Puistolassa kansanliike oman kirjaston puolesta

Lukuisat Puistolan järjestöt ja täällä toimivat organisaatiot ovat laatineet yhteisen kannanoton paikallisten kirjastojen lakkautusuhan torjumiseksi.

 

1.12.2009

PUISTOLALAISET JA TAPULIKAUPUNKILAISET TYRMISTYNEITÄ SUUNNITELMISTA LAKKAUTTAA KIRJASTOJA

Marraskuun lopulla julkitulleiden lehtitietojen perusteella Helsingin kaupungin johdon asettama palveluverkkotyöryhmä on salassa tehdyissä suunnitelmissaan päätynyt ehdottamaan ensitietojen (25.11) mukaan viiden, myöhemmän (27.11) tiedon mukaan kahdeksan lähikirjaston lopettamista. Uutinen on nostattanut paikkakunnalla ennen kokemattoman vastustuksen.

Ihmetystä herättää ensinnäkin se, että suunnitelmassa on päädytty peräti kolmen nimenomaan koillisen alueen kirjaston lopettamiseen. Lisäksi Puistolan ja Tapulikaupungin kirjastojen käsittely suunnitelmissa vaihtoehtoisina kohteina – ”parivaljakkona”- niin kuin Helsingin Sanomien 27. marraskuuta uutinen asiasta kertoi, on perusteiltaan täysin vääriin käsityksiin kirjastojen asiakaskunnista ja käyttöprofiileista perustuva.
Puistolan Nurkkatiellä sijaitsevassa monitoimitalossa pientaloalueella sijaitseva kirjasto on vilkkaassa käytössä oleva hyvin hoidettu kirjasto. Se on perinteisen kirjastotoiminnan lisäksi profiloitunut erityisesti lasten ja nuorten käyttämäksi, jolla on selkeä yhteys myös koulumaailmaan. Tämä johtuu tietysti koulujen läheisyydestä, mutta myös henkilökunnan omaksumasta roolista ja heidän panoksestaan. Lasten ja nuorten osuus näkyy myös Nurkan kirjaston kirjalainausprofiilissa. Iltapäivisin kirjasto, osana avoimesti lasten käytössä olevien muidenkin monitoimikiinteistön tilojen kanssa, muodostaa heille turvallisen ja kehittävän ympäristön eräänlaisena valvottuna iltapäiväkerhona. Tämän lisäksi kirjasto palvelee perinteisissä tehtävissään laajaa lainaajapiiriään sekä myös päivittäisiä lehtien lukijoita, joista merkittävä osa on alueen eläkeläisiä. Nurkan kirjastolla on oma tyytyväinen asiakaskuntansa vanhan Puistolan ja Heikinlaakson puolella.

Nurkan monitoimitalo ympäristöineen on vanhan Puistolan ja Heikinlaakson rajalla ja näin ollen suuren asukasmäärän helposti saavutettavissa olevassa paikassa. Olisimmekin yhden sen hyvin toimivan osatoiminnon lakkauttamisehdotuksen sijasta odottaneet sinne kohennussuunnitelmia.

Tapulikaupungissa sijaitseva tiiviin kerrostaloalueen lähikirjasto palvelee asiakkaitaan niin ikään hyvin. Asiakaskuntana siellä on myös paljon alueen nuoria ja lapsia, joille kirjasto muodostaa turvallisen ja kehittävän ympäristön. Kirjaston asiakaskunnassa on paljon myös vähävaraisia ja maahanmuuttajia, joille se on tärkeä palvelu- ja tapaamispaikka. Monille palvelun siirtyminen toiseen kaupunginosaan tarkoittaisi, ettei sitä enää olisi.

Ajatus, että edes toisen lähikirjaston (Tapuli tai Nurkka) jääminen alueelle olisi tyydyttävä ratkaisu, ei ole missään tapauksessa hyväksyttävä. Luulo, että toisen niistä lopettamisen jälkeen kirjastopalvelut menettäneet asiakkaat siirtyisivät jäljellejääneeseen, on pois suljettu kaikkien kirjaston käyttäjien, mutta varsinkin lasten ja nuorten osalta. Se, että kirjastolaitos jostain syystä käsittelee näitä kahta lähikirjastoa hallinnollisesti henkilöstön käytön kannalta samana yksikkönä, ei tee niistä asiakkaiden kannalta ”parivaljakkoa”. Jo niiden välinen fyysinen etäisyyskin on teitä pitkin noin 2,5 kilometriä. Puistolan ja Tapulikaupungin kirjastot ovat omien asuinalueittensa asukkaille nyky-Suomessa aivan perusoikeuksiksi katsottavia palveluita, joista ei kumpaakaan saa missään tapauksessa lopettaa.

Suunnitelma, että Tikkurilan sinänsä erinomainen kirjasto korvaisi Tapulikaupungin kirjaston palvelut, ei toivottavasti ole minkään ratkaisuehdotuksen taustalla (etäisyys teitse Tapulista on 3,3 km ja julkisen liikenteen käytöstä peritään kaupunkien rajan ylityksen johdosta seutulipun hinta). Vantaata vauraamman Helsingin olisi moraalitonta harkitusti toteuttaa peruspalveluitaan köyhemmän naapurinsa kustannuksella.

On hämmästyttävää, että näin taantuman vallitessa ja mahdollisen laman uhatessa tuodaan, päätettäviksi leikkauksia kirjastopalveluiden kaltaisiin peruspalveluihin, joihin juuri taloudellisesti huonoina aikoina kokemusten mukaan kohdistuu erityisiä lisäpaineita ja odotuksia.
Viime aikoina julkistetut Suomen tietoyhteiskuntakehityksen kielteisestä kehityksestä kertovat raportit tukevat myös sitä, että kirjastopalvelut, joiden yksi tärkeä tehtävä on järjestää näitä palvelumahdollisuuksia kansalaisille, olisivat pikemminkin uusien palvelupisteiden ja lisäresurssien tarpeessa. Tämä tarkoittaisi Helsingissä lähikirjastoverkon tihentämistä karsimisen sijasta.

Puistola-Seura ry
puheenjohtaja Ilkka Uotila

Tapulikaupunki-Seura
puheenjohtaja Minna Ruuth

Puistolan Omakotiyhdistys ry
puheenjohtaja Pentti Kapanen

Puistolan Urheilijat ry
puheenjohtaja Uljas Joki

Puistolan VPK ry
puheenjohtaja Mauri Sivill

Puistolan Martat ry
puheenjohtaja Toini Kotilainen

Nurkkatien ala-asteen johtokunta
puheenjohtaja Kirsi Kärki-Luoto

Puistolan peruskoulun johtokunta
puheenjohtaja Anu Väisänen

Puistolan ala-asteen johtokunta
puheenjohtaja Pia-Liisa Sankari

Puistolan ala-asteen vanhemmat ry
puheenjohtaja Juha Halonen

Nurkkatien ala-asteen vanhempainneuvosto
varapuheenjohtaja Sanna Mäkelä

Puistolan peruskoulun vanhempainneuvosto
Anu Väisänen

Lions Club Hki/Puistola
presidentti Rauno Särkijärvi

 

Puistola-päivien ohjelma 2017

Puistola-päivä_9.9.2017.pdf

HUOM! 9.9. toritapahtuman päivitetty ohjelma luettavissa edellisestä / ylläolevasta linkistä! Tässä Puistola-päivien muiden tapahtumien ohjelma:

Puistola-päivien_ohjelma_2017.pdf

 

Liity Puistola-Seuran jäseneksi

Nyt on hyvä aika liittyä jäseneksi Puistola-Seuraan!

Täällä ovat asumisen viihtyisyyden kannalta ajankohtaisia varsinkin ympäristön ja liikenneolojen kehittämisen teemat. Palvelujen säilymistä meidän on edelleen tarkoin seurattava, vaikka pahimmat palvelujen karsimisen uhat toistaiseksi onkin torjuttu. – Jäseneksi voit ilmoittautua joko viereisestä Puistola-Seuran valikosta löytyvällä jäsenlomakkeella tai jättämällä yhteystietosi puistolaseura@gmail.com.


Jäsenmaksut vuonna 2016:

Varsinainen jäsen 10 euroa

Perheenjäsen 2 euroa

Eläkeläinen 5 euroa

Yhteisöjäsen 30 euroa

Kannanotto Vantaan Energian lämmön kausivarastohankkeesta UUDELY/2780/2021

Suunnitteilla oleva kausivarasto sijoittuisi aivan Helsingin ja Vantaan rajalle asuinalueemme Puistolan välittömään läheisyyteen. Kaupunginosayhdistys Puistola-Seura ry haluaa nostaa esiin seuraavat kysymykset:

 • Hankkeesta saaduissa tiedoissa on esitetty Vanhan Porvoontien käyttöä erääksi louhintajätteen kuljetusreitiksi. Heikinlaakson asukkaat kantavat huolta jo valmiiksi ruuhkaisen Vanhan Porvoontien lisäkuormittumisesta. Puistola-Seura ei hyväksy louhintajätteen poiskuljettamista Vanhaa Porvoontietä pitkin etelän suuntaan Puistola-Heikinlaakson alueiden läpi.
  • Mitä reittejä pitkin louhintajäte on suunniteltu kuljetettavaksi ja mihin?
 • Räjäytystöistä ei saa aiheutua haittaa tai vahinkoja alueemme asukkaille ja kiinteistöille.
  • Mihin aikoihin räjäytyksiä tehdään?
  • Miten räjäytysten vaikutusta ympäristöön tarkkaillaan ja kuinka laajalla alueella?
  • Mihin räjäytyksistä syntyvä pöly johdetaan?
 • Kausivarasto louhitaan osittain luonnonsuojelualueen alle. Ko. alue on korvaamattoman tärkeä ulkoilu ja virkistysalue alueen asukkaille, ja alueen minkäänlaista muokkaamista emme tule hyväksymään.
  • Kuinka Kehä III:n etelä-sekä pohjoispuolella olevien metsäalueiden koskemattomuus turvataan?
 • Puistola-Heikinlaakson alueella on paljon pientaloja, joissa on käytössä pora- ja muunlaisia vesikaivoja. Suunnitelmissa on huolehdittava, ettei louhinnasta ole haittaa kaivovesiin, veden riittävyyteen ja laatuun.
  • Kuinka suunnitelmissa on otettu huomioon louhinnan vaikutukset lähialueiden veteen?
 • Alueella on yleistynyt maalämmön käyttö. Hankkeesta ei saa aiheutua vaurioita maalämpöä käyttäville laitteille tai maalämpökaivoille. Kaivaukset eivät saa aiheuttaa muutoksia maaperän lämpötilaan.
  • Kuinka tullaan huolehtimaan siitä, että maalämpökaivoissa oleva vedenpinta säilyy nykyisellä tasolla?
  • Kuinka suunnitelmissa on otettu huomioon räjäytysten ja louhinnan vaikutukset maalämpöä hyödyntäville laitteille?
  • Kuinka pidetään huolta siitä, ettei lämmön kausivarasto vaikuta alueen maaperän lämpenemiseen tai kylmenemiseen?
 • Puistola-Seura kannattaa ajatusta siitä, että louhinnan yhteydessä Kehä III louhittaisiin kulkemaan tunnelissa suunnitellun lämpövaraston kohdalla.
  • Onko tätä mahdollisuutta pohdittu osana suunnitteluvaihetta?
 • Hankkeen etenemisestä tulee informoida ennakoiden alueemme asukkaita, kuten Vantaan puolella asuvia informoidaan.
 • Rakennusaikaista työmaa-aluetta ei saa sijoittaa paikkaan, jossa se häiritsee alueemme asukkaita ja heidän liikkumistaan. Työmaa-aluetta ei saa sijoittaa alueemme muutoinkin vähäisiin luonto ja virkistyskohteisiin. Työmaan siisteyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Puistola-Seura ry ei vastusta Vantaan Energian hyvää pyrkimystä fossiilittomaan Energiantuotantoon. Meille on tärkeää, että hankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota louhinnanaikaisten haittojen minimoimiseksi. Hankkeesta ei saa koitua haittaa alueemme asukkaiden asumisviihtyvyyteen tai vahinkoa omaisuudelle. Hanke ei saa muuttaa alueen ekosysteemiä eikä tuhota luontoa.

Helsingissä 28.4.2021

Kari KoponenSeppo Posti
Puheenjohtaja, Puistola-Seura ryYmpäristöjaoston puheenjohtaja, Puistola-Seura ry
Kääpäkuja 16 A 
00760 Helsinki 
050 3291505 kari.koponen@iki.fi 

Asukasilta 19.11.2015

Asukasilta Puistola

 

Torstaina 19.11.2015klo 18.30 alkaen…

Puistola-seuran syyskokouksen yhteydessä pidetään asukasilta aiheella “Kynttilät syttyy ja lämmityskausi alkaa – tule päivittämään tietosi kodin paloturvallisuudesta”. Vierailija Puistolan VPK:n Palokunnan päällikkö.

Paikkana Puistolan kirkko, Tenavatie 4,

Klo 18.30-19.00 kahvitarjoilu

Klo 19.00- n. 20.00 Asukasilta

Klo 20.00 alkaen seuran syyskokous.

TERVETULOA!