminen, tarroitus ja jakelu sekä postitus ovat melkoinen ponnistus, jota ei voi tehdä ajasta ja paikasta riippumatta. Auta meitä nopeuttamaan tiedonkulkua, vähentämään kustannuksia ja mikä tärkeintä vapauttamaan aikaa varsinaiseen työhön eli yhteisten asioiden edistämiseen. Jos Sinulle sopii, mutta et ole vielä s-postilistalla, ilmoita osoitteesi Jukka Salomaalle: jukka.vt.salomaa@gmail.com

Huomaathan, että esimerkiksi osan tontinvuokrasopimusten uusimiseen liittyvästä tiedosta kykenemme toimittamaan jäsenillemme vain sähköisesti.

Hallitus 2016

Yhdistyksen syyskokous 2015 valitsi vuodelle 2016 seuraavan hallituksen:

puheenjohtaja Tuuli Kunnas Länsi-Käpylä tuulikunnas-at-gmail.com 040 172 0073

varapuheenjohtaja Aarne Laakkonen Koskela aarne.laakkonen-at-kolumbus.fi 040 766 6375

välinevastaava Jorma Ikonen Kumpula jore.ikonen-at-saunalahti.fi 0400 870560

sihteeri Tea Jarma-Vartiainen Taivaskallio tea.jarmavartiainen-at-gmail.com

jäsen Hannu Vartiainen Taivaskallio hannu.vartiainen-at-helsinki.fi

jäsen Salli Hakala Kumpula sallihakala-at-gmail.com

taloudenhoitaja Jukka Salomaa Länsi-Käpylä jukka.vt.salomaa-at-gmail.com 050 3220397

jäsen Karoliina Kähö Toukola karoliina.kaho-at-gmail.com

web-vastaava Hannu Pohjanpalo Toukola hannu.pohjanpalo-at-winware.fi

jäsen Risto Sipilä Taivaskallio kotiristo-at-luukku.com

jäsen Pertti Sirpoma Länsi-Käpylä pertti.sirpoma-at-gmail.com

jäsen Timo Toikkanen Toukola timo.toikkanen-at-hotmail.com

jäsen Eija Virtanen Osmonkulma eija.virtanen-at-kolumbus.fi

Korvaa sähköpostiosoitteissa -at- tavanomaisella @-merkillä.

Kevätkokous 19.4.2015

0

Kevätkokous pidetään sunnuntaina 19.4.2015 kello 16 alkaen Käpylän kirjastossa, Väinölänkatu 5, 00610 Helsinki. Tilaisuudessa myös esitelmä ajankohtaisesta aiheesta. Tervetuloa tapaamaan muita omakotiasujia ja keskustelemaan meille tärkeistä asioista. Tavattavissa myös omaan alueesi hallituksen jäsenet. Lämpimästi tervetuloa!