Tie- ja katumelu Koillis-Helsingissä

Puistola-Seura on toimittanut Tiehallinnolle lausunnon meluntorjunnan toimintasuunnitelmasta. Lausunnossa käsitellään erityisesti Lahdenväylään ja Kehä Kolmoseen liittyviä meluongelmia. – Seura valmistelee parhaillaan Ympäristökeskukselle lähetettävää katualueiden meluntorjuntaa käsittelevää lausuntoa. Oheisena Tiehallinnolle lähtenyt lausunto.

                                                                                                            

Tiehallinto

Lausunto meluntorjunnan toimintasuunnitelmasta Koillis-Helsingin alueella Lahdenväylän ja Kehä III:n osalta.

Puistola-Seura on Koillis-Helsingissä: Puistolan ja Heikinlaakson alueella toimiva kaupunginosayhdistys. Seuran tarkoitus on muun muassa edistää alueensa viihtyvyyttä ja hyvinvointia antamalla lausuntoja aluetta koskevissa asioissa tuomalla asioiden käsittelyyn mukaan alueella asuvan tietämyksen ja paikallisten olosuhteiden tuntemuksen.

   Yleistä

   Seura on useita kertoja vuosien mittaan ottanut esille meluesteiden tarpeen alueemme läpi kulkevilla valtakunnallisilla pääväylillä. Yritykset ovat kariutuneet viimeistään rahan puutteeseen. Tämänkertainen meluntorjunnan toimintasuunnitelma näyttää lupaavammalta, sillä se käsittelee tiemelun vaimentamista muillakin tavoilla kuin meluesteillä.

   Ajoneuvoihin liittyvillä toimenpiteellä on kokonaisuuden kannalta suurin vaikutus, koska vaikutus ulottuu aina kaikkialle, missä ajoneuvot liikkuvat.

   Tiehen liittyvät toimenpiteet vaikuttavat koko tiehen ja sen molempiin puoliin.

   Erilaiset meluesteet kaiteet ja vallit antavat paikallisesti hyvän suojan ja tekevät maankäytön mahdolliseksi aivan tien välittömässä läheisyydessä, mikä on kaupunkisuunnittelun kannalta tärkeää.

   Toimintasuunnitelmaan pohjana oleva Helsingin kaupungin meluselvitys 2007 antaa maallikollekin hyvän kuvan oman alueensa rakennuksiin kohdistuvasta liikennemelusta. Toimintasuunnitelman ”Suunnitellut meluesteet”-kartat eivät kuitenkaan anna aivan oikeaa kuvaa suojaustilanteesta. Korkeat maastokohdat, korkeat ja, korkealla mäellä sijaitsevat rakennukset ja mittausalueiden rajat vääristävät tilannetta Näihin seikkoihin pohjautuviin virheisiin Seura haluaa korjausta, muutoin hyvässä suunnitelmassa.

   Puistolaa sivuaa Tiehallinnon hallinnoimista teistä Lahdenväylä ja Kehä III. Näistä varsinkin Kehä III:n liikenteen kasvua ja siitä johtuvaa melun kasvua on vaikea arvioida. Kuinka suureksi kasvu on meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa määritelty, ei ole edes tiedossa, mutta vaikutus tienvierustan asutukselle on vain arvattavissa. Puistolan kohdalla Kehä III on kuitenkin todennäköisesti Suomen tiestön liikenteeltään nopeimmin kasvava osuus.

Alueen läpi kulkee myös muita isoja väyliä kuten: Vanha Porvoontie ja Suurmetsäntie. Näiden liikenne on myös lisääntynyt, mutta ne kuluvat Helsingin vastuulle ja Puistola-Seuran toiveet niiden melusuojauksen osalta esitetään kaupungin ympäristökeskukselle.
   Lausunto: korjattavat kohdat lännestä itään.

  1. U24 Ala-Tikkurila, Toimenpiteillä näytetään saaneen tiemelu hyvin hallintaan, mutta on muistettavaa että asutus tien molemmilla puolilla on lähinnä 1940–60-luvultaa, eikä seinien äänieristyskyky ole vertailtavissakaan nykyisten talojen äänieristykseen. Esimerkkeinä ovat Fastbölentien ja Hevonojantien pientalot, joiden kohdalla Meluesteiden vaimennuskyvyn pitää siis olla ohjearvoja paremman.
  1. U21 Kuninkaala-Heidehof, tie kulkee edelleen 1940-60-luvun pientalojen välissä. Heidehofin liittymän kohdalla on tarve uusia, korottaa ja täydentää meluesteitä. Tien etelänpuoleista meluestettä tulee jatkaa aina Kalkkikallion mäen leikkaukseen asti. Lisäksi esitetään meluesteen mallia tarkistettavaksi kaiteesta maavalliksi ainakin osittain.
  2. U31 Heikinlaakso ja U10 Kuninkaala-Kuusikko karttojen yhtymäkohtaan Kehä III:n eteläpuolisille rampeille sekä Vanhalle Porvoontielle että Lahdenväylälle Helsingin suuntaan tarvitaan meluesteet suojamaan Sienitien pään pientaloja ja Roosinmäen rinteessä olevia Kalkkivuorentie 2:n sekä Vanhan Porvoontien asuinrakennuksia. Suojaustarve saattaa osittain muuttua, jos Iskun ja HOK-Elannon tavaratalo toteutuu mainittujen ramppien viereen. On huomattava että Kehä III on hyvin avoin Vanhan Porvoontien tienoilla. Samalla tässä on Kalkkikalliolle nouseva mäki mikä lisää melua erityisesti raskaan liikenteen takia. Pelkillä melua estävillä rakenteilla ei ehkä selvitäkään vaan risteysalue olisi parempi suunnitella uudelleen, esimerkiksi alemmalle tasolle.
  3. U31 Heikinlaakso, Lahdenväylän länsipuolelle kevyenliikenteen sillasta pohjoiseen on esitetty tarpeettomasti melueste ns. Kuukallionmäen kohdalle. Se on mielestämme tarpeeton koska meluvallin suojaamalle alueelle ei kuitenkaan ole tulossa asutusta.

   Lisäksi Puistola-Seura esittää, että korjautettuaan meluntorjunnan toimintasuunnitelman Tiehallinto hyväksyttää sen asianmukaisesti, hankkeistaa toimenpiteet, sijoittaa hankkeet liikenneinvestointiensa talousarvioehdotukseen ja käynnistää hankkeiden suunnittelut kiireellisinä.

   Puistola-Seura kiittää mahdollisuudesta antaa paikallisten asukkaiden paikallistuntemus ja mielipide meluntorjunnan toimintasuunnitelman luonnokseen Koillis-Helsingin osalta.

   Puistola-Seura ry

Ilkka Uotila                                               Seppo Laaksonen

Puheenjohtaja                                            I varapuheenjohtaja

Lisätietoja antaa ympäristöjaoksen vetäjä:

Vesa Vähätalo

Rousku 2 R, 00760 Helsinki

0500 871030

vesa.vahatalo@pp1.inet.fi

TIEDOKSI:   Helsingin kaupungin ympäristökeskus

                      PL 500, (Helsinginkatu 24)

00099 Helsingin kaupunki

Muistutus Aurinkomäen asemakaavaan

Puistola-Seura on jättänyt Kaupunkisuunnitteluvirastolle muistutuksensa Aurinkomäen nyt esillä olevaan valmistuneeseen asemakaavaehdotukseen.

    Puistola-Seura ry                                                                    MUISTUTUS

                                                                                                             24.9.2007

 

 

Helsingin kaupunki

Kaupunkisuunnitteluvirasto

PL 2100

00099 Helsingin kaupunki

kaupunkisuunnittelu@hel.fi

 

 

MUISTUTUS AURINKOMÄEN ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA

 

Puistola-Seura on tutustunut Aurinkomäen asemakaavaehdotukseen. Olemme aikaisemminkin lausuneet mielipiteitä sekä ensimmäisistä esillä olleista luonnoksista lokakuussa 2005, että kaavaluonnoksesta maaliskuussa tänä vuonna. Seura esittää muistutuksenaan nyt esillä olevaan valmiiseen kaavaehdotukseen seuraavaa:

 

Pidämme edelleen Solbackan tilan koko rakennusryhmän suojelua perusteltuna. Rakennusryhmä pihapiireineen on kokonaisuus, joka pääkaupunkiseudulla on poikkeuksellinen harvinaisuus ja se tulisi säilyttää mahdollisimman rikkoutumattomana. Koko rakennusryhmän suojeleminen edistäisi eri rakennuksille sopivan käytön löytämistä ja säilyttäisi kokonaisuuden, jonka hajoamista kaupunkisuunnittelulautakunta vastineessaan mielipiteeseemme kaavaluonnoksesta jo ennakoi.

 

Solbackan tilan pihapiirin ulkopuolelle jääville suojelemattomiksi suunnitelluille erillisasuinrakennuksille saattaisi myös löytyä sellaista käyttöä, joka mahdollistaisi niiden säilymisen nykysijoilla, vaikka vaatimattomassakin kunnossa ja ilman kunnallisteknisiä palveluja.

Kunnallistekniset palvelut erillisasuinrakennuksille tulisi kuitenkin aikaa myöten saada jo niiden käyttöturvallisuuden vuoksi.

 

Jatkosodan aikaisten ilmatorjunta-asemien suojakaivantojen jäännökset Aurinkomäen puiston metsikössä ovat suomalaisten lisäksi myös saksalaisten käytössä olleen Malmin lentokentän suojajoukoille tehtyjä ja olivat käytössä 14.4.1944 ja 16.9.1944 välisen ajan. Ne siis edustavat vähemmän tunnettua osaa maamme lähihistoriasta, ja sellaisina kaavallisen suojelun arvoisia. Suojelu sekä kaupunkisuunnittelulautakunnan esittämä maisemanhoito ja opastaulu estäisivät asemien täyttymisen lähiasukkaiden puutarhajätteillä, kuten nyt uhkaa tapahtua.

 

Tällaiset pienet jäänteet: vanhat pihapiirit ja ”maakuopat” ovat paikkakuntalaisten arvostamia muistutuksia historiallisesta kerroksellisuudesta, kunhan ne ensin tuodaan tietoisuuteen.

 

 

Yhteistyöterveisin

 

Puistola-Seura ry

 

                                Seppo Laaksonen                                       Ilkka Uotila

                                Puheenjohtaja                                            I varapuheenjohtaja 

                                Sienitie 35 I

                                00760 Helsinki

                                seppo.laaksonen@helsinki.fi