Lausunto Porttisuo-Heikinlaakson asemakaavasta

Puistola-Seura on antanut lausunnon liittyen Porttisuon kaupallisen alueen eteläosan ja Heikinlaakson teollisuusalueen pohjoisosan asemakaavoitukseen. Näkökohdat perustuvat kaavaesityksen toiseen, Puistolan peruskoululla järjestettyyn esittelytilaisuuteen.

Porttisuon kaupallisen alueen eteläosa (Vantaa) ja Heikinlaakson teollisuusalueen pohjoisosa (Helsinki) asemakaavoitus.

Näkökohtia asemakaavan muutosesityksestä

Puistola-Seura, Koillisen Helsingin asukkaiden edustaja ja kaupunginosayhdistys, esittää tässä kannanotossaan ensin tärkeitä yleishuomioita toiseen esittelytilaisuuteen, kaava-alueeseen ja uusiin tontinkäyttösuunnitelmiin liittyen sekä sen jälkeen kannanottonsa tämän hetkisen kaavaluonnoksen parantamiseksi.

Yleiset näkökohdat

On hyvä, että toinen esittelytilaisuus saatiin Helsingin puolelle Puistolaan. Siitä kiitos projektiryhmälle. Onhan kaava-alue on kahden kaupungin rajalla ja koskee molempia kuntia. Vantaa kutsuu aluettaan Porttisuoksi, Helsingille se on Heikinlaaksoa. Sitä on myös Kehä III:n pohjoispuolinen ’Porttipuisto. Sekä portti- että puistonimitysten käyttö tällaisista myymäläkeskittymistä on jo hyvin kulunutta ja mielikuvituksetonta.

Puistolan peruskoululla pidetty tilaisuus oli sinänsä hieman lohduton. Esiteltävänä oli kyllä uusia tontinkäyttösuunnitelmia, mutta lausunnoissa esitettyjä ehtoja ei ollut ilmeisesti tutkittu eikä miltään osin viety suunnitelmiin. Tilaisuudessa ja sen jälkeen annetut vastaukset osoittivat myös välinpitämättömyyttä asukkaiden mielipiteisiin nähden. Näin mm. väitettiin kevyenliikenteen tunnelin tulevan kalliiksi mitään laskelmia tai edes arvioita esittämättä. Edelleen väitettiin, ettei asiakkaat vieraile useammassa saman alan liikkeessä samalla matkalla. Käsityksemme mukaan tällaisten myymäläkeskittymien idea juuri on mahdollistaa tuotevalikoimien ja hintojen vertailu saman käynnin puitteissa. Tämän vuoksi tontinkäyttösuunnitelmissa pitää näkyä ainakin varaukset kevyen liikenteen ja jopa kevyen autoliikenteen yhteydelle Porttipuiston ja Porttisuon välille.

Edellisessä lausunnossaan Seura kiinnitti huomiota muiden kuin yksityisautoilla liikkuvien mahdollisuuksiin käyttää alueelle tulevia palveluita. Nykyään ne ovat minimaalliset, koska Porttisuon ja Porttipuiston välillä ei ole yhtään bussilinjaa. Suora kävely-yhteys on siis välttämätön.

Tämä Heikinlaakson alue on osin varattu teollisuudelle, mutta suurempi osa on varattu asumiseen. Nyt alueelle esitetään kaupallisia palveluita. Hyvä näin, mutta teollisuudelle tai muulle liiketoiminnalle varattu alue pitäisi monissa kohdissa selkeämmin erottaa asutuksesta. Jos Porttisuon ja Porttipuiston välille ei tule suoraa yhteyttä on vaara, että ISKU:lle ja Terralle ajatellut tilat muuttuvat ajan myötä asiakkaiden vähäisyyden vaikutuksesta lähiympäristön kaltaisiksi teollisuustiloiksi. Tätä emme halua vaan haluamme tarjottuja kaupallisia palveluita.

Uutena asiana tuomme esille erään asukkaita hiertävän seikan, joka on teollisuus- ja liiketoimintaan oleellisesti liittyvät kuljetukset suurilla ajoneuvoyhdistelmillä. Jo nyt kerääntyy Heikinlaakson teille ja varsinkin Sienitielle iltaisin lastin purkua tai lastausta odottavia ajoneuvoyhdistelmiä.

Ne aiheuttavat vaikeuksia muulle, lähinnä asukkaiden liikenteelle. Päivisin tätä ongelmaa ei ole, koska rekat ovat liikkeellä tai määränpäässään purkamassa tai lastaamassa. Vain yön yli pysäköinti tapahtuu Heikinlaaksossa turvalliseksi koetussa ympäristössä. Jos alueellemme tulee lisää liiketoimintaa, haluamme myös osoitettavan raskaalle kalustolle yön yli paikoitustilaa ja näin muuttaa tiestömme käytön turvallisemmaksi.

Konkreettiset ehdotukset ja vaatimukset

Puistola-Seura ei ole alueen asukkaita kuultuaan erityisen innostunut Heikinlaakson ilmeen muuttamisesta kaavan peruslinjausten suuntaisesti. Kaavasta koituva haitta on erityisen suuri muutamille lähiasukkaille. He ovat tulleet alueelle aivan toisenlaisten kuvitelmien perusteella, mm. uskoen siihen että viherjäisyys alueella mieluimmin lisääntyy kuin päinvastoin. Heidän kanssaan pitäisi neuvotella siten että yhteisymmärrys löytyisi. Koko Heikinlaakson kannalta katsottuna Seura näkee uusissa palveluissa paljon hyviäkin puolia. Emme siis vastusta hanketta, mutta pidämme erityisen tärkeänä, että seuraaviin seikkoihin suhtaudutaan suurella vakavuudella suunnittelutyön jatkuessa:

  1. Puollamme jatkosuunnittelun pohjaksi vaihtoehtoa A. Siinä on uusien liikkeiden asiakaspaikoitus viety kauemmaksi lähimmistä asunnoista, joten visuaaliset ja pakokaasuongelmat ovat muita vaihtoehtoja pienempiä.
  1.  Melukysymykset on vakavasti pyrittävä ratkaisemaan aiemman lausuntomme mukaisesti. Emme ole asiantuntijoita esittämään rakenteellisia ratkaisuja, mutta ainakin seuraavat tekijät on huomioitava:

–         Meluaita tai muu muuri on saatava estämään Kehä III:n melun leviämisen asutusalueille. Melulta suojaavat rakenteet on saatava jo kaavaan.

–         ABC-aseman kokovuorokautisesta käytöstä johtuva melu ja toiminta on hoidettava niin, ettei se aiheuta häiriötä asumiselle (esim. kunnon aita aseman ympärille asutuksen suuntaan). 

–         Kalkkivuorentien varren lähiasukkaiden kanssa on sovittava sellaisista ratkaisuista, jotka tyydyttävät heitä. 

–         Kuukallion suunnassa muutamat talot ovat hyvin lähellä suunniteltua liikekeskusta. Näiden asukkaiden kanssa on myös löydettävä neuvotteluratkaisu. Jos asukas kokee talossaan asumisen uudessa tilanteessa mahdottomaksi, kaupungin olisi lunastettava se käypään hintaan. 

  1. Liikennejärjestelyt eivät näytä kaavassa kaikin puolin järkeviltä:

–         Vanhan Porvoontien ja Kehä III:n risteysalue sekä liittymät liikekeskukseen vaativat vielä hiomista.

–         Järjestelyt eivät näytä erityisemmin ottavan huomioon kevyttä liikennettä eivätkä julkisia liikennevälineitä käyttäviä henkilöitä. Puhtaalle yksityisautoilulle perustuva liiketoiminta ei ole kannatettavaa.  

–         Yhteydet Kehä III:n pohjoispuoliseen liikekeskukseen kulkevat näillä näkymin Vanhan Porvoontien kautta. Käytännössä kulku esimerkiksi IKEA:sta uuteen liikekeskukseen vaatii yli kahden kilometrin ajomatkan, kävellen selviää hieman vähemmällä, mutta suora yhteys olisi vain noin sata metriä. Tämä on aivan outo järjestely. Ostoksille tulevat ihmiset siis joutuvat ajelemaan ympäriinsä alueella, aiheuttaen turhaa ruuhkaa, polttoaineen kulutusta ja melua. Ainoa järkevä vaihtoehto olisi rakentaa tunneli tai silta näiden keskusten välille ja saada tätä kautta toinen sisääntulo uuteen keskukseen. Tunnelin tai sillan tulisi olla rakennettu sekä autoille että kevyelle liikenteelle. Sen rakentamisen vaikeus ja rahanpuute eivät ole uskottavia perusteluja, koska siitä olisi ainoastaan etua myös liike-elämälle. Investointikustannukset tulisivat kokonaisvaltaisesti tarkasteltuna takaisin ehkä jo muutamassa vuodessa.

–         Liike-elämää palvelevan raskaan autokaluston yön yli paikoitukseen osoitetaan tilaa lähinnä kaavaillun ABC-aseman läheisyydestä.

  1. Liikekeskus on tarkoitus sijoittaa osin Kuukallion kupeeseen. Kallio on luonto- ja virkistysaroiltaan alueellisesti arvokas ja pitää muilta osin tämän jälkeen osoittaa puistoksi. Kaavaluonnoksen kartoissa on esillä kevyen liikenteen reitti liikekeskuksen vieritse Lahdenväylän varteen kaupunkien rajalle. Tämä on hyvä asia sillä tulemme aikanaan esittämään Helsingille sen jatkamista ja liittämistä nykyisiin kevyen liikenteen ulkoiluteihin.

Yhteistyöterveisin

Puistola-Seura ry

Ilkka Uotila, pj                                                  Seppo Laaksonen, vpj

                   

Edellinen artikkeliKyykkäturnauksen satoa
Seuraava artikkeliKauniita kiviä Heikinlaaksossa