Yhdistyksen säännöt

0
399

           KARHUSAARI-SEURA ry,  BJÖRNSJÖSÄLLSKAPET rf 

NIMI JA KOTIPAIKKA

1 §
Yhdistyksen nimi on Karhusaari-seura ry, ruotsiksi Björnsjösällskapet rf. Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi, ilmoitus- ja pöytäkirjakielenä suomi.
Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, kotipaikka on Helsinki ja sen toimialueeseen kuuluu Karhusaaren kaupunginosa.

TARKOITUS JA TOIMINTA

2 §
Seuran tarkoituksena on

  • toimia alueen viihtyisyyden ja myönteisen kehittymisen turvaamiseksi alueellisen omaleimaisuuden ja paikallisten erityispiirteiden pohjalta,
  • toimia Karhusaaren kaupunginosan etujärjestönä,

·         olla toimialueensa asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä,  
·         järjestää paikallista toimintaa,
·         sekä edistää perinteiden, historian ja nykypäivän tallentamista sekä luonnon- ja kulttuuriympäristön vaalimista.
3 §
Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura

  • toimialueensa asukkaiden etujärjestönä osallistuu aluetta koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon,
  • tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille,
  • on yhteistyössä kotiseututyön keskusjärjestöjen, kunnan sekä muiden samoja päämääriä toteuttavien yhteisöjen kanssa,
  • sekä järjestää tapahtumia, virkistystoimintaa, keskustelutilaisuuksia, asukasiltoja, kokouksia, luento- ja esitelmätilaisuuksia sekä muuta seuran sisäistä ja ulospäin suuntautuvaa tiedotustoimintaa.

JÄSENISTÖ

4 §
1.   Varsinaiset jäsenet
Yhdistyksen varsinaisia jäseniä voivat olla sen tavoitteet ja säännöt hyväksyvät yksityishenkilöt.
2.   Kannattajajäsenet
Yhdistyksen kannattajajäseniä voivat olla oikeuskelpoiset yhteisöt.
3.   Kunniajäsenet
Kunniajäseneksi voidaan kutsua yhdistyksen toimintaan erityisen ansiokkaasti osallistuneita tai sen tavoitteita merkittävällä tavalla tukeneita henkilöitä.
Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy hallitus ja kunniajäsenet kutsuu hallituksen esityksestä yhdistyksen kokous. Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa, mutta niillä on läsnäolo-, puhe- ja aloitteenteko-oikeus.
Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet ovat velvollisia suorittamaan vuosittain vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta. Jäsenyys lasketaan alkavaksi siitä ajankohdasta, jolloin jäsenyys on hyväksytty.
Hallitus pitää yhdistyksen jäsenistä lainmukaista jäsenluetteloa.

5 §
Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle, puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä seuran kokouksen pöytäkirjaan.
Seuran hallituksella on oikeus erottaa jäsen, joka toimii seuran sääntöjä tai periaatteita vastaan, tai laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen määräaikana.

KOKOUKSET

6 §
Seuran vuosikokous pidetään maaliskuun aikana. Lisäksi hallitus voi tarvittaessa kutsua koolle ylimääräisen kokouksen. Hallituksen on kutsuttava ylimääräinen kokous koolle, mikäli vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelyä varten vaatii. Tällöin hallitus on velvollinen toimittamaan kokouskutsun kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa vaatimuksesta.
Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vuosikokouksen määräämällä tavalla joko ilmoittamalla sähköpostitse tai kirjeitse jokaiselle jäsenelle. Kokouskutsu on toimitettava vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

Yhdistyksen vuosikokouksessa
1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkistajaa, jotka voivat tarvittaessa olla myös ääntenlaskijoita,
2. todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus,
3. käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus, tilit sekä tilintarkastajien lausunto,
4. päätetään edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,
5. hyväksytään toimintasuunnitelma,
6. määrätään jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruus,
7. päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ja kulukorvaukset
8. hyväksytään talousarvio,
9. valitaan hallituksen puheenjohtaja, joka toimii seuran puheenjohtajana
10. valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet,
11. valitaan tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja tarkastamaan tilejä ja hallintoa yhdeksi vuodeksi kerrallaan,
12. käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka seuran hallitus haluaa vuosikokoukselle esittää.
8 §
Yhdistyksen kokouksessa on äänioikeus jokaisella 18 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
HALLITUS

Yhdistyksen toimintaa suunnittelee ja johtaa vuosikokouksessa valittava hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 2-10 varsinaista jäsentä. Hallitukseen valitaan myös 0-3 varajäsentä.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt vuodeksi kerrallaan.
Hallitus voi asettaa sääntöjen edellyttämiä tehtäviä varten sille vastuunalaisia toimikuntia ja työryhmiä.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä vähintään puolet hallituksen jäsenistä ollessa läsnä.
Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä ja äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.
NIMENKIRJOITTAJAT
10§
Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai hallituksen siihen erityisesti oikeuttaman hallituksen jäsenen kanssa.

TALOUS

11 §
Seuran tilit päätetään kalenterivuosittain, ja ne on jätettävä tilintarkastajille vähintään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on palautettava tilit lausuntoineen hallitukselle vähintään neljätoista (14) päivää ennen vuosikokousta.

12 §
Seuralla on oikeus toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä asianmukaisella luvalla toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA SEURAN PURKAMINEN

13 §
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan seuran kokouksessa. Muutosehdotuksen on tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

14 §
Ehdotus seuran purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden väliä tulee olla vähintään yksi kuukausi, ja ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä.

15 §
Seuran purkautuessa sen varat luovutetaan kotiseututyötä edistävään tarkoitukseen seuran purkautumisesta päättävän jälkimmäisen kokouksen päättämällä tavalla.