Pirkkolan Omakotiyhdistyksen mielipide Pirkkolantien ja Pirjontien asemakaavamuutoksen luonnoksesta

Helsingin kaupunki

Kirjaamo

Kaupunkisuunnitteluvirasto

PL10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Asia: Pirkkolan Omakotiyhdistyksen mielipide Pirkkolantien ja Pirjontien asemakaavamuutoksen luonnoksesta

Saimme tietää Raide-Jokerin yhteydessä kaavoitettavan myös Pirkkolan suojeltuja osia uuteen käyttötarkoitukseen, osittain jopa kahden tontin vuokraajan hakemuksesta. Heidän kanssaan suunnitelmista on neuvoteltu samalla kun omakotiyhdistyksen kuuleminen ja osallistuminen on sivuutettu. Kaavaluonnoksessa ei ole edes otettu huomioon Pirkkolan omakotiyhdistyksen vuosi sitten tekemän muistutuksen esiin nostamia asioita. Kokosimme pian yhdistyksemme maaliskuisen vuosikokouksen jälkeen työryhmän arvioimaan esitettyä asemakaavaluonnosta. Emme tällä rajoittaneet asukkaiden omia suoria mielipiteen ilmaisuja, joita on tiedossamme lukuisia.

Lyhyesti: asemakaavaluonnos on siinä määrin keskeneräinen ja sen perustelut niin heikkoja, että kokonaisuus olisi mielestämme lähetettävä uudelleen valmisteltavaksi.

1. Sodanjälkeisen jälleenrakennuskauden helmi uhattuna

Pirkkola on jälleenrakennuskauden pientaloalue Maunulan ja Länsi-Pakilan välissä. Pirkkola kokonaisuudessaan on Helsingin sodanajan ja sen jälkeisen jälleenrakentamisen kulttuuriperinnön merkittävimpiä monumentteja.

Se on suojeltu yksityiskohtaisella asemakaavalla vuonna 1988. Suojelukaava on toiminut hyvin: siihen ovat sitoutuneet niin asukkaat kuin rakennusvalvontakin. Sekä Museovirasto että Helsingin kaupunginmuseo edellyttävät jatkossakin suojelevaa kaavaa ja vetoavat asukkaiden sekä muiden ympäristöön vaikuttavien tahojen tahtoon ja valveutuneisuuteen. Asemakaavaselostuksen reipas irtiotto näistä periaatteista ei palvele tätä tarkoitusta.

2. Asemakaava-alueen rajaus johtaa mittakaavavirheisiin

Suunnittelualueen rajaus Pirkkolantien varrelle ja 25 000 kerrosneliömetrin ja 600 uuden asukkaan rakennustavoitteet johtavat kaikilla rakennettaviksi esitetyillä tonteilla Maunulaan verrattuna massiiviseen tonttitehokkuuteen ja rikkovat alueen suojellun kokonaisuuden. Aivan rajauksen ulkopuolella on useita tontteja, joihin tuo määrä voidaan kaavoittaa yhtä taitavasti kuin nyt on tehty Oulunkylän puolella.

3. Elannon tontti Pirjontie 28/Pirkkolantie 1, korttelissa 28231/1 (>37)

Pirkkolan sisääntuloaukion reunassa on vanha 1940-luvulla rakennettu yksikerroksinen myymälärakennus. Sen tilalle nykyinen suojelukaava mahdollistaa kaksikerroksisen liike- ja asuinrakennuksen rakentamisen. Sitä vastoin asemakaavaluonnoksessa esitetään paikalle nelikerroksista asuintaloa, jonka rakennusoikeus ylittää suojelukaavan kolminkertaisesti, mikä on räikeässä ristiriidassa suojelukaavan tavoitteiden ja museoviraston määritelmän kanssa. Nykyistä suojelukaavaa ei saa muuttaa tältä osin.

4. Pirjontien sulkeminen on huonoa kaupunkisuunnittelua

Ehdotuksen mukaan uusi kerrostalo työntyisi 15 metriä yli tontin rajan Pirjontien katualueelle. Pirjontie on alueen sisäinen pääväylä. Molemminpuoliset jalkakäytävät ja leveät viheralueet reunustavat tätä ”Pirkkolan bulevardia”. Sen katkaiseminen poikittaisella kerrostalolla on huonoa kaupunkisuunnittelua. Ehdotuksen perustelut jäivät kaikissa käymissämme tilaisuuksissa hämärän peittoon. Pirkkolan sisäiset liikennejärjestelyt tulee säilyttää nykyisellään.

5. Pirkkolantien viheryhteyden katkaiseminen rikkoo myös maiseman arvot

Nykyisen asemakaavan mukaan katunäkymät on säilytettävä ja rakennusten laajentaminen sijoitettava pihan puolelle. Katunäkymiin puuttuminen romuttaa Pirkkolan koko suojelutavoitteen. Juuri se leveähkö Pirkkolantietä reunustava viheralue, jolle viisikerroksisia kerrostaloja korttelissa 28222 on kaavailtu, on merkitty Helsingin uuden yleiskaavaehdotuksen virkistys- ja viherverkosto 2050 -teemakarttaan viheryhteydeksi.

6. Seuriksen ja Nesteen tilalle kaavailtu ”töölöläiskortteli” 28222 ja 28225

Mikäli lisärakentamista tutkitaan Pirjontien tai Pirkkolantien varteen, tulee lähtökohtana pitää ympäristöön tarkoin sovitettua ja ympäristöä kunnioittavaa rakennustapaa. Alueen rauhoittamista täydennysrakentamiselta tulee tutkia. Voimassa olevan asemakaavan mukainen kerrosluku ja rakennusoikeus Maunulan puolella on aikanaan määritelty alueen suojelutavoitteiden mukaisesti. Niiden tulee ohjata rakentamista vastedeskin ja vähintäänkin Pirkkolantien varteen ehdotettu raskas rakentamismassa tulee poistaa.

7. Pirjontien eteläpuoli

Pirjontie eteläpuolen viheralueelle on osoitettu Raide-Jokerin linjauksen lisäksi myös uudisrakennuksia. Alue on tähän aivan liian ahdas. Uudisrakennusten liikennejärjestelyitä on mahdoton toteuttaa järkevästi. Lisäksi rakentaminen katkaisee edellä mainitun viheryhteyden. Nämä ehdotetut uudisrakennukset tulee poistaa.

8. Pakilantien tontit

Petaksentien ja Pakilantien kulmaan on asemakaavaluonnoksessa esitetty jopa nelikerroksinen kerrostalo pysäköintitason päälle. Tämä kokonaisuus on aivan liian suuri tuohon paikkaan. Kyseinen tontti on ylempänä kuin Petaksentien itäpään ensimmäiset pientalot, joten uusi rakennus tulisi seisomaan hallitsevana ”torahampaana” vanhojen, suojeltujen talojen yllä ja vaikuttaisi Petaksentien kauniina säilyneeseen yleisilmeeseen negatiivisesti.

Kannatamme täydennysrakentamista siellä missä siihen on mahdollisuudet. Kannatamme Raide-Jokeria. Kumpikaan tavoite ei kuitenkaan oikeuta pilaamaan vuosikymmenien ajan säilytettyä, arvokkaaksi tunnustettua kulttuuriympäristöä. Pyydämme sen vuoksi kohteliaimmin, että lähetätte asemakaavaan uuteen ja huolelliseen valmisteluun.

Kunnioittavasti

Pirkkolan Omakotiyhdistys r.y.

Lisa Ressler-Gabrielsson

Puheenjohtaja

p. +3584 0094 4744

promaide.lisa@gmail.com

Pirkkolantien ja Pirjontien kaavaluonnos esillä Maunulan kirjastossa 21.3.2016 klo 18-19.30

Osmo Lappon kirjoitus HS 14.3.2016

HUOM! Mielipiteet täydennetystä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta tulee esittää viimeistään 31.3.2016.

Kaupungin ohje mielipiteiden jättämiselle on seuraava:
Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkisuunnittelulautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13). Mielipiteen tms. voi myös lähettää sähköpostitse. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkisuunnittelulautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Täydennetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja luonnosaineisto on nähtävillä 1.3.–24.3.2016 seuraavissa paikoissa:
· info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2
· Maunulan kirjasto, Suursuonlaita 6
· kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kansakoulukatu 3, 1. krs
· Verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat

 Saatteeksi

Pirkkolantien ja Pirjontien kaavaluonnos on hyväksytty. Kaavaluonnoksessa ei ole mitenkään otettu huomioon Pirkkolan omakotiyhdistyksen vuosi sitten tekemän muistutuksen nostamia asioita. Muistutus löytyy täältä Uutissivulta alempana.

Nyt on edelleen tarkoitus mm. tukkia Pirjontien ja Pirkkolantien risteys. Liikenteen Pirkkolan sisäosiin on tarkoitus mennä muita teitä pitkin. Risteyksessä olevan entisen Elannon – nykyisen Urban saunan tontille on tulossa neljäkerroksinen kerrostalo. Sama kohtalo odottaa entisen Pirjon krouvin tonttia Pirjontien ja Pakilantien risteyksessä sekä Pirkkolantien bensa-aseman ja entisen Seuriksen tontteja. Pirjontien eteläpuolelle Maunulan kohdalle rakennetaan kaavaluonnoksen mukaan pieniä kerrostaloja tai jotain sentapaista.

Kaikki edellä oleva tapahtuu alueen kehittämisen nimissä. Kehityksen määräävä tekijä on Raide-Jokerin vaatimus täydennysrakentamiselle reitin varrelle. Ts. jos suunnitelmat toteutuvat kaupungin suunnitelmien mukaisesti, nousee suojellun pientaloalueen keskelle pari vähintään nelikerroksista taloa! Tähän ja muihinkin Pirkkolan asukkaita koskeviin suunnitelmiin on nyt mahdollisuus antaa kommentit Maunulan kirjastossa 21.3.2016 klo 18-19.30.

Lisää asiasta on ollut lehdissä. Mm. 14.3. Helsingin Sanomissa arkkitehtuurin professori emeritus Osmo Lappo kirjoitti mielipidesivulla asiasta otsikolla ’Raide-Jokeri ei oikeuta pilaamaan ympäristöä’.

KajL

 

 

 

 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Pirkkolan Omakotiyhdistys ry, Toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Vuosi 2014 on yhdistyksen 73. toimintavuosi. Vuosi toteutetaan aikaisempien vuosien hyvät tapahtumat säilyttäen. Toiminta käynnistyi erinomaisesti jo 2.2 talviriehan merkeissä Pirkkolan ulkoilualueella, yhdistys tarjosi kuumaa mehua ja makkaraa iloisille ulkoilijoille.
Vuosikokous pidetään Seuriksella ke 5.3. Kokouksen jälkeen pidetään keskustelutilaisuus lähialueen tulevaisuuden suunnitelmista, alustajana ja asiantuntijana aluearkkitehti Sari Ruotsalainen. Vuosikokouksessa on viime vuosilta omaksutun tavan mukaan myös 70-vuotishistoriikkejamme myynnissä.
Toukokuun tapahtumat alkavat Puropuiston talkoilla tiistaina 6.5, jossa siivoamme yhdessä pirkkolalaisten yhteistä viheraluetta. Tapahtumaan toivotaan runsasta osanottoa. Purotalkoissa on mainio mahdollisuus tutustua alueen muihin asukkaisiin. Varsinkin lapset ovat löytäneet uusia ystäviä talkoissa ja oppineet tuntemaan luontoa ja eläimistöä luontorastien avulla. Tilaisuudessa tulee olemaan makkaranpaistoa ja kahvittelua entiseen tapaan. Toivomme tänäkin vuonna kaupungilta lavaa näille roskille.
Jätelavatempaus pidetään lauantaina 17.5. Hallituksen jäsenet päivystävät jätelavojen vieressä auttaen tavaroiden kierrättämisessä sekä lajittelussa asianmukaisiin jätelavoihin, hakettaja hankitaan tänäkin vuonna.        Toukokuussa pidetään myös kevätkirppis sunnuntaina 18.5. Pitopaikkana Elannon aukio ja Petaksentien alkupäätä samalla tavoin kuin syksylläkin.
Elokuun lopulla järjestetään Lyhtyjen Yö lauantaina 23.8. ja paikkana on Puropuisto. Katukirppis järjestetään elokuun viimeisenä sunnuntaina 1.9. Yritetään tehdä kirppiksestä vilkas tapahtuma, jossa on paljon myyjiä ja asiakkaita.
Pikkujoulut pidetään perjantaina 21.11, paikkana on toivottavasti Seuris. Pikkujouluissa on tarjolla mukavaa ohjelmaa lapsille ja aikuisille: arpajaiset, musiikkia ja Joulupukki. Vietetään iloinen yhteinen ilta maukkaiden tarjoilujen siivittämänä ja toisiimme tutustuen.
Ideoita näihin ja muihinkin tilaisuuksiin otetaan ilolla vastaan, samoin kuin talkooapua tuolien, pöytien, katosten yms. kantamiseen ja kokoamiseen sekä siivoamiseen.

 

Yhdistyksemme kotisivut löytyvät Helkan kaupunginosasivustoilta osoitteesta www.kaupunginosat.net/pirkkola. Sinne kerätään tietoja tulevista tapahtumista ja muistoja jo järjestetyistä tilaisuuksista, kuvia sekä Pirkkolan Sanomat. Tavoitteena on luoda palveleva ja vuorovaikutteinen sivusto. Sivujen sisällöstä vastaa hallitus. Lisäksi yhdistyksellämme on oma facebook sivusto.
Alueen mediana toimii kotisivujen ohella entiseen tapaan Pirkkolan Sanomat, johon otetaan vastaan asukkaiden ilmoituksia myytävistä, kierrätettävistä ja muista asioista veloituksetta. Myös kaupalliset mainokset ovat tervetulleita.
Pirkkolan Sanomissa tiedotetaan tulevista tapahtumista, viranomaisten viestejä ja alueen ajankohtaisista asioista. Lehden toimittamisesta vastaa Silja Mentula. Lehti jaetaan talkoovoimin eri jakajien toimesta joka talouteen. Lehti ilmestyy 6-8 kertaa vuodessa tarpeen mukaan.
Yhdistys on ilmoittanut liittyvänsä mukaan paikalliseen kehittämissuunnitteluun, ns. Kehrä-hankkeeseen, joka järjestäytyy keväällä 2014.
Sähköpostiosoitteemme pirkkola.helsinki@gmail.com Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. on osoittautunut erittäin toimivaksi.
Kaikilla hallituksen jäsenillä on Koti Pirkkolassa kirjojamme. Pyrimme tuomaan ja markkinoimaan niitä edelleen aktiivisesti.

Toimintakertomus vuodelta 2013

Hallituksen tavoitteena on kuluneena vuonna ollut lisätä alueemme yhteisöllisyyttä ja miellyttävää keskinäistä kanssakäymistä yhteisin tilaisuuksin ja tapahtumin. Yhdistyksen toimintavuosi oli sen 72. ja asukkaita alueella oli hieman yli 500. Vuosikokous oli 25.2.2013 Seuriksella, ja puheenjohtajana toimi Juha Virtanen. Vuosikokousta ennen maisema-arkkitehti Pia-Liisa Orrenmaa Helsingin rakennusvalvontavirastosta piti erinomaisen alustuksen puista ja niiden monista merkityksistä. Hän totesi, että kiinteistön haltijan velvollisuus on huolehtia piha-alueensa puista. Pirkkolalaiset kysyivät runsaasti pihoilla ja puutarha-alueilla olevista puista ja mahdollisuuksista kaataa niitä. Tilaisuuden päätteeksi saimme ohjeet, kuinka kiinteistön haltija voi hakea lupaa puunkaatoon.

Helmikuun alussa, 3.2., järjestettiin uusi tapahtuma: talvirieha Pirkkolan urheilupuistossa. Onneksi sää oli talvinen, ja runsas joukko pirkkolalaisia osallistui kukin omalla tavallaan riehaan. Liikunnan jälkeen tarjolla on nuotilla paistettua makkaraa mehun kera. Mukana oli ilahduttavasti lapsia.

Roskalavat tuotiin lauantaina 4.5. aamulla ja vietiin samana iltana pois. Lavoja oli kolme. Paikalla oli koko ajan vähintään kaksi hallituksen jäsentä päivystämässä ja keskustelemassa asukkaiden kanssa. Tempaus ja yhdistyksen toiminta muutenkin sai mukavasti kiitosta asukkailta. Lisäksi saatiin hyviä vinkkejä tuleviin tapahtumiin. Käytössä oli suurikokoinen hakettaja, joka toimi erinomaisesti. Lavoille saatiin mahtumaan hurja määrä jätteitä.

Seuraavan viikon tiistaina, 7.5., järjestettiin Puropuistoon talkoot. Työ sujui mallikkaasti. Kaupunki oli toimittanut lavan leikkipuiston reunalle, ja sinne vietiin kottikärryillä ja pressuilla roskat. Todettiin, että seuraavana vuonna toivotaan saatavan myös toinen lava, joka voitaisiin sijoittaa Pirjontien ja Viidenrajantien kulmaan, jossa on runsaasti suuria puita. Illan aikana saatiin Puropuiston ympäristöstä siisti. Talkooväelle tarjottiin kahvia, leivonnaisia, grillimakkaraa ja virvokkeita.

Toukokuun loppupuolella, lauantaina 25.5., järjestettiin kevätkirppis osana kaupungin siivouspäivää. Muutamat pirkkolalaiset osallistuivat tilaisuudesta kertovien mainosten jakoon kiitettävästi. Tapahtuma onnistui melko hyvin, ja sille toivottiin jatkoa tulevinakin vuosina.

Kesäkuun alussa, 6.5., järjestettiin jättibalsamien kitkemistalkoon Puropuistossa. Kitkemisohjeita oli laitettu niin Pirkkolan Sanomiin kuin yhdistyksen nettisivuillekin. Talkoot uusittiin loppukesästä.

Vuodesta 2007 lähtien toteutettu Lyhtyjen Yö pidettiin lauantaina 24.8. Puropuistossa. Aiemmin samana päivänä järjestettiin myös nukketeatteriesitys samassa paikalla. Sää suosi molempia tilaisuuksia. Päivällä Hevosenkenkä-ryhmä esiintyi, ja tilaisuus onnistui erinomaisesti. Paikalle saapui jopa 60 aikuista ja saman verran innokkaita lapsia. Hallitus sai runsaasti kiitoksia tällaisen koko perheen tilaisuuden järjestämisestä. Illan Lyhtyjen yöhön saapui jälleen yli 100 henkilöä. Tilaisuuden järjestelyt onnistuivat hienosti ja tarjoilut olivat erinomaisia. Musiikista vastasi Silfverbergin perhe vahvistettuna sekä Katin kolmen naisen porukka. Tilaisuus oli kaikkenaan erinomaisen onnistunut, ja kaikki ikäryhmät ja monta sukupolvea oli edustettuna.

Pirkkolan perinteinen syksyinen katukirppis oli sunnuntaina 1.9.. Valitettavasti sää ei suosinut, vaan kaupankäyntiä vähensi jatkuva sade.

Vuoden viimeinen tapahtuma oli Pirkkolan pikkujoulut, jotka järjestettiin perjantaina 15.11. . Paikkana oli pirkkolalaisten talkoilla rakentaman Lampuotilantien seurakuntatalo eli Seuris. Paikalle saapui jälleen runsaslukuinen, noin 120 henkilön joukko pirkkolalaisia, joista suuri osa oli lapsi. Puheenjohtaja Lasse Oila toivotti asukkaat tervetulleiksi ja kiitti upeasta vuodesta. Kati Paneliuksen johtama lapsikuoro esitti iloisia joululauluja, mikä viritti yleisön joulumieleen. Esitys sai ennenkuulumattoman runsaat suosionosoitukset. Joulupukki vieraili myös paikalla ja jakoi lapsille lahjapusseja. Lisäksi Marko ja Eero Manninen sekä Sara Karjalainen musisoivat. Illan kruunasi upea ateria. Hyvät arpajaisvoitot tyydyttivät kaikkia, kiitokset niistä kuuluvat monille lahjoittajille. Tila koristeltiin joulun väreihin, tarjoiluista ja tilaisuuden ilmapiiristä saatiin mukavia kiitoksia, joten pikkujoulut järjestetään taas seuraavanakin vuonna.

Vuosikokouksen yhteydessä kuullun maisema-arkkitehti Pia-Liisa Orrenmaan esityksen rohkaisemana Pirkkolassa toteutettiin puukatselmus sekä monelle tontille haettiin lupia puiden kaatoon. Puiden kaatoa varten pyydettiin tarjouksia muutamalta puidenkaatofirmalta. Syksyn aikana Pirkkolan pihoilta kaadettiin runsaasti puita, mikä avarsi pihoja ja koko alueen ilmettä.

Alueen mediana toimi Pirkkolan Sanomat, omat kotisivut sekä facebook-sivut. Lehden sisällöstä ja toimittamisesta vastasi lähinnä Silja Mentula apunaan mm. ”Puutarhapirkko”, puheenjohtaja Lasse Oila ja muut hallituksen jäsenet. Lehti jaettiin talkoovoimin hallituksen jäsenten ja Leena Vierikon toimesta tiekunnittain kaikkiin talouksiin yhteensä 217 kpl. Lehti ilmestyi kuusi kertaa. Sanomien osoite on pirkkola.helsinki@gmail.com. Yhdistyksen omat kotisivut toimivat Helkan sivuston alla osoitteessa www.kaupunginosat.net/pirkkola/ ja facebook-osoite on www.facebook.com/PirkkolanOmakotitaloyhdistys.

Ville Pilviö toimi yhdistyksen mediavastaavana ja yhteyshenkilönä Helkaan, uudisti kotisivuja mm. parantamalla ulkoasua ja toimivuutta sekä käynnisti facebook-sivut.

Vuonna 2011 julkaistua Pirkkolan 70-vuotishistoriikkia ”Koti Pirkkolassa” myytiin yhdistyksen tapahtumissa, ja myös hallituksen jäsenet myivät niitä. Vuoden 2013 alussa historiikkeja oli jäljellä 287 kpl ja lopussa 250 kpl. Historiikkien hinta oli 20 euroa.

Lipun salkoon Puropuistossa on liputuspäivinä nostanut Elias Taitto, häneltä on saatu myös sähkö Lyhtyjen Yöhön. Kiitos.

Pirkkolan omakotiyhdistys ilmoittautui mukaan 12.12. paikalliseen kehittämissuunnitteluun yhdessä Maunulan ja Pakilan seurojen kanssa. Varsinainen toiminta alkaa keväällä 2014.

Hallitus kokoontui 10 kertaa mukavassa ilmapiirissä jäsentensä kodeissa.

Hallituksessa ovat olleet Lasse Oila (pj.), Paula Jaakkola (rahastonhoitaja, e), Annukka Lampi (siht.), Cleo Mustonen, Lisa Ressler-Gabrielsson, Martti Passi (e), Marko Manninen, Ville Pilviö, Kati Panelius (varapj., e), Karl Sinkkonen (e), Silja Mentula (e) ja Tapani Oksanen. (e) erovuoroinen 2014 vuosikokouksessa

Toimintasuunnitelma 2013

Pirkkolan Omakotiyhdistys ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Vuosi 2013 on yhdistyksen 72. toimintavuosi. Vuosi toteutetaan aikaisempien vuosien hyvät tapahtumat säilyttäen. Hyvän talven siivittämänä pidettiin jo 3.2 onnistunut talvirieha Pirkkolan ulkoilualueella, yhdistys tarjosi kuumaa mehua ja makkaraa iloisille ulkoilijoille.

Vuosikokous pidetään Seuriksella ma 25.2. Ennen kokousta pidetään keskustelutilaisuus alueen puista ja puiden kaatamisista, alustajana ja asiantuntijana maisema-arkkitehti Pia-Liisa Orrenmaa Rakennusvalvonta-virastosta. Vuosikokouksessa on viime vuodelta omaksutun tavan mukaan myös 70-vuotishistoriikkejamme myynnissä.

Toukokuun tapahtumat ovat jätelavatempaus lauantaina 4.5. Hallituksen jäsenet päivystävät jätelavojen vieressä auttaen tavaroiden kierrättämisessä sekä lajittelussa asianmukaisiin jätelavoihin, hakettaja hankitaan tänäkin vuonna. Puropuiston talkoissa tiistaina 7.5 siivoamme yhdessä pirkkolalaisten yhteistä viheraluetta. Tapahtumaan toivotaan runsasta osanottoa. Purotalkoissa on mainio mahdollisuus tutustua alueen muihin asukkaisiin. Varsinkin lapset ovat löytäneet uusia ystäviä talkoissa ja oppineet tuntemaan luontoa ja eläimistöä luontorastien avulla. Tilaisuudessa tulee olemaan makkaranpaistoa ja kahvittelua entiseen tapaan. Toivomme tänäkin vuonna kaupungilta lavaa näille roskille.

Toukokuussa pidetään myös kevätkirppis, lauantaina 25.5. Helsingin siivouspäivänä. Pitopaikkana Elannon aukio ja Petaksentien alkupäätä samalla tavoin kuin syksylläkin.

Elokuun lopulla järjestetään Lyhtyjen Yö lauantaina 24.8. ja paikkana on Puropuisto. Katukirppis järjestetään syyskuun ensimmäisenä sunnuntaina 1.9. Yritetään tehdä kirppiksestä vilkas tapahtuma, jossa on paljon myyjiä ja asiakkaita.

Pikkujoulut pidetään marraskuun 15. ja paikkana on toivottavasti Seuris. Pikkujouluissa on tarjolla mukavaa ohjelmaa lapsille ja aikuisille: arpajaiset, musiikkia ja Joulupukki. Vietetään iloinen yhteinen ilta maukkaiden tarjoilujen siivittämänä ja toisiimme tutustuen.

Ideoita näihin ja muihinkin tilaisuuksiin otetaan ilolla vastaan, samoin kuin talkooapua tuolien, pöytien, katosten yms. kantamiseen ja kokoamiseen sekä siivoamiseen.

Yhdistyksemme kotisivut löytyvät Helkan kaupunginosasivustoilta osoitteesta www.kaupunginosat.net/pirkkola. Sinne kerätään tietoja tulevista tapahtumista ja muistoja jo järjestetyistä tilaisuuksista, kuvia sekä Pirkkolan Sanomat. Tavoitteena on luoda palveleva ja vuorovaikutteinen sivusto. Sivujen sisällöstä vastaa hallitus. Lisäksi yhdistyksellämme on oma facebook sivusto.

Alueen mediana toimii kotisivujen ohella entiseen tapaan Pirkkolan Sanomat, johon otetaan vastaan asukkaiden ilmoituksia myytävistä, kierrätettävistä ja muista asioista veloituksetta. Myös kaupalliset mainokset ovat tervetulleita.

Pirkkolan Sanomissa tiedotetaan tulevista tapahtumista, viranomaisten viestejä ja alueen ajankohtaisista asioista. Lehden toimittamisesta vastaa Annukka Lampi. Lehti jaetaan talkoovoimin eri jakajien toimesta joka talouteen. Lehti ilmestyy 6-8 kertaa vuodessa tarpeen mukaan.

Sähköpostiosoitteemme pirkkola.helsinki@gmail.com on osoittautunut erittäin toimivaksi.

Uusi koirapuisto Pirkkolantien varteen parkkipaikan länsirinteeseen etenee suunnittelussa. Idea on asukaslähtöinen ja Pirkkolasta.

Kaikilla hallituksen jäsenillä on Koti Pirkkolassa kirjojamme. Pyrimme tuomaan ja markkinoimaan sitä edelleen aktiivisesti.

Toimintakertomus 2012

Pirkkolan Omakotiyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2012

Hallituksen tavoitteena on kuluneena vuonna ollut lisätä alueemme yhteisöllisyyttä ja miellyttävää keskinäistä kanssakäymistä yhteisin tilaisuuksin ja tapahtumin. Yhdistyksen toimintavuosi oli sen 71. ja asukkaita alueella oli hieman yli 500. Vuosikokous oli 27.2.2012 Seuriksella, ja puheenjohtajana toimi Juha Virtanen. Vuosikokouksen jälkeen Pirkkolassa asuvat Heikki Koivikko ja Pekka Mykkänen kertoivat kokemuksistaan omista remonteistaan.

Roskalavat tuotiin lauantaina 5.5. aamulla ja vietiin samana iltana pois. Lavoja oli kolme. Paikalla oli koko ajan vähintään kaksi hallituksen jäsentä päivystämässä ja keskustelemassa asukkaiden kanssa. Tempaus ja yhdistyksen toiminta muutenkin sai mukavasti kiitosta asukkailta. Lisäksi saatiin hyviä vinkkejä tuleviin tapahtumiin. Käytössä oli suurikokoinen hakettaja, joka toimi erinomaisesti. Lavoille saatiin mahtumaan hurja määrä jätteitä.

Seuraavan viikon tiistaina, 8.5., järjestettiin Puropuistoon talkoot. Läsnä oli niukalti väkeä, mutta työ sujui mallikkaasti. Kaupunki oli toimittanut lavan leikkipuiston reunalle, ja sinne vietiin kottikärryillä ja pressuilla roskat. Kolmessa tunnissa saatiin Puropuiston ympäristöstä siisti. Talkooväelle tarjottiin kahvia, leivonnaisia, grillimakkaraa ja virvokkeita.

Toukokuun loppupuolella, sunnuntaina 20.5., järjestettiin kevätkirppis. Tapahtuman tiedotus ei onnistunut parhaalla mahdollisella tavalla. Lisäksi osallistujien määrää heikensi samanaikaisesti ollut kirppis Käpylässä. Tapahtumalle toivottiin kuitenkin jatkoa tulevinakin vuosina.

Lauantaina 16.6. toteutettiin yhdessä Maunulaseuran kanssa Teatteri Pensaan toteuttama teatteritapahtuma, johon kuului päivällä ollut Lasten tarinatuokio Maunulan puolella ja illalla Kesäyön Uni -näytelmä plotilla. Tilaisuuksista tiedottaminen onnistui hyvin, ja paikalle tuli noin 120 osallistujaa. Yhdistys piti esityksen aikana puffettia, jossa myytiin itse leivottuja piirakoita kahvin, teen ja mehun kera. Tilaisuudesta saatiin erittäin positiivista palautetta. Lähiöprojekti otti osaa kustannuksiin ja mahdollisti näin tilaisuuden.

Vuodesta 2007 lähtien toteutettu Lyhtyjen Yö pidettiin lauantaina 25.8. upeassa loppukesän säässä Puropuistossa. Paikalle saapui 120 henkilöä. Tilaisuuden järjestelyt onnistuivat hienosti ja tarjoilut olivat erinomaisia. Musiikista vastasi Silfverbergin perhe vahvistettuna sekä Kalle Sinkkonen ja Jakke Kannisto. Marjo Hakola lausui runoja. Tilaisuus oli kaikkenaan erinomaisen onnistunut, ja kaikki ikäryhmät ja monta sukupolvea oli edustettuna.

Pirkkolan perinteinen syksyinen katukirppis oli sunnuntaina 2.9.. Kaupankäynti oli jälleen vilkasta Pirjontien aukiolla ja hieman laimeampaa Petaksentiellä, mutta kaikkenaan kirppis onnistui hyvin.

Vuoden viimeinen tapahtuma oli Pirkkolan pikkujoulut, jotka järjestettiin perjantaina 16.11. . Paikkana oli pirkkolalaisten talkoilla rakentaman Lampuotilantien seurakuntatalo eli Seuris. Paikalle saapui jälleen runsaslukuinen, noin 120 henkilön joukko pirkkolalaisia. Lapsia oli 42. Puheenjohtaja toivotti asukkaat tervetulleiksi ja kiitti upeasta vuodesta. Kati Paneliuksen johtama lapsikuoro esitti iloisia joululauluja, mikä viritti yleisön joulumieleen. Esitys sai ennenkuulumattoman runsaat suosionosoitukset. Joulupukki vieraili myös paikalla ja jakoi lapsille lahjapusseja. Lisäksi Kalle Sinkkonen ja Tuomas Kaila sekä Sara Karjalainen musisoivat ja Henri Myllymäki esitti näyttäviä korttitemppuja. Illan kruunasi upea ateria: possun ulkofileetä, kasvispihvejä sekä punajuurilaatikkoa ja muita lisukkeita sekä jälkiruokana upeat kakkukahvit. Hyvät arpajaisvoitot tyydyttivät kaikkia, kiitokset niistä kuuluvat monille lahjoittajille. Tila koristeltiin joulun väreihin, tarjoiluista ja tilaisuuden ilmapiiristä saatiin mukavia kiitoksia, joten pikkujoulut järjestetään taas seuraavanakin vuonna.

Alueen mediana toimi Pirkkolan Sanomat, omat kotisivut sekä uutuutena facebook-sivut. Lehden sisällöstä vastasi lähinnä Lisa Ressler-Gabrielsson apunaan mm. ”Puutarhapirkko” ja toimittamisesta lähinnä Annukka Lampi. Lehti jaettiin talkoovoimin hallituksen jäsenten ja Leena Vierikon toimesta tiekunnittain kaikkiin talouksiin yhteensä 217 kpl. Lehti ilmestyi kuusi kertaa. Sanomien osoite on pirkkola.helsinki@gmail.com. Yhdistyksen omat kotisivut toimivat Helkan sivuston alla osoitteessa www.kaupunginosat.net/pirkkola ja facebook-osoite on www.facebook.com/PirkkolanOmakotitaloyhdistys.
Ville Pilviö toimi yhdistyksen mediavastaavana ja yhteyshenkilönä Helkaan, uudisti kotisivuja mm. parantamalla ulkoasua ja toimivuutta sekä käynnisti facebook-sivut.

Vuonna 2011 julkaistua Pirkkolan 70-vuotishistoriikkia ”Koti Pirkkolassa” myytiin yhdistyksen tapahtumissa, ja myös hallituksen jäsenet myivät niitä. Vuoden 2012 alussa historiikkeja oli jäljellä 355 kpl ja lopussa 287 kpl. Historiikkien hinta laskettiin 20 euroon lokakuussa 2012.

Lipun salkoon Puropuistossa on liputuspäivinä nostanut Elias Taitto, häneltä on saatu myös sähkö Lyhtyjen Yöhön.

Puheenjohtaja Lisa Ressler-Gabrielsson esitteli ”Koti Pirkkolassa” ja sen tuottamiseen liittyviä asioita 10.4. Saunabaarissa työväenopiston senioripiirille ja 23.10. Maunulan kirjaston järjestämässä tilaisuudessa.

Yhdistyksen puolesta Lisa Ressler-Gabrielsson osallistui Maunulan kaupunkipolkuhankkeen sekä yhdessä Martti Passin kanssa Maunulan luontopolun suunnitteluun alkuvuodesta 2012. Maunulan kaupunkipolkuesite valmistui lokakuussa, ja se jaettiin kaikkiin alueen taloihin. Lisäksi Marko Manninen Kangastieltä teki aloitteen Pirkkolan urheilupuistoon sijoitettavasta koirapuistosta, mikä eteni vuoden aikana.

Hallitus kokoontui 10 kertaa mukavassa ilmapiirissä jäsentensä kodeissa.

Hallituksessa ovat olleet Lisa Ressler-Gabrielsson (puh. joht), Paula Jaakkola (rahastonhoitaja), Annukka Lampi (siht., e), Cleo Mustonen (e), Martti Passi, Heikki Pirhonen (e), Ville Pilviö (e), Lasse Oila (varapj., e), Kati Panelius, Karl Sinkkonen, Silja Mentula ja Tapani Oksanen (e).

(e) erovuoroinen 2013 vuosikokouksessa

Toimintakertomus 2011

Pirkkolan Omakotiyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2011

Hallituksen tavoitteena on kuluneena vuonna ollut lisätä alueemme yhteisöllisyyttä ja miellyttävää keskinäistä kanssakäymistä yhteisin tilaisuuksin ja tapahtumin. Yhdistyksen toimintavuosi oli sen 70, asukkaita alueella hieman yli 500. Vuoden aikana juhlittiin monin eri tavoin yhdistyksen 70-vuotista taivalta. Vuosikokous oli 28.2.2011 Seuriksella puheenjohtajana Tapani Oksanen. Kokouksen jälkeen historiikkimme toimittaja Eeva-Liisa Oksanen kertoi historiikkiprojektin etenemisestä ja teoksen senhetkisestä vaiheesta. Esitys herätti runsaasti keskustelua. Historiikkia alettiin myydä ennakkomyyntinä heti vuosikokouksen jälkeen, ja kesään mennessä kirjoja oli myyty jo yli 200. Historiikkitiimi kokoontui helmi-heinäkuussa 6 kertaa eli kerran kuussa, viimeisen kerran 12.7.

Maaliskuussa yhdistys antoi lausunnon Etelä-Suomen aluehallintovirastolle koskien kaavailtua Alkon myymälää Pakilantien Lidlin yhteyteen. Esitimme, että myymälä perustettaisiin suunniteltuun uuteen Maunulan liikekeskukseen Pakilantiellä.

Roskalavat tuotiin lauantaina 7.5 ja vietiin samana iltana pois. Lavojen oli kolme, joista luona oli hallituksen jäsenten päivystys ja samalla saimme kuulla mielipiteitä yhdistyksen toiminnasta ja ehdotuksia aluettamme koskevissa asioissa. Käytössämme oli hakettaja, jolla osa asukkaista ehti pilkkoa puutarhajätteitä ennen kuin laitteen terät ronskin käytön takia tylsyivät. Haketin koettiin kuitenkin tarpeelliseksi, minkä takia sellainen pyritään hankkimaan myös tulevina vuosina. Lavoille saatiin mahtumaan hurja määrä jätteitä.

Samana iltapäivänä ja iltana järjestettiin myös perinteiset Puropuiston talkoot. Kaupunki oli toimittanut lavan leikkipuiston reunalle ja sinne vietiin kottikärryillä ja pressuilla roskat. Talkooväelle tarjottiin kahvia, leivonnaisia, grillimakkaraa ja virvokkeita. Ajankohta ei ollut paras mahdollinen, minkä takia osallistujia oli aiempia vuosia vähemmän. Vastaisuudessa talkoot olisi hyvä järjestää arki-iltana, jolloin osallistuminen voisi olla vilkkaampaa.

Uutena tapahtumana järjestettiin kevätkirppis sunnuntaina 15.5.. Kirppis otettiin hyvin vastaan, ja varsinkin Pirjontien aukiolla oli vilkasta kaupantekoa. Tapahtumalle toivottiin jatkoa tulevinakin vuosina.

Ensimmäisen varsinainen 70-vuotisjuhlatapahtuma oli Puropuistossa keskiviikkona 18.5. klo 7 pidetty lipunnosto ja kuohuviinitarjoilu. Paikalla oli ilahduttavasti pirkkolalaisia, ja tilaisuudesta kerrottiin myös Maunulan Sanomissa.

Vuodesta 2007 lähtien toteutettu Lyhtyjen Yö pidettiin tänä vuonna tavallista juhlallisempana 70-vuotisjuhlana lauantaina 20.8. upeassa loppukesän säässä Puropuistossa. Paikalle oli kutsuttu nykyisten ja entisten pirkkolalaisten lisäksi myös edustajia mm. kaupungilta arkkitehti Sari Ruotsalainen ja Ruotsin suulähetystöstä lähetystöneuvos Ulrik Tideström. Paikalle saapuikin jopa yli 250 henkilöä. Tilaisuus oli juhlava: kentällä oli lukuisia kauniisti katettuja ruokapöytiä ja tarjolla oli perinteisesti erinomaista ruokaa ja musiikkia. Nuottikriisin ja Sara Karjalaisen sekä Kenneth Suvannon musiikkiesitykset viihdyttivät, syötiin hyviä keittoja lisukkeineen ja kahvin kanssa oli herkullisia kakkuja sekä nautittiin virvokkeita ja mukavasta yhdessäolosta. Juhlan kohokohta oli kuitenkin yhdistyksemme upean 70-vuotishistoriikin ”Koti Pirkkolassa” julkistaminen. Ennakkoon tilatut historiikit olivat nyt jaossa, ja uusia tilauksia otettiin vastaan. Historiikin toimittaja, taittaja ja historiikkitoimikunta (kts alla) saivat ansaitsemansa kiitoksen ihastuneelta yleisöltä. Tilaisuus oli kaikkenaan erinomaisen onnistunut, ja kaikki ikäryhmät ja monta sukupolvea oli edustettuna.

Historiikin toimitti Eeva-Liisa Oksanen ja taittoi Heidi Gabrielsson. Historiikkitoimikunnassa olivat Paul Silfverberg, Juha Virtanen, Martina Torppa, Pertti Sarmala, Heikki Pirhonen, Eeva-Liisa Oksanen ja Lisa Ressler-Gabrielsson (pj) sekä asiantuntija-avustajana Pertti Mustonen.

Pirkkolan perinteinen syksyinen katukirppis oli sunnuntaina 28.8.. Kaupankäynti oli jälleen vilkasta Pirjontien aukiolla ja hieman laimeampaa Petaksentiellä, mutta kaikkenaan kirppis onnistui hyvin. Historiikkeja oli myynnissä myös kirppiksellä ja myöhemmin myös hallituksen jäseniltä. Vuoden loppuun mennessä historiikkeja oli myyty tai muuten luovutettu 426 kpl. Historiikkeja oli jäljellä 355 kpl.

Lokakuun 4. suljettiin yllättäen Pakilantien posti ja toimipaikaksemme määrättiin Kannelmäen Prisma. Tilanne oli aivan kestämätön ja autottomille asukkaille sietämätön. Yrjö Hakasen toimesta saimme palaverin Itellan kanssa. Siihen osallistui Pakilaseuran puheenjohtaja Matti Enroth, Maunulaseurasta Nils Torvalds, Lisa Ressler-Gabrielsson ja Yrjö Hakanen. Neuvotteluiden tuloksena saimme postin takaisin Pakilantielle R-kioskin yhteyteen marraskuussa.

Torstaina 10.11. järjestettiin Seuriksella Helsingin Energian kanssa palauteilta kaukolämpötöistä.

Juhlavuoden viimeinen yhteinen tapahtuma oli Pirkkolan pikkujoulut perjantaina 18.11.. Paikkana oli pirkkolalaisten talkoilla rakentaman Lampuotilantien seurakuntatalo eli Seuris.

Musiikista vastasi iloisesti Nuottikriisi, Sara Karjalainen, Kalle Sinkkonen & Jakke Kannisto. Henri Myllymäki esitteli näyttäviä korttitemppuja. Puheenjohtaja toivotti asukkaat tervetulleiksi ja kiitti upeasta juhlavuodesta. Joulupukki vieraili myös paikalla ja jakoi lapsille lahjapusseja. Illan kruunasi upea ateria: karjalanpaistia tai soijalihapullia sekä punajuurilaatikkoa ja muita lisukkeita sekä jälkiruokana upeat kakkukahvit. Hyvät arpajaisvoitot tyydyttivät kaikkia, kiitokset niistä kuuluvat monille lahjoittajille. Vieraita oli kaikkiaan n. 120. Tila koristeltiin joulun väreihin, tarjoiluista ja tilaisuuden ilmapiiristä saatiin mukavia kiitoksia, joten joulu tulee taas 2012!

Lipun salkoon Puropuistossa on liputuspäivinä nostanut Elias Taitto, häneltä on saatu myös sähkö Lyhtyjen Yöhön.

Alueen mediana toimi Pirkkolan Sanomat sekä omat kotisivut. Lehden sisällöstä vastasi lähinnä Lisa Ressler-Gabrielsson apunaan mm. ”Puutarhapirkko” ja toimittamisesta vastasivat Mirkka Seppälä ja Annukka Lampi. Lehti jaettiin talkoovoimin hallituksen jäsenten ja Sirkku Hansténin sekä Leena Vierikon toimesta tiekunnittain kaikkiin talouksiin yhteensä 217 kpl. Lehti ilmestyi 7 kertaa. Sanomien osoite pirkkola.helsinki@gmail.com. Yhdistyksen omat kotisivut toimivat Helkan sivuston alla osoitteessa www.kaupunginosat.net/pirkkola. Ville Pilviö uudisti kotisivujen ylläpitoa ja paransi niiden ulkoasua ja toimivuutta sekä on myös ollut yhteyshenkilönä Helkaan kotisivujen osalta. Hallituksen jäseniä osallistui koulutukseen Mediapajassa 14.3.

Johtokunta kokoontui 10 kertaa mukavassa ilmapiirissä jäsentensä kodeissa ja Maija Huttusen isännöimänä Vinoteekissa.

Historiikkia varten Opetusministeriöltä ja Museovirastolta saadun avustuksen, 4500€, käytöstä laadittiin selvitys 30.4. mennessä.

Huhtikuussa puheenjohtaja osallistui Helkan vuosikokoukseen. Helkan tilaisuudessa 13.9 Lisa Ressler-Gabrielsson lahjoitti historiikkimme Helkan toiminnanjohtajalle Pirjo Tulikouralle ja Pakilaseuran puheenjohtaja Matti Enrothille, jotka molemmat olivat estyneitä saapumaan 70-vuotisjuhlaamme.

Markkinoimme historiikkiamme aktiivisesti myös kaupungille, kirjastoihin ja Helsingin alueen muille asukasyhdistyksille.

Johtokunnassa ovat olleet Lisa Ressler-Gabrielsson (puh.joht), Maija Huttunen (rahastonhoitaja, e), Annukka Lampi (siht.), Cleo Mustonen, Martti Passi (e), Heikki Pirhonen, Anna-Kaisa Sarkanen (e), Ville Pilviö (varapj.), Kaija Simolin (e), Martina Torppa (e), Raija Tuuri (e), Lasse Oila ja Tapani Oksanen.

(e) erovuoroinen 2012 vuosikokouksessa

Toimintasuunnitelma 2012

Pirkkolan Omakotiyhdistys ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2012

Vuosi 2012 on yhdistyksen 71. toimintavuosi. Vuosi seurailee aikaisempien vuosien hyvät tapahtumat säilyttäen. Vuosikokous pidetään Seuriksella ma 27.2. Kokouksen jälkeen Pirkkolan asukkaista Heikki Koivikko ja Pekka Mykkänen Petaksentieltä ovat lupautuneet kertomaan kokemuksiaan omista remonteistaan. Vuosikokouksessa on viime vuodelta omaksutun tavan mukaan myös 70-vuotishistoriikkejamme myynnissä.

Jos kelit sallivat, yritetään järjestää talvitapahtuma lapsille Pirkkolan kentän laitaan maaliskuun puolivälin tietämillä lauantaina.

Toukokuun tapahtumat ovat Puropuiston talkoot sekä jätelavatempaus. Edellisenä vuonna ne toteutettiin samana päivänä, mutta nyt palataan entiseen hyväksi havaittuun; eripäivinä. Hallituksen jäsenet päivystävät jätelavojen vieressä auttaen tavaroiden kierrättämisessä sekä lajittelussa asianmukaisiin jätelavoihin, hakettaja hankitaan tänäkin vuonna. Puropuiston talkoissa siivoamme yhdessä pirkkolalaisten yhteistä viheraluetta. Tapahtumaan toivotaan runsasta osanottoa. Purotalkoissa on mainio mahdollisuus tutustua alueen muihin asukkaisiin. Varsinkin lapset ovat löytäneet uusia ystäviä talkoissa ja oppineet tuntemaan luontoa ja eläimistöä luontorastien avulla. Tilaisuudessa tulee olemaan makkaranpaistoa ja kahvittelua entiseen tapaan. Toivomme tänäkin vuonna kaupungilta lavaa näille roskille.

Toukokuussa pidetään myös kevätkirppis, jota kokeiltiin viime vuonna ja joka osoittautui menestykseksi. Pitopaikkana Elannon aukio ja Petaksentien alkupäätä samalla tavoin kuin syksylläkin.

Elokuun lopulla järjestetään Lyhtyjen Yö loppukuun lauantaina ja paikkana on puropuisto. Katukirppis järjestetään loppukuussa tai syyskuun ensimmäisenä sunnuntaina. Yritetään tehdä kirppiksestä vilkas tapahtuma, jossa on paljon myyjiä ja asiakkaita.

Pikkujoulut pidetään marraskuun loppupuolella ja paikkana on toivottavasti Seuris. Pikkujouluissa on tarjolla mukavaa ohjelmaa lapsille ja aikuisille: arpajaiset, musiikkia ja Joulupukki. Vietetään iloinen yhteinen ilta maukkaiden tarjoilujen siivittämänä ja toisiimme tutustuen.

Ideoita näihin ja muihinkin tilaisuuksiin otetaan ilolla vastaan, samoin kuin talkooapua tuolien, pöytien, katosten yms. kantamiseen ja kokoamiseen.

Yhdistyksemme kotisivut löytyvät Helkan kaupunginosasivustoilta osoitteesta www.kaupunginosat.net/pirkkola. Sinne kerätään tietoja tulevista tapahtumista ja muistoja jo järjestetyistä tilaisuuksista, kuvia sekä Pirkkolan Sanomat. Tavoitteena on luoda palveleva ja vuorovaikutteinen sivusto. Sivujen sisällöstä vastaa hallitus.
Alueen mediana toimii kotisivujen ohella entiseen tapaan Pirkkolan sanomat, johon otetaan vastaan asukkaiden ilmoituksia myytävistä, kierrätettävistä ja muista asioista veloituksetta. Myös kaupalliset mainokset ovat tervetulleita.

Pirkkolan Sanomissa tiedotetaan tulevista tapahtumista, viranomaisten viestejä ja alueen ajankohtaisista asioista. Lehden toimittamisesta vastaa Annukka Lampi. Lehti jaetaan talkoovoimin eri jakajien toimesta joka talouteen. Lehti ilmestyy 6-8 kertaa vuodessa tarpeen mukaan.

Sähköpostiosoitteemme pirkkola.helsinki@gmail.com on osoittautunut erittäin toimivaksi.

Maunulassa on hanke omasta kotikaupunkipolusta, jonka kehittelyyn ja ideointiin yhdistyksemme on osallistunut puheenjohtajan toimesta. Samoin Maunulan luontopolkua ollaan uusimassa, polun kehittämisessä on yhdistyksestämme mukana Martti Passi ja puheenjohtaja Lisa.

Teatteri Pensas on tarjonnut esitystä Kesäyön uni ja lasten Tarinatuokiota, mutta kustannussyistä esitys on yhdistykselle hankala, siksi olemme lähestyneet Pakilaseuraa ja Maunulaseuraa yhteisen/yhteisten näytäntöjen aikaansaamiseksi. Näiden vastauksia odotellaan maaliskuun kuluessa.

Uutta koirapuistoa kaavaillaan Pirkkolantien varteen parkkipaikan länsirinteeseen. Idea on asukaslähtöinen ja kaikki lähialueen yhdistykset ovat puoltaneet hanketta. Esitys on jätetty kaupungille helmikuun alussa.

Kaikilla hallituksen jäsenillä on Koti Pirkkolassa kirjojamme. Pyrimme tuomaan ja markkinoimaan sitä edelleen aktiivisesti. Tammikuun alussa kirja saatiin myös Museokauppaan Sofiankadulle myyntiin. Huhtikuussa puheenjohtaja Lisaa on pyydetty pitämään esitelmä Saunabaarissa kirjastamme, sen synnystä ja kirjan saamasta vastaanotosta. Luento on otsakkeella ”Kurakylästa haaveiden kohteeksi”. Esitelmä on osa alueemme työväenopiston senioreille suunnattuja kevään tiistailuentoja.

Toimintasuunnitelma 2011

Pirkkolan Omakotiyhdistys ry – Toimintasuunnitelma vuodelle 2011
Vuosi 2011 on yhdistyksen 70. toimintavuosi. Vuosi kulkee aikaisempien vuosien hyvät tapahtumat säilyttäen. Vuosikokous pidetään Seuriksella ma 28.2. Kokouksen jälkeen Pirkkolan 70-vuotishistoriikin toimittaja Eeva-Liisa Oksanen on lupautunut kertomaan historiikkiprojektista ja kirjan tämänhetkisestä vaiheesta. Vuosikokouksessa jaetaan historiikin ennakkomainos.
Toukokuun tapahtumat järjestetään aiemmista vuosista poiketen yhtenä päivänä eli lauantaina 7.5.. Päivä alkaa jätelavatempauksella, jossa on mahdollisuus kierrättää nurkkiin jääneitä tavaroita. Hallituksen jäsenet päivystävät jätelavojen vieressä auttaen tavaroiden kierrättämisessä sekä lajittelussa asianmukaisiin jätelavoihin. Jäsenmaksuina saadut varat kuluvat pääosin lavojen kustannuksiin ja jätemaksuihin.
Samana päivänä järjestetään myös puropuiston talkoot, jossa siivoamme yhdessä pirkkolalaisten yhteistä viheraluetta. Tapahtumaan toivotaan runsasta osanottoa. Purotalkoissa on mainio mahdollisuus tutustua alueen muihin asukkaisiin. Varsinkin lapset ovat löytäneet uusia ystäviä talkoissa. Tilaisuudessa tulee olemaan makkaranpaistoa ja kahvittelua entiseen tapaan. Toivomme tänäkin vuonna kaupungilta lavaa näille roskille.
Elokuun lopulla juhlitaan 70-vuotiasta Pirkkolaa. Juhla järjestetään yhdessä perinteisen Lyhtyjen Yön kanssa joko lauantaina 20.8. tai 28.8., ja paikkana on puropuisto. Tilaisuudessa julkistetaan tuloksena kaunis Pirkkolan 70-vuotishistoriikki, tilaisuuteen yritetään saada arvovaltainen kutsuvierasjoukko kaikkien pirkkolalaisten lisäksi. Katukirppis järjestetään sunnuntaina 28.8.. Yritetään tehdä kirppiksestä vilkas tapahtuma, jossa on paljon myyjiä ja asiakkaita.
Pikkujoulut pidetään marraskuun loppupuolella ja paikkana on Seuris. Pikkujouluissa tarjolla on mukavaa ohjelmaa lapsille ja aikuisille: arpajaiset, musiikkia ja Joulupukki. Vietetään iloinen yhteinen ilta maukkaiden tarjoilujen siivittämänä.
Ideoita näihin ja muihinkin tilaisuuksiin otetaan ilolla vastaan.
Yhdistyksemme kotisivut löytyvät Helkan kaupunginosasivustoilta osoitteesta www.kaupunginosat.net/pirkkola. Sinne kerätään tietoja tulevista tapahtumista ja muistoja jo järjestetyistä tilaisuuksista, kuvia sekä Pirkkolan Sanomat. Tavoitteena on luoda palveleva ja vuorovaikutteinen sivusto. Sivujen sisällöstä vastaa hallitus.
Alueen mediana toimii kotisivujen ohella entiseen tapaan Pirkkolan sanomat, johon otetaan vastaan asukkaiden ilmoituksia myytävistä, kierrätettävistä ja muista asioista veloituksetta. Myös kaupalliset mainokset ovat tervetulleita.
Pirkkolan Sanomissa tiedotetaan tulevista tapahtumista, viranomaisten viestejä ja alueen ajankohtaisista asioista. Lehden toimittamisesta vastaa Mirkka Seppälä. Lehti jaetaan talkoovoimin eri jakajien toimesta joka talouteen. Lehti ilmestyy 6-8 kertaa vuodessa tarpeen mukaan.
Uutena tapahtumana kaavaillaan Pirkkolan koirat –esittelyä asukkaille, kävelyryhmän aikaansaamista, kranssikurssia sekä kokkikurssia nuorille Seuriksen keittiössä. Myös yhteisiä turinatuokioita, joissa voisi keskustella ja muistella on toivottu.

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 – Pirkkolan Omakotiyhdistys ry
Hallituksen tavoitteena on kuluneena vuonna ollut lisätä alueemme yhteisöllisyyttä ja miellyttävää keskinäistä kanssakäymistä yhteisin tilaisuuksin ja tapahtumin. Yhdistyksen toimintavuosi oli sen 69, asukkaita alueella hieman yli 500. Vuoden kulku noudatteli aikaisempien vuosien perinteitä. Vuosikokous oli 15.2 Seuriksella puheenjohtajana Esko Vierikko. Kokouksen jälkeen oli keskustelua kaukolämmöstä, paikalla oli Helsingin Energian edustajia.
Roskalavat tuotiin lauantaina 7.5 ja vietiin samana iltana klo 18 pois. Lavojen luona oli hallituksen jäsenten päivystys ja samalla saimme kuulla mielipiteitä yhdistyksen toiminnasta ja ehdotuksia aluettamme koskevissa asioissa. Kokeilimme hakettajaa, mutta harmiksemme saimme kaupungilta toimimattoman kapineen, joten toteutus jäi seuraavaan vuoteen. Lavoille saatiin mahtumaan hurja määrä jätteitä. Edellisenä iltana useat olivat jättäneet hallituksen suosituksesta porteilleen kierrätykseen sopivia tavaroita,
joita halukkaat saivat ottaa omikseen.
Puropuistoa siivottiin talkoilla tiistaina 11.5 klo 17 alkaen. Tapahtumassa oli n. 30-40 osallistujaa ja mukavan runsas joukko lapsia. Kaupunki oli toimittanut lavan leikkipuiston reunalle ja sinne vietiin kottikärryillä ja pressuilla roskat. Talkooväelle tarjottiin kahvia, leivonnaisia, grillimakkaraa ja virvokkeita.
Vuodesta 2007 lähtien toteutettu Lyhtyjen Yö pidettiin lauantaina 28.8 suotuisassa kelissä. Nuottikriisin musiikki viihdytti, kuultiin Sara Karjalaisen omia lauluja ensiesityksenä, syötiin hyviä keittoja lisukkeineen ja kahvin kanssa oli suklaista mutakakkua vaniljajäätelön kera ja juustokakkua. Nautittiin virvokkeita ja mukavasta yhdessäolosta leikkipuistossamme, johon pystytettiin yhdistyksen iso oma katosteltta sekä pari naapureilta lainattua pienempää sekä tuoleja ja pöytiä. Isoa katosta vuokrattu myös
muille pieneen hintaan. Tilaisuus oli taas onnistunut ja osallistujamäärä n. 100-120, kaikki ikäryhmät ja monta sukupolvea oli edustettuna..
Pirkkolan perinteinen syksyinen katukirppis oli sunnuntaina 29.8, kauppa kävi joltiseltaan ja hinnat olivat edulliset.
Pirkkolan pikkujoulut pidettiin 19.11 pirkkolalaisten talkoilla rakentaman Lampuotilantien seurakuntatalolla Juha Virtasen toimiessa sujuvana juontajana. Musiikista vastasi Nuottikriisistä tutut Raija ja Outi Silfverberg sekä heidän ystävänsä selloa soittanut Essi Toivonen Tukholman oopperasta. Puheenjohtaja toivotti asukkaat tervetulleiksi, Marja Hakolan esittämät runot saivat kaikki hyvälle tuulelle. Emil Gabrielsson 8v. esitti taitojaan diabolon pyörittämisessä, kehitystä edellisestä vuodesta oli tapahtunut huomattavasti. Henri Myllymäki esitteli näyttäviä korttitemppuja ja myös vieraiden omissa pöydissä myöhemmin, syötiin maittavat liha- ja kasvisruoat ja juotiin kakkukahvit (mutakakkua vaniljajäätelöllä ja karpalobrita) joulupukin vierailun ja lahjapussien jaon jälkeen. Hyvät arpajaisvoitot tyydyttivät kaikkia, kiitokset niistä kuuluvat monille lahjoittajille. Vieraita oli kaikkiaan n.80-90. Tila koristeltiin joulun väreihin, tarjoiluista ja tilaisuuden ilmapiiristä saatiin mukavia kiitoksia, joten joulu tulee taas 2011! Annukka Lammen toteuttama ja Raija Tuurin suunnittelema Pirkkolan banderolli oli näkyvästi esillä, kuten
oli jo Lyhtyjen Yö-tapahtumassakin. Pikkujouluissa suoritettiin tiedustelu historiikin kiinnostavuudesta ja mahdollisesta halukkuudesta tilata se. 
 
Lipun salkoon Puropuistossa on liputuspäivinä nostanut Elias Taitto, häneltä on saatu myös sähkö Lyhtyjen Yöhön.
Alueen mediana toimii Pirkkolan Sanomat sekä omat nettisivut. Lehden toimittamisesta on vastannut Mirkka Seppälä ja lehti on jaettu talkoovoimin hallituksen jäsenten ja Sirkku Hansténin sekä Leena Vierikon toimesta tiekunnittain kaikkiin talouksiin yhteensä 217 kpl. Lehti on ilmestynyt 7 kertaa. Sanomien osoite pirkkolansanomat@gmail.com Petaksentie 34
Yhdistyksen omat kotisivut toimivat Helkan sivuston alla osoitteessa www.kaupunginosat.net/pirkkola.
 
Juha Virtanen on ollut yhteyshenkilönä Helkaan kotisivujen osalta, tiedotusvastaavana on ollut Mirkka Seppälä.
Johtokunta kokoontui 9 kertaa mukavassa ilmapiirissä jäsentensä kodeissa.
Historiikkia varten marraskuussa 2009 Opetusministeriölle ja Museovirastolle jätettyyn avustusanomukseen saatiin positiivinen vastaus huhtikuussa 2010, avustuksen suuruus 4500,-
Historiikin materiaalin kokoamiseksi järjestettiin tupailtoja Seuriksella kesällä 1.7, 20.7, 4.8 ja syksyllä 4.10 sekä 8.11. Niissä saatiin hyvää materiaalia ja loistavaa muistitietoa Pirkkolasta ja sen elämästä erityisesti 1940-1950 luvuilla. Näissä tilaisuuksissa saatiin myös kuvamateriaalia. Lisäksi käytiin haastattelemassa kodeissa. Eri asiantuntijatahoilta pyydettiin kirjoituksia tulevaan historiikkiin. Historiikin toimittajaksi valittiin niitä aiemminkin toimittanut Eeva-Liisa Oksanen ja taittajaksi graafikko, kuvataiteilija Heidi Gabrielsson.
Historiatiimissä ovat olleet mukana Paul Silfverberg, Juha Virtanen, Martina Torppa, Pertti Sarmala, Heikki Pirhonen, Eeva-Liisa Oksanen sekä Lisa Ressler-Gabrielsson. Pertti Mustonen on toiminut asiantuntija-avustajana.
Johtokunnassa ovat olleet Lisa Ressler-Gabrielsson (puh.joht), Maija Huttunen (rahastonhoitaja), Annukka Lampi ( siht.)(e), Cleo Mustonen(e), Martti Passi , Heikki Pirhonen (e), Anna-Kaisa Sarkanen , Paul Silfverberg (varapj.)(e), Kaija Simolin, Martina Torppa , Raija Tuuri , Mirkka Seppälä (e), Juha Virtanen(e).
(e) erovuoroinen 2011 vuosikokouksessa