Heidehofin ja Kalkkikallion puistot

Puistola-Seura sai mahdollisuuden antaa Vantaan kaupungin Viheralueyksikölle palautetta Heidehofinpuiston ja Kalkkikallionpuiston kehittämissuunnitelmista. Nämä ulkoilualueet palvelevat myös Puistolan ja Heikinlaakson ulkoilijoita. Palaute on valmistunut 25.7. 2008.

 

 Palaute Heidehofinpuiston ja Kalkkikallionpuiston suunnitelmaluonnoksista.

   Yleistä

   Puistola-Seura on Helsingin Puistolan ja Heikinlaakson kaupunginosissa toimiva kaupunginosayhdistys, jonka tarkoituksena on edistää alueen asukkaiden viihtyvyyttä muun muassa antamalla palautetta aluetta koskettavien hankkeiden kehittämiseksi asukkaiden toivomusten mukaiseen suuntaan.
   Seura on tyytyväinen, kun on lyhyen ajan sisällä saanut jo kolmannen kerran ottaa kantaa kovassa kehitysvaiheessa olevaa alueemme valtaväylää Kehä kolmosta sivuaviin hankkeisiin. Ensin tuli lausunnolle ”Meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2008”, sitten Porttisuon asemakaavan muutos ja nyt tämä puistosuunnitelma. Näillä suunnitelmilla on sattumalta myös liittymäkohtia toisiinsa.
   Meluntorjunnan toimintasuunnitelma täydentää toteutettuna Heidehofinpuiston ja Kalkkikallionpuiston välillä Kehä kolmosella jo olevia meluesteitä meluaidoin. Puistola-Seura on esittänyt siihen liittyneessä lausunnossaan vielä puuttuvankin osan kahden puiston välisestä Kehä kolmosesta varustettavaksi meluaidalla.
   Porttisuon kaavamuutoksessa esitetään tehtäväksi kaava-alueen osalta se yleiskaavaan merkitty ulkoilutie, joka alkaa Kehä kolmosen alikulusta Kalkkikallionpuiston puolella ja jatkuu Kalkkikallion luonnonsuojelualueen eteläreunaa pitkin kaupunkien rajalle ja rajan viertä pitkin Vanhan Porvoontien alikululle ja siitä edelleen Porttisuon kaava-alueelle. Helsingin tehtävänä on sitten rakentaa ulkoilutien loppuosa Porttisuon kaava-alueen itäpäästä kaupungin rajalta Lahdenväylän vartta myöten ainakin kevyenliikenteen ylikulkusillalle asti. Näin saataisiin Kehä kolmosen eteläpuolellekin yhtenäinen ulkoilutie, jonka Lahdenväylä nyt katkaisee.
   Suunnitelmaluonnosten mukainen Heidehofinpuisto ja Kalkkikallionpuisto muodostavat yhdessä Helsingin puolelle muutama vuosi sitten valmisteuneen Nummisuutarinpuiston kanssa tärkeän pohjois-eteläsuuntaisen ulkoilutieyhteyden asutusalueiden välistä. Se yhdessä Kehä kolmosta seurailevan kevyenliikenteen väylän ja muutaman vuoden kuluttua mahdollisesti valmistuvan Kalkkikallion luonnonsuojelualueen eteläreunan ulkoilutien kanssa tarjoavat erinomaiset ulkoilumahdollisuudet sekä vantaalaisille että helsinkiläisille.

   Puistola-Seura on Helsingin Puistolan ja Heikinlaakson kaupunginosissa toimiva kaupunginosayhdistys, jonka tarkoituksena on edistää alueen asukkaiden viihtyvyyttä muun muassa antamalla palautetta aluetta koskettavien hankkeiden kehittämiseksi asukkaiden toivomusten mukaiseen suuntaan.    Seura on tyytyväinen, kun on lyhyen ajan sisällä saanut jo kolmannen kerran ottaa kantaa kovassa kehitysvaiheessa olevaa alueemme valtaväylää Kehä kolmosta sivuaviin hankkeisiin. Ensin tuli lausunnolle ”Meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2008”, sitten Porttisuon asemakaavan muutos ja nyt tämä puistosuunnitelma. Näillä suunnitelmilla on sattumalta myös liittymäkohtia toisiinsa.    Meluntorjunnan toimintasuunnitelma täydentää toteutettuna Heidehofinpuiston ja Kalkkikallionpuiston välillä Kehä kolmosella jo olevia meluesteitä meluaidoin. Puistola-Seura on esittänyt siihen liittyneessä lausunnossaan vielä puuttuvankin osan kahden puiston välisestä Kehä kolmosesta varustettavaksi meluaidalla.    Porttisuon kaavamuutoksessa esitetään tehtäväksi kaava-alueen osalta se yleiskaavaan merkitty ulkoilutie, joka alkaa Kehä kolmosen alikulusta Kalkkikallionpuiston puolella ja jatkuu Kalkkikallion luonnonsuojelualueen eteläreunaa pitkin kaupunkien rajalle ja rajan viertä pitkin Vanhan Porvoontien alikululle ja siitä edelleen Porttisuon kaava-alueelle. Helsingin tehtävänä on sitten rakentaa ulkoilutien loppuosa Porttisuon kaava-alueen itäpäästä kaupungin rajalta Lahdenväylän vartta myöten ainakin kevyenliikenteen ylikulkusillalle asti. Näin saataisiin Kehä kolmosen eteläpuolellekin yhtenäinen ulkoilutie, jonka Lahdenväylä nyt katkaisee.   Suunnitelmaluonnosten mukainen Heidehofinpuisto ja Kalkkikallionpuisto muodostavat yhdessä Helsingin puolelle muutama vuosi sitten valmisteuneen Nummisuutarinpuiston kanssa tärkeän pohjois-eteläsuuntaisen ulkoilutieyhteyden asutusalueiden välistä. Se yhdessä Kehä kolmosta seurailevan kevyenliikenteen väylän ja muutaman vuoden kuluttua mahdollisesti valmistuvan Kalkkikallion luonnonsuojelualueen eteläreunan ulkoilutien kanssa tarjoavat erinomaiset ulkoilumahdollisuudet sekä vantaalaisille että helsinkiläisille.

   Palaute


   Puistola-Seura on tutustunut sekä estettyihin suunnitelmiin että vuonna 1997 valmistuneeseen Kalkkikallion länsiosan osittain toteutettuun hoitosuunnitelmaan. Se on kuullut alueella ulkoilevia, sauvakävelijöitä ja koirien ulkoiluttajia. Seura esittää seuraavia muutoksia ja parannuksia jo itsessään ansiokkaaseen Kalkkikallionpuiston suunnitelmaan:

1. Suunnitelmien pohjakartasta täytynee poistaa merkinnät jyrkistä penkereistä Kalkkikallionpuiston kohdalla, joita alueelle ei ole todellisuudessa rakennettu.

2. Suunnitelmien pohjakarttaan on muutettava maakaasulinjan vieressä kulkevan puron virtaussuunnaksi aluksi pohjoinen ja siten länsi, kohti Keravanjokea.

3. Tiehallinnon Meluntorjuntasuunnitelmassaan esittämä uusi meluaita ja Puistola-Seuran esittämä meluaita olisi syytä lisätä suunnitelmakarttaan, koska niillä saattaa olla vaikutusta suunnitelman muihin osiin.

4. Suunnitelma-alueen länsipäähän on aiheellista lisätä merkintä suurtehohälyttimen mastosta, joka seisoo korkeajännitepylväiden vieressä.

5. Nummisuutarinpuistosta Heidehofin kevyenliikenteen ylikulkusillalle koko alueen poikki johtava polunpohja tulisi merkitä kartanselitteen mukaiseksi ulkoilutieksi ja valaistava. Jo keskeneräisenäkin polunpohjana se on tärkein ja käytetyin kevyenliikenteen yhteys Tikkurilan ja jopa Tammiston ja Jumbon liikkeisiin. Tämän ulkoilutien länsipäätä tulisi kehittää, niin että se liittyisi suoraan Kehä kolmosen eteläpuoliseen kevyenliikenteen väylään eikä ainoastaan Heidehofin kevyenliikenteen ylikulkusillalle johtavaan kevyenliikenteen väylään. Nykyinen liittymä on etenkin pyöräilijän kannalta ahdas.

6. Kalkkikallionpuiston muut polunpohjat voivat olla kartanselitteen mukaisia puistopolkuja.

7. Alueen nykyiset polut ovat keskeneräisiä, kylläkin hyvin tehtyjä polunpohjia 1980-luvulta ilman pintakerrosta.. Vain muutamissa kohdissa poluille muodostuu vesilätäköitä. Ulkoilutie sekä –polut on varustettava selitteen mukaisilla painanneojilla, tarvittaessa myös rummuilla.

8. Kaikki ulkoilupolut ja ulkoilutie tulisi pinnoittaa kivituhkakerroksella, mieluiten jo Heidehofinpuiston rakentamisen yhteydessä.

9. Palautepyynnössä esitetty uusi reittiyhteys Kehä kolmosen alikulun kautta Kalkkikallionpuistoon esitetään tehtäväksi jo Heidehofinpuiston rakentamisen yhteydessä, kuitenkin niin linjattuna, että sitä voi aikanaan jatkaa Kalkkikallion luonnonsuojelualueen eteläreunaa pitkin kulkevana ulkoilupolkuna. Tästä on mainittu jo edellä kohdassa ”yleistä”.

10. Aikanaan tehdyt puuistutukset ovat onnistuneet kohtalaisesti, vaikka äkkiä katsoen alueella näyttää kasvavan vain koivuja ja pajupusikoita. Kartanselitteen maininnat metsänreunoista ja puuryhmistä ovat nekin onnistuneita. Alikasvistona ylen runsaasti esiintyvää pajua tulisi mielestämme kuitenkin jo reippaasti harventaa, sillä se uhkaa tukahduttaa muita lajeja.

11. Kehä kolmosen kevyenliikenteen väylän ja korkeajännitelinjan välissä ja osaksi linjan allakin on nuorta havupuustoa. Sen esitämme säilytettäväksi merkinnän ”käyttöoikeuden rajoitus” puitteissa, jopa lisättäväksi itäpäästään, missä Kehä kolmosen varsi on lähes avoin.

12. Ulkoilutien ja ulkoilupolkujen risteyksien tuntumaan esitämme lisättäväksi penkkiryhmiä samaan tapaan kuin niitä on Nummisuutarinpuistossa.

13. Merkityille maisemaniityille esitetään jätettäväksi joitakin näyttäviä pensaita. Jotta perinteisille ketokukille jäisi elintilaa, maisemaniityt tulisi niittää ainakin kerran vuodessa.

14. Kalkkikallion länsireunaa pitkin kulkee jo 1700-luvun kartoissa näkyvä ”vanha kärrytie” Vanhalta Porvoontieltä Fastböleen. Se näkyy lähes muuttumattomana Kehä kolmosen ja kaupunkien rajan välillä, mutta on ehkä havaittavissa myös Heidehofinpuiston puolella. Kärrytien kunnostamisessa ulkoilupoluksi on pitäydyttävä toimenpiteisiin, jotka eivät muuta sen historiallisen luonteen säilyttävää ulkonäköä. Näin varsinkin kun se sijaitsee luonnonsuojelualueen reunalla.

   Puistola-Seura kiittää mahdollisuudesta ilmaista mielipiteensä ja toivoo voivansa jatkossakin osallistua rajat ylittävään yhteistyöhön.
   Tätä hanketta hoitaa seuran puolesta ympäristöjaoksen vetäjä Vesa Vähätalo.

   Puistola-Seura ry

             
Ilkka Uotila                                                Seppo Laaksonen
Pj                                                                  I vpj

Vesa Vähätalo
Ympäristöjaoksen vetäjä
Rousku 2 R 00760 Helsinki
0500 871030,

Edellinen artikkeliSatakielikierros 12.6. 2008
Seuraava artikkeliKyykkäturnauksen satoa