PIRKKOLAN OMAKOTIYHDISTYS r.y:n SÄÄNNÖT

Yhdistyksen nimi on Pirkkolan Omakotiyhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen tarkoituksena on olla jäsenistönsä välisenä yhdyssiteenä, huolehtia sen eduista kunnallisissa ym. asioissa paikalliset erityispiirteet huomioiden. Näiden tarkoitusten saavuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, tapahtumia, tiedotustilaisuuksia sekä tiedottaa esiintulevista asioista ja tapahtumista.

Rahavarojensa kartuttamiseksi voi yhdistys toimeenpanna iltamia ja muita huvitilaisuuksia sekä käyttää muita keinoja tähän tarkoitukseen. Yhdistys on oikeutettu vastaanottamaan jälkisäädöksiä ja lahjoituksia. Tarvittaessa hankkii yhdistys toimintaansa varten asianomainen luvan.

Yhdistyksen jäseneksi luetaan jokainen Pirkkolan omakotialueella sijaitsevan omakotitalon omistaja, haltija tai sitä edustava asukas, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt ja sitoutuu niitä noudattamaan sekä suorittaa vuotuisen jäsenmaksun.

Yhdistyksen toiminnassa erikoisesti ansioitunut jäsen voidaan kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi. Kutsun suorittaa hallitus, jonka päätöksen tulee olla yksimielinen.

Yhdistykseen voi liittyä kannatusjäseneksi, jolloin vuotuinen jäsenmaksu kannetaan kaksinkertaisena, kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta.

Jäsenmaksu on suoritettava yhdistykselle vuosikokouksessa vuosittain sovitun suuruisena.

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan valittava puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valittavat kahdeksan-kaksitoista jäsentä, joista puolet on erovuorossa vuosittain.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja varainhoitajan, ja näitä toimia voidaan yhdistää. Hallitus on päätösvaltainen, jos kokouksessa on saapuvilla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muita jäseniä. Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai varainhoitajan kanssa.

Hallituksen tehtävänä on:

1) pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä

2) huolehtia yhdistyksen sisäisestä toiminnasta ja edustaa sitä ulospäin;

3) hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja vastata siitä;

4) hoitaa yhdistyksen juoksevat asiat

5) laatia vuosikokouksen käsiteltäväksi toimintasuunnitelma, toimintakertomus ja meno- ja tuloarviot

6) valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja huolehtia kokouskutsuista

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen tulee olla valmiina tammikuun 20 päivään mennessä jätettäväksi tilintarkastajille, joitten on se oman lausuntonsa ohella palautettava hallitukselle helmikuun 15. mennessä.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä ja käsitellään siinä seuraavat asiat:

1) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa voivat toimia myös ääntenlaskijoina

2) esitetään toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajain lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

3) päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle;

4) päätetään toimihenkilöiden palkkioista;

5) määrätään jäsenmaksun suuruus, joka on kaikille sama

6) vahvistetaan alkaneen vuoden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio;

7) valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten sijaan;

8) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa sekä

9) käsitellään vähintään 10 päivää ennen kokousta hallitukselle kirjallisena tulleet ehdotukset

10)käsitellään muut mahdolliset esiin tulevat asiat

Yhdistys kutsutaan koolle ja muut tiedonannot yhdistyksen jäsenille toimitetaan yhdistyksen tiedoitteilla. Vuosikokouksesta on ilmoitettava vähintään kaksi ja muusta kokouksesta viikkoa ennen kokousta. Kokouksessa ei saa ottaa käsiteltäväksi sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen purkamista koskevaa kysymystä, ellei sellaista asiaa ole kokouskutsussa erityisesti mainittu.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella yhdistykseen kuuluvalla ääni- ja puheoikeus, kuitenkin äänestyksissä ainoastaan yksi ääni kutakin kokouksessa edustettuna olevaa taloa kohden.

Valtakirjalla on jäsenen edustaja oikeutettu edustamaan korkeintaan kahta poissaolevaa jäsentä. Valtakirjalla on myös yhdistykseen kuulumaton henkilö oikeutettu edustamaan yhtä poissaolevaa jäsentä.

Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä avonaista äänestystapaa käyttäen tai jos yksi neljännes kokouksessa läsnä olevista äänioikeutetuista sitä vaatii, niin äänestys toimitetaan suljetuin lipuin.

Muutosehdotus näihin sääntöihin on jätettävä hallitukselle kirjallisena viimeistään joulukuun kuluessa ja se on käsiteltävä ja hyväksyttävä vuosikokouksessa. Vuosikokokuskutsussa on muutoksesta ja sen sisällöstä mainittava. Muutoksen aikaansaamiseksi vaaditaan vähintään kaksi kolmannesta (2/3) läsnä olevista äänistä.

Vuosikokous joko hylkää tai hyväksyy hallituksen tekemän sääntöehdotuksen tai valtuuttaa hyväksyessään hallituksen tekemään yhdistysrekisteriin tarvittavat muutokset.

10§

Jos yhdistys ehdotetaan purettavaksi, vaaditaan ehdotuksen hyväksymiseksi vähintään kaksi kolmannesta kokouksessa läsnäolevista äänistä. Kokouskutsussa on ehdotus purkamisesta kerrottava. Ehdotus purkamisesta on käsiteltävä kahdessa perkkäisessä kokouksessa, joiden väliä tulee olla vähintään yksi kuukausi, ja ehdotuksen on tullakseen hyväksytyksi saatava kummassakin kokouksessa vähintään kaksi kolmannesta (2/3) läsnä olevista äänistä. Toisen kokouksista on oltava vuosikokous.

11§

Yhdistyksen purkautuessa tai jos sen toiminta lakkaa, sen varat käytetään purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.