Toimintasuunnitelma

0
209

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019

Maan vanhimman Kanta-Helsingin omakotiyhdistyksen (perustettu 27.10.1927) toiminnan tarkoituksena on edistää
jäsenistönsä yleisiä ja yhteisiä etuja omakoti- ja pientalojen omistusta ja tonttien hallintaa koskevissa asioissa sekä
omakoti- ja pientaloalueisiin liittyvissä muissa kysymyksissä. Pyrkimyksenä on kehittää jäsenistön yhteishenkeä ja
asumiseen liittyviä toimintoja ja yhteisiä harrastuksia.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys seuraa omakoti- ja pientaloasumisen ja alueensa kehitystä, tekee
julkishallinnon, kuten kaupungin elimille ja muille tahoille aloitteita ja esityksiä, antaa lausuntoja, käy neuvotteluja,
harjoittaa julkaisutoimintaa, järjestää esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia ja ryhtyy muihinkin samantapaisiin yhdistyksen
tarkoitusta edistäviin toimenpiteisiin.
Omakotiyhdistyksen toiminta-alue käsittää Koskelan, Kumpulan, Länsi-Käpylän, Osmonkulman, Taivaskallion ja
Toukolan omakotialueet, joilla on yhteensä n. 550 omakoti- ja pientalotonttia. Jäseniä yhdistyksellä on noin 330 ja
jäsenmäärää pyritään lisäämään puuttuvilta osin.
Toimintavuonna 2019 yhdistyksen toimintasuunnitelma käsittää seuraavaa:

Tontinvuokra-asia ja asuminen:
1.1 Jatketaan edelleen aktiivista linjaa pientalotonttien vuokrien ja suunniteltujen korotustoimenpiteiden
seurannassa ja niihin vaikuttamisessa. Selvitetään, miten Helsinki on viime vuosina menetellyt ja aikoo
jatkossa menetellä kaupungin pientalotonttien vuokrasuhteiden uusimisessa tai tonttien myynnissä. Käydään
aktiivista vuoropuhelua virkamiesten ja poliittisten päättäjien kanssa. Pyritään arvioimaan, mitä
korotuspaineet merkitsevät alueemme omakotiasukkaille. Tiedotetaan jäsenistölle vuokra-asioiden
etenemisestä. Pääasiallisena tiedotuskanavana käytetään yhdistyksen Facebook-ryhmän sivua (Kanta-
Helsingin Omakotiyhdistyksen jäsenet), jonka ohella tiedotetaan jäsenkirjeen välityksellä. Tehdään
yhteistyötä alueen yhdistysten ja henkilöiden kanssa tarpeen mukaan.
1.2 Hankitaan tarvittavaa osaamista/apua yhdistyksen käyttöön ja varataan tähän määrärahoja.
1.3 Järjestetään jäsenille ohjeistusta esim. huoneenvuokrauksesta ja/tai talotyyppimuutoksista mikäli aiheet ovat
tontinvuokrapäätösten kautta ajankohtaisia.

Kaava-asiat:
2.1 Seurataan toiminta-alueella ja sen ympäristössä tapahtuvia kaava-, rakentamis- sekä muita maankäytön
hankkeita.
Viherasiat:
3.1 Seurataan toiminta-alueen viheraluesuunnitelmien laadintaa ja toteuttamista.
Liikenneasiat:
4.1 Seurataan toiminta-alueen liikennejärjestelyjen toimivuutta ja uusia suunnitelmia. Tarvittaessa ehdotetaan
näihin muutoksia sekä edistetään tärkeimpien parannuksien toteutumista.
Ympäristöasiat:
5.1 Hankitaan siirtolavoja yhdeksi viikonlopuksi loka-marraskuun vaihteessa omakotiyhdistyksen jäsenten
käyttöön viherkompostijätteen poiskuljetusta varten tai toteutetaan vaihtoehtoisia tapoja viherkompostijätteen
keräykselle.

Palvelut:
6.1 Seurataan palvelujen toimivuutta alueella ja tehdään tarvittaessa ehdotuksia palveluiden parantamiseksi.
6.2 Seurataan, että kaupungin vastuulleen ottama katujen kunnossapito vastaa asukkaiden toivomaa laatutasoa ja
kustannukset pysyvät kohtuullisina.
Jäsenhankinta ja vuorovaikutus:
7.1 Harjoitetaan aktiivisista jäsenhankintaan jakamalla tietoa omakotiyhdistyksestä ja tontinvuokrien
korotuksesta.
7.2 Pyritään aktiiviseen vuorovaikutukseen jäsenistön kanssa niin, että jäsenistön ehdotukset ja ideat erilaisista
kehittämistarpeista tulisivat hallituksen tietoon. Viestinnän pääpaino on sähköisessä viestinnässä.
7.3 Kevät- ja syyskokoukseen valitaan mielenkiintoiset, ajankohtaiset esitelmän aiheet.
Järjestöjen yhteistyö:
8.1 KHOKY on Helsingin kaupunginosat ry:n, HELKAn jäsen, mikä mm. turvaa tiedonsaannin kaupungin
kehittämissuunnitelmista ja luo pohjan asukasyhdistysten väliselle yhteistyölle
8.2 Tehdään tarvittaessa yhteistyötä KHOKY:n toiminta-alueen kaupunginosayhdistysten kanssa ja osallistutaan alueen tapahtumiin harkinnan mukaan.

Organisaatio:
9.1 Yhdistyksen asioita hoitaa osa-aikaisesti palkattu sihteeri.

 

VASTAA

Lisää kommentti!
Kirjoita tähän nimesi