Munkkivuoren ostoskeskuksen ympäristön liikennesuunnitelman.

ostari

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti hyväksyä liikennesuunnitteluosaston piirustuksen 6487-3 mukaisen Munkkivuoren ostoskeskuksen ympäristön liikennesuunnitelman.

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Reetta Putkonen

Lisätiedot

Taina Toivanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37280

taina.toivanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Piirustus   6487-3
3 Vuorovaikutusraportti

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto,   valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Yleistä

HSL-alueen runkobussilinjasto 2012–2022 -suunnitelman mukainen linjasto muodostuu kehämäisistä poikittaislinjoista ja säteittäisistä pääkeskukseen suuntautuvista linjoista. Poikittaisista runkobussilinjoista on toteutettu linjat 550 ja 560. Nyt suunnittelussa oleva runkobussilinja 500 (Herttoniemi – Pasila – Meilahti – Munkkivuori) pohjautuu linjoihin 58 (Itäkeskus – Munkkivuori) ja 58B (Itäkeskus – Meilahti).

Runkobussilinjojen perustaminen edellyttää riittävän nopeuden ja luotettavuuden takaamista mm. infrastruktuurin avulla. Nyt tehdyn suunnittelun tavoitteena on laatia runkolinjojen reitille liikennejärjestelyt, jotka mahdollistavat liikennöinnin toimintaedellytykset niin, että linjojen nopeus ja palvelutaso saadaan runkolinjalle hyväksyttävälle tasolle. Suunnittelutyö on tehty yhteistyössä HSL:n kanssa.

Nykytilanne

Munkkivuoren ostoskeskuksen eteläpuolinen pysäköinti on toteutettu ostoskeskuksen edustalla olevan kentän keskellä kahtena kampana, jonka molemmilla puolilla on yksisuuntaiset ajokaistat. Lisäksi pysäköintiä on ostoskeskukseen liittyvän jalkakäytävän viereisellä reunalla. Ostoskeskuksen alueella on kaikkiaan 223 autopaikkaa.

Munkkivuoreen päättyvien linjojen bussit kääntävät ajosuuntaa kiertämällä ostoskeskuksen vastapäivään reittiä Ulvilantie – Huopalahdentie – Naantalintie – Raumantie.

Liikennesuunnitelma

Liikennesuunnitelma toteuttaa Munkkivuoren ostoskeskuksen voimassa olevan asemakaavan viitesuunnitelman mukaisen pysäköintiratkaisun ostoskeskuksen edustalle. PysäkPäätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti hyväksyä liikennesuunnitteluosaston piirustuksen 6487-3 mukaisen Munkkivuoren ostoskeskuksen ympäristön liikennesuunnitelman.

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Reetta Putkonen

Lisätiedot

Taina Toivanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37280

taina.toivanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Piirustus   6487-3
3 Vuorovaikutusraportti

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto,   valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Yleistä

HSL-alueen runkobussilinjasto 2012–2022 -suunnitelman mukainen linjasto muodostuu kehämäisistä poikittaislinjoista ja säteittäisistä pääkeskukseen suuntautuvista linjoista. Poikittaisista runkobussilinjoista on toteutettu linjat 550 ja 560. Nyt suunnittelussa oleva runkobussilinja 500 (Herttoniemi – Pasila – Meilahti – Munkkivuori) pohjautuu linjoihin 58 (Itäkeskus – Munkkivuori) ja 58B (Itäkeskus – Meilahti).

Runkobussilinjojen perustaminen edellyttää riittävän nopeuden ja luotettavuuden takaamista mm. infrastruktuurin avulla. Nyt tehdyn suunnittelun tavoitteena on laatia runkolinjojen reitille liikennejärjestelyt, jotka mahdollistavat liikennöinnin toimintaedellytykset niin, että linjojen nopeus ja palvelutaso saadaan runkolinjalle hyväksyttävälle tasolle. Suunnittelutyö on tehty yhteistyössä HSL:n kanssa.

Nykytilanne

Munkkivuoren ostoskeskuksen eteläpuolinen pysäköinti on toteutettu ostoskeskuksen edustalla olevan kentän keskellä kahtena kampana, jonka molemmilla puolilla on yksisuuntaiset ajokaistat. Lisäksi pysäköintiä on ostoskeskukseen liittyvän jalkakäytävän viereisellä reunalla. Ostoskeskuksen alueella on kaikkiaan 223 autopaikkaa.

Munkkivuoreen päättyvien linjojen bussit kääntävät ajosuuntaa kiertämällä ostoskeskuksen vastapäivään reittiä Ulvilantie – Huopalahdentie – Naantalintie – Raumantie.

Liikennesuunnitelma

Liikennesuunnitelma toteuttaa Munkkivuoren ostoskeskuksen voimassa olevan asemakaavan viitesuunnitelman mukaisen pysäköintiratkaisun ostoskeskuksen edustalle. Pysäköintikammat siirretään kiinni ostoskeskuksen tonttiin ja niiden eteläpuolelle tulee kaksisuuntainen ajoväylä. Raumantien ja Naantalintien liittymään rakennetaan kiertoliittymä, jossa myös bussi voi ajaa ympäri. Raumantien eteläreunaan järjestetään tilat takseille sekä pysäkki- ja odotustilat busseille. Runkolinjan 500 lähtöpysäkki tulee Ulvilantien ja Raumantien liittymään.

Suunnitelman myötä ostoskeskuksen edestä poistuu 21 autopaikkaa. Naantalintielle ostoskeskuksen pohjoispuolelle on mahdollista merkitä 8 uutta pysäköintipaikkaa, kun linja-autoliikenne ei enää kulje tätä kautta. Näiden muutosten myötä poistuu ostoskeskuksen alueelta yhteensä 13 pysäköintipaikka, mikä tarkoittaa 6 %:n vähennystä.

Pysäköinnin eriyttäminen omalle alueelleen selkeyttää pysäköintiä ja parantaa bussiliikenteen sujuvuutta, kun pysäköintiliikenne ei ole enää bussien reitillä. Liikenneympyrän rakentaminen Raumantien ja Naantalintien liittymään vähentää bussien liikennöintikustannuksia, kun niiden ei tarvitse ajosuuntaa vaihtaakseen kiertää Huopalahdentien ja Naantalintien kautta.

Suunnitelmassa Ulvilantieltä poistetaan kaksi laajemmalle jalankulkureitistölle tarpeetonta ja valo-ohjaamatonta suojatietä. Poistetut suojatiet olisivat olleet turvallisuudeltaan heikkoja, sillä ne ylittivät 2-3 samansuuntaista ajokaistaa. Suunnitelmassa muutetaan myös Ulvilantien ja Raumantien kaksisuuntaiset yhdistetyt pyörätiet ja jalkakäytävät yksisuuntaisiksi pyöräjärjestelyiksi.

Liikennesuunnitelma oli kommentoitavana KSV Forumilla 7. - 18.9.2015 osana linjan 500 liikennesuunnitelmia. Vuorovaikutusraportti on Runkolinjan 500 liikennesuunnitelmien esityslistan liitteenä.

Liikennejärjestelyiden kustannus on arviolta 1 500 000 euroa.