jakomäentie 6, kankarepolku9,asemakaavamuutos

 

SUURMETSÄ-JAKOMÄKI SEURA ry

 
 
 
Helsingin kaupunki
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Kirjaamo
PL 2100
00099 Helsingin kaupunki
kaupunkisuunnittelu@hel.fi
 
 
Jakomäki, Jakomäentie 6 Kankarepolku 9, asemakaavan muutos, osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta kaavalausunto.
 
Yleistä
 
   Suurmetsä-Jakomäki Seura on Koillis-Helsingissä: Jakomäen, Suurmetsän, Heikinlaakson ja Alppikylän alueella toimiva kaupunginosayhdistys, joka välittää asukkaiden mielipiteitä päättäjille ja tekijöille.
   Lausunnon kohteena on purettavien Jakomäentie 6 kahden talon tilalle rakennettavien talojen suunnittelukilpailun voittaneen ehdotuksen mukaiseksi muutetun kaavan luonnos.
   Koska ei ole ollut käytettävissä kyseistä asemakaavan muutosesitystä, pohjautuu lausuntomme saatuihin tietoihin,yleisiin kaavan kehittämistarpeisiin ja ympäristön muutoksiin.
 
Mielipiteemme ja muutosesitykset:
 
1.     Helsingin alueen uusiin kerrostaloihin on rakennettu eri ikäisten asukkaiden käyttöön kerho- ja harrastustiloja, jotka ovat asuintilojen tasoisia eikä kellaritiloista muutettuja. Jakomäentie 6:n eri taloissa on jo vastaavanlaisiksi harrastustiloiksi muutettuja maanpäällisiä kellaritiloja. Niiden käytöstä vastaavat talotoimikunnat. Ne ovat ahkerassa käytössä ja käyttäjinä on asukkaista naapuritaloista ja jopa kauempaakin alueelta.,
Toteutuneeseen perustuen Seura esittää merkittäväksi asemakaavaan, että jokaiseen taloon on rakennettava (pelkkä mahdollisuus tai varaaminen ei riitä) kerhotiloja eri-ikäisille noin 2% kerrosalan lisäksi.
 
2.     Lahdenväylän liikennemelu on ollut jo nykyisten talojen haittana, eikä se laske vaadittavalle tasolle yksin rakennuksissa tehtävillä toimenpiteillä. Destia – Lahdenväylän haltijana ei ole varannut rahaa meluesteiden rakentamiseen Sille on tärkeämpää, että liikenne sujuu valtakunnan tärkeimmällä tiellä. Sen sijaan Helsingin on katsottava asukkaidensa etua ja rakennettava meluesteet. Käytäntönä on ollut, että uudisrakentamisen yhteydessä meluesteiden rakentamiseen rahaa on saatu, mutta vanhan asutuksen ja valtatien väliin meluesteen rakentamiselle ei rahaa ole löytynyt.
Nyt kun on kyseessä uudisrakentamishanke esittää Seura, että sen yhteydessä varataan rahaa, suunnitellaan ja toteutetaan melusuojarakenteet ainakin koko Jakomäentie 6 tontin osalle – ,mahdollisesti myös koko Jakomäen osalle. Melumuurin luonnollinen paikka  on Jakomäentien ja Lahdenväylän välissä mutta se voisi sijaita myös Jakomäentie 6 tontin puolella.
 
3.     Sitten ne autopaikat. Jakomäen ongelmana ovat olleet aikanaan 40 vuotta sitten tehdyt periaateratkaisut sijoittaa autopaikat suurille paikoitustonteille Jakomäkeä kiertävän tien varteen tai valvomattomille betonikansille mäen kylkeen. Niistä näytetään pääsevän vähitellen eroon – vai näytetäänkö. Toisaalta Suurmetsän puolella Kalteentien varressa paikoituskentät ovat toimineet, mutta siellä onkin autot lukituissa peltitalleissa.
Seura esittää autopaikkojen sijoittamista sekä pienempinä ryhminä rakennusten väliin ettät  Jakomäentien varteen katoksina tai/talleina antamaan myös yksityisyyttä ja melusuojaa.
 
4.     Ei kaava-asiana, vaan ison tontin eri rakennuksiin opastusasiana on jatkosuunnittelussa huomioon otettava, että vaikka tontin osoite on Jakomäentie 6, on ajoyhteys osaan taloista Jakomäen toiselta puolelta Kankaretien ja Kankarepolun kautta.
Jakomäessä oli aikanaan hyvät opasteet tauluineen. Seura esittääkin tässä yhteydessä tehtäväksi uusi koko Jakomäen opastussuunnitelma ja rakennettava opasteet.
 
Seura ja Jakomäen aktiiviset talotoimikunnat ovat jatkossakin valmiit antamaan paikallistietoa hyvien ratkaisujen löytämiseksi kuuluisan kaupunginosan rakentamisen ongelmiin.
 
 
Yhteistyöterveisin
 
Suurmetsä-Jakomäki Seura ry
 
 
 
                      Eero Lehto                                                                      Vesa Vähätalo
                      varapuheenjohtaja                                                          sihteeri
                      Sienikujaa 13, 00760 Helsinki                                       Rousku 2 R, 00760 Helsinki
                      0500 100288                                                                  0500-871030
                      eero.lehto@elisanet.fi                                                    vesa.vahatalo@pp1.inet.fi
 
 
 

syystiedote 2013

 

Suurmetsä-Jakomäki Seura ry:n

Syystiedote 2013

ASUKASTILAISUUS tiistaina 29.10. 18-19.30 ”Tuvalla”

Seuran toimintaan tarvitaan uutta sukupolvea.

Haluatko SINÄ tuoda omaa osaamistasi seuraan?

Suurmetsä-Jakomäki Seura ry:n sääntömääräinen Syyskokous Lähiötuvalla

torstaina 21.11.2013 klo 18.00. Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Valitaan hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat vuodelle 2014.

Seuran joulumyyjäiset Lähiötuvalla lauantaina 30.11.2013.

Myynnissä: arpoja. käsitöitä ja leivonnaisia.

Bufetti

Tervetuloa!

Fazerilan retki maanantaina 2.12.2013 kello 14.30.

Portilla tavataan 14.15.

Ilmoittautuminen Tuvalla tai Marja Heiskaselle numero 0405777916

Jos olet kiinnostunut saamaan seuralta sähköpostia niin olisithan ystävällinen ja ilmoitat sähköposti osoitteesi sjsr@kolumbus.fi

SUURMETSÄ-JAKOMÄKI SEURAN kotisivut

http://kaupunginosat.net/suurmetsajakomaki/

   

Lausunto Meluntorjunnasta

 

SUURMETSÄ-JAKOMÄKI SEURA ry

 

                                                                                                          
 
Tiehallinto
PL 70 (Opastinsilta 12 A)
005210 Helsinki
 
Lausunto meluntorjunnan toimintasuunnitelmasta Koillis-Helsingin alueella Lahdenväylän, Porvoonväylän ja Kehä III:n osalta.
 
Suurmetsä-Jakomäki Seura on Koillis-Helsingissä: Jakomäen, Suurmetsän, Heikinlaakson ja Alppikylän alueella toimiva kaupunginosayhdistys. Seuran tarkoitus on muun muassa edistää alueensa viihtyvyyttä ja hyvinvointia antamalla lausuntoja aluetta koskevissa asioissa tuomalla asioiden käsittelyyn mukaan alueella asuvan tietämykseen ja paikallisten olosuhteiden tuntemuksen.
 
Seura on useita kertoja vuosien mittaan ottanut esille meluesteiden tarpeen alueemme läpi kulkevilla valtakunnallisilla pääväylillä. Yritykset ovat kariutuneet viimeistään rahan puutteeseen. Tämänkertainen meluntorjunnan toimintasuunnitelma näyttää lupaavammalta, sillä se käsittelee tiemelun vaimentamista muillakin tavoilla, kuin meluesteillä.
Ajoneuvoihin liittyvillä toimenpiteillä on kokonaisuuden kannalta suurin vaikutus, koska vaikutus ulottuu aina kaikkialle, missä ajoneuvot liikkuvat.
Tiehen liittyvät toimenpiteet vaikuttavat koko tiehen ja sen molempiin puoliin.
Erilaiset meluesteet kaiteet ja vallit antavat paikallisesti hyvän suojaan ja tekevät maankäytön mahdolliseksi aivan tien välittömässä läheisyydessä, mikä on kaupunkisuunnittelun kannalta tärkeää.
 
Toimintasuunnitelman pohjana oleva Helsingin kaupungin meluselvitys 2007 antaa maallikollekin hyvän kuvan oman alueensa rakennuksiin kohdistuvasta liikennemelusta. Toimintasuunnitelman ”Suunnitellut meluesteet”-kartat eivät kuitenkaan anna aivan oikeaa kuvaa suojaustilanteesta. Korkeat maastokohdat, korkeat rakennukset ja mittausalueiden rajat vääristävät tilannetta Näihin seikkoihin pohjautuviin virheisiin Seura haluaa korjausta, muutoin hyvässä suunnitelmassa.
 
Korjattavat kohdat idästä länteen.

  1. U11 Jakomäki, meluvalleja tulee jatkaa Maratontien sillaan ohi itään Porvoonväylän molemmilla puolilla ainakin ramppien verran. Tällöin saa suojan Louhikkotie 2:n pääty, Somerikkotie 2, 4 ja 6 pientalot ja Vanhapolku 3:n paritalot sekä Porvoonväylän toisella puolella olevat Maratontien varren pientalot
  2. U11 Jakomäki, Lahdenväylälle Jakomäentien viereen esitettyä meluvallia tulee korottaa Jakomäentie 8 kohdalla ja uusi meluvalli on lisättävä Jakomäentie 6 kohdalta Jakomäenkujan risteykseen asti seuraavista syistä. Varsinkin Jakomäentie 6 pitkä talon ylemmät kerrokset saavat kartassa esitettyä kovemman tiemelun Lahdenväylältä (melunmittauspisteen korkeus mapinnasta on vain 4 metriä). Vuorensyrjän omakotitalojen ja Jakomäenkujan eteläpuolen ensimmäisten asuinkerrostalojen suojaus on unohtunut kokonaan.
  3. U31 Heikinlaakso, Lahdenväylän länsipuolelle kevyenliikenteen sillasta pohjoiseen on esitetty melueste ns. Kuukallion mäen kohdalle tarpeettomasti, sillä rinne on puistoa.
  4. U31 Heikinlaakso ja U10 Kuninkaala-Kuusikko karttojen yhtymäkohtaan Kehä III:n eteläpuolisille rampeille sekä Vanhalle Porvoontielle että Lahdenväylälle Helsingin suuntaan tarvitaan meluesteet suojamaan Sienitien pään rivitaloja ja Roosinmäen rinteessä olevia Kalkkivuorentie2:n sekä Vanhan Porvoontien asuinrakennuksia. Suojaustarve saattaa osittain muuttua, jos Iskun ja HOK-Elannon tavaratalo toteutuu mainittujen ramppien viereen.

Lisäksi Suurmetsä-Jakomäki Seura esittää, että korjautettuaan meluntorjunnan toimintasuunnitelman Tiehallinto hyväksyttää sen asianmukaisesti, hankkeista toimenpiteet, sijoittaa hankkeet liikenneinvestointiensa talousarvioehdotukseen ja käynnistää hankkeiden suunnittelut kiireellisinä.
 
Suurmetsä-Jakomäki Seura tähdentää, että Alppikylän uuden asuinalueen tiesuunnitelmista antamissaan lausunnoissa 18.10.2007 sekä Helsingin Yleistentöiden lautakunta että Kaupunkisuunnittelulautakunta ovat kehottaneet Tiehallintoa osaltaan ryhtymään toimenpiteisiin / varaamaan rahoituksen Jakomäen nykyisen asutuksen suojaamiseksi Lahdenväylän ja Porvoonväylän melua vastaan.
 
Koska edellä mainitun Alppikylän suojaksi suunnitellun meluesteen rakentamineen alkaa keväällä 2008, esittää Suurmetsä-Jakomäki Seura edellä mainittuihin lausuntoihin vedoten laajentamaan Alppikylän meluesteiden suunnittelun sisältämään ainakin Jakomäen puoleiset meluesteet sekä Lahdenväylän että Porvoonväylän varressa (korjattu U11). Kun laajentuneet suunnitelmat valmistuvat on Alppikylän meluesteiden rahoitusta korjattavaksi vastaavalla osuudella ja toteuttaminen voitaisiin ottaa lisätyönä osaksi Alppikylän meluesteiden rakentamista
 
Suurmetsä-Jakomäki Seura kiittää mahdollisuudesta antaa paikallisten asukkaiden mielipide meluntorjunnan toimintasuunnitelman luonnokseen Koillis-Helsingin osalta.
 
 
Suurmetsä-Jakomäki Seura ry

   
 
TIEDOKSI:   Helsingin kaupungin ympäristökeskus
                      PL 500, (Helsinginkatu 24)
                      00099 Helsingin kaupunki
 

 

 

Asukastilassa toimivat kerhot:

 

Tiistaina:

Lasimosaiikkikerho 11-14

 

Keskiviikkona:

Naistenkammari 12-14

 

Torstaina:

Käsityö-ja askartelukerho 10-13

 

 

 

 
 

Seuran säännöt 29.12.2014-

Säännöt

 

1 §

Yhdistyksen nimi on Koillis Seura ry. Sen toiminta-alueena on Helsingin 41. kaupunginosa ja kotipaikka Helsingin kaupunki.

Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä seuraksi.

2 §

Seuran tarkoituksena on kehittää toiminta-alueensa henkistä ja sosiaalista hyvinvointia osallistumalla ja vaikuttamalla kaupunkisuunnitteluun, edistää kotiseututuntemusta, hyvää yhteishenkeä sekä viihtyvyyttä.

Tarkoitustaan seura toteuttaa

1. asukkaita aktivoivalla harrastustoiminnalla.

2. järjestämällä Koillis Seurapäiviä.

3. toimeenpanemalla kokouksia, esitelmätilaisuuksia, juhlia, kilpailuja ja tutustumiskäyntejä sekä

4. tekemällä aloitteita ja ehdotuksia ja antamalla lausuntoja asuinaluetta koskevista asioita.

3 §

Seuran toimintavuosi ja tilikausi on kalenterivuosi ja sen tilinpäätös tehdään joulukuun 31. päivänä.

4 §

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi hakea jokainen sen toiminta-alueella asuva sekä muukin seuran tarkoitusta harrastava henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, mutta ei poliittinen puolue tai uskonnollinen yhdistys.

Jäsenhakemuksen voi jättää seuran hallitukselle tai sen toimihenkilölle.

Kunniajäseneksi seura voi kutsua henkilön tai henkilöitä, jotka huomattavalla tavalla ovat vaikuttaneet seuran tai sen tarkoitusperien hyväksi.

Seuran kannatusjäseniksi voidaan hyväksyä yksityisiä henkilöitä sekä oikeuskelpoisia yhteisöjä lukuun ottamatta poliittisia puolueita.

Jäseneksi hyväksytyn henkilön nimi, ammatti ja muut tarvittavat tiedot on merkittävä seuran jäsen-luetteloon.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

5 §

Varsinainen jäsen ja kannatusjäsen maksaa kalenterivuosittain seuralle jäsenmaksun, jonka suuruuden syyskokous määrää. Yhteisöille määrättävä jäsenmaksu voi olla suurempi kuin yksityisillä henkilöillä.

Kunniajäsen on jäsenmaksusta vapaa.

6 §

Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai Puheenjohtajalle tai merkittäväksi seuran kokouksen pöytäkirjaan.

 

7 §

Jäsen voidaan erottaa hallituksen päätöksellä seurasta, jos hän toimii sen tarkoitusperiä vastaan, ei noudata sääntöjä tai ei ole maksanut edellisen vuoden jäsenmaksua.

Erotettu jäsen voi kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan vedota kirjallisesti seuran kokoukseen jättämällä kirjelmänsä mainitussa ajassa hallitukselle.

8 §

Seura kokoontuu kevät- ja syyskokouksien lisäksi ylimääräisiin kokouksiin hallituksen kutsusta tai milloin vähintään kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii.

9 §

Hallitus kutsuu seuran kokoukset koolle sähköpostilla tai kirjeitse tai lehti-ilmoituksella. Kokouskutsu on jätettävä vikko (7 vrk ) ennen kokousta.

10 §

Kokous on päätösvaltainen, kun se on laillisesti koolle kutsuttu. Jos päätöksiä tehtäessä on äänestettävä, kokouksen mielipiteeksi tulee se mielipide, jota enemmistö kannattaa. Äänten mennessä tasan voittaa puheenjohtajan kanta paitsi vaaleissa ratkaisee arpa.

Vaalit on suoritettava suljetuilla lipuilla, jos joku jäsen sitä vaatii.

11 §

Seuran kokoukset

Seuran kevätkokous on pidettävä ennen helmikuun loppua ja siinä on käsiteltävä seuraavat asiat:

1. valitaan kokouksen toimihenkilöt

2. käsitellään ja vahvistetaan hallituksen laatima toimintakertomus sekä toiminnantarkastajien antaman lausunnon perusteella tilinpäätös päättyneeltä tilivuodelta

3. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

4. käsitellään johtokunnan kokoukselle valmistelemat kokouskutsussa nimenomaan mainitut asiat.
 

Seuran syyskokous on pidettävä ennen marraskuun loppua ja siinä on käsiteltävä seuraavat asiat:

1. valitaan kokouksen toimihenkilöt

2. hyväksytään talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle

3. hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavalle kalenterivuodelle

4. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet ja varajäsenet

5. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa

6. päätetään jäsenmaksun määrä seuraavalle kalenterivuodelle

7. käsitellään johtokunnan kokoukselle valmistelemat kokouskutsussa nimenomaan mainitut asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24 §.

12 §

Seuran toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä sekä kaksi varajäsentä.

Valitsemisjärjestyksen mukaisesti varajäsen astuu hallituksen jäsenyydestä eroavan tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Varajäsenet voivat osallistua hallituksen kokouksiin puhe- ja esitysoikeuksin. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on saapuvilla.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee sihteerin ja varasihteerin sekä rahastonhoitajan, jotka voivat olla myös hallituksen ulkopuolta.

13 §

Hallituksen tehtävänä on

1. valmistella ja kutsua koolle seuran kokoukset

2. panna toimeen seuran kokousten tekemät päätökset

3. hoitaa seuran omaisuutta

4. hyväksyä uudet jäsenet

5. pitää jäsenluetteloa

6. valvoa sääntöjen noudattamista.

14 §

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

15 §

Puheenjohtajan tehtävänä on

1. kutsua hallitus tarvittaessa koolle

2. johtaa puhetta hallituksen kokouksissa

3. valvoa seuran taloudenhoitoa ja hyväksyä maksumääräykset

4. panna toimeen hallituksen päätökset, ellei toisin ole päätetty

5. valvoa päätösten noudattamista

Puheenjohtajan ollessa estyneenä varapuheenjohtaja hoitaa hänen tehtäviään.

16 §

Sihteerin tehtävänä on

1. laatia hallituksen kokousten pöytäkirjat, vuosikertomus, toimintasuunnitelma sekä muut tarvittavat asiakirjat

2. hoitaa seuran kirjeenvaihto

3. hoitaa seuran arkistoa.

17 §

Rahastonhoitajan tehtävänä on

1. hoitaa seuran omaisuutta ja rahavaroja hallituksen antamien ohjeiden mukaan

2. pitää hallituksen puolesta jäsenluetteloa ja koota sen perusteella vuosittain jäsenmaksut, mikäli hallitus ei ole asiaa toisin järjestänyt

3. suorittaa ne maksut, jotka puheenjohtaja on hyväksynyt

4. hoitaa seuran kirjanpitoa ja päättää tilit sekä huolehtia niiden tarkastuttamisesta jättämällä tilit toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta

5. laatia talousarvioehdotus hallitusta varten.

18 §

Toiminnantarkastajien tehtävänä on tarkastaa tilit ja omaisuuden hoito sekä antaa niistä kirjallinen lausunto palauttaessaan tilikirjat viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

19 §

Seuralla on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja sille testamentattua omaisuutta sekä omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta.

20 §

Näiden sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta päättää seuran kokous. Lainvoimaisen päätöksen syntymiseksi tarvitaan 2/3 annetuista äänistä. Purkamista koskeva päätös on kuitenkin alistettava vähintään kuuden (6) kuukauden kuluttua pidettävän uuden kokouksen hyväksyttäväksi samanlaisella enemmistöllä annetuista äänistä.

Seuran jäsenet voivat ehdottaa sääntöjen muuttamista tai seuran purkamista. Ehdotus on jätettävä kirjallisesti seuran hallitukselle, joka esittää sen kokoukselle.

Muutosehdotuksesta ja seuran purkamisesta on mainittava kokouskutsussa.

21 §

Seuran purkautuessa sen jäljellä olevat varat annetaan Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto ry:lle, jonka tulee käyttää niitä seuran tarkoitusperien tukemiseen.

Arkisto luovutetaan Helsingin kaupunginmuseolle.

22 §

Muissa kohdissa noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain säännöksiä.