Pirkkolan Omakotiyhdistyksen mielipide Pirkkolantien ja Pirjontien asemakaavamuutoksen luonnoksesta

Helsingin kaupunki

Kirjaamo

Kaupunkisuunnitteluvirasto

PL10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Asia: Pirkkolan Omakotiyhdistyksen mielipide Pirkkolantien ja Pirjontien asemakaavamuutoksen luonnoksesta

Saimme tietää Raide-Jokerin yhteydessä kaavoitettavan myös Pirkkolan suojeltuja osia uuteen käyttötarkoitukseen, osittain jopa kahden tontin vuokraajan hakemuksesta. Heidän kanssaan suunnitelmista on neuvoteltu samalla kun omakotiyhdistyksen kuuleminen ja osallistuminen on sivuutettu. Kaavaluonnoksessa ei ole edes otettu huomioon Pirkkolan omakotiyhdistyksen vuosi sitten tekemän muistutuksen esiin nostamia asioita. Kokosimme pian yhdistyksemme maaliskuisen vuosikokouksen jälkeen työryhmän arvioimaan esitettyä asemakaavaluonnosta. Emme tällä rajoittaneet asukkaiden omia suoria mielipiteen ilmaisuja, joita on tiedossamme lukuisia.

Lyhyesti: asemakaavaluonnos on siinä määrin keskeneräinen ja sen perustelut niin heikkoja, että kokonaisuus olisi mielestämme lähetettävä uudelleen valmisteltavaksi.

1. Sodanjälkeisen jälleenrakennuskauden helmi uhattuna

Pirkkola on jälleenrakennuskauden pientaloalue Maunulan ja Länsi-Pakilan välissä. Pirkkola kokonaisuudessaan on Helsingin sodanajan ja sen jälkeisen jälleenrakentamisen kulttuuriperinnön merkittävimpiä monumentteja.

Se on suojeltu yksityiskohtaisella asemakaavalla vuonna 1988. Suojelukaava on toiminut hyvin: siihen ovat sitoutuneet niin asukkaat kuin rakennusvalvontakin. Sekä Museovirasto että Helsingin kaupunginmuseo edellyttävät jatkossakin suojelevaa kaavaa ja vetoavat asukkaiden sekä muiden ympäristöön vaikuttavien tahojen tahtoon ja valveutuneisuuteen. Asemakaavaselostuksen reipas irtiotto näistä periaatteista ei palvele tätä tarkoitusta.

2. Asemakaava-alueen rajaus johtaa mittakaavavirheisiin

Suunnittelualueen rajaus Pirkkolantien varrelle ja 25 000 kerrosneliömetrin ja 600 uuden asukkaan rakennustavoitteet johtavat kaikilla rakennettaviksi esitetyillä tonteilla Maunulaan verrattuna massiiviseen tonttitehokkuuteen ja rikkovat alueen suojellun kokonaisuuden. Aivan rajauksen ulkopuolella on useita tontteja, joihin tuo määrä voidaan kaavoittaa yhtä taitavasti kuin nyt on tehty Oulunkylän puolella.

3. Elannon tontti Pirjontie 28/Pirkkolantie 1, korttelissa 28231/1 (>37)

Pirkkolan sisääntuloaukion reunassa on vanha 1940-luvulla rakennettu yksikerroksinen myymälärakennus. Sen tilalle nykyinen suojelukaava mahdollistaa kaksikerroksisen liike- ja asuinrakennuksen rakentamisen. Sitä vastoin asemakaavaluonnoksessa esitetään paikalle nelikerroksista asuintaloa, jonka rakennusoikeus ylittää suojelukaavan kolminkertaisesti, mikä on räikeässä ristiriidassa suojelukaavan tavoitteiden ja museoviraston määritelmän kanssa. Nykyistä suojelukaavaa ei saa muuttaa tältä osin.

4. Pirjontien sulkeminen on huonoa kaupunkisuunnittelua

Ehdotuksen mukaan uusi kerrostalo työntyisi 15 metriä yli tontin rajan Pirjontien katualueelle. Pirjontie on alueen sisäinen pääväylä. Molemminpuoliset jalkakäytävät ja leveät viheralueet reunustavat tätä ”Pirkkolan bulevardia”. Sen katkaiseminen poikittaisella kerrostalolla on huonoa kaupunkisuunnittelua. Ehdotuksen perustelut jäivät kaikissa käymissämme tilaisuuksissa hämärän peittoon. Pirkkolan sisäiset liikennejärjestelyt tulee säilyttää nykyisellään.

5. Pirkkolantien viheryhteyden katkaiseminen rikkoo myös maiseman arvot

Nykyisen asemakaavan mukaan katunäkymät on säilytettävä ja rakennusten laajentaminen sijoitettava pihan puolelle. Katunäkymiin puuttuminen romuttaa Pirkkolan koko suojelutavoitteen. Juuri se leveähkö Pirkkolantietä reunustava viheralue, jolle viisikerroksisia kerrostaloja korttelissa 28222 on kaavailtu, on merkitty Helsingin uuden yleiskaavaehdotuksen virkistys- ja viherverkosto 2050 -teemakarttaan viheryhteydeksi.

6. Seuriksen ja Nesteen tilalle kaavailtu ”töölöläiskortteli” 28222 ja 28225

Mikäli lisärakentamista tutkitaan Pirjontien tai Pirkkolantien varteen, tulee lähtökohtana pitää ympäristöön tarkoin sovitettua ja ympäristöä kunnioittavaa rakennustapaa. Alueen rauhoittamista täydennysrakentamiselta tulee tutkia. Voimassa olevan asemakaavan mukainen kerrosluku ja rakennusoikeus Maunulan puolella on aikanaan määritelty alueen suojelutavoitteiden mukaisesti. Niiden tulee ohjata rakentamista vastedeskin ja vähintäänkin Pirkkolantien varteen ehdotettu raskas rakentamismassa tulee poistaa.

7. Pirjontien eteläpuoli

Pirjontie eteläpuolen viheralueelle on osoitettu Raide-Jokerin linjauksen lisäksi myös uudisrakennuksia. Alue on tähän aivan liian ahdas. Uudisrakennusten liikennejärjestelyitä on mahdoton toteuttaa järkevästi. Lisäksi rakentaminen katkaisee edellä mainitun viheryhteyden. Nämä ehdotetut uudisrakennukset tulee poistaa.

8. Pakilantien tontit

Petaksentien ja Pakilantien kulmaan on asemakaavaluonnoksessa esitetty jopa nelikerroksinen kerrostalo pysäköintitason päälle. Tämä kokonaisuus on aivan liian suuri tuohon paikkaan. Kyseinen tontti on ylempänä kuin Petaksentien itäpään ensimmäiset pientalot, joten uusi rakennus tulisi seisomaan hallitsevana ”torahampaana” vanhojen, suojeltujen talojen yllä ja vaikuttaisi Petaksentien kauniina säilyneeseen yleisilmeeseen negatiivisesti.

Kannatamme täydennysrakentamista siellä missä siihen on mahdollisuudet. Kannatamme Raide-Jokeria. Kumpikaan tavoite ei kuitenkaan oikeuta pilaamaan vuosikymmenien ajan säilytettyä, arvokkaaksi tunnustettua kulttuuriympäristöä. Pyydämme sen vuoksi kohteliaimmin, että lähetätte asemakaavaan uuteen ja huolelliseen valmisteluun.

Kunnioittavasti

Pirkkolan Omakotiyhdistys r.y.

Lisa Ressler-Gabrielsson

Puheenjohtaja

p. +3584 0094 4744

promaide.lisa@gmail.com

Pirkkolantien ja Pirjontien kaavaluonnos esillä Maunulan kirjastossa 21.3.2016 klo 18-19.30

Osmo Lappon kirjoitus HS 14.3.2016

HUOM! Mielipiteet täydennetystä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta tulee esittää viimeistään 31.3.2016.

Kaupungin ohje mielipiteiden jättämiselle on seuraava:
Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkisuunnittelulautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13). Mielipiteen tms. voi myös lähettää sähköpostitse. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkisuunnittelulautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Täydennetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja luonnosaineisto on nähtävillä 1.3.–24.3.2016 seuraavissa paikoissa:
· info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2
· Maunulan kirjasto, Suursuonlaita 6
· kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kansakoulukatu 3, 1. krs
· Verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat

 Saatteeksi

Pirkkolantien ja Pirjontien kaavaluonnos on hyväksytty. Kaavaluonnoksessa ei ole mitenkään otettu huomioon Pirkkolan omakotiyhdistyksen vuosi sitten tekemän muistutuksen nostamia asioita. Muistutus löytyy täältä Uutissivulta alempana.

Nyt on edelleen tarkoitus mm. tukkia Pirjontien ja Pirkkolantien risteys. Liikenteen Pirkkolan sisäosiin on tarkoitus mennä muita teitä pitkin. Risteyksessä olevan entisen Elannon – nykyisen Urban saunan tontille on tulossa neljäkerroksinen kerrostalo. Sama kohtalo odottaa entisen Pirjon krouvin tonttia Pirjontien ja Pakilantien risteyksessä sekä Pirkkolantien bensa-aseman ja entisen Seuriksen tontteja. Pirjontien eteläpuolelle Maunulan kohdalle rakennetaan kaavaluonnoksen mukaan pieniä kerrostaloja tai jotain sentapaista.

Kaikki edellä oleva tapahtuu alueen kehittämisen nimissä. Kehityksen määräävä tekijä on Raide-Jokerin vaatimus täydennysrakentamiselle reitin varrelle. Ts. jos suunnitelmat toteutuvat kaupungin suunnitelmien mukaisesti, nousee suojellun pientaloalueen keskelle pari vähintään nelikerroksista taloa! Tähän ja muihinkin Pirkkolan asukkaita koskeviin suunnitelmiin on nyt mahdollisuus antaa kommentit Maunulan kirjastossa 21.3.2016 klo 18-19.30.

Lisää asiasta on ollut lehdissä. Mm. 14.3. Helsingin Sanomissa arkkitehtuurin professori emeritus Osmo Lappo kirjoitti mielipidesivulla asiasta otsikolla ’Raide-Jokeri ei oikeuta pilaamaan ympäristöä’.

KajL