Muistutus Aurinkomäen asemakaavaan

Puistola-Seura on jättänyt Kaupunkisuunnitteluvirastolle muistutuksensa Aurinkomäen nyt esillä olevaan valmistuneeseen asemakaavaehdotukseen.

    Puistola-Seura ry                                                                    MUISTUTUS

                                                                                                             24.9.2007

 

 

Helsingin kaupunki

Kaupunkisuunnitteluvirasto

PL 2100

00099 Helsingin kaupunki

kaupunkisuunnittelu@hel.fi

 

 

MUISTUTUS AURINKOMÄEN ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA

 

Puistola-Seura on tutustunut Aurinkomäen asemakaavaehdotukseen. Olemme aikaisemminkin lausuneet mielipiteitä sekä ensimmäisistä esillä olleista luonnoksista lokakuussa 2005, että kaavaluonnoksesta maaliskuussa tänä vuonna. Seura esittää muistutuksenaan nyt esillä olevaan valmiiseen kaavaehdotukseen seuraavaa:

 

Pidämme edelleen Solbackan tilan koko rakennusryhmän suojelua perusteltuna. Rakennusryhmä pihapiireineen on kokonaisuus, joka pääkaupunkiseudulla on poikkeuksellinen harvinaisuus ja se tulisi säilyttää mahdollisimman rikkoutumattomana. Koko rakennusryhmän suojeleminen edistäisi eri rakennuksille sopivan käytön löytämistä ja säilyttäisi kokonaisuuden, jonka hajoamista kaupunkisuunnittelulautakunta vastineessaan mielipiteeseemme kaavaluonnoksesta jo ennakoi.

 

Solbackan tilan pihapiirin ulkopuolelle jääville suojelemattomiksi suunnitelluille erillisasuinrakennuksille saattaisi myös löytyä sellaista käyttöä, joka mahdollistaisi niiden säilymisen nykysijoilla, vaikka vaatimattomassakin kunnossa ja ilman kunnallisteknisiä palveluja.

Kunnallistekniset palvelut erillisasuinrakennuksille tulisi kuitenkin aikaa myöten saada jo niiden käyttöturvallisuuden vuoksi.

 

Jatkosodan aikaisten ilmatorjunta-asemien suojakaivantojen jäännökset Aurinkomäen puiston metsikössä ovat suomalaisten lisäksi myös saksalaisten käytössä olleen Malmin lentokentän suojajoukoille tehtyjä ja olivat käytössä 14.4.1944 ja 16.9.1944 välisen ajan. Ne siis edustavat vähemmän tunnettua osaa maamme lähihistoriasta, ja sellaisina kaavallisen suojelun arvoisia. Suojelu sekä kaupunkisuunnittelulautakunnan esittämä maisemanhoito ja opastaulu estäisivät asemien täyttymisen lähiasukkaiden puutarhajätteillä, kuten nyt uhkaa tapahtua.

 

Tällaiset pienet jäänteet: vanhat pihapiirit ja ”maakuopat” ovat paikkakuntalaisten arvostamia muistutuksia historiallisesta kerroksellisuudesta, kunhan ne ensin tuodaan tietoisuuteen.

 

 

Yhteistyöterveisin

 

Puistola-Seura ry

 

                                Seppo Laaksonen                                       Ilkka Uotila

                                Puheenjohtaja                                            I varapuheenjohtaja 

                                Sienitie 35 I

                                00760 Helsinki

                                seppo.laaksonen@helsinki.fi 

Puistola-Seura: mielipiteitä Malmin lentokentän tulevaisuudesta

Puistola-Seuran hallitus on kevään mittaan seurannut Malmin lentokentän tulevaisuudesta käytyä keskustelua ja pohtinut eri kehittämisvaihtoehtoja. Seuraavassa kooste seuran mielipiteistä:

 

MALMIN LENTOKENTTÄÄ EI VOI HISTORiAANSA MENETTÄMÄTTÄ SIIRTÄÄ

Viime aikoina on Malmin lentokentän tuleva kohtalo ollut esillä. On esitetty kentän poissiirtämisen lisäksi vaihtoehtoja täysin uuden kiitoradan rakentamiseksi nykyisten tilalle ja kääntämiseksi uuteen suuntaan tai nykyisen pääkiitoradan pidentämiseksi pohjoiseen ja päättymiseksi aivan asutuksen tuntumaan. Molemmat vaihtoehdot olisivat Koillis-Helsingille erittäin haitallisia ja mahdottomia tästä syystä toteuttaa. Laajentamisvaihtoehtojen taustalla lienee ajatus Malmin lentoaseman toiminnan laajentamisesta koskemaan nykyistä suurempia lentokoneita.

Koillisissa kaupunginosissa laajasti kannatettu tavoite säilyttää Malmin lentokenttä elävänä, mutta sen ainutlaatuista historiaa kunnioittavana kohteena, joka on selkeästi oleellinen ja arvokas osa koillisen identiteettiä. Lisäksi se on avoimena ja luonnoltaan suojattuna varsinkin lintualueena ainutlaatuinen kaupunkiympäristössä.

Malmin lentokenttää ei voi korvaamattomine historioineen siirtää ja laajennussuunnitelmat taas ovat ympäristövaikutuksiltaan sellaisia, ettei niitä voi hyväksyä. Ainoa järkevä vaihtoehto onkin säilyttää kenttä nykyisen kaltaisessa toiminnassa ja purkaa alueen nykyinen rakennuskielto, joka estää sen toiminnan järkevän kehityksen.

 

 

Kannanotto Vantaan Energian lämmön kausivarastohankkeesta UUDELY/2780/2021

Suunnitteilla oleva kausivarasto sijoittuisi aivan Helsingin ja Vantaan rajalle asuinalueemme Puistolan välittömään läheisyyteen. Kaupunginosayhdistys Puistola-Seura ry haluaa nostaa esiin seuraavat kysymykset:

 • Hankkeesta saaduissa tiedoissa on esitetty Vanhan Porvoontien käyttöä erääksi louhintajätteen kuljetusreitiksi. Heikinlaakson asukkaat kantavat huolta jo valmiiksi ruuhkaisen Vanhan Porvoontien lisäkuormittumisesta. Puistola-Seura ei hyväksy louhintajätteen poiskuljettamista Vanhaa Porvoontietä pitkin etelän suuntaan Puistola-Heikinlaakson alueiden läpi.
  • Mitä reittejä pitkin louhintajäte on suunniteltu kuljetettavaksi ja mihin?
 • Räjäytystöistä ei saa aiheutua haittaa tai vahinkoja alueemme asukkaille ja kiinteistöille.
  • Mihin aikoihin räjäytyksiä tehdään?
  • Miten räjäytysten vaikutusta ympäristöön tarkkaillaan ja kuinka laajalla alueella?
  • Mihin räjäytyksistä syntyvä pöly johdetaan?
 • Kausivarasto louhitaan osittain luonnonsuojelualueen alle. Ko. alue on korvaamattoman tärkeä ulkoilu ja virkistysalue alueen asukkaille, ja alueen minkäänlaista muokkaamista emme tule hyväksymään.
  • Kuinka Kehä III:n etelä-sekä pohjoispuolella olevien metsäalueiden koskemattomuus turvataan?
 • Puistola-Heikinlaakson alueella on paljon pientaloja, joissa on käytössä pora- ja muunlaisia vesikaivoja. Suunnitelmissa on huolehdittava, ettei louhinnasta ole haittaa kaivovesiin, veden riittävyyteen ja laatuun.
  • Kuinka suunnitelmissa on otettu huomioon louhinnan vaikutukset lähialueiden veteen?
 • Alueella on yleistynyt maalämmön käyttö. Hankkeesta ei saa aiheutua vaurioita maalämpöä käyttäville laitteille tai maalämpökaivoille. Kaivaukset eivät saa aiheuttaa muutoksia maaperän lämpötilaan.
  • Kuinka tullaan huolehtimaan siitä, että maalämpökaivoissa oleva vedenpinta säilyy nykyisellä tasolla?
  • Kuinka suunnitelmissa on otettu huomioon räjäytysten ja louhinnan vaikutukset maalämpöä hyödyntäville laitteille?
  • Kuinka pidetään huolta siitä, ettei lämmön kausivarasto vaikuta alueen maaperän lämpenemiseen tai kylmenemiseen?
 • Puistola-Seura kannattaa ajatusta siitä, että louhinnan yhteydessä Kehä III louhittaisiin kulkemaan tunnelissa suunnitellun lämpövaraston kohdalla.
  • Onko tätä mahdollisuutta pohdittu osana suunnitteluvaihetta?
 • Hankkeen etenemisestä tulee informoida ennakoiden alueemme asukkaita, kuten Vantaan puolella asuvia informoidaan.
 • Rakennusaikaista työmaa-aluetta ei saa sijoittaa paikkaan, jossa se häiritsee alueemme asukkaita ja heidän liikkumistaan. Työmaa-aluetta ei saa sijoittaa alueemme muutoinkin vähäisiin luonto ja virkistyskohteisiin. Työmaan siisteyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Puistola-Seura ry ei vastusta Vantaan Energian hyvää pyrkimystä fossiilittomaan Energiantuotantoon. Meille on tärkeää, että hankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota louhinnanaikaisten haittojen minimoimiseksi. Hankkeesta ei saa koitua haittaa alueemme asukkaiden asumisviihtyvyyteen tai vahinkoa omaisuudelle. Hanke ei saa muuttaa alueen ekosysteemiä eikä tuhota luontoa.

Helsingissä 28.4.2021

Kari KoponenSeppo Posti
Puheenjohtaja, Puistola-Seura ryYmpäristöjaoston puheenjohtaja, Puistola-Seura ry
Kääpäkuja 16 A 
00760 Helsinki 
050 3291505 kari.koponen@iki.fi