Lehtisaari-seuran säännöt

0
296

säännöt

 

 

        Yhdistyksen nimi on Lehtisaari-Seura r.y.

 

Yhdistyksen, joka on kaupunginosayhdistys ja jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena Kaskisaari, Kuusisaari ja Lehtisaari.

 

Seura on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

  

TARKOITUS JA TOIMINTA

 

        Seuran tarkoituksena on

 

          työskennellä toimialueensa sivistyksellisten, sosiaalisten ja taloudellisten olojen

 

          kehittämiseksi sekä viihtyisyyden lisäämiseksi alueellisen omaleimaisuuden ja paikallisten erityspiirteiden pohjalta,

 

          toimia kokonaisvaltaisen kotiseututyön tavoitteiden saavuttamiseksi paikalliskulttuurin, ympäristönsuojelun ja maisemanhoidon aloilla,

 

          olla toimialueensa asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä sekä

 

          syventää asukkaiden kotiseututuntemusta ja paikallishenkeä sekä pyrkiä kaikin tavoin lisäämään heidän kiintymystään kotiseutuunsa.

 

        Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura

 

          toimialueensa asukkaiden etujärjestönä osallistuu aluetta koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon,

 

          tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille,

 

          on yhteistyössä kotiseututyön keskusjärjestöjen, kaupungin sekä muiden samoja päämääriä toteuttavien yhteisöjen kanssa,

 

          suorittaa ja tukee kotiseutua koskevaa tallennus-, tutkimus- ja julkaisutoimintaa,

 

          järjestää kokouksia, luento- ja esitelmätilaisuuksia sekä muuta seuran sisäistä ja ulospäin suuntautuvaa koulutus- ja tiedotustoimintaa,

 

          järjestää kotiseutupäiviä sekä muita juhla-, taide-, ja viihdetilaisuuksia,

 

          toimeenpanee näyttelyjä, retkiä ja opintomatkoja,

 

          edistää asukkaiden omatoimisuutta ja tukee paikallista harrastustoimintaa sekä

 

          pyrkii muillakin samankaltaisilla tavoilla toteuttamaan seuran tarkoitusperiä ja tavoitteita.

 

JÄSENISTÖ

 

        Seuran varsinaiseksi jäseneksi pääsee jokainen sen tarkoitusperät ja säännöt hyväksyvä henkilö, jonka seuran johtokunta jäseneksi hyväksyy. Jäsenyys katsotaan alkavaksi siitä ajankohdasta, jolloin jäseneksi ilmoittautuminen on hyväksytty.

 

           Jäsen on velvollinen suorittamaan seuran syyskokouksen määräämän jäsenmaksun.

 

           Seuran kannattajajäseneksi pääsee jokainen oikeuskelpoinen yhteisö, jonka johtokunta hyväksyy ja joka suorittaa seuran syyskokouksen määräämän kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.

 

            Johtokunta pitää seuran jäsenistä lainmukaista jäsenluetteloa.

 

            Tällä sääntömuutoksella ei loukata saavutettuja jäsenoikeuksia.

 

       Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai puheenjohtajalle tai suullisesti seuran kokouksen pöytäkirjaan.

 

            Seuran johtokunnalla on oikeus erottaa jäsen, joka toimii seuran sääntöjä tai periaatteita vastaan ja laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen määräaikana.

 

            Erotettu jäsen voi kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan kirjallisesti valittaa päätöksestä seuran kokoukselle jättämällä valituskirjelmänsä johtokunnalle.

 

        Kunniajäseneksi seura voi johtokunnan esityksestä kokouksessa kutsua henkilön, joka huomattavalla tavalla ja pitkäaikaisesti on vaikuttanut seuran tarkoituksen toteuttamiseksi.

 

            Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.

 

KOKOUKSET

 

       Seuran varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään ennen maaliskuun loppua ja syyskokous loka-joulukuun aikana. Lisäksi johtokunta voi tarvittaessa kutsua koolle ylimääräisen kokouksen. Mikäli vähintään kymmenesosa (1/10) seuran jäsenistä kirjallisesti vaatii ylimääräisen kokouksen kutsumista koolle tietyn asian käsittelyä varten, johtokunta on velvollinen toimittamaan kokouskutsun neljäntoista (14) päivän kuluessa.

 

          Seuran kokoukset kutsutaan koolle syyskokouksen määräämällä tavalla joko ilmoittamalla kirjallisesti jokaiselle jäsenelle tai niissä lehdissä, joista syyskokous päättää. Kokouskutsu on toimitettava vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

 

       Seuran kokouksessa on äänioikeus jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

       Seuran kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

1.      Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkistajaa.

2.      Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3.      Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä.

4.      Käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto ja päätetään tilien hyväksymisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

5.      Päätetään edustajien valitsemisesta Suomen Kotiseutuliiton vuosikokoukseen.

6.      Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista johtokunnalle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka johtokunta haluaa kevätkokoukselle esittää.

 

10§      Seuran syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

1.      Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkistajaa.

 

2.      Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

 

3.      Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.

 

4.      Määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruus.

 

5.      Päätetään johtokunnan jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta.

 

6.      Hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio.

 

7.      Valitaan seuran johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan seuran puheenjohtajaksi.

 

8.      Valitaan jäsenet johtokuntaan erovuoroisten jäsenten tilalle.

 

9.      Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille varamiehet tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallinto.

 

10.  Päätetään seuran kokouksen koollekutsumistavasta 7§:n määräämissä rajoissa.

 

11.  Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista johtokunnalle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka johtokunta haluaa syyskokoukselle esittää.

 

JOHTOKUNTA

 

11§     Seuran toimintaa suunnittelee ja johtaa syyskokouksessa valittava johtokunta, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä kahdeksan (8) kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua muuta jäsentä, joista vuosittain on puolet erovuorossa. Kaskisaaresta ja Kuusisaaresta tulee johtokuntaan valita vähintään yksi jäsen kummastakin. Jäsenten erovuorot määrätään ensin arvan, sitten vuoron mukaan. Johtokunnan puheenjohtajana, varapuheenjohtajana tai jäsenenä voi yhtäjaksoisesti toimia enintään kuuden vuoden ajan.

 

          Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt vuodeksi kerrallaan.

 

          Johtokunta voi asettaa keskuudestaan juoksevien asioiden hoitamista ja asioiden valmistelua varten 3-4 jäsenisen työvaliokunnan.

 

          Johtokunta voi asettaa avukseen sääntöjen edellyttämiä tehtäviä varten sille vastuunalaisia pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia ja jaostoja.

 

          Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kolme jäsentä sitä vaatii, ja on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä vähintään neljän jäsenen ollessa läsnä.

 

 

NIMENKIRJOITTAJA

 

12§     Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä.

 

 

TALOUS

 

 

13§     Seuran tilit päätetään kalenterivuosittain, ja ne on jätettävä tilintarkastajille vähintään neljätoista (14) päivää ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on palautettava tilit lausuntoineen johtokunnalle vähintään kolme (3) päivää ennen kevätkokousta.

 

14§     Seuralla on oikeus toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, harjoittaa kustannustoimintaa, tavanomaista kioskikauppaa ja kahvilaliikettä sekä asianmukaisella luvalla toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä.