väärä paikka

KANTA-HELSINGIN OMAKOTIYHDISTYS
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009
Kanta-Helsingin omakotiyhdistys on perustettu 27.10.1927 ja on maan vanhin
omakotiyhdistys. Toiminnan tarkoituksena on edistää jäsenistönsä yleisiä ja yhteisiä
etuja omakotitalojen omistusta ja -tonttien hallintaa koskevissa asioissa sekä
omakotialueisiin liittyvissä muissa kysymyksissä samoin kuin kehittää jäsenistönsä
omakotiasumiseen liittyviä yhteisiä harrastuksia ja yhteishenkeä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tekee aloitteita ja esityksiä, antaa lausuntoja,
käy neuvotteluja, harjoittaa julkaisutoimintaa, järjestää esitelmä- ja
keskustelutilaisuuksia ja ryhtyy muihinkin samantapaisiin yhdistyksen tarkoitusta
edistäviin toimenpiteisiin.
Omakotiyhdistyksen toiminta-alue käsittää Koskelan, Kumpulan, Länsi-Käpylän,
Osmonkulman, Taivaskallion ja Toukolan omakotialueet, joilla on yhteensä n. 570
omakotitaloa.
Toimintavuonna 2009 yhdistyksen toimintasuunnitelma käsittää seuraavaa:
Tontinvuokra-asia:
• Jatketaan aktiivista linjaa omakotitonttien vuokrien seurannassa esim.
selvittämällä, miten ne määräytyvät Espoossa, Vantaalla, Tampereella ja
Turussa sekä miten Helsinki on viime vuosina menetellyt ja aikoo jatkossa
menetellä kaupungin omakotitonttien vuokrasuhteiden uusimisessa.
Viherasiat:
• Pihat ja perinteet –sarjassa pyritään järjestämään 1-2 ns. puustokävelyä, jolloin
saadaan ohjeita puuston hoidosta piha-alueilla.
2
• Osallistutaan rakennusviraston katu- ja puisto-osaston toimesta laadittavan
Käpylän viheraluesuunnitelman tekoon sen mukaan, kuin osallistuva
suunnittelu sallii. Selvitetään, milloin vastaava suunnittelu käynnistyy muilla
KHOKY:n alueilla.
• Mikäli rahoitusta saadaan järjestymään, ryhdytään hankkeeseen tarkoituksena
aikaan saada käsikirja ”Pihat ja perinteet”, vanhojen, kulttuurihistoriallisesti
arvokkaiden omakotialueiden pihojen, puutarhojen ja kadunvarsinäkymien
vaalimiseksi ja hoitamiseksi
Liikenneasiat:
• Seurataan edelleen syksyllä 2009 valmistuvan Hakamäentien
perusparannushankkeen etenemistä ja tarvittaessa vaikutetaan asukkaiden
kannalta tarpeellisissa kohdin toteutukseen.
• Yhdessä Käpylä-Seuran kanssa ryhdytään kiirehtimistoimenpiteisiin tunnelin
rakentamiseksi Hakamäentieltä Lahden väylälle tulevien liikenneruuhkien
helpottamiseksi.
• Seurataan Kustaa Vaasan tien melu- ja liikenneongelmien vähentämiseksi
aikaansaadun nopeusrajoituksen (50 km/h) vaikutusta ja tarvittaessa esitetään
noudattamista tehostavia toimenpiteitä.
• Jatketaan taistelua Ykkösen raitiovaunun palvelun parantamiseksi tavoitteena
tiheämmät vuorovälit päivällä sekä ilta- ja viikonloppuliikennöinti. Selvitetään
linjan jatkamisen mahdollisuutta liittyen Jokeriratasuunnitelmaan.
• Yhdessä muiden asukasyhdistysten kanssa vaikutetaan liikenneturvallisuuden
parantamiseksi ja sujuvien liikennepalvelujen aikaansaamiseksi alueellamme.
Palvelut:
• Vaikutetaan kaikin mahdollisin keinoin Koskelan terveysaseman
pysyttämiseksi alueella niin, että sitä ei yhdistetä mihinkään muuhun
terveysasemaan.
3
• Seurataan mahdollisia postinkannon muutossuunnitelmia. Vaikutetaan, että
nykyinen laatikkokanto säilytetään, eikä ryhmityssuunnitelmia toteuteta.
• Seurataan, että kaupungin vastuulleen ottama katujen kunnossapito vastaa
asukkaiden toivomaa laatutasoa ja kustannukset pysyvät kohtuullisina.
• Selvitetään jonkinmuotoisen talkkaritoiminnan käynnistämismahdollisuuksia
alueella.
Ympäristöasiat:
• Seurataan ns. romuautolain laadinnan etenemistä ja vaikutetaan niin, että laista
tulee sellainen, että sen nojalla voidaan nykyiset haittatekijät saada
poistetuiksi. Vaikutetaan kaupungin viranomaisiin niin, että lain tultua
voimaan, kaupunki ryhtyy viipymättä romuautojen poistotoimenpiteisiin.
• Ryhdytään toimenpiteisiin, että YTV toimeenpanee omakotialueillamme
toimivan jätehuoltojärjestelmän, jossa hyötykäyttölajittelu on hyvin järjestetty
ja asukkaiden tiedossa.
• Vaikutetaan niin, että KHOKY:n esityksen mukaisesti kaupunki kustantaa
siirtolavat syksyisin yhden viikonlopun ajaksi kaupungin vuokratonttien
omakotiasukkaille puutarhajätteen poiskuljettamiseksi, omakotiyhdistys hoitaa
organisoinnin ja informoinnin.
Kaava-asiat:
• Seurataan kaupunginhallituksesta palautetun Länsi-Käpylän kaavamuutosasian
uudelleenvalmistelua ja käsittelyä päätöksenteossa ja vaikutetaan niin, että
kaava tulee asukkaita tyydyttävään muotoon.
• Seurataan Messukeskuksen laajennussuunnitelmaa sekä muita mahdollisia
maankäytön hankkeita alueella.
Jäsenhankinta ja vuorovaikutus:
• Pyritään nostamaan jäsenmäärä tavoitteena 330 jäsentä.
4
• Pyritään aktiiviseen vuorovaikutukseen jäsenistön kanssa, niin, että jäsenistön
ehdotukset ja ideat erilaisista kehittämistarpeista tulisivat hallituksen tietoon.
• Jaetaan tietoisuutta KHOKY:stä. Kehitetään kotisivuja ja selvitetään,
voidaanko sinne saada vuorovaikutteinen keskustelu- tai palautepalsta.
Lähetetään kaksi jäsenkirjettä, toinen keväällä, toinen syksyllä
mahdollisimman laajasti sähköpostijakeluna. Pyritään käyttämään myös alueen
julkaisuja (Käpylä-lehti, Kumposti Käpykylä-info, jne) toiminnan esittelyyn
• Kevät- ja syyskokoukseen valitaan mielenkiintoiset, ajankohtaiset esitelmän
aiheet.
Mikrohistorian keräys:
• Selvitetään, olisiko jäsenistöllä halukkuutta pienoishistorioiden ja perinteen
tallentamiseen KHOKY:n toiminta-alueella alueittain, kaduittain tai
kortteleittain, aiheina esim. kadonneet kaupat, verstaat, ym. liikkeet,
yhdessäolon viettotavat, mielenkiintoiset henkilöt, tapahtumat jne. Pohditaan
minkälainen keräystapa tai muistelutilaisuus olisi tarkoituksenmukaisin.
Taitelijoihin ja kirjailijoihin kohdistuvat kulttuuri-iltamat voisi olla yhtenä
vaihtoehtona.
Omakotiasujan opas:
• KHOKY teki keväällä 2007 esityksen Helsingin kaupungille omakotiasukkaan
oppaan laatimiseksi ja tarjoutui osallistumaan hankkeen toteutukseen. Hanke
on käynnistynyt lokakuussa 2008. Ensimmäisenä tavoitteena on nettiversio,
jonka jälkeen selvitetään mahdollisuutta painettuun versioon. Pyritään
varmistamaan, että hanke etenee sujuvasti ja oppaasta tulee mahdollisimman
kattava ja asukkaan kannalta käyttäjäystävällinen.
Järjestöjen yhteistyö:
• Selvitetään tarvetta järjestää toiminta-alueen asukasyhdistysten hallitusten yksi
yhteistapaaminen, jossa käsitellään ajankohtaisia asioita, joihin yhdessä tulee
vaikuttaa. KHOKY on liittynyt Helsingin kaupunginosat ry:n,HELKAn
jäseneksi, mikä turvaa paremman tiedonsaannin kaupungin
kehittämissuunnitelmista ja pohjan asukasyhdistysten väliselle yhteistyölle.
• Osallistutaan Käpylä – polun (polkujen) suunnitteluun ja toteutukseen.