Toimintasuunnitelma 2005

0
287

Toimintasuunnitelma vuodelle 2006

 

Vuoden 2006 erityishaasteena on saada vuonna 2005 runsaasti kasvanut jäsenistö mukaan toimintaan järjestämällä mielenkiintoisia tapahtumia ja ajamalla jäsenten asioita aktiivisesti. Hyväksi havaittujen toimintatapojen lisäksi on pyrittävä luomaan uusia keinoja saarelaisten yhteenkuuluvuuden lisäämiseksi ja toiveiden eteenpäin viemiseksi kaupungin päättäjille.

 

1.      Yleistä

 

Seura pyrkii osaltaan myötävaikuttamaan Lehtisaaren, Kuusisaaren ja Kaskisaaren alueen kehittämiseen viihtyi­säksi asuinalueeksi, sen omaleimaisuuden ja luonnonarvot säilyttäen. Seura tekee tarpeellisia esityksiä kaupungin viranomaisille ja muille tahoille, tilanteen myös niin vaatiessa myös yhdessä muiden kapunginosa­yhdistysten sekä taloyhtiöiden kanssa. Yhteistyötä saarten muiden toimijoiden kanssa pyritään edelleen lisäämään. Alueen asukkaiden yhteisiä tilaisuuksia lisätään.

 

2.      Lehtisaaren, KUUSISAAREN JA KASKISAAREN kaavoitus

 

§          seurataan kiinteästi kaavoitusta koskevia muutoksia ja otetaan niihin kantaa

§          tiedotetaan seuran jäsenille ajankohtaisista asioista ja järjestetään asukasiltoja

§          vaikutetaan päättäjiin

§          pyrimme kaikin käytettävissä olevin keinoin vaikuttamaan siihen, että Lehtisaaren alueen kaavoitus tapahtuu maiseman säilyttävällä ja asumisviihtyvyyttä edistävällä tavalla

 

 

3.      Kotikatu www.kaupunginosat.net/lehtisaari

 

Vuonna 2005 uudistuneet nettisivut pyritään päivittämään niin, että niiltä on jatkuvasti saatavissa ajantasaista tietoa siitä, mitä Lehtisaaressa, Kuusisaaressa ja Kaskisaaressa tapahtuu. Myös muut saarten toimijat pyritään saamaan sivuille aktiivisiksi ilmoittajiksi. Sivujen mielenkiintoisella sisällöllä ja niiden markkinoimisella houkutellaan sivuille mahdollisimman paljon kävijöitä.

 

Helka (Helsingin kaupunginosayhdistysten liitto ry.) tukee osaltaan kaupunginosien internetsivujen raken­tamista ja ylläpitoa antamalla koulutusta ja opastusta sivujen ylläpidossa. Helka tarjoaa yhdistyksille ilmaisen kotisivutilan Helkan Kotikatu-palvelimella, jolloin sivujen osoite eri kaupungiosille on esimerkiksi muotoa www.kaupunginosat.net/lehtisaari. Näin syntyvät kaupungiosasivut muodostavat vähitellen laajenevan virtuaalisen kaupunginosaverkoston.

 

4.      SAARISTOLAISPÄIVÄ

 

Huhtikuussa 2006 järjestetään Saaristolaispäivä yhteistyössä saarten muiden toimijoiden kanssa. Yhteistyötä syvennetään, ja vuonna 2005 järjestetystä onnistuneesta, 400 kävijää vetäneestä tilaisuudesta jalostetaan entistä monipuolisempi ja eri-ikäisille saarelaisille kohdistettu tapahtuma.

 

Tapahtumalle anotaan avustusta kaupungin kulttuuriasiainkeskukselta.

 

5.      LEHTISAARI-SEURAN HISTORIIKKI

 

Vuoden 2005 lopussa valmistunutta julkaisua myydään edelleen niin kauan kuin painosta riittää.

 

6.      Siivoustalkoot

 

Osallistutaan keväällä partiolippukunta Navigatoresin kanssa perinteisiin siivoustalkoisiin saarilla.

 

7.      saarelaisten yhteenkuuluvuuden edistäminen

 

Pitkin vuotta järjestetään pienimuotoisia tapahtumia, joissa käsitellään jotain teemaa (peli-ilta, kirjallisuusilta, sauvakävelylenkki, picnic). Saarelaisten toisiinsa tutustumista edistetään myös järjestämällä syksyllä viihteellinen tapahtuma ”syysbileet”.

 

8.      Muut hankkeet

 

Pyrimme kehittämään edelleen ympäristön viihtyisyyttä:

 

§          Lehtisaaren uimarannan kunnossapito, rannan siisteys

§          Ranta-alueiden siistiminen, ruovikkojen niitto, rantojen ja salmien umpeenkasvamisen ehkäisy, luonnonsuojelun ja monimuotoi­suuden tarpeet huomioiden.

§          Liikennejärjestelyt saarilla

§          Toimivat joukkoliikenteen yhteydet

§          Koiranomistajien palvelut

§          Palvelujen kehittäminen

 

9.   Yhteistyö

 

Läntiset kaupunginosat:

 

Jatketaan ja kehitetään yhteistyötä ja vuorovaikutusta läntisten alueiden toisten asukasyhdistysten kanssa.

 

Kaupunkisuunnittelu:

 

Jatketaan vuorovaikutusta kaupunkisuunnitteluviraston kanssa pyrkimyksenä saada asemakaavaan suunniteltuja kerrosneliömääriä pienemmiksi ja rakentamista pientalovaltaisemmaksi. Osallistuminen kaavatyöryhmään Lehtisaaren taloyhtiöiden edustajien kanssa. Tiivis yhteydenpito kaupunkisuunnittelulautakuntaan ja valtuutettuihin asemakaavasuunnitelmien tiimoilta. Kannanotot kaavamuutoksiin.

 

Rakennusvirasto:

 

Jatketaan yhteistyötä rakennusviraston kanssa erilaisissa projekteissa ja saarten ja ranta-alueiden siistimisen osalta.

 

HELKA:

 

Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan asukasyhdistysten puheenjohtajien palavereihin. www-sivujen tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen.

 

9.      Talous

 

Lehtisaari-Seura ry. tarvitsee taloudellista tukea nykyisen toimintansa ylläpitämiseen ja kehittämi­seen. Budjetin kattamisen ensiarvoisen tärkeänä lähteenä ovat saarten asukkaiden sekä talo­yhtiöiden ja yritysten maksamat jäsenmaksut.

Osittain seura voi saada rahoitusta toimintaansa projektikohtaisesti kaupungilta (esim. Saaristolaispäivä). Tapahtumiin hankitaan mahdollisuuksien mukaan sponsoreita. HELKA maksaa kaupunginosayhdistysten puolesta Teostolle menevät maksut.

 

10. JÄSENISTÖ ja hallinto

 

Jäsenistö:

 

Lehtisaari-Seuralla on maksavia jäseniä noin 100. Tavoitteena on kasvattaa jäsenmäärää toiminnan laadun ja määrän lisäämiseksi.

 

Nettisivuilla ja sähköpostitse tapahtuvaa yhteydenpitoa pyritään lisäämään toimintakulujen pienentämiseksi. Vuoden aikana jaetaan alueella postiluukuista 4-5 tiedotetta.

 

Jäseneksi voi hakeutua maksamalla vuosittain syyskokouksen määräämän jäsenmaksun.

 

Jäsenyydet:

 

Lehtisaari-Seura ry. on Helsingin Kaupunginosayhdistysten liitto ry:n HELKAn jäsen ja edelleen HELKAn kautta Suomen Kotiseutuliiton jäsen.

 

Vuosikokoukset:

 

Seuran sääntömääräiset vuosikokoukset pidetään kaksi kertaa vuodessa, kevätkokous maaliskuun loppuun mennessä ja syyskokous joulukuun loppuun mennessä. Kokouksissa käsitellään sääntöjen määräämät asiat sekä jäsenistön kokouksille käsiteltäväksi esittämät asiat. Kokousten yhteydessä järjestetään oheisohjelmaa ajankohtaisista ja tärkeistä aiheista.

 

Johtokunta ja mahdolliset työryhmät tai toimikunnat:

 

Seuran johtokuntaan kuuluu puheenjohtajan lisäksi kahdeksan jäsentä. Johtokunta valitsee keskuudes­taan varapuheenjohtajan sekä sihteerin ja taloudenhoitajan vuodeksi kerrallaan. 

Johtokunta kokoontuu tarvittaessa, keskimäärin kokouksia on ollut neljä keväällä ja kolme syyskaudella. Johtokunta voi nimetä erilaisia toimikuntia ja työryhmiä harkintansa mukaan.

 

Vastuu asukasyhdistyksen kehitttämisestä kuuluu koko johtokunnalle. Eri projekteissa käytetään apuna erilaisia työryhmiä.

 

Johtokunta