Pitäjänmäki-seura ry:n säännöt

 

Pitäjänmäki-seura ry                      SÄÄNNÖT                    Rekisteröity 5.11.2014

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Pitäjänmäki-seura ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena Helsinki, Pitäjänmäki.
Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

2. Tarkoitus ja toiminta
Yhdistyksen tarkoituksena on
– työskennellä toimialueensa sivistyksellisten, sosiaalisten ja taloudellisten olojen kehittämiseksi
– lisätä viihtyisyyttä alueellisen omaleimaisuuden ja paikallisten erityispiirteiden pohjalta
– edistää kotiseututyön tavoitteita paikalliskulttuurin, ympäristönsuojelun ja maisemanhoidon sekä matkailun aloilla
– olla toimialueensa asukkaiden sekä yhteisöjen yhdyssiteenä
– syventää asukkaiden kotiseututuntemusta ja paikallishenkeä sekä pyrkiä kaikin tavoin lisäämään heidän kiintymystään omaan asuinpaikkaansa.

3. Toiminta
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
– osallistuu toimialueensa asukkaiden etujärjestönä aluetta koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon,
– tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille
– on yhteistyössä kotiseututyön keskusjärjestöjen, kunnan sekä muiden samoja päämääriä toteuttavien yhteisöjen kanssa,
– suorittaa ja tukee kotiseutua koskevaa tallennus-, tutkimus- ja julkaisutoimintaa,
– järjestää kokouksia, luento – ja esitelmätilaisuuksia sekä muuta yhdistyksen sisäistä ja ulospäin suuntautuvaa koulutus- ja tiedotustoimintaa,
– järjestää kotiseutupäiviä sekä muita juhla-, taide- ja viihdetilaisuuksia,
– toimeenpanee näyttelyjä, retkiä ja opintomatkoja,
– edistää asukkaiden omatoimisuutta ja tukee paikallista harrastustoimintaa sekä
– pyrkii muillakin samankaltaisilla tavoilla toteuttamaan yhdistyksen tarkoitusperiä ja tavoitteita.

4. Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pääsee jokainen sen tarkoitusperät ja säännöt hyväksyvä täysi-ikäinen henkilö, jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy. Jäsenyys katsotaan alkavaksi siitä ajankohdasta, jolloin jäseneksi ilmoittautuminen on hyväksytty.Yhdistyksen kannattajajäseneksi pääsee jokainen oikeuskelpoinen yhteisö, jonka hallitus hyväksyy ja joka suorittaa yhdistyksen syyskokouksen määräämän kannattajajäsenmaksun.

Kunniajäsenekseen yhdistys voi hallituksen esityksestä kokouksessaan kutsua henkilön, joka huomattavalla tavalla ja pitkäaikaisesti on vaikuttanut yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi. Kunniapuheenjohtajaksi voi yhdistyksen kokous valita henkilön, joka on toiminut yhdistyksen puheenjohtajana yhdistystä merkittävästi edistävällä tavalla. Saavutetut jäsenedut säilyvät.
Hallitus pitää yhdistyksen jäsenistä lainmukaista jäsenluetteloa.
Varsinainen jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistyksen syyskokouksen määräämän jäsenmaksun. Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

5. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Yhdistyksen hallituksella on oikeus erottaa jäsen, joka toimii seuran sääntöjä tai periaatetta vastaan tai laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen määräaikana.

6. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään ennen maaliskuun loppua ja syyskokous syys-marraskuun aikana. Lisäksi hallitus voi tarvittaessa kutsua koolle ylimääräisen kokouksen. Mikäli vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä kirjallisesti vaatii ylimääräisen kokouksen kutsumista koolle tietyn asian käsittelyä varten, hallitus on velvollinen toimittamaan kokouskutsun neljäntoista (14) päivän kuluessa.

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle syyskokouksen määräämällä tavalla joko ilmoittamalla kirjeellisesti jokaiselle jäsenelle tai niissä lehdissä, joista syyskokous päättää. tai lähettämällä kokouskutsu yhdistyksen jäsenen yhdistykselle ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Kokouskutsu on toimitettava vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksissa on kullakin varsinaisella jäsenellä ja kannattajajäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee tuloksen vaaleissa arpa ja muissa asioissa puheenjohtajan ääni.

7. Kevätkokous
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.
4. Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä.
5. Esitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto, päätetään tilien hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä.
6. Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka hallitus haluaa kevätkokoukselle esittää.

8. Syyskokous
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.
4. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.
5. Käsitellään ja vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio sekä määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruus.
6. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi.
7. Valitaan jäsenet hallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle.
8. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa.
9. Valitaan yhdistyksen edustajat muiden yhdistysten kokouksiin, mikäli yhdistyksellä on tällainen oikeus.
10. Päätetään yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta 6 §:n määräämissä rajoissa.
11. Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka hallitus haluaa syyskokoukselle esittää.

9. Hallitus
Yhdistyksen toimintaa suunnittelee ja johtaa syyskokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu kalenterivuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja, sekä kahdeksan (8) kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittua muuta jäsentä, joista vuosittain puolet on erovuorossa. Jäsenten erovuorot määrätään ensin arvalla, sitten vuoron mukaan.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus voi asettaa valiokuntia ja toimikuntia, jotka toimivat hallituksen valvonnassa ja alaisina.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kolme jäsentä sitä vaatii, ja on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä vähintään kolmen jäsenen ollessa läsnä.

10. Nimenkirjoittajat
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

11. Talous
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä toiminnantarkastajille vähintään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien on palautettava tilit lausuntoineen hallitukselle vähintään neljätoista (14) päivää ennen kevätkokousta.

Yhdistyksellä on oikeus toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, harjoittaa kustannustoimintaa, tavanomaista kioskikauppaa ja kahvilaliikettä sekä asianmukaisella luvalla toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä.

12. Sääntöjen muuttaminen
Päätös näiden sääntöjen muuttamiseksi on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

13. Yhdistyksen purkaminen tai lakkauttaminen
Jos yhdistys päätetään purkaa, päätös siitä on tehtävä yhdistyksen kokouksessa. Tullakseen hyväksytyksi ehdotuksen on saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. Jos yhdistys puretaan, sen varat käytetään yhdistyksen viimeisen kokouksen määräämällä tavalla Pitäjänmäen asujaimiston hyvinvointia ja viihtyvyyttä edistävään tarkoitukseen. Samaan tarkoitukseen käytetään yhdistyksen varat sen tullessa lakkautetuksi.