Pakila-Seuran asemakaavalausunto Pakilantien ja Välitalontien risteysalueesta

479

Ksv:n hankenro 0471_19
HEL 2011-006227
Oas 1120-01/16
Pakila, Pakilantien ja Välitalontien risteyksen ympäristö Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavaluonnos

Pakila-Seura ry:llä  ei ole edellä mainittuun osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan eikä asemakaavaluonnokseen kokonaisuutena huomautettavaa. Suunnitelmat ovat kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymien Pakilantien varren maankäytön suunnitteluperiaatteiden mukaisia. 

Olemme aiemmin 23.9.2014 ilmaisseet mielipiteemme edellä mainituista suunnitteluperiaatteista, että tavoitteellisen tehokkuusluvun (e=0,6-1,0) rajoissa Pakilantien varteen sijoittuvat uudisrakennukset on mahdollista toteuttaa pääosin  3-kerroksisina, mutta Kehä I:n ja Pakilantien risteyksen lähialueella 4-kerroksisina. Kantamme on edelleenkin sama.

Pidämme Pakilantietä jo nyt alueemme merkittävimpänä joukkoliikennekatuna, jolloin  asuin- ja toimitilojen edellyttämä paikoitustarve on vähäisempää. Autopaikkavaatimus voisi olla asemakaavaluonnoksen määräyksissä esitettyä väljempi. Samalla tuettaisiin osaltaan alueella kysyttyjen huoneistoalaltaan pienempien asuntojen toteuttamisen mahdollisuutta ko. uudisrakennuksiin.

Asemakaavaluonnoksen määräyksissä esitetty asuntokokovaatimus voitaisiin kokonaan poistaa. Asuntojen koko ja määrä voisivat määrittyä paikallisen asuntokysynnän ja rakennusten suunnittelu- ja paikoitusratkaisumahdollisuuksien kautta.  

Rakennussuunnittelu- ja rakennuslupavaiheessa tulee pyrkiä turvaamaan mahdollisimman vetovoimaisen, kaupunkivallisesti laadukkaan ja arvostamaamme pientaloalueeseen sopeutuvan rakennetun ympäristön syntyminen.   

Helsingissä  26.4.2016

Pakila-Seura ry     
Tapio Klemetti
Puheenjohtaja  

+3585062486
tapio.klemetti@gmail.com