Puistola-Seura Fastböle Sällskapet ry rf

Hyväksytty yhdistysrekisterissä 23.8.1995

1 § Yhdistyksen nimi on Puistola-Seura ry., ruotsiksi Fastböle-Sällskapet rf.,kotipaikka Helsingin kaupunki ja toiminta-alue Helsingin kaupungin koillisen suurpiirin peruspiiri 505 Puistola.

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on

-työskennellä toiminta-alueensa sivistyksellisten ja sosiaalisten olojen kehittämiseksi alueellisen omaleimaisuuden pohjalta

– osallistua ja vaikuttaa aluetta koskevaan yhteiskuntasuunnitteluun ja päätöksentekoon

– pyrkiä kohottamaan alueellista palvelutasoa ja toiminnallisuutta

– edistää alueen väestön harrastusmahdollisuuksia, yhteistoimintaa ja keskinäistä kanssakäymistä sekä lisätä kotiseututuntemusta ja viihtyisyyttä

– toimia muutoinkin kotiseututyön edistämiseksi ja paikalliskulttuurin ja alueen historian tallentamiseksi

Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

– tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille

– on yhteistyössä kotiseutujärjestöjen, Helsingin kunnallisten toimielinten sekä päämääriä toteuttavien yhteisöjen kanssa

– suorittaa ja tukee paikallista keruu-, tutkimus-, julkaisu- ja tiedotustoimintaa

– järjestää kokous-, esitelmä-, keskustelu-, juhla-, taide- ja viihdetilaisuuksia

– järjestää näyttelyitä ja retkiä sekä toimii muilla samantapaisilla tavoilla

4 § Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus

– vastaanottaa lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia

– omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta

– harjoittaa kustannustoimintaa, tavanomaista kioskikauppaa ja kahvilatoimintaa,

kutakin enintään yhdessä liikepaikassa sekä ylläpitää leikkikenttätoimintaa

– asianmukaisella tavalla toimeenpanna myyjäisiä, arpajaisia ja rahankeräyksiä

5 § Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pääsee jokainen sen tarkoitusperät ja säännöt hyväksyvä henkilö, jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy. Ulkomaalainen voidaan erityisestä syystä ottaa jäseneksi edellä sanotulla tavalla, mutta ulkomaalaisia saa olla enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenluvusta.

Kannatusjäseneksi pääsee oikeuskelpoinen yhteisö, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy. Kannattajajäsenellä on yhdistyksen kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus, muttei äänioikeutta.

Kunniajäseneksi voi syyskokous kutsua henkilön, joka pidemmän ajan kuluessa on huomattavalla tavalla tukenut yhdistyksen toimintaa tai toiminut sen tarkoitusperien toteuttamiseksi. Esityksen kunniajäsenestä tekee hallitus.

Hallitus pitää jäsenrekisteriä, johon merkitään jäsenen täydellinen nimi, ammatti, kansalaisuus sekä muut tarpeelliset tiedot. Varsinaisen jäsenen ja kannattajajäsenen on vuosittain suoritettava syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Kunniajäsen on jäsenmaksusta vapaa.

6 § Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Yhdistyksen hallituksella on oikeus erottaa jäsen, joka toimii yhdistyksen sääntöjä tai periaatteita vastaan tai laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen.

Erotettu jäsen voi kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan kirjallisesti valittaa päätöksestä yhdistyksen kokoukselle jättämällä

7 § Yhdistyksen jäsenet käyttävät päätäntävaltaansa varsinaisissa kokouksissa, joita ovat kevätkokous ja syyskokous, ja ylimääräisissä kokouksissa. Kokouksessa jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi- maaliskuussa ja syyskokous loka- marraskuussa.

Yhdistyksen ylimääräisiä kokouksia pidetään niin usein kuin hallitus katsoo tarpeelliseksi ja aina silloin, kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) jäsenistä sitä kirjallisesti ilmoittamaansa asiaa varten hallitukselta pyytää. Jälkimmäisessä tapauksessa hallituksen on toimitettava kokouskutsu viimeistään 30 päivän kuluessa.

Yhdistyksen kokouksissa käytetään avointa äänestysmenettelyä. Umpilippuäänestys on toimitettava, mikäli kaksi (2) jäsentä sitä vaatii. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta, vaaleissa ja umpilippuäänestyksessä kuitenkin arpa.

Kutsu yhdistyksen kokouksiin on ilmoitettava vähintään kahta (2) viikkoa ennen kokouspäivää syyskokouksen määräämässä lehdessä tai kirjeellisesti kullekin jäsenelle. Muut tiedonannot jäsenille toimitetaan hallituksen määräämällä tavalla.

8 § Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat.

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3. Todetaan kokouksen osanottajat ja tarkistetaan heidän äänivaltaisuutensa.

4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.

5. Käsitellään yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä kaudelta.

6. Käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunnot.

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

8. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat sekä asiat, joita yhdistyksen jäsen on kirjallisesti hallitukselle esittänyt käsiteltäväksi vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta.

9 § Syyskokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat.

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3. Todetaan kokouksen osanottajat ja tarkistetaan heidän äänivaltaisuutensa.

4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.

5. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.

6. Päätetään jäsenmaksun suuruus sekä hyväksytään talousarvio seuraavalle vuodelle.

7. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.

8. Vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten tilalle.

9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.

10. Päätetään kunniajäsenten kutsumisesta.

11. Määrätään ilmoituslehti.

12. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat sekä asiat, joita yhdistyksen jäsen on kirjallisesti hallitukselle esittänyt käsiteltäväksi vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta.

10 § Yhdistyksen asioita hoitaa vähintään kymmenen (10) ja enintään neljätoista (14) jäsentä käsittävä hallitus.

Puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Sama henkilö voidaan valita puheenjohtajaksi korkeintaan kolmeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta, ja heistä puolet on kunakin vuonna erovuorossa.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Lisäksi hallitus valitsee sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. Hallitus on kutsuttava koolle, kun vähintään viisi (5) hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallituksen kokouksissa päätetään asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11 § Hallitus voi asettaa avukseen tarpeellisen määrän erilaisia sille vastuunalaisia jaostoja. Näissä jaostoissa saa olla enintään kuusi (6) jäsentä, ja ne ovat päätösvaltaisia kolmen jäsenen ollessa paikalla.

12 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

13 § Yhdistyksen toimikausi ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen tulee olla valmis tilintarkastajille esitettäväksi vähintään neljätoista (14) päivää ennen kevätkokousta.

Tilintarkastajien tulee antaa lausuntonsa hallitukselle tiedoksi viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kevätkokousta.

14 § Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia yhdistyksen kokouksessa, mikäli vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä kannattaa tehtyä muutosesitystä. Sääntöjen muutosehdotus on kokouskutsussa erikseen mainittava.

15 § Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden väliä tulee olla vähintään yksi (1) kuukausi. Ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. Jos yhdistys purkautuu tai lakkautuu, sen jäljelle jääneet varat annetaan Puistolassa toimivalle yhdelle tai useammalle samoja päämääriä ajavalle oikeustoimikelpoiselle yhteisölle yhdistyksen viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti.

 

Seuraava artikkeliLinkkejä Puistolan alueen toimijoihin