Säännöt

917

Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Pakila-Seura r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena Pakila, Paloheinä, Torpparinmäki sekä Tuomarinkylä.

Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää toimialueensa asukkaiden yhteisiä sivistyksellisiä, sosiaalisia ja yleisiä taloudellisia pyrkimyksiä sekä valvoa jäsentensä etuja kaupungin kunnallisasiain hoidossa ja muissakin asuinaluetta koskevissa kysymyksissä.

Yhdistys ei puutu kieli- eikä puoluepolitiikkaan.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tekee esityksiä viranomaisille, järjestää keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia, tarjoaa toimintaa jäseniensä vapaa-ajan viettoon, edistää erityisesti lasten ja nuorten liikuntaharrastuksia, harjoittaa julkaisutoimintaa, järjestää juhlia, huveja, arpajaisia ja rahankeräyksiä asianomaisella luvalla.

Yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia.

Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä hallituksen päätöksellä jokainen hyvämaineinen, 15 vuotta täyttänyt Suomen kansalainen, sekä oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa edistää yhdistyksen toimintaa. Kannattajajäseneksi hallitus voi hyväksyä hyvämaineisen Suomen kansalaisen tai Suomen kansalaisten muodostaman oikeustoimikelpoisen yhteisön.

Kunniapuheenjohtajaksi tai yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan hallituksen yksimielisen ehdotuksen ja varsinaisen vuosikokouksen päätöksen perusteella kutsua henkilöitä, jotka erittäin ansiokkaalla tavalla ovat edistäneet yhdistyksen tarkoituksia.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä hallitukselle tai sen puheenjohtajalle kirjallisesti tai suullisesti yhdistyksen kokouksessa.

Jäsen, joka on jättänyt täyttämättä velvollisuutensa yhdistystä kohtaan tai joka menettelyllään muuten on vahingoittanut yhdistyksen toimintaa ja sen tarkoitusperien saavuttamista, voidaan hallituksen päätöksellä erottaa jäsenyydestä. Mikäli erotettu jäsen 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saaatuaan sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii, on erottamispäätös alistettava yhdistyksen seuraavan kokouksen hyväksyttäväksi.
 

Varsinaisen jäsenen vuotuisen jäsenmaksun suuruus määrätään sääntömääräisessä syyskokouksessa. Kunniapuheenjohtajalla tai kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.

Kokoukset

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään ennen huhtikuun loppua ja syyskokous loka-joulukuun aikana. Lisäksi hallitus voi tarvittaessa kutsua koolle ylimääräisen kokouksen. Mikäli vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä kirjallisesti vaatii ylimääräisen kokouksen kutsumista koolle tietyn asian käsittelyä varten, hallitus on velvollinen toimittamaan kokouskutsun 14 päivän kuluessa.

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle syyskokouksen määräämällä tavalla joko ilmoittamalla kirjallisesti jokaiselle jäsenelle tai niissä lehdissä, joista syyskokous päättää. Kokouskutsu on toimitettava vähintään 14 päivää ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi (1) ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Henkilöjäsen ei voi äänestää valtakirjalla.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa, sekä kaksi (2) ääntenlaskijaa.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä.
4. Esitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto, ja päätetään tilien hyväksymisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,
5. Päätetään edustajien valitsemisesta keskusjärjestöjen vuosikokouksiin.
6. Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty esitys vähintään 30 päivää ennen kokousta tai jotka hallitus haluaa kevätkokoukselle esittää.

10§

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa, sekä kaksi (2) ääntenlaskijaa.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.
4. Määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruus.
5. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.
6. Hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio.
7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodeksi kerrallaan.
8. Valitaan jäsenet hallituksen erovuoroisten tilalle.
9.  Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja näille varamiehet tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa.
10. Päätetään yhdistyksen kokouksen koollekutsumistavasta 7§:n määräämissä rajoissa.
11. Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty esitys vähintään 30 päivää ennen kokousta tai jotka hallitus haluaa syyskokoukselle esittää.
 
Hallitus

11§

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu 15 vuosikokouksen kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä, joista 9 varsinaista ja 6 varajäsentä. Hallituksessa tulee olla jäseniä yhdistyksen toimialueen eri osista. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt vuodeksi kerrallaan.

Varsinaisista ja varajäsenistä eroaa vuosittain yksi kolmannes. Erilaisten asioiden hoitamista varten voi hallitus asettaa toimikuntia, jotka toimivat hallituksen valvonnan alaisina ja joihin hallitus nimeää kokoonkutsujan toimikunnan ensimmäistä kokousta varten. Hallitus ja toimikunnat kokoontuvat puheenjohtajansa tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään neljä (4) hallituksen muuta jäsentä.

Toimikunta on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä puolet toimikunnan jäsenistä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

12§

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdistyksen sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

Tilit ja tilintarkastus

13§

Yhdistyksen toimintavuosi on kalenterivuosi.
Tilinpäätökset yhdistyksen omaisuuden ja varojen hoidosta tehdään toimintavuosittain tammikuun 1. päivän ja joulukuun 31. päivän väliseltä ajalta. Tilit on viimeistään maaliskuun 15. päivään mennessä jätettävä tilintarkastajien tarkastettavaksi, joiden on annettava lausuntonsa huhtikuun 1. päivään mennessä.

Erinäisiä määräyksiä

14§
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa. Sääntöjen muutosehdotus on ilmoitettava kokouskutsussa ja siitä on tehtävä päätös vähintään 3/4 äänten enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä.

15§

Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä, vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa, joista toisen on oltava yhdistyksen varsinainen kokous. Yhdistyksen purkamisehdotus on ilmoitettava kokouskutsussa ja siitä on tehtävä päätös vähintään 3/4 äänten enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä.

16§

Jos yhdistys puretaan tai lakkautetaan, käytetään sen jäljelle jääneet varat yhdistyksen kokouksen määräämällä tavalla yhdistyksen toimialueen asukkaita hyödyttävään tarkoitukseen.
Pakila-Seura ry on merkitty yhdistysrekisteriin 19.11.1962 numerolla 85192. Yhdistyksen viimeksi muutetut säännöt on rekisteröity yhdistysrekisteriin 11.1.2007.