Toimintasuunnitelma 2022

PUISTOLA-SEURA ry.

FASTBÖLE-SÄLLSKAPET rf.

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022

1. Yleistä

Puistola-Seura pyrkii sääntöjensä mukaisesti vaikuttamaan toiminta-alueensa olojen monipuoliseen kehittämiseen, aluetta koskevaan yhdyskuntasuunnitteluun ja päätöksentekoon, palvelutason parantamiseen, väestön harrastusmahdollisuuksien, yhteistoiminnan ja keskinäisen kanssakäymisen edistämiseen sekä kotiseututuntemuksen ja viihtyvyyden lisäämiseen. Tämä edellyttää alueen asukkaiden ja seuran jäsenistön  myötävaikutusta ja jatkuvaa kiinteää yhteistyötä Puistolan muiden järjestöjen kanssa.

2. Työsuunnitelma

Tämänhetkisen tietämyksen varassa seura tulee järjestämään asukasiltoja ajankohtaisista aiheista tarpeiden ja pandemiarajoitusten mukaan. Puistola-päivien ohjelmassa syyskuun alussa huomioidaan seuran 45-vuotistaival, Helsinki-päivänä 12.6 on satakielikierros, Puistolan Alueoppaan jakeluun elokuun lopussa ja Elävän joulukalenterin tapahtumat joulukuussa.

Sääntömääräinen kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous loka- marraskuussa. Puistola-Seura valmistelee sääntöjensä ajantasaistamisen ja uuden strategia sääntömääräisessä kevätkokouksessa käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi.

Aktiivisen seurannan kohteena ovat toiminta-aluetta koskevat suunnitelmat sekä yleinen siisteys ja turvallisuus. Seuran facebook-sivujen kautta toimintaa esittelemällä pyritään edistämään eri toimijoiden yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä. Sosiaalisessa esitellään seuran toimihenkilöitä ja alueella toimivia yrittäjiä ja asukkaita.

Toimintaa koordinoidaan yhteistyössä alueen järjestöjen, yhteisöjen ja kaupungin hallintokuntien, Puistolan kirjaston ja koillisen alueen kaupunginosayhdistysten kanssa yhteisten tilaisuuksien merkeissä ja asukkaiden mielipiteiden ja kannanottojen      saattamiseksi päättäjien tietoon.

Seura ottaa käyttöön virtuaalitoiminnan alustoja ja  kanavia. Audiovisuaalisin ja   digitaalisin viestinnän välinein edistetään saavutettavuutta,  lisätään lähestyttävyyttä ja aktivoidaan seuran jäseniä ja alueen asukkaita osallistumaan. 

3. Toimielinten tehtävät

Seuran hallitus kokoontuu tarvittaessa. Kiireellisiä asioita hoidetaan myös puhelin- ja sähköpostiyhteyksin. Hallitus nimeää projektien vastuuhenkilöt ja asettaa tarvittavat jaostot, joilla on toiminnan valmistelu- ja toimeenpanovastuu. Hallitus voi lisäksi asettaa lyhytaikaisia työryhmiä asioiden valmistelua ja ideointia varten.

 Jaostoja voivat olla esim.

-ympäristöjaosto, joka osallistuu ja vaikuttaa aloitteillaan ja viranomaisille annettavilla lausunnoilla aluetta koskevaan yhdyskuntasuunnitteluun ja pyrkii löytämään keinoja alueen viihtyisyyden lisäämiseksi sekä lähialueiden historia- ja kulttuuriarvojen vaalimiseksi.

– juhlien ja muiden tilaisuuksien järjestelyjaosto, joka huolehtii mm. Helsinki – päivän, Puistola- päivien ja niihin liittyvän taidenäyttelyn järjestelyistä.

– historiajaosto, joka pyrkii herättämään ja ylläpitämään kiinnostusta alueen menneisyyttä kohtaan, keräämään ja tallettamaan paikallista perimätietoa, tutkimaan alueen historiaa ja julkaisemaan työnsä tuloksia.

– lapsi ja nuorisojaosto, joka seuraa, valmistelee ja tekee esityksiä alaansa kuuluvista asioista.

– tiedotusjaosto ja jäsenasiainhoitaja, jotka vastaavat ensisijaisesti seuran ulkoisesta tiedotustoiminnasta ja yhteydenpidosta jäsenistöön. Tiedotus tapahtuu seuran nettisivuilla ja somekanavilla, tapahtumissa, lehdistössä ja jäsenkirjeillä.

Alueoppaan 2022-2023 toimittamisesta vastaa hallituksen valitsema toimituskunta.

4. Yhteydet muihin järjestöihin

Seura on Helsingin Kaupunginosayhdistykset ry Helkan jäsen ja samalla Suomen Kotiseutuliiton jäsenyhteisö. Kiinteässä yhteistyössä toimitaan Helkan ja alueellisten yhdistysten, kuten  Koillis-Helsingin omakotiyhdistyksen, kanssa.

Seura edesauttaa omalta osaltaan eri yhdistysten yhteistyötä ja nimeää sitä varten yhteyshenkilön.  Koillisen alueen yhteistyökumppaneina ovat alueen kaupunginosayhdistykset. Suomen Kotiseutuliiton ja Helkan koulutustilaisuuksia hyödynnetään ja otetaan käyttöön Kotiseutuliiton eMuseon esittelyalusta.

5. Talous

Toiminta katetaan jäsenmaksuilla ja Helsingin kaupungin projektiavustuksilla. Alueoppaan ilmoitushankinta on merkittävä tulolähde. Taloudesta tehdään erillinen suunnitelma. Jäsenmaksutuloja pyritään lisäämään jäsenhankintakampanjoilla ja jäsenmaksutilanteen seurantaan liittyvillä toimenpiteillä.

Puistola-Seura ry. – Fastböle-Sällskapet rf., Hallitus

Edellinen artikkeliPuistola-Seuran 45. taidenäyttely
Seuraava artikkeliMielipide Simakujan ja Raidepolun asemakaavamuutoksesta