Heikinlaakson asemakaavan muutosesitys

Puistola-Seura on antanut lausunnon Heikinlaakson asemakaavan muutosesityksestä ( http://www.hel2.fi/ksv/liitteet/oas/804.pdf). Kaava-alue on Vantaan ja Helsingin rajalla ja koskee molempia kaupunkeja.

Puistola-Seuran lausunto 29.5.2008:

Porttisuon kaupallisen alueen eteläosa (Vantaa) ja Heikinlaakson teollisuusalueen pohjoisosa (Helsinki)

Näkökohtia asemakaavan muutosesityksestä

Puistola-Seura, Koillisen Helsingin asukkaiden edustaja ja kaupunginosayhdistys, esittää tässä kannanotossaan ensin tärkeitä yleishuomioita kaava-alueeseen ja kaavaehdotukseen liittyen sekä sen jälkeen kolme konkreettista esitystä tämän hetkisen kaavaluonnoksen parantamiseksi. Lopuksi esitämme vielä muita näkökohtia.

Yleiset näkökohdat

Kaava-alue on kahden kaupungin rajalla ja toteutus koskee molempia kuntia. Vantaa kutsuu aluettaan nykyisten puisto- ja park-sanojen huonoksi muodiksi tulleen väärän käyttövillityksen mukaisesta Porttipuistoksi, Helsingille se on Heikinlaaksoa. On tarpeetonta käyttää kahta nimikettä. Alue on kokonaisuudessaan Heikinlaaksoa.

Tämä Heikinlaakson Helsingin puoleinen alue on osin varattu teollisuudelle, mutta suurempi osa on kaaavoitettu asumiseen. Teollisuudelle tai muulle liiketoiminnalle varattu alue pitäisi monissa kohdissa selkeämmin erottaa asutuksesta, koska yritystoiminnasta on aiheutunut joissain kohdissa paljonkin haittaa asumiselle. Tätä pitäisi vähentää, jotta symbioosi onnistuisi nykyistä paremmin. Jos esityksillämme korjattu kaavamuutos toteutuu, muuttuu yritystoiminnan luonne nykyistä hiukan enemmän suoraan asukkaita palvelevammaksi.

Yritystoiminnan haitat asumiselle ovat useimmissa paikoissa kuitenkin vähäisempi kuin liikenteen. Meitä ympäröivien pääväylien meluun on jouduttu sopeutumaan, koska muun muassa Puistola-Seuran ehdotukset meluaitojen rakentamiseksi eivät ole johtaneet tulokseen. Niiden osalta on kuitenkin taas uusi Helsingin meluntorjunnan toimintasuunnitelmaa käsittelevä kierros käynnissä.

Vanhan Porvoontien liikenne on viime vuosina kovasti lisääntynyt. Kiertoliittymät ovat parantaneet liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Tien peruskunnostus muutama vuosi sitten ei onnistunut asukkaiden näkökulmasta hyvin, koska tiepinnan nosto Kehä III:n puoleisessa päässä lisäsi selkeästi melua. Kehä III linjattiin aikanaan myös liian korkealle (seura ehdotti aikoinaan Kalkkikallion osuudelle tunneliratkaisua), joten kokonaismelu lisääntyi. Liikennemäärät ovat lisääntyneet ja erityisesti ongelmallinen rekkaliikenne. Siksi lähiasukkaat Vanhan Porvoontien, Kalkkivuorentien ja Sienitien rinteellä kärsivät nykyisin lisääntyneestä melusta.

Pientä korjausta on juuri nyt tapahtumassa kaupunkien tai Tiehallinnon toimista riippumatta, sillä Merima Oy:n juuri valmistuva lisärakennus Vanhan Porvoontien varteen vaimentaa osan Sienitien rinteen pientaloille suuntautuvasta tienmelusta.

Uudelleen kaavoituksen yhteydessä päättäjät eivät saa enää kiertää vastuutaan vaan kaavamääräyksillä on estettävä uusien haittojen syntyminen ja aloitettava entisten korjaaminen.

Kaavaluonnoksen tontinkäyttösuunnitelman lähtötilanne on epätasapainoinen sikäli, että uuden liiketoiminnan haitat koskevat melkein yksinomaan helsinkiläisiä, mutta hyödyt vantaalaisia. Tästä syystä ei ole oikein, jos Helsinki yksin joutuisi vastaamaan esimerkiksi niistä parannuksista, joita seuramme ja alueemme asukkaat odottavat. Vantaan kaupungin ja alueella toimivien yritysten olisi myös osallistuttava kustannuksiin.

Konkreettiset ehdotukset ja vaatimukset

Puistola-Seura ei ole erityisen innostunut Heikinlaakson ilmeen muuttamisesta kaavan peruslinjausten suuntaisesti, vaikka näkee uusissa palveluissa hyviäkin puolia. Emme siis vastusta hanketta, mutta haluamme asettaa sen toteuttamiselle kaksi tiukkaa ehtoa ja kolmannen ehdon koskien asian jatkokäsittelyä:

  1. Melukysymykset on vakavasti pyrittävä ratkaisemaan. Emme ole asiantuntijoita esittämään rakenteellisia ratkaisuja, mutta ainakin seuraavat tekijät on huomioitava:

–         Meluaita tai muu sopiva este kaavaluonnoksen liikekeskuksen tontin ja Kehä III:n ramppien väliin sekä Vanhan Porvoontien varteen siten, että melun kantautuminen vähenee olennaisesti myös Vanhan Porvoontien ja Kalkkivuorentien varren pien- ja pienkerrostaloilla sekä Sienitien rinteellä.

–         ABC-aseman kokovuorokautisesta käytöstä johtuva melu ja toiminta on hoidettava niin, ettei se aiheuta häiriötä asumiselle (esim. kunnon aita aseman ympärille asutuksen suuntaan).

–         Kalkkivuorentien varren lähiasukkaiden kanssa on sovittava sellaisista ratkaisuista, jotka tyydyttävät heitä. 

–         Kuukallion suunnassa muutamat talot ovat hyvin lähellä suunniteltua liikekeskusta. Näiden asukkaiden kanssa, joiden asumisympäristö muuttuu aivan oleellisesti nykyistä huonommaksi, on myös löydettävä neuvotteluratkaisu, jopa korvaus tai lunastaminen käypään hintaan. 

  1. Liikennejärjestelyt eivät näytä kaavassa kaikin puolin järkeviltä:

–         Vanhan Porvoontien ja Kehä III:n risteysalue sekä liittymät liikekeskukseen vaativat vielä hiomista.

–         Järjestelyt eivät näytä erityisemmin ottavan huomioon kevyttä liikennettä eivätkä julkisia liikennevälineitä käyttäviä henkilöitä. Puhtaalle yksityisautoilulle perustuva liiketoiminta ei ole kannatettavaa. Onhan ajateltu ABC-asema myös asukkaiden lähikauppa.

–         Yhteydet Kehä III:n pohjoispuoliseen liikekeskukseen kulkevat näillä näkymin Vanhan Porvoontien kautta. Käytännössä kulku esimerkiksi Ikeasta uuteen liikekeskukseen vaatii yli kahden kilometrin ajomatkan, kävellen selviää hieman vähemmällä, mutta suora yhteys on vain noin sata metriä. Tämä on aivan outo järjestely. Ostoksille tulevat ihmiset siis joutuvat ajelemaan ympäriinsä alueella, aiheuttaen turhaa ruuhkaa ja melua sekä ylimääräisiä polttoainekuluja.

–         Ainoa toimiva vaihtoehto olisi rakentaa tieyhteys (tunneli tai silta) näiden keskusten välille ja saada tätä kautta toinen sisääntulo uuteen keskukseen. Sen tulisi olla rakennettu sekä autoille että kevyelle liikenteelle. Jos jostain syystä uutta autoliikenneyhteyttä ei olisi mahdollista toteuttaa, se tulisi rakentaa ainakin kevyelle liikenteelle.

–         Tunneliratkaisua vastaan esitettiin asukastilaisuudessa 12.5.2008 rakentamisen vaikeus ja kalleus. Perustelut eivät ole uskottavia, koska toteutuksesta olisi ainoastaan etua myös liike-elämälle. Investointikustannukset tulisivat kokonaisvaltaisesti tarkasteltuna takaisin melko nopeasti. (ajokilometrien ja melun väheneminen, rationaalisempi toiminta, asioinnin miellyttävyys, palveluvalikoiman laajeneminen kävijälle). 

  1. Aiheesta järjestetään uusi tilaisuus (tai tarvittaessa useita), mieluummin Helsingin puolella, jossa tässäkin esitettyjä ja asukkaiden vaatimuksia käsitellään siten, että syntyneiden ja syntyvien haittavaikutusten alueella asuvien asukkaiden kannalta tyydyttävät ratkaisut löytyvät.

Lisänäkökohtia

Liikekeskus on tarkoitus sijoittaa osin Kuukallion kupeeseen. Kallio on luonto- ja virkistysaroiltaan hyvin arvokas ja käyttämättä jäävä osuus sitä tulisi säilyttää luonnontilassa. Kaavaluonnoksen kartoissa on esillä kevyen liikenteen reitti (Vantaan osalta on yleiskaavan mukainen) liikekeskuksen vieritse Lahdenväylän ylikulkusillalle. Tämä on hyvä asia. Asukastilaisuudessa esitettiin, että sen toteuttaminen ei liity mitenkään liikekeskuksen toteuttamiseen. Päinvastoin reitti tulisi ainakin Vantaan osalta toteuttaa liikekeskushankkeen yhteydessä ja siten, ettei se häiritse lähiasutusta.

Vanhalla Porvoontiellä on Heikinlaaksosta pohjoiseen edettäessä useita risteyksiä. Osa on valo-ohjattuja ja osa ei. Tästä on haittaa liikenteen sujuvuudelle. Edellä kohdassa 2 esitetty muutos parantaisi hiukan tilannetta, mutta se ei riitä. Liikenne on jo nyt liiallista Vanhalla Porvoontiellä. Erityisen kiusallista on lisääntynyt rekkaliikenteen määrä. Rekoille pitäisi löytää ja järjestellä uusia kulkureittejä. Myös ajonopeuksien pienentämistä tulisi harkita. Tämä ei onnistune vain liikennemerkeillä. Tien profiilin muuttaminen voisi myös auttaa tässä asiassa. Helsingin ja Vantaan kaupunkien olisi syytä keskustella asiasta Tiehallinnon kanssa hyvien ratkaisujen löytämiseksi. 

Lausunnossaan Helsingin kaupungin Ympäristökeskukselle 22.5.2008 Meluntorjunnan toimintasuunnitelmasta Puistola-Seura esitti ratkaisuksi Vanhana Porvoontien liikenneongelmiin ns. miniliittymän tekemistä Lahdenväylälle Suurmetsäntien kohdalle. Sitä esitystä sietää harkita Helsingin kaupungin ja Tiehallinnon tahoilla.

Yhteistyöterveisin

Puistola-Seura ry

Ilkka Uotila                                                            Seppo Laaksonen

Vesa Vähätalo

Edellinen artikkeliTiemelun torjuntaan
Seuraava artikkeliSatakielikierros 12.6. 2008