Meilahti-seuran vuosikokous ja säännöt

 

Meilahti-seuran vuosikokous pidetään keskiviikkona 13.3.2013 Jalavatie 6 (Meilahden kirkon kokoushuone)

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat, mm. tilinpäätös, valitaan hallituksen jäsenet ja yhdistyksen puheenjohtaja. Jäseniltä käsiteltäväksi pyydettävät asiat 28.2. mennessä yhdistyksen osoitteeseen Mäntytie 15 A 4 tai sähköpostitse meilahti-seura@luukku.com

Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen – tervetuloa!

MEILAHTI-SEURA – SÄLLSKAPET MEJLANS RY

yhdistyksen säännöt…

SÄÄNNÖT

Hyväksýtty yhdistyksen perustavassa kokouksessa 9. kesäkuuta 2006

Nimi ja kotipaikka 1 §
Yhdistyksen nimi on Meilahti-Seura – Sällskapet Mejlans ry ja kotipaikka Helsinki. Toimialueena on Meilahti (kaupunginosa 15) ja Laakso (kaupunginosa 18). Yhdistys on kaksikielinen, rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä suomi. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Tarkoitus  2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on
– toimialueensa kaikinpuolinen kehittäminen paikallisten erityispiirteiden pohjalta
– asuinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyvyyden lisääminen
– omatoimisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen sekä
– paikallisen kulttuurin vaaliminen ja edistäminen.

Toiminnan laatu 3 §
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi 
– toimia alueensa etujärjestönä, on yhteistyössä kunnallishallinnon kanssa, osallistuu aluetta koskevaan suunnitteluun ja vaikuttaa päätöksentekoon
– tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille
– toimia alueensa asukkaiden ja yhteisöjen yhdyssiteenä
– seurata alueensa aineellista ja henkistä kehitystä sekä 
– tehdä siihen liittyvää selvitystä, tutkimusta ja tallennusta
– harjoittaa aluetietoisuutta lisäävää kustannus- ja  julkaisutoimintaa 
– järjestää kokouksia, liikunta-, esitelmä- ja koulutustilaisuuksia
– järjestää kotiseutupäiviä ja muita kulttuuritilaisuuksia, kuten näyttelyitä, liikuntatapahtumia ja jäsenilleen tutustumismatkoja 
– toimia yhteistyössä Suomen Kotiseutuliiton sekä sen alueellisen järjestön kanssa. Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta, järjestää arpajaisia ja ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi harjoittaa toimintaansa liittyvien pienimuotoisten oheistuotteiden kuten kirjojen kauppaa.

Jäsenet  4 §
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Kannatusjäseneksi yhdistykseen voidaan hyväksyä rekisteröity yhdistys tai muu oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. 

 

Kunniajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, joka erityisen ansiokkaasti on osallistunut yhdistyksen toimintaan tai muuten merkittävällä tavalla edistänyt sen tarkoituksen toteuttamista.

Yhdistyksen varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hallitus. Kunniajäsenet kutsuu hallituksen esityksestä yhdistyksen kokous. Jäseneksi hyväksytyn henkilön nimi kirjoitetaan yhdistyksen jäsenluetteloon, johon merkitään muutkin häntä koskevat tarpeelliset henkilötiedot.

Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous. Kannatusjäsenen liittymis- ja jäsenmaksun määrää yhdistyksen hallitus. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai sähköpostitse hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Yhdistyksen jäsen voidaan johtokunnan päätöksellä erottaa yhdistyksestä, jos hän on laiminlyönyt ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut.

Hallitus  5 §
Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu kalenterivuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kolmesta kuuteen (3 – 6) muuta jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja kutsuu sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt joko keskuudestaan tai ulkopuolelta vuodeksi kerrallaan. 

Hallitus voi asettaa sääntöjen edellyttämiä tehtäviä varten sille vastuunalaisia, pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia ja työryhmiä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen  6 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, aina kaksi yhdessä. 

Tilintarkastajat 7 §
Yhdistyksellä on kaksi varsinaista tilintarkastajaa, joista toinen voi olla tilintarkastusyhteisö, sekä lisäksi yksi varamies.

Kokouskutsu8 §

 Kutsu yhdistyksen kokoukseen on toimitettava jäsenille vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta sähköpostitse tai kirjeitse yhdistyksen jäsenluetteloon merkittyihin e-mail- tai postiosoitteisiin.

Yhdistyksen kokoukset 9 §
Yhdistyksen vuosikokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maaliskuun loppuun mennessä. Lisäksi johtokunnan on kutsuttava koolle ylimääräinen kokous, kun yhdistyksen kokous niin päättää, tai johtokunta katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;
3. todetaan kokouksen osanottajat;
4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
5. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
6. esitetään hallituksen laatima yhdistyksen edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto;
7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille; 
8. hyväksytään kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä varsinaisilta jäseniltä perittävien liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus;
9. päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista;
10. valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan seuran puheenjohtajaksi, 
11. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valitaan hallituksen jäsenet
12. valitaan kaksi tilintarkastajaa, joista toinen voi olla tilintarkastusyhteisö ja heille yksi varamies tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä ja hallintoa;
13. päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista, joista hallitukselle on tehty esitys vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta tai joista hallitus haluaa vuosikokouksen päättävän.

14. käsitellään muut esille tulevat asiat

15 kokouksen päättäminen

Tilikausi  10 §
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen laatima yhdistyksen toimintakertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa johtokunnalle viimeistään neljätoista (14) päivää ennen vuosikokousta.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 11 §
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan yhdistyksen vuosikokouksessa, jonka kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muutoskäsittely. Muutosehdotuksen on tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä.

12 § Yhdistyksen purkaminen
Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden väliä tulee olla vähintään yksi kuukausi, ja ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava kummassakin kokouksessa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Hyväksytty yhdistyksen perustavassa kokouksessa Helsingissä 9. kesäkuuta 2006.