Tietosuoja

MUNKINSEUTU RY – MUNKSNEJDEN RF

HENKILÖTIETOJEN SUOJA

Munkinseutu ry – Munksnejden rf on Munkkiniemen, Munkkivuoren, Niemenmäen, Talinrannan, Kuusisaaren ja Lehtisaaren alueella toimiva kaupunginosayhdistys. Kaupunginosayhdistyksen tehtävien hoitamiseksi yhdistys ylläpitää ja käsittelee henkilötietoja jäsenistään.

Yhdistys kerää henkilötietoja vain edellä mainittuun tarkoitukseen ja vain siinä laajuudessa kuin se on tarpeen. Oheisesta tietosuojaselosteesta löytyy tarkempia tietoja henkilötietojen käsittelystä.

Tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) 13 artikla

Laatimispvm: 25.5.2018

Rekisterin pitäjä

Munkinseutu ry – Munksnejden rf

c/o Tarja Sarjakoski, tarja.sarjakoski@iki.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskien

Fred Packalén, fred.packalen@freddis.fi

Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 a -kohtaan. Henkilötietojen käsittely on tarpeellista kaupunginosayhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi eli työskennellä toiminta-alueensa asukkaiden viihtyvyyden lisäämiseksi, asumisolosuhteiden sekä sivistyksellisten ja sosiaalisten olojen kehittämiseksi, vaikuttaa tätä koskevaan yhteiskuntasuunnitteluun sekä työskennellä ympäristön suojelemiseksi sekä sen laadun parantamiseksi. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys mm. järjestää jäsenilleen kokouksia, esitelmä-, tiedotus- ja muita tilaisuuksia, tekee aloitteita sekä antaa lausuntoja.
Henkilötietojen säilytysaika Henkilö- ja jäsentiedot säilytetään jäsenyysajan ja 1 vuoden sen jälkeen.
Rekisterin tietosisältö

Henkilötiedot: sukunimi, etunimet, asiointikieli, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

Jäsentiedot: jäsenlaji, liittymispäivä, eropäivä.

Säännönmukaiset tietolähteet Henkilö- ja jäsentiedot saadaan jäseneltä itseltään.
Tietojen luovuttaminen Henkilö- ja jäsentietoja ei luovuteta.
Tietojen siirto EU:n tai ETAn ulkopuolelle Rekisterin tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Rekisterin suojauksen periaatteet ATK-laitteet ja tietoverkko on fyysisesti suojattu ja ne sijaitsevat lukitussa tilassa. Tietoverkko on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä.
Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista Jäsenellä on oikeus tarkastaa omat jäsenrekisteritietonsa. Kirjallisen tarkastuspyynnön voi toimittaa 2-kohdan yhteyshenkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton ensimmäisellä kerralla. Jäsenellä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyyntö on tehtävä yksilöidysti 2-kohdan yhteyshenkilölle.
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle Jäsenellä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos jäsen katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta.