Koti Blogi Sivu 3

väärä paikka

0

KANTA-HELSINGIN OMAKOTIYHDISTYS
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009
Kanta-Helsingin omakotiyhdistys on perustettu 27.10.1927 ja on maan vanhin
omakotiyhdistys. Toiminnan tarkoituksena on edistää jäsenistönsä yleisiä ja yhteisiä
etuja omakotitalojen omistusta ja -tonttien hallintaa koskevissa asioissa sekä
omakotialueisiin liittyvissä muissa kysymyksissä samoin kuin kehittää jäsenistönsä
omakotiasumiseen liittyviä yhteisiä harrastuksia ja yhteishenkeä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tekee aloitteita ja esityksiä, antaa lausuntoja,
käy neuvotteluja, harjoittaa julkaisutoimintaa, järjestää esitelmä- ja
keskustelutilaisuuksia ja ryhtyy muihinkin samantapaisiin yhdistyksen tarkoitusta
edistäviin toimenpiteisiin.
Omakotiyhdistyksen toiminta-alue käsittää Koskelan, Kumpulan, Länsi-Käpylän,
Osmonkulman, Taivaskallion ja Toukolan omakotialueet, joilla on yhteensä n. 570
omakotitaloa.
Toimintavuonna 2009 yhdistyksen toimintasuunnitelma käsittää seuraavaa:
Tontinvuokra-asia:
• Jatketaan aktiivista linjaa omakotitonttien vuokrien seurannassa esim.
selvittämällä, miten ne määräytyvät Espoossa, Vantaalla, Tampereella ja
Turussa sekä miten Helsinki on viime vuosina menetellyt ja aikoo jatkossa
menetellä kaupungin omakotitonttien vuokrasuhteiden uusimisessa.
Viherasiat:
• Pihat ja perinteet –sarjassa pyritään järjestämään 1-2 ns. puustokävelyä, jolloin
saadaan ohjeita puuston hoidosta piha-alueilla.
2
• Osallistutaan rakennusviraston katu- ja puisto-osaston toimesta laadittavan
Käpylän viheraluesuunnitelman tekoon sen mukaan, kuin osallistuva
suunnittelu sallii. Selvitetään, milloin vastaava suunnittelu käynnistyy muilla
KHOKY:n alueilla.
• Mikäli rahoitusta saadaan järjestymään, ryhdytään hankkeeseen tarkoituksena
aikaan saada käsikirja ”Pihat ja perinteet”, vanhojen, kulttuurihistoriallisesti
arvokkaiden omakotialueiden pihojen, puutarhojen ja kadunvarsinäkymien
vaalimiseksi ja hoitamiseksi
Liikenneasiat:
• Seurataan edelleen syksyllä 2009 valmistuvan Hakamäentien
perusparannushankkeen etenemistä ja tarvittaessa vaikutetaan asukkaiden
kannalta tarpeellisissa kohdin toteutukseen.
• Yhdessä Käpylä-Seuran kanssa ryhdytään kiirehtimistoimenpiteisiin tunnelin
rakentamiseksi Hakamäentieltä Lahden väylälle tulevien liikenneruuhkien
helpottamiseksi.
• Seurataan Kustaa Vaasan tien melu- ja liikenneongelmien vähentämiseksi
aikaansaadun nopeusrajoituksen (50 km/h) vaikutusta ja tarvittaessa esitetään
noudattamista tehostavia toimenpiteitä.
• Jatketaan taistelua Ykkösen raitiovaunun palvelun parantamiseksi tavoitteena
tiheämmät vuorovälit päivällä sekä ilta- ja viikonloppuliikennöinti. Selvitetään
linjan jatkamisen mahdollisuutta liittyen Jokeriratasuunnitelmaan.
• Yhdessä muiden asukasyhdistysten kanssa vaikutetaan liikenneturvallisuuden
parantamiseksi ja sujuvien liikennepalvelujen aikaansaamiseksi alueellamme.
Palvelut:
• Vaikutetaan kaikin mahdollisin keinoin Koskelan terveysaseman
pysyttämiseksi alueella niin, että sitä ei yhdistetä mihinkään muuhun
terveysasemaan.
3
• Seurataan mahdollisia postinkannon muutossuunnitelmia. Vaikutetaan, että
nykyinen laatikkokanto säilytetään, eikä ryhmityssuunnitelmia toteuteta.
• Seurataan, että kaupungin vastuulleen ottama katujen kunnossapito vastaa
asukkaiden toivomaa laatutasoa ja kustannukset pysyvät kohtuullisina.
• Selvitetään jonkinmuotoisen talkkaritoiminnan käynnistämismahdollisuuksia
alueella.
Ympäristöasiat:
• Seurataan ns. romuautolain laadinnan etenemistä ja vaikutetaan niin, että laista
tulee sellainen, että sen nojalla voidaan nykyiset haittatekijät saada
poistetuiksi. Vaikutetaan kaupungin viranomaisiin niin, että lain tultua
voimaan, kaupunki ryhtyy viipymättä romuautojen poistotoimenpiteisiin.
• Ryhdytään toimenpiteisiin, että YTV toimeenpanee omakotialueillamme
toimivan jätehuoltojärjestelmän, jossa hyötykäyttölajittelu on hyvin järjestetty
ja asukkaiden tiedossa.
• Vaikutetaan niin, että KHOKY:n esityksen mukaisesti kaupunki kustantaa
siirtolavat syksyisin yhden viikonlopun ajaksi kaupungin vuokratonttien
omakotiasukkaille puutarhajätteen poiskuljettamiseksi, omakotiyhdistys hoitaa
organisoinnin ja informoinnin.
Kaava-asiat:
• Seurataan kaupunginhallituksesta palautetun Länsi-Käpylän kaavamuutosasian
uudelleenvalmistelua ja käsittelyä päätöksenteossa ja vaikutetaan niin, että
kaava tulee asukkaita tyydyttävään muotoon.
• Seurataan Messukeskuksen laajennussuunnitelmaa sekä muita mahdollisia
maankäytön hankkeita alueella.
Jäsenhankinta ja vuorovaikutus:
• Pyritään nostamaan jäsenmäärä tavoitteena 330 jäsentä.
4
• Pyritään aktiiviseen vuorovaikutukseen jäsenistön kanssa, niin, että jäsenistön
ehdotukset ja ideat erilaisista kehittämistarpeista tulisivat hallituksen tietoon.
• Jaetaan tietoisuutta KHOKY:stä. Kehitetään kotisivuja ja selvitetään,
voidaanko sinne saada vuorovaikutteinen keskustelu- tai palautepalsta.
Lähetetään kaksi jäsenkirjettä, toinen keväällä, toinen syksyllä
mahdollisimman laajasti sähköpostijakeluna. Pyritään käyttämään myös alueen
julkaisuja (Käpylä-lehti, Kumposti Käpykylä-info, jne) toiminnan esittelyyn
• Kevät- ja syyskokoukseen valitaan mielenkiintoiset, ajankohtaiset esitelmän
aiheet.
Mikrohistorian keräys:
• Selvitetään, olisiko jäsenistöllä halukkuutta pienoishistorioiden ja perinteen
tallentamiseen KHOKY:n toiminta-alueella alueittain, kaduittain tai
kortteleittain, aiheina esim. kadonneet kaupat, verstaat, ym. liikkeet,
yhdessäolon viettotavat, mielenkiintoiset henkilöt, tapahtumat jne. Pohditaan
minkälainen keräystapa tai muistelutilaisuus olisi tarkoituksenmukaisin.
Taitelijoihin ja kirjailijoihin kohdistuvat kulttuuri-iltamat voisi olla yhtenä
vaihtoehtona.
Omakotiasujan opas:
• KHOKY teki keväällä 2007 esityksen Helsingin kaupungille omakotiasukkaan
oppaan laatimiseksi ja tarjoutui osallistumaan hankkeen toteutukseen. Hanke
on käynnistynyt lokakuussa 2008. Ensimmäisenä tavoitteena on nettiversio,
jonka jälkeen selvitetään mahdollisuutta painettuun versioon. Pyritään
varmistamaan, että hanke etenee sujuvasti ja oppaasta tulee mahdollisimman
kattava ja asukkaan kannalta käyttäjäystävällinen.
Järjestöjen yhteistyö:
• Selvitetään tarvetta järjestää toiminta-alueen asukasyhdistysten hallitusten yksi
yhteistapaaminen, jossa käsitellään ajankohtaisia asioita, joihin yhdessä tulee
vaikuttaa. KHOKY on liittynyt Helsingin kaupunginosat ry:n,HELKAn
jäseneksi, mikä turvaa paremman tiedonsaannin kaupungin
kehittämissuunnitelmista ja pohjan asukasyhdistysten väliselle yhteistyölle.
• Osallistutaan Käpylä – polun (polkujen) suunnitteluun ja toteutukseen.

Yhdistyksen säännöt

0

KANTA-HELSINGIN OMAKOTIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kanta-Helsingin Omakotiyhdistys ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäsenistönsä yleisiä ja yhteisiä etuja omakotialueiden ja -talojen omistusta ja hallintaa koskevissa asioissa sekä omakotialueisiin liittyvissä muissa  ksymyksissä samoin kuin kehittää jäsenistönsä omakotiasutukseen liittyviä yhteisiä harrastuksia ja yhteishenkeä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tekee esityksiä ja aloitteita, käy neuvotteluja, antaa lausuntoja, harjoittaa tarvittaessa julkaisutoimintaa, järjestää esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia ja ryhtyy muihinkin samantapaisiin yhdistyksen tarkoitusta edistäviin toimenpiteisiin.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys kantaa jäsenmaksuja sekä voi toimeenpanna arpajaisia, merkkien myyntejä, rahankeräyksiä ja juhla- ja huvitilaisuuksia, ottaa vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä, hankkia ja omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä arvopapereita.

3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen Helsingin kaupungin Koskelan, Kumpulan, Käpylän tai Toukolan kaupunginosassa sijaitsevan omakoti- tai muun pientalotontin tai -alueen vuokraoikeuden haltija, haltijana olevan asunto-osakeyhtiön tai -osuuskunnan jäsen ja edellä mainittujen 15 vuotta täyttänyt perheenjäsen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Sellaiset henkilöt, oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt, jotka haluavat tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa, voivat päästä yhdistyksen kannattajajäseniksi. Kannattajajäsenillä on yhdistyksen kokouksessa puhe- ja esitysoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallituksella on oikeus erottaa jäsen, joka on jättänyt täyttämättä jäsenvelvollisuutensa.

5. Jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. Jäsenet ja kannattajajäsenet ovat velvollisia suorittamaan vuosittain yhdistykselle jäsenmaksun.

Kunniajäsenet ovat vapaita jäsenmaksuista.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja sekä vähintään viisi ja enintään kaksitoista muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ovat läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai jonkun hallituksen jäsenen kanssa.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattajajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

11. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen esityslista
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen esityslista
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta niin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Rekisteröity 19.5.2016. Hyväksytty.

Hallitus

0

 

Toimikaudella 2021 yhdistyksen hallituksessa on puheenjohtaja ja 7 jäsentä. Hallituksessa on edustajia toimialueeltamme eli Koskelasta, Kumpulasta, Länsi-Käpylästä, Osmonkulmasta ja Taivaskalliolta. Ota yhteyttä oman asuinalueesi edustajaan, jos huomaat alueellamme epäkohtia joihin pitäisi puuttua tai katsot, että jostakin asiasta pitäisi tiedottaa koko jäsenistöä.

 

puheenjohtaja Tuuli Kunnas                                     Länsi-Käpylä 
tuulikunnas-at-gmail.com 040 172 0073

varapuheenjohtaja Mitri Kitti                                    Kumpula
mitri.kitti-at-gmail.com

jäsen Aarne Laakkonen                                           Koskela
aarne.laakkonen-at-kolumbus.fi  040 766 6375

jäsen Tea Jarma-Vartiainen                                     Taivaskallio
tea.jarmavartiainen-at-gmail.com

jäsen Riika Ajo                                                       Taivaskallio

väline- ja Facebookvastaava Salli Hakala                  Kumpula
sallihakala-at-gmail.com

taloudenhoitaja Jukka Salomaa                                Länsi-Käpylä
jukka.vt.salomaa-at-gmail.com  050 3220397

jäsen Kaisa Nuikkinen                                             Osmonkulma
kaisa.nuikkinen-at-gmail.com

 

Korvaa sähköpostiosoitteissa -at- tavanomaisella @-merkillä.

 

 

 

Palveluhakemisto

0

SUOSITELTAVIA RAKENNUS-, KORJAUS- JA HUOLTOYRITTÄJIÄ SEKÄ TARVIKEMYYJIÄ

 

 

1. www.naismaalarit.net maalaus

 

2. Ilmoitan yhdistyksen kotisivule luotettavan ja edullisen "remonttireiskan". Liikkeen nimi on Prime Trade Oy ja sen vetäjänä toimii Pasi Saari. Prime Trade Oy on erikoistunut huoneistosaneerauksiin ja märkätiloihin sekä putkikorjauksiin. Kokemusta on myös uustuotannosta omakotitalojen putki- ja ilmastointi asennuksissa. Myös pientalojen julkisivukorjaukset ovat tuttuja.
Prime Trade Oy:n puhelin numero on 050 5631142.

 

3. www.helsinginlasijapuu.fi lasitus, ovet, ikkunat

 

4. www.hallasaari.com LVI

 

5. Rakennusten kuntotarkastuksia: rakennusmestari Pekka Vaittinen, 0400-771237, www.mestaritarkastajat.fi

6. Innohomen palo-ja vesivahinkoja estäviä laitteita mm. Hämeentien Expert Hyvät Merkit-liikkeestä, os. Hämeentie 14, auki arkisin 9.00 18.00, puh. 711144.

Omakotiyhdistyksen jäsenet saavat 15% alennuksen. Tarjolla mm. kätevä liesituulettimeen magneetilla kiinnitettävä Hellahälytin. Se hälyttää, jo kun ruoka kärähtää tai levy unohtuu päälle.

jari.laure@innohome.com
www.innohome.com

Alueen historiikki

0

Kanta-Helsingin Omakotiyhdistys RY on perustettu vuonna 1927. Se on Suomen vanhin omakotiyhdistys. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää jäsenistönsä yleisiä ja yhteisiä etuja omakotialueiden ja -talojen omistusta ja hallintaa koskevissa asioissa sekä muissa omakotialueisiin liittyvissä kysymyksissä. Tavoitteena on myös kehittää jäsenistön omakotiasumiseen liittyviä yhteisiä harrastuksia ja yhteishenkeä.

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen Koskelan, Kumpulan, Käpylän ja Toukolan kaupunginosissa sijaitsevan omakoti- tai muun pientalotontin tai -alueen vuokraoikeuden haltija, haltijana olevan asunto-osakeyhtiön tai osuuskunnan jäsen tai perheenjäsen.

Suurelta osalta jäsenistöä omakotitonttien vuokra-ajat umpeutuvat vuonna 2020. Tällöin on suuria paineita esimerkiksi vuokrien korotuksiin. Yhdistys on asiassa hyvissä ajoin liikkeellä, jotta pystymme yhdessä vaikuttamaan mahdollisimman pitkään vuokra-aikaan ja edulliseen vuokraan.

Yhdistys lainaa jäsenilleen pensasleikkuria ja turvavaljaita. Yhteyshenkilö lainauksessa on Voitto Pietilä, puh. 7571342 tai 0400-430762.

Yhdistyksen puheenjohtajana on toimintavuonna 2009 Irja Eskola. Hallituksen yhteystiedot löydät linkistä "Hallitus".

Omakotiyhdistys toivoo, että näistä www-sivuista tulisi jäsenten ja johtokunnan välinen tiedonanto- ja viestintäkanava. Ota yhteyttä johtokunnan jäseniin, jos huomaat alueellasi epäkohtia, joihin olisi syytä puuttua tai jos sinulla on muuta tiedotettavaa jäsenille. Sivujen toimivuus riippuu meistä kaikista. Sivujen toimittamisesta ja päivityksestä vastaa Aarne Laakkonen, jonka sähköpostiosoite on aarne.laakkonen@kolumbus.fi.
Yhdistyksen jäsenmaksu on 8 euroa ja yhdistyksen tilinumero Nordea 123930-7200095.

 

 


18.03.2009