Pitäjänmäki-seuran toimintasuunnitelma vuodelle 2019

Pitäjänmäki-seura
29.10.2018
Toimintasuunnitelma vuodelle 2019

Pitäjänmäki-seura edistää kaupunginosamme asukkaiden ja yhteisöjen tarpeita ja toiveita alueella jolla yhdistyvät vanhojen kyläyhteisöjen ja teollisuusalueiden perinteet ja nopeasti kehittyvän kaupunginosan dynamiikka. Keskeisenä tavoitteena on asukkaiden aktivoiminen omaehtoiseen osallistumiseen sekä Seuran puitteissa että Pitäjänmäen monipuolista toimintatarjontaa käyttäen.
Vuoden 2018 aikana on seura uudistanut ja kehittänyt useita toimintojaan. Tätä työtä jatketaan vuonna 2019.
Toiminnan painopisteisiin vuonna 2019 tulevat kuulumaan:
1. Yhteenkuuluvuuden ja pitäjänmäkeläisen identiteetin tukeminen kaupunginosan koko alueella.
2. Pitäjänmäen aktiivisen ja monipuolisen kulttuuri- ja harrastustoiminnan tukeminen.
3. Kaavoitus-, liikenne- ja muiden suunnitelmien seuraaminen, pitäjänmäkeläisten näkemysten kokoaminen ja niiden pohjalta lausuntojen antaminen, mielipiteiden esittäminen ja omien aloitteiden tekeminen.
4. Alueen toimivuuden, viihtyvyyden, imagon ja luontoarvojen edistäminen aloitteiden tekemisen ja oman toiminnan kautta.
5. Aktiivinen yhteydenpito alueella toimivien ja vaikuttavien yhteisöjen, järjestöjen, asukasryhmien ja muiden toimijoiden kanssa.
6. Yhteistyön kehittäminen Pitäjänmäen VPK:n kanssa jonka tavoitteena on uusien aktiivien saaminen mukaan toiminnan turvaamiseksi.
7. Yhteyksien ja yhteistyön kehittäminen ja aktivoiminen Pitäjänmäellä toimivien yritysten kanssa kaupunginosan toimintojen, liikenteen ja ympäristön kehittämiseksi.
8. Yhteistyön kehittäminen naapurialueiden kaupunginosayhdistysten, etenkin Konala-seuran ja Pajamäki-seuran kanssa.
9. Pitäjänmäki-seuran julkisen kuvan modernisointi mm. sosiaalista mediaa ja muuta verkkoläsnäoloa kehittämällä.
10. Uudempien pitäjänmäkeläisten tuominen mukaan Pitäjänmäki-seuran piiriin ja kaupunginosan muuhun yhdistystoimintaan.
11. Muistipiirin ja muiden asukasryhmien toiminnan tukeminen.
Suuret tilaisuudet
Vuoden 2019 suuret yleisötilaisuudet tulevat olemaan:
1. Pitäjänmäki-päivä 1 syyskuuta 2019
Pitäjänmäki-seuran päätapahtuma tulee jälleen olemaan syyskuinen Pitäjänmäki-päivä urheilukentän, kirjaston, nuorisotalon ja koulun alueella. Jo vuonna 2018 uudistettiiin tilaisuutta siten että Pitäjänmäen ja seuran profiilia ja näkyvyyttä nostettiin. Yhteistyötä muiden järjestöjen ja yhteisöjen kanssa jatketaan ja toimijoiden lukumäärää pyritään kasvattamaan. Seuran omaa esittelyä kehitetään ja jäsenhankintaa tilaisuuden yhteydessä aktivoidaan. Tilaisuuteen odotetaan arviolta 600-700 kävijää, ehkä enemmänkin.
2. Koskitapahtuma Strömbergin puistossa 18 toukokuuta 2019
Koskitapahtuma järjestetään toukokuisena viikonloppu-iltapäivänä perhe-piknik periaatteella. Ohjelmaa ja informaatiotarjontaa kehitetään jotta tilaisuus edistäisi pitäjänmäkeläistä identiteettiä ja yhteenkuuluvuutta entistä tehokkaammin. Pitäjänmäki-seura esittelee myös omaa toimintaansa. Jos rakennustyöt puiston reunassa aiheuttavat ongelmia tilaisuuden järjestämiselle siirretään se toiseen paikkaan. Tilaisuuteen odotetaan arviolta 300-400 kävijää.
3. Strömbergin leikkipuiston vappujuhla huhtikuun lopussa 2019
Tilaisuus järjestetään vuosittain keväisen lauantai-iltapäivän aikana yhteistyössä leikkipuiston henkilökunnan, vanhempien ja muiden Strömbergin alueen asukkaiden kanssa. Suunnittelusta, ohjelmasta ja muusta käytännön toteuttamisesta vastaavat paikalliset järjestäjät. Pitäjänmäki-seura toimii kuitenkin vastuullisena järjestäjänä huolehtien viranomaisten edellyttämistä toimista ja mahdollisuuksien mukaan lasten toimintaan liittyvien kustannusten kattamisesta. Jos tilaisuus järjestetään vuonna 2019 on seura läsnä esittelemässä omaa toimintaansa. Tilaisuuteen odotetaan arviolta 300-400 kävijää.
Muita tilaisuuksia ja projekteja

1. Teematilaisuudet kirjastolla
Vuoden 2019 aikana kiinnitetään erityistä huomiota osallistumisen lisäämiseen. Tässä tarkoituksessa tullaan vuoden aikana järjestämään kokoontumisia joissa kerrotaan ja keskustellaan Pitäjänmäkeen liittyvistä ajankohtaisista tai muuten kiinnostavista ja pitäjänmäkeläisyyttä edistävistä asioista. Tavoitteena on kokoontua Pitäjänmäen kirjastossa kolme kertaa kevätkauden ja kolme kertaa syyskauden aikana. Osa tilaisuuksista pyritään järjestämään yhteistyössä kirjaston kanssa.
2. Nuolipuiston kivikautisen asuinpaikan kaivaukset
Vuonna 2018 jatkettiin Nuolipuiston kivikautisen löytöpaikan kaivauksia pitkän tauon jälkeen. Pitäjänmäki-seura tuki tämän viikonlopun kestävän Helsingin ruotsinkielisen työväenopiston projektin toteuttamista. Vuonna 2019 jatketaan tätä yhteistyötä projektia johtavien arkeologien ja Helsingin ruotsinkielisen työväenopiston kanssa. Kuvamme vuoden 2018 kaivauksista.
3. Kulttuuritilaisuudet
Pitäjänmäen laajan kulttuuri- ja harrastustoiminnan tukemiseksi kartoitetaan toiminnan laajuus ja kehitetään monipuolista käytännön yhteistyötä halukkaiden toimijoiden kanssa.
Muuta
Pitäjänmäki-seuran toiminnan kehittäminen ja seuran edustavuuden vahvistaminen edellyttävät myös tiettyjä muutoksia toimintatapoihimme. Siltä osin kun nämä edellyttävät muutoksia sääntöihin tullaan ne ottamaan esiin vuoden 2019 kevätkokouksessa. Suunniteltuja muutoksia ovat:
1. Siirtyminen erillisten kevät- ja syyskokousten pitämisestä yhteen alkukeväällä pidettävään vuosikokoukseen. Tämä vähentää kustannuksia ja vapauttaa voimavaroja hallinnollisesta työstä toimintaan. Sääntömuutosesitys tehdään vuoden 2019 kevätkokoukselle ja uuteen järjestelmään siirryttäisi vuoden 2020 alusta.
2. Sähköposti-viestinnän ja sosiaalisen median ja seuran kotisivun käytön tehostaminen kustannusten hallitsemiseksi. Jo kahden kokouskutsun lähettäminen postitse maksaa seuralle yli puolet siitä jäsenmaksusta jonka vastaanottaja seuralle maksaa. Postitus vie myös paljon vapaaehtoisten aikaa joka on järkevämpi käyttää itse toimintaan. Esityksenä tulee olemaan että vain erityisestä toivomuksesta mikäli jäsen ei käytä sähköpostia lähetetään vuosikokouksen kutsu postitse.
3. Yhteisöjen ja yritysten osallistumisen lisäämiseksi ehdotetaan vuoden 2018 syyskokoukselle että jäsenmaksut vuodelle 2019 määriteltäisi uudella tavalla. Henkilöjäsenmaksu säilyisi ennallaan:
a) Henkilöjäsen 10 Euroa
b) Yhteisöjäsen, joka voi olla järjestö, yritys tai muu yhteisö, 50 Euroa
c) Kannatusosallistuminen järjestöille ja yrityksille jotka eivät katso mahdolliseksi tai käytännölliseksi liittyä jäseneksi, vähintäin 50 Euroa.
Esitetään lisäksi että Pitäjänmäki-seuran hallitus voi erityisissä tapauksissa sopia alemmasta yhteisöjäsenmaksusta. Hallitus valtuutetaan myös sopimaan kannatusosallistumisen tarkoituksenmukaisista muodoista ja maksuista.