jakomäentie 6, kankarepolku9,asemakaavamuutos

 

SUURMETSÄ-JAKOMÄKI SEURA ry

 
 
 
Helsingin kaupunki
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Kirjaamo
PL 2100
00099 Helsingin kaupunki
kaupunkisuunnittelu@hel.fi
 
 
Jakomäki, Jakomäentie 6 Kankarepolku 9, asemakaavan muutos, osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta kaavalausunto.
 
Yleistä
 
   Suurmetsä-Jakomäki Seura on Koillis-Helsingissä: Jakomäen, Suurmetsän, Heikinlaakson ja Alppikylän alueella toimiva kaupunginosayhdistys, joka välittää asukkaiden mielipiteitä päättäjille ja tekijöille.
   Lausunnon kohteena on purettavien Jakomäentie 6 kahden talon tilalle rakennettavien talojen suunnittelukilpailun voittaneen ehdotuksen mukaiseksi muutetun kaavan luonnos.
   Koska ei ole ollut käytettävissä kyseistä asemakaavan muutosesitystä, pohjautuu lausuntomme saatuihin tietoihin,yleisiin kaavan kehittämistarpeisiin ja ympäristön muutoksiin.
 
Mielipiteemme ja muutosesitykset:
 
1.     Helsingin alueen uusiin kerrostaloihin on rakennettu eri ikäisten asukkaiden käyttöön kerho- ja harrastustiloja, jotka ovat asuintilojen tasoisia eikä kellaritiloista muutettuja. Jakomäentie 6:n eri taloissa on jo vastaavanlaisiksi harrastustiloiksi muutettuja maanpäällisiä kellaritiloja. Niiden käytöstä vastaavat talotoimikunnat. Ne ovat ahkerassa käytössä ja käyttäjinä on asukkaista naapuritaloista ja jopa kauempaakin alueelta.,
Toteutuneeseen perustuen Seura esittää merkittäväksi asemakaavaan, että jokaiseen taloon on rakennettava (pelkkä mahdollisuus tai varaaminen ei riitä) kerhotiloja eri-ikäisille noin 2% kerrosalan lisäksi.
 
2.     Lahdenväylän liikennemelu on ollut jo nykyisten talojen haittana, eikä se laske vaadittavalle tasolle yksin rakennuksissa tehtävillä toimenpiteillä. Destia – Lahdenväylän haltijana ei ole varannut rahaa meluesteiden rakentamiseen Sille on tärkeämpää, että liikenne sujuu valtakunnan tärkeimmällä tiellä. Sen sijaan Helsingin on katsottava asukkaidensa etua ja rakennettava meluesteet. Käytäntönä on ollut, että uudisrakentamisen yhteydessä meluesteiden rakentamiseen rahaa on saatu, mutta vanhan asutuksen ja valtatien väliin meluesteen rakentamiselle ei rahaa ole löytynyt.
Nyt kun on kyseessä uudisrakentamishanke esittää Seura, että sen yhteydessä varataan rahaa, suunnitellaan ja toteutetaan melusuojarakenteet ainakin koko Jakomäentie 6 tontin osalle – ,mahdollisesti myös koko Jakomäen osalle. Melumuurin luonnollinen paikka  on Jakomäentien ja Lahdenväylän välissä mutta se voisi sijaita myös Jakomäentie 6 tontin puolella.
 
3.     Sitten ne autopaikat. Jakomäen ongelmana ovat olleet aikanaan 40 vuotta sitten tehdyt periaateratkaisut sijoittaa autopaikat suurille paikoitustonteille Jakomäkeä kiertävän tien varteen tai valvomattomille betonikansille mäen kylkeen. Niistä näytetään pääsevän vähitellen eroon – vai näytetäänkö. Toisaalta Suurmetsän puolella Kalteentien varressa paikoituskentät ovat toimineet, mutta siellä onkin autot lukituissa peltitalleissa.
Seura esittää autopaikkojen sijoittamista sekä pienempinä ryhminä rakennusten väliin ettät  Jakomäentien varteen katoksina tai/talleina antamaan myös yksityisyyttä ja melusuojaa.
 
4.     Ei kaava-asiana, vaan ison tontin eri rakennuksiin opastusasiana on jatkosuunnittelussa huomioon otettava, että vaikka tontin osoite on Jakomäentie 6, on ajoyhteys osaan taloista Jakomäen toiselta puolelta Kankaretien ja Kankarepolun kautta.
Jakomäessä oli aikanaan hyvät opasteet tauluineen. Seura esittääkin tässä yhteydessä tehtäväksi uusi koko Jakomäen opastussuunnitelma ja rakennettava opasteet.
 
Seura ja Jakomäen aktiiviset talotoimikunnat ovat jatkossakin valmiit antamaan paikallistietoa hyvien ratkaisujen löytämiseksi kuuluisan kaupunginosan rakentamisen ongelmiin.
 
 
Yhteistyöterveisin
 
Suurmetsä-Jakomäki Seura ry
 
 
 
                      Eero Lehto                                                                      Vesa Vähätalo
                      varapuheenjohtaja                                                          sihteeri
                      Sienikujaa 13, 00760 Helsinki                                       Rousku 2 R, 00760 Helsinki
                      0500 100288                                                                  0500-871030
                      eero.lehto@elisanet.fi                                                    vesa.vahatalo@pp1.inet.fi
 
 
 

Lausunto Meluntorjunnasta

 

SUURMETSÄ-JAKOMÄKI SEURA ry

 

                                                                                                          
 
Tiehallinto
PL 70 (Opastinsilta 12 A)
005210 Helsinki
 
Lausunto meluntorjunnan toimintasuunnitelmasta Koillis-Helsingin alueella Lahdenväylän, Porvoonväylän ja Kehä III:n osalta.
 
Suurmetsä-Jakomäki Seura on Koillis-Helsingissä: Jakomäen, Suurmetsän, Heikinlaakson ja Alppikylän alueella toimiva kaupunginosayhdistys. Seuran tarkoitus on muun muassa edistää alueensa viihtyvyyttä ja hyvinvointia antamalla lausuntoja aluetta koskevissa asioissa tuomalla asioiden käsittelyyn mukaan alueella asuvan tietämykseen ja paikallisten olosuhteiden tuntemuksen.
 
Seura on useita kertoja vuosien mittaan ottanut esille meluesteiden tarpeen alueemme läpi kulkevilla valtakunnallisilla pääväylillä. Yritykset ovat kariutuneet viimeistään rahan puutteeseen. Tämänkertainen meluntorjunnan toimintasuunnitelma näyttää lupaavammalta, sillä se käsittelee tiemelun vaimentamista muillakin tavoilla, kuin meluesteillä.
Ajoneuvoihin liittyvillä toimenpiteillä on kokonaisuuden kannalta suurin vaikutus, koska vaikutus ulottuu aina kaikkialle, missä ajoneuvot liikkuvat.
Tiehen liittyvät toimenpiteet vaikuttavat koko tiehen ja sen molempiin puoliin.
Erilaiset meluesteet kaiteet ja vallit antavat paikallisesti hyvän suojaan ja tekevät maankäytön mahdolliseksi aivan tien välittömässä läheisyydessä, mikä on kaupunkisuunnittelun kannalta tärkeää.
 
Toimintasuunnitelman pohjana oleva Helsingin kaupungin meluselvitys 2007 antaa maallikollekin hyvän kuvan oman alueensa rakennuksiin kohdistuvasta liikennemelusta. Toimintasuunnitelman ”Suunnitellut meluesteet”-kartat eivät kuitenkaan anna aivan oikeaa kuvaa suojaustilanteesta. Korkeat maastokohdat, korkeat rakennukset ja mittausalueiden rajat vääristävät tilannetta Näihin seikkoihin pohjautuviin virheisiin Seura haluaa korjausta, muutoin hyvässä suunnitelmassa.
 
Korjattavat kohdat idästä länteen.

  1. U11 Jakomäki, meluvalleja tulee jatkaa Maratontien sillaan ohi itään Porvoonväylän molemmilla puolilla ainakin ramppien verran. Tällöin saa suojan Louhikkotie 2:n pääty, Somerikkotie 2, 4 ja 6 pientalot ja Vanhapolku 3:n paritalot sekä Porvoonväylän toisella puolella olevat Maratontien varren pientalot
  2. U11 Jakomäki, Lahdenväylälle Jakomäentien viereen esitettyä meluvallia tulee korottaa Jakomäentie 8 kohdalla ja uusi meluvalli on lisättävä Jakomäentie 6 kohdalta Jakomäenkujan risteykseen asti seuraavista syistä. Varsinkin Jakomäentie 6 pitkä talon ylemmät kerrokset saavat kartassa esitettyä kovemman tiemelun Lahdenväylältä (melunmittauspisteen korkeus mapinnasta on vain 4 metriä). Vuorensyrjän omakotitalojen ja Jakomäenkujan eteläpuolen ensimmäisten asuinkerrostalojen suojaus on unohtunut kokonaan.
  3. U31 Heikinlaakso, Lahdenväylän länsipuolelle kevyenliikenteen sillasta pohjoiseen on esitetty melueste ns. Kuukallion mäen kohdalle tarpeettomasti, sillä rinne on puistoa.
  4. U31 Heikinlaakso ja U10 Kuninkaala-Kuusikko karttojen yhtymäkohtaan Kehä III:n eteläpuolisille rampeille sekä Vanhalle Porvoontielle että Lahdenväylälle Helsingin suuntaan tarvitaan meluesteet suojamaan Sienitien pään rivitaloja ja Roosinmäen rinteessä olevia Kalkkivuorentie2:n sekä Vanhan Porvoontien asuinrakennuksia. Suojaustarve saattaa osittain muuttua, jos Iskun ja HOK-Elannon tavaratalo toteutuu mainittujen ramppien viereen.

Lisäksi Suurmetsä-Jakomäki Seura esittää, että korjautettuaan meluntorjunnan toimintasuunnitelman Tiehallinto hyväksyttää sen asianmukaisesti, hankkeista toimenpiteet, sijoittaa hankkeet liikenneinvestointiensa talousarvioehdotukseen ja käynnistää hankkeiden suunnittelut kiireellisinä.
 
Suurmetsä-Jakomäki Seura tähdentää, että Alppikylän uuden asuinalueen tiesuunnitelmista antamissaan lausunnoissa 18.10.2007 sekä Helsingin Yleistentöiden lautakunta että Kaupunkisuunnittelulautakunta ovat kehottaneet Tiehallintoa osaltaan ryhtymään toimenpiteisiin / varaamaan rahoituksen Jakomäen nykyisen asutuksen suojaamiseksi Lahdenväylän ja Porvoonväylän melua vastaan.
 
Koska edellä mainitun Alppikylän suojaksi suunnitellun meluesteen rakentamineen alkaa keväällä 2008, esittää Suurmetsä-Jakomäki Seura edellä mainittuihin lausuntoihin vedoten laajentamaan Alppikylän meluesteiden suunnittelun sisältämään ainakin Jakomäen puoleiset meluesteet sekä Lahdenväylän että Porvoonväylän varressa (korjattu U11). Kun laajentuneet suunnitelmat valmistuvat on Alppikylän meluesteiden rahoitusta korjattavaksi vastaavalla osuudella ja toteuttaminen voitaisiin ottaa lisätyönä osaksi Alppikylän meluesteiden rakentamista
 
Suurmetsä-Jakomäki Seura kiittää mahdollisuudesta antaa paikallisten asukkaiden mielipide meluntorjunnan toimintasuunnitelman luonnokseen Koillis-Helsingin osalta.
 
 
Suurmetsä-Jakomäki Seura ry

   
 
TIEDOKSI:   Helsingin kaupungin ympäristökeskus
                      PL 500, (Helsinginkatu 24)
                      00099 Helsingin kaupunki