Föreningen Rödbergen rf

Föreningen Rödbergen rf

Rödbergen är en del av stadskärnan där det bor cirka 8000 personer. Såsom det hör till i Helsingfors har Rödbergen också en stadsdelsförening. Föreningen är partipolitiskt obunden.

Vi hoppas att så många som möjligt av stadsdelens invånare skulle ansluta sig till föreningen. Stadsdelens gränser är Nylandsgatan, Georgsgatan, Bangatan, Skeppsbrinken, Skepparegatan, Smedsgatan, Fabriksgatan, Docksgatan, Sandvikskajen, Bulevarden och Sinebrychoffsgatan och naturligtvis kan man bli medlem i föreningen var man än bor.
http://www.korttelit.fi/kaupunginosa.php/id/3

I enlighet med sina stadgar arbetar föreningen med att förbättra förhållandena inom området gällande bildining, sociala och ekonomiska frågor samt bidra till ökad trivsel. Väsentliga mål är miljökultur och landskapsvård. Därför ordnar föreningen möten och föredragstillfällen antingen ensamma ellet tillsammans med övriga stadsdelsföreningar i närheten såsom de Södra stadsdelarna Eira, Kampen, Ärtholmen-Munkholmen.

Föreningen Rödbergen har tillsammans med de nämnda föreningarna i september som sin samlingsplats invigt huset Betania i hörnet av Sjömansgatan och Styrmansgatan.

Kännedom och intresse för sin hemtrakt och miljön omkring den fäster blickarna på möjliga missförhållanden och föreningen har haft goda möjligheter att inverka på stadens organ och dess beslut. Föreningen har tagit ställning i många slags ärenden, ofta också för att stöda grannföreningarnas strävanden. Föreningen är också del av Stadsdelsföreningarnas förening Helkas södra stordistrikt, som sträcker sig från Drumsö till Skatudden och från Tölö till Eira. 

Att bli medlem sker enklast genom att ta kontakt med en styrelsemedlem t.ex. via e-post.

Välkommen med och utveckla den energiska stadsdelen Rödbergen

Punavuorikortti 14 

Föreningen Rödbergens styrelsemedlemmar

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä mikäli sinulla on ideoita ympäristön parantamiseksi tai haluat tuoda esiin jonkin epäkohdan Punavuoressa tai siihen liittyvissä asioissa.

 

Punavuoriseuran johtokunnan jäsenet

Tag kontakt

Tag kontakt om du har idéer för att förbättra omgivningen eller om du vill föra fram något missförhållande i Rödbergen eller i ärenden som hänför sig till det.

Ota yhteyttä mikäli sinulla on ideoita ympäristön parantamiseksi tai haluat tuoda esiin jonkin epäkohdan Punavuoressa tai siihen liittyvissä asioissa.

Ordförande Nika Junker: nika.junker(at)gmail.com, tel. 050 3065 620

Föreningen Rödbergens styrelsemedlemmar

Säännöt

uudet säännöt voimassa 2018 alkaen

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Punavuoriseura ry, Föreningen Rödbergen rf ja sen kotipaikka on Helsinki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on ­­­­­­­­­­­­­­­­

       toimia kaupunginosayhdistyksenä

       työskennellä toimialueensa sivistyksellisten, sosiaalisten ja taloudellisten olojen kehittämiseksi sekä viihtyisyyden lisäämiseksi alueellisen omaleimaisuuden ja paikallisten olosuhteiden pohjalta

       toimia kokonaisvaltaisen kotiseututyön tavoitteiden tavoittamiseksi paikalliskulttuurin, ympäristönsuojelun ja maisemanhoidon aloilla

       olla toimialueensa asukkaiden ja eri yhteisöiden yhdyssiteenä

       syventää asukkaiden kotiseututuntemusta ja paikallishenkeä sekä pyrkiä lisäämään heidän kiintymystään omaan kaupunginosaansa

       edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

       toimii alueensa asukkaiden etujärjestönä

       osallistuu aluetta koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon

       tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille

       suorittaa ja tukee kotiseutua koskevaa tallennus-, tutkimus- ja julkaisutoimintaa

       järjestää kokouksia, luento- ja esitelmätilaisuuksia sekä muuta koulutus- ja tiedotustoimintaa

       järjestää kotiseutupäiviä sekä muita juhla-, taide- ja viihdetilaisuuksia

       toimeenpanee näyttelyä, retkiä ja opintomatkoja

       edistää asukkaiden omatoimisuutta ja tukee paikallista harrastustoimintaa

       järjestää virkistystilaisuuksia jäsenilleen sekä

       pyrkii muilla samankaltaisilla tavoilla toteuttamaan seuran tarkoitusperiä ja tavoitteita

3. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

5. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-8 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

7. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

8. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

10. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2002 / Verksamhetsplan för år 2002

– Kevätkokous (+ esitelmä tai muuta ohjelmaa)

Vårmöte (med föredrag eller annat program)

– Rööperiklubit (2 kpl, punavuorelaiset muusikot esiintyvät)

Rööperiklubi-musikaftnar 2 st.

– Rööperin rundit (opastetut kävelyt alueella, esim. sisätilat kuten kirkot  

Guidade promenader i området, t.ex interiöer såsom kyrkor)

– Syyskokous (+ esitelmä tai muuta ohjelmaa)

Höstmöte (med föredrag eller annat program)

Seurataan Punavuoressa jo aloitettuja kohennustöitä ja ehdotetaan uusia. Tärkeä kohde on Iso Roobertinkadun kävelykatuosuus. Pyritään saamaan kadulle takaisin joulukuusi.

Seurataan alueella käynnistyviä ja meneillään olevia muutostöitä (mm. Erottajan paikoitusluola, Sinebrychoffin puisto ja museokahvila ympäristöineen). Ehdotetaan parannuksia liikenneturvaan (suojatiet, pyöräily). Seurataan yhteistoiminnassa Eteläisten kanssa Johanneksen kentän tekojääradan edistymistä. Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan erilaisiin ‘urheilumuotoihin’ kuten kaupunkikyykkään tai petankkiin.

Osallistutaan yhä Siisti stadi-nimikkeen alla Stop töhrylle -kampanjan jatkoon yhdessä taloyhtiöiden ja kaupungin rakennusviraston kanssa.

Lisätään seuran tiedotusta. Seuralle on kaupungin avustuksen turvin avautumassa internetissä kotisivut sekä sähköposti – niiden päivittämisestä pidetään huoli. Lisäksi Punavuoriseura ‘vuokraa’ Eteläisten lehdestä omat sivunsa.

Seura jatkaa yhteistyötä Eteläisten, Pro Eiran ja Munkkisaaren kanssa mm. yhteisen kotikatu -projektin merkeissä.

Pyritään julkaisemaan Punavuoren arkkitehtuuriopas.

Selvitetään Betania-talon käyttöä erilaisiin tilaisuuksiin. Osallistutaan Helsingin kaupunginosayhdistysten liiton HELKAN toimintaan.

Toimintakertomus vuodelta 2013

Kulunut vuosi on ollut Punavuoriseuran 19. toimintavuosi. Seura perustettiin 7.12.1994.
Oikeusministeriö hyväksyi seuran merkittäväksi yhdistysrekisteriin 28.2.1996.

JÄSENISTÖ JA VUOSIKOKOUKSET
Seuran jäsenmaksun maksoi vuonna 2013 72 henkilöjäsentä ja 2 yhteisöjäsentä. 
Postituslistalla on ollut 98 nimeä.

Jäsentiedotteita on postitettu kaksi. Ajankohtaisten asioiden lisäksi tiedotteet ovat sisältäneet 
kutsut kevät- ja syyskokouksiin.

Kevätkokous 21.5. pidettiin Rööperin uuden päiväkodin ja Snellmanin koulun yhteispihalla. Teatteri Pensaan Tarinatuokion jälkeen päiväkoti Rööperin johtaja Tiina Ahonen esitteli päiväkotia ja sen toimintaa.

Syyskokous 10.12. pidettiin Helsingin Vieraskodissa, Pursimiehenkatu 10. Toiminnanjohtaja Jouko Komulainen kertoi talon toiminnasta.
Syyskokouksessa jaettiin Ruusut ja risut-kampanjan ruusut ja kunniakirjat viidelle kesäisen Freda-torin elävöittäjälle: Roopen kahvila Suksii, Eevan ja Riitan kukkatori, Vihanneskauppias Janne, Ravintola Tori ja Rööperifestin tiimi.
Syyskokouksessa Rööperifestin ydintiimi (6 hlöä) ilmoitti liittyvänsä Punavuoriseuraan.

JOHTOKUNTA
Seuran johtokunnan kokoonpano vuonna 2013 oli seuraava:

Pirjo Salo, puheenjohtaja
Paavo Sollamo, varapuheenjohtaja
Haide Österlund, sihteeri
Sirkka Riite, taloudenhoitaja
Eeva-Liisa Näsi, jäsen
Titta Leikkari, jäsen ja puistokummivastaava
Tuija Lindholm, jäsen
Yvonne Behncke, jäsen

Johtokunta on kokoontunut yhteensä 5 kertaa Asukastalo Betanian Monikossa.
Lisäksi ajankohtaisista asioista on keskusteltu ja otettu kantaa yhä enemmän sähköpostitse.
Tiedotteiden postitustalkoot on pidetty puheenjohtajan kotona.

VARSINAINEN TOIMINTA JA KANNANOTOT

ASEMAKAAVAN MUUTOKSET
Vuonna 2013 on jatkettu eteläisten kaupunginosien yhteistä taistelua meren rantojen puolesta eli otettu kantaa asemakaavan muutoksiin koskien meren täyttöä helikopterikenttää varten ja liian tehokasta rantarakentamista Telakkarantaan sekä Jätkäsaaren 33-kerroksista tornihotellihanketta. Huolestuneina edellä mainituista asemakaavasuunnitelmista Suomenlinnan suojavyöhykkeelle ovat eteläiset kaupunginosat (Eteläiset kaupunginosat ry, Pro Eira ry, Munkkisaari-Hernesaari ry ja Punavuoriseura ry) lähettäneet 20.4.2013 kirjelmän Unescolle.
Punavuoriseuran v. 2011 Merikorttelin ja Telakkarannan arvokkaista teollisuusrakennuksista ELY-keskukselle tekemän suojeluesityksen edistymistä on seurattu.
Eteläisten kanssa yhdessä on tavattu virkamiehiä ksv:ssa ja poliittisia päättäjiä. Mm. 25.10. ksv:ssa (Mikko Aho, Olavi Veltheim, Sinikka Lahti, Matti Kaijansinkko/Ulla Blomberg, Pirjo Salo) on korostettu ELMUn mahdollisuutta jatkaa Konepajahallissa, kuten alun alkaen on luvattu.

Asemakaavan muutoshankkeissa Stadin Rantaryhmä ja useat kiinteistöt sekä asukkaat ovat tukeneet asukasyhdistyksiä esittämällä omia kriittisiä kirjallisia lausuntojaan.
Kannanotot luettavissa seuran kotisivuilta/ajankohtaista.

Punavuoriseura on ollut yhtenä allekirjoittajana 17.1.2013 Stadin Rantaryhmän mielipidekirjelmässä, joka koski Helsingin yleiskaavan lähtökohtia ja työohjelmaa 13.11.2012.

Tehtaanpuistoon suunniteltu tekojäärata/pallokenttä hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa 5.2.2013. Taloudellisen tilanteen takia investointimäärärahojen leikkaaminen johtaa erityisesti uudishankkeiden karsimiseen. Eteläiset kaupunginosat (Eteläiset, Pro Eira, Punavuoriseura) ovat esittäneet kirjallisen toivomuksen 23.4.2013 liikuntavirastolle, ettei toistakymmentä vuotta vireillä ollutta tekojääratahanketta karsittaisi.

Kaartin lasaretin muutossuunnitelmista on esitetty mielipide 14.10.2013 yhdessä Eteläisten kanssa.

15.12.2013 Pro Lapinlahti ja Mielenterveyden keskusliitto kutsuivat Eteläisten ja Punavuoriseuran edustajat 1. kokoukseensa 20.1.2014, jossa oli tarkoitus suunnitella muutospaineiden alla olevaa Lapinlahtea ”Mielenterveyttä kulttuurista” keskukseksi.

LASKIAISTAPAHTUMA
Laskiaissunnuntaita vietettiin kolmatta kertaa 10.2.2013 Koffin puistossa 
musiikin siivittämänä. Asukastalo Betania tarjosi lämmintä juotavaa ja laskiaispullat, musiikista 
vastasi nuorisoasiainkeskus.

ISO ROBA
Taloudellisen tilanteen vuoksi kävelykadun perusparannus on viivästynyt. Syksyllä 2013 virastosta vastattiin, että remontti on v. 2015 suunnitelmissa, minkä minkä rakennusviraston Anu Kiiskinen vahvisti huhtikuussa 2014 Aalto-yliopiston Iso Roban kehittämisprojektin yhteydessä.

Kävelykadun kunto on huolestuttanut niin yrittäjiä kuin asukkaita. Myös toimittajat ovat lähestyneet seuraa ja tiedustelleet meidän näkemyksiämme.

PUISTOKUMMIT JA RUUSUT KOFFIN TORNIN VALAISTUKSESTA
Puistokummit ovat laajentaneet toimintaansa koskemaan Koffin puiston lisäksi Punavuoren kaikkia puistoja. Roskan voi kerätä myös kadulta.

Viimeinen Koffin puiston yhteistyöpalaveri kaupungintalolla pidettiin 14.5.2013. Todettiin, että puisto on rauhoittunut puistokummien ja muiden toimijoiden jalkautumisen ja iltaisen sadetuksen ansiosta.

Ympäristötaiteilija Kaisa Salmen Koffin tornin ulkovalaistussuunnitelma toteutui loppuvuodesta 2012, mitä juhlittiin ”Ruusuja ja kunniakirjoja” seremonioin 30.1.2013. Ruusut ja kunniakirjat jaettiin myös ulkovalaistuspäällikkö Juhani Sandströmille.

Puistokummit kutsuttiin kaupungintalolle 12.12. pikkujoulun viettoon kiitokseksi ”hyvän tekemisestä.

HELSINKI-PÄIVÄNÄ 12.6.PUNAVUOREN KOTIKAUPUNKIPOLUN LANSEERAUS 
Helsinki-päivän kunniaksi tehtiin kotikaupunkipolun kävely koordinaattori Pauli Salorannan vetämänä. Sateisesta säästä huolimatta osallistujia oli runsaasti. Nettiversiota varten työskentelyä päätettiin jatkaa ja täydentää valokuvilla.
Museovirastolta haettiin lisäavustusta printtiversiota varten.

RÖÖPERIFEST
Punavuoren omaa kaupunginosajuhlaa vietettiin neljättä kertaa 15.8. Fredatorilla ja Punavuorenkadun alkupäässä. Juhlan varsinaisia puuhaihmisiä ovat paikalliset pienyrittäjät, joita Punavuoriseura tukee ja on vastannut lähinnä lasten ohjelmasta. Torin ja kadun käyttöluvan hakijana on ollut Punavuoriseura, jolloin luvasta ei tarvitse maksaa mitään.

EDUSTUKSET
Seuran edustajat ovat osallistuneet 
Helkan kokouksiin ja seminaareihin, 
sosiaaliviraston Nuorisotyöryhmän kokouksiin ja aluetyöryhmän kokouksiin,
Stadin Rantaryhmän kokouksiin Krunikan Mestassa,
Yleiskaavaseminaareihin Laiturilla

TALOUS
Jäsenmaksuja kertyi 893 euroa.
Seuran tilintarkastajina ovat toimineet Jorma Harju ja Ville Martin

JÄSENYYDET
Seura on ollut Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan jäsen.

YHTEISTYÖ KAMPPI-EIRA-LEHDEN KANSSA
Kamppi-Eira-lehden ystävällisellä myötävaikutuksella seura on voinut tiedottaa kokouksistaan ja monista alueellisista tapahtumista.

KOTISIVUT
Punavuoriseuran kotisivut löytyvät osoitteesta www.punavuoriseura.fi

Toimintakertomus vuodelta 2011

Kulunut vuosi on ollut Punavuoriseuran 16. toimintavuosi. Seura perustettiin 7.12.1994.
Oikeusministeriö hyväksyi seuran merkittäväksi yhdistysrekisteriin 28.2.1996.

JÄSENISTÖ

Seuran jäsenmaksun maksoi vuonna 2010 77 henkilöjäsentä ja 2 yhteisöjäsentä. Postituslistalla on ollut 85 nimeä.

Jäsentiedotteita on postitettu kaksi. Ajankohtaisten asioiden lisäksi tiedotteet ovat sisältäneet kutsut kevätkokoukseen 2.5. Cafe Fannyssa Koffin puistossa
ja syyskokoukseen 1.12. Nosturissa.

JOHTOKUNTA

Seuran johtokunnan kokoonpano vuonna 2010 oli seuraava:

Pirjo Salo, puheenjohtaja
Paavo Sollamo, varapuheenjohtaja
Anja Mankila, sihteeri
Hannele Seppinen, taloudenhoitaja
Carl Sandelin, jäsen
Eeva-Liisa Näsi, jäsen
Kati Oksman, jäsen
Pauliina Seppälä, jäsen
Titta Leikkari, jäsen
Tuija Lindholm, jäsen

Johtokunta on kokoontunut yhteensä 6 kertaa Arkkitehtitoimisto Sollamon ja Betanian tiloissa.

VARSINAINEN TOIMINTA

Kulunut vuosi on ollut toiminnallisesti vireätä ja Punavuoriseura on saanut paljon näkyvyyttä
paikallislehdissä ja jopa radiossa ja TV:ssä. Mm. RööperinLehden 5-vuotisjulkaisussa oli 
artikkeli, kuinka puistoliikkeestä syntyi Punavuoriseura.

TELAKKARANTA
Seuran edustajat ovat osallistuneet KSV:n järjestämään keskustelutilaisuuteen 19.1.2010 
Laiturilla Telakkarannan asemakaavan muutosvalmisteluista. 
Seura on jättänyt kirjallisen mielipiteensä suunnittelun lähtökohdista 26.1.2010. 
Seuran kannanotot ja ehdotukset on kirjattu KSV:n vuorovaikutusraportissa 10.6.2010.
Design Telakka-kutsukilpailuehdotuksia esittelivät KSV:stä arkkitehti Pia Kilpinen ja 
vuorovaikutussuunnittelija Juha-Pekka Turunen seuran syyskokouksessa 1.12.2010.
Eteläisten asukasyhdistysten (Etelka, Punavuoriseura, Pro Eira) yhteinen kannanotto 
Telakkarannan kilpailuehdotuksista 18.12.2010.

ISO ROBA 

Seura on ehdottanut kirjeessään 27.10.2008 rakennusvirastolle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle 
yhteistyötä Roban kävelykadun perusparannussuunnitelmissa. Seuran on vuosittain ilmaissut 
asukkaiden huolen kävelykadun kunnosta rakennusvirastolle. Taloudellisen tilanteen vuoksi 
perusparannusta on siirretty, nyt tähtäimenä on v. 2014.

JOHANNEKSEN KENTÄN JÄÄRATA
Johanneksen kentän jääratahankkeen etenemistä on seurattu. Kireän taloustilanteen johdosta
hanke on siirretty kaudelle 2013-14. Uudet arviot keväällä 2011.

TURVAPAIKANHAKIJOIDEN VASTAANOTTOKESKUS
Vastaanottokeskuksen sopeutumista alueelle on seurattu yhteistyössä keskuksen kanssa.
Punavuoriseura järjesti yhdessä RHC:n (Refusee Hospitality Club) kanssa lumitalkoot 
Uudenmaankadulla vastaanottokeskuksen väelle 4.2.2010. Talkoot saivat osakseen paljon 
huomiota mediassa ja kiitosta rakennusvirastosta.

Laskiaissunnuntaina/Ystävänpäivänä 14.2.2010 vietiin vastaanottokeskuksen väki 
laskiaismäkeen Koffin puistoon.

Seuran syyskokouksessa vastaanottokeskuksen edustaja kertoi vähän yli vuoden kestäneen 
toiminnan sujumisesta.

KOFFIN PUISTON KUMMITOIMINTA
Kummitoiminnan käynnistämiseksi Elina Nummi ”Täti Vihreä” rakennusvirastosta vieraili 
seuran kokouksessa 16.2. Viihdetaiteilija Paula Koivuniemi suostui kampanjan keulakuvaksi.
Koffin puiston kummien toimintaa suunnittelevan työryhmän kokous pidettiin 23.3. Betaniassa. 
Kummitoiminnan avajaisia vietettiin 19.5. Päivä aloitettiin päiväkotilasten kanssa leikkien ja 
luonnon merkityksestä kertoen. Puistokummit kävivät vuoropuhelua iltaan asti puistoväen 
kanssa vedoten roskaamisen järjettömyyteen ja vastuuseen puistokulttuurista.
Paikallislehdet ja radio ja TV tekivät kummitoimintaa tunnetuksi.

Loppukesällä roskien määrä oli vähentynyt puisto-osaston kertoman mukaan.

14.12. Koffin puiston kummit kutsuttiin rakennusviraston järjestämään joulupuurojuhlaan Viikin
Gardeniaan. Tilaisuudessa ”pääkummit” kertoivat kummien kokemuksista pienen videon avulla.
Helsingin kaupungin henkilöstölehdessä Helsingin Henki (lev. 80000) oli kummihaastattelu.

KOFFIN TORNIN VALAISTUS
Ympäristötaiteilija Kaisa Salmi on tehnyt apurahan turvin Koffin tornin valaistussuunnitelman.
Punavuoriseura on yrittänyt edistää suunnitelman toteuttamista. Rakennusvirasto on 
ilmoittanut, että tornin valaistus yhdistetään Koffin puiston kokonaisratkaisuun (huomioiden
häiriökäyttäytymisen).

HELSINKI-PÄIVÄN KONSERTTI 12.6. 
Seura osallistui toista kertaa Helsinki-päivän viettoon 12.6. järjestämällä iltapäiväkonsertin 
Iso Roban kävelykadulla. Tapahtumaa tukivat kulttuuriasiainkeskus (Stadin juhlaorkesteri), 
Helsinki-päivä-projekti (tiedotus), KlaariHelsinki ja rakennusvirasto.

HATTUMUSEO
Seura on kirjoittanut puoltavan lausunnon Mary Pelanteen hattumuseon säilyttämiseksi.
Liikkeessä työskentelevä modisti Heli Karhunen on hakenut Suomen kulttuurirahastolta 
apurahaa hankkeelle. (Apuraha myönnettiin v. 2011)

RUUSUJA
Ruusuja hienosta ympäristöteosta ojennettiin kiinteistöille Merimiehenkatu 20 ja Albertinkatu 17.
Merimiehenkatu 20 (Kanniston leipomo) talon kulmaukseen on puutarhasuunnittelija 
Jatta Ylppö suunnitellut viehättävän puistikon ja Albertinkadun jugend-linna on saanut 
entistä ehomman julkisivun. 
Kamppi-Eira-lehden julistaman nimikilpailun puistikon nimeksi voitti ehdotus Merimiehen syli.

BUSSI 20:N UUSI REITTI
Seura on ottanut kantaa kirjelmällä bussi 20:n uuden reitin Uudenmaankatua pitkin johdosta.
Saamiemme tietojen mukaan järjestely on tilapäistä ja bussi siirtyy takaisin Bulevardille
v. 2011.

RÖÖPERIFEST 
Punavuoren omaa kaupunginosajuhlaa vietettiin 2.9. Fredatorilla. Karmivan kylmästä säästä
huolimatta kävijöitä oli n. 3000. Juhlan alulle panijoita olivat paikalliset pienyrittäjät. 
Punavuoriseura oli tapahtuman taustatukena ja teki kasvomaalauksia lapsille ja myi nappi-
koneella painettuja seuran logo-merkkejä.

EDUSTUKSET
Seuran edustajat ovat osallistuneet Helkan kokouksiin, 
Klaari Helsingin lasten ja nuorten hyvinvointikokouksiin, 
sosiaaliviraston Nuorisotyöryhmän kokouksiin.

TALOUS
Jäsenmaksuja kertyi 870 e.

Seuran tilintarkastajina ovat toimineet Altti Majava ja Ville Martin.

JÄSENYYDET
Seura on ollut Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan jäsen

KOTISIVU
Punavuoriseuran kotisivut löytyvät osoitteesta www.punavuoriseura.fi

Toimintakertomus vuodelta 2010

Kulunut vuosi on ollut Punavuoriseuran 16. toimintavuosi. Seura perustettiin 7.12.1994.
Oikeusministeriö hyväksyi seuran merkittäväksi yhdistysrekisteriin 28.2.1996.

JÄSENISTÖ

Seuran jäsenmaksun maksoi vuonna 2010 77 henkilöjäsentä ja 2 yhteisöjäsentä. Postituslistalla on ollut 85 nimeä.

Jäsentiedotteita on postitettu kaksi. Ajankohtaisten asioiden lisäksi tiedotteet ovat sisältäneet kutsut kevätkokoukseen 2.5. Cafe Fannyssa Koffin puistossa
ja syyskokoukseen 1.12. Nosturissa.

JOHTOKUNTA

Seuran johtokunnan kokoonpano vuonna 2010 oli seuraava:

Pirjo Salo, puheenjohtaja
Paavo Sollamo, varapuheenjohtaja
Anja Mankila, sihteeri
Hannele Seppinen, taloudenhoitaja
Carl Sandelin, jäsen
Eeva-Liisa Näsi, jäsen
Kati Oksman, jäsen
Pauliina Seppälä, jäsen
Titta Leikkari, jäsen
Tuija Lindholm, jäsen

Johtokunta on kokoontunut yhteensä 6 kertaa Arkkitehtitoimisto Sollamon ja Betanian tiloissa.

VARSINAINEN TOIMINTA

Kulunut vuosi on ollut toiminnallisesti vireätä ja Punavuoriseura on saanut paljon näkyvyyttä
paikallislehdissä ja jopa radiossa ja TV:ssä. Mm. RööperinLehden 5-vuotisjulkaisussa oli 
artikkeli, kuinka puistoliikkeestä syntyi Punavuoriseura.

TELAKKARANTA
Seuran edustajat ovat osallistuneet KSV:n järjestämään keskustelutilaisuuteen 19.1.2010 
Laiturilla Telakkarannan asemakaavan muutosvalmisteluista. 
Seura on jättänyt kirjallisen mielipiteensä suunnittelun lähtökohdista 26.1.2010. 
Seuran kannanotot ja ehdotukset on kirjattu KSV:n vuorovaikutusraportissa 10.6.2010.
Design Telakka-kutsukilpailuehdotuksia esittelivät KSV:stä arkkitehti Pia Kilpinen ja 
vuorovaikutussuunnittelija Juha-Pekka Turunen seuran syyskokouksessa 1.12.2010.
Eteläisten asukasyhdistysten (Etelka, Punavuoriseura, Pro Eira) yhteinen kannanotto 
Telakkarannan kilpailuehdotuksista 18.12.2010.

ISO ROBA 

Seura on ehdottanut kirjeessään 27.10.2008 rakennusvirastolle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle 
yhteistyötä Roban kävelykadun perusparannussuunnitelmissa. Seuran on vuosittain ilmaissut 
asukkaiden huolen kävelykadun kunnosta rakennusvirastolle. Taloudellisen tilanteen vuoksi 
perusparannusta on siirretty, nyt tähtäimenä on v. 2014.

JOHANNEKSEN KENTÄN JÄÄRATA
Johanneksen kentän jääratahankkeen etenemistä on seurattu. Kireän taloustilanteen johdosta
hanke on siirretty kaudelle 2013-14. Uudet arviot keväällä 2011.

TURVAPAIKANHAKIJOIDEN VASTAANOTTOKESKUS
Vastaanottokeskuksen sopeutumista alueelle on seurattu yhteistyössä keskuksen kanssa.
Punavuoriseura järjesti yhdessä RHC:n (Refusee Hospitality Club) kanssa lumitalkoot 
Uudenmaankadulla vastaanottokeskuksen väelle 4.2.2010. Talkoot saivat osakseen paljon 
huomiota mediassa ja kiitosta rakennusvirastosta.

Laskiaissunnuntaina/Ystävänpäivänä 14.2.2010 vietiin vastaanottokeskuksen väki 
laskiaismäkeen Koffin puistoon.

Seuran syyskokouksessa vastaanottokeskuksen edustaja kertoi vähän yli vuoden kestäneen 
toiminnan sujumisesta.

KOFFIN PUISTON KUMMITOIMINTA
Kummitoiminnan käynnistämiseksi Elina Nummi ”Täti Vihreä” rakennusvirastosta vieraili 
seuran kokouksessa 16.2. Viihdetaiteilija Paula Koivuniemi suostui kampanjan keulakuvaksi.
Koffin puiston kummien toimintaa suunnittelevan työryhmän kokous pidettiin 23.3. Betaniassa. 
Kummitoiminnan avajaisia vietettiin 19.5. Päivä aloitettiin päiväkotilasten kanssa leikkien ja 
luonnon merkityksestä kertoen. Puistokummit kävivät vuoropuhelua iltaan asti puistoväen 
kanssa vedoten roskaamisen järjettömyyteen ja vastuuseen puistokulttuurista.
Paikallislehdet ja radio ja TV tekivät kummitoimintaa tunnetuksi.

Loppukesällä roskien määrä oli vähentynyt puisto-osaston kertoman mukaan.

14.12. Koffin puiston kummit kutsuttiin rakennusviraston järjestämään joulupuurojuhlaan Viikin
Gardeniaan. Tilaisuudessa ”pääkummit” kertoivat kummien kokemuksista pienen videon avulla.
Helsingin kaupungin henkilöstölehdessä Helsingin Henki (lev. 80000) oli kummihaastattelu.

KOFFIN TORNIN VALAISTUS
Ympäristötaiteilija Kaisa Salmi on tehnyt apurahan turvin Koffin tornin valaistussuunnitelman.
Punavuoriseura on yrittänyt edistää suunnitelman toteuttamista. Rakennusvirasto on 
ilmoittanut, että tornin valaistus yhdistetään Koffin puiston kokonaisratkaisuun (huomioiden
häiriökäyttäytymisen).

HELSINKI-PÄIVÄN KONSERTTI 12.6. 
Seura osallistui toista kertaa Helsinki-päivän viettoon 12.6. järjestämällä iltapäiväkonsertin 
Iso Roban kävelykadulla. Tapahtumaa tukivat kulttuuriasiainkeskus (Stadin juhlaorkesteri), 
Helsinki-päivä-projekti (tiedotus), KlaariHelsinki ja rakennusvirasto.

HATTUMUSEO
Seura on kirjoittanut puoltavan lausunnon Mary Pelanteen hattumuseon säilyttämiseksi.
Liikkeessä työskentelevä modisti Heli Karhunen on hakenut Suomen kulttuurirahastolta 
apurahaa hankkeelle. (Apuraha myönnettiin v. 2011)

RUUSUJA
Ruusuja hienosta ympäristöteosta ojennettiin kiinteistöille Merimiehenkatu 20 ja Albertinkatu 17.
Merimiehenkatu 20 (Kanniston leipomo) talon kulmaukseen on puutarhasuunnittelija 
Jatta Ylppö suunnitellut viehättävän puistikon ja Albertinkadun jugend-linna on saanut 
entistä ehomman julkisivun. 
Kamppi-Eira-lehden julistaman nimikilpailun puistikon nimeksi voitti ehdotus Merimiehen syli.

BUSSI 20:N UUSI REITTI
Seura on ottanut kantaa kirjelmällä bussi 20:n uuden reitin Uudenmaankatua pitkin johdosta.
Saamiemme tietojen mukaan järjestely on tilapäistä ja bussi siirtyy takaisin Bulevardille
v. 2011.

RÖÖPERIFEST 
Punavuoren omaa kaupunginosajuhlaa vietettiin 2.9. Fredatorilla. Karmivan kylmästä säästä
huolimatta kävijöitä oli n. 3000. Juhlan alulle panijoita olivat paikalliset pienyrittäjät. 
Punavuoriseura oli tapahtuman taustatukena ja teki kasvomaalauksia lapsille ja myi nappi-
koneella painettuja seuran logo-merkkejä.

EDUSTUKSET
Seuran edustajat ovat osallistuneet Helkan kokouksiin, 
Klaari Helsingin lasten ja nuorten hyvinvointikokouksiin, 
sosiaaliviraston Nuorisotyöryhmän kokouksiin.

TALOUS
Jäsenmaksuja kertyi 870 e.

Seuran tilintarkastajina ovat toimineet Altti Majava ja Ville Martin.

JÄSENYYDET
Seura on ollut Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan jäsen

KOTISIVU
Punavuoriseuran kotisivut löytyvät osoitteesta www.punavuoriseura.fi

Toimintakertomus vuodelta 2009

Kulunut vuosi on ollut Punavuoriseuran 15. toimintavuosi. Seura perustettiin 7.12.1994.
Oikeusministeriö hyväksyi seuran merkittäväksi yhdistysrekisteriin 28.2.1996.

JÄSENISTÖ

Seuran jäsenmaksun maksoi vuonna 2009 62 henkilöjäsentä ja 3 yhteisöjäsentä. Postituslistalla on ollut 91 nimeä.

Jäsenkirjeitä on postitettu kaksi: kutsut kevätkokoukseen 28.4. Betaniassa
ja syyskokoukseen 10.12. Uudenmaankadun vastaanottokeskuksessa.

JOHTOKUNTA

Seuran johtokunnan kokoonpano vuonna 2009 oli seuraava:

Pirjo Salo, puheenjohtaja
Paavo Sollamo, varapuheenjohtaja
Anja Mankila, sihteeri
Hannele Seppinen, taloudenhoitaja
Carl Sandelin, jäsen
Eeva-Liisa Näsi, jäsen
Kati Oksman, jäsen
Leena Eerola, jäsen
Pauliina Seppälä, jäsen
Rita Landen, jäsen

Johtokunta on kokoontunut yhteensä 8 kertaa Arkkitehtitoimisto Sollamon tiloissa.

VARSINAINEN TOIMINTA

Kulunut vuosi on ollut toiminnallisesti vireätä.

Seura on ehdottanut kirjeessään 27.10.2008 rakennusvirastolle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle yhteistyötä Roban kävelykadun perusparannussuunnitelmissa. Seuran saamien tietojen mukaan perusparannus on siirretty vuodesta 2010 vuodelle 2011.

Seura on naapurikiinteistöjen pyynnöstä lähettänyt kannanoton Pelastusarmeijan talon (Uudenmaankatu 40) lasiseen julkisivumuutokseen, mitä ei lopulta toteutettu.

Jääratahankkeen etenemistä on seurattu. Hanke on liikuntaviraston taloussuunnitelmassa v. 2011

Seura järjesti keskustelutilaisuuden 28.4. turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen sijoittamisesta ent. Marttahotellin tiloihin Uudenmaankadulla. Seura oli lähettänyt asiasta kannanoton 28.1., jossa kritisoitiin ennenkaikkea sitä, ettei asiasta tiedotettu paikallisille asukkaille. Lisäksi korostettiin paikan kalleutta. Tilaisuudessa oli sosiaaliviraston ja maahanmuuttoviraston edustajia sekä runsaasti sosiaalilautakunnan jäseniä.
Keskustelua vastaanottokeskuksesta jatkettiin 6.10. sosiaalivirastossa, jonne sos.johtaja Paavo Voutilainen oli kutsunut Töölön, Kampin ja Punavuoren puheenjohtajat.

Seura on allekirjoituksellaan tukenut vanhempien vetoomusta 31.3. leikkipuisto Haukan toiminnan jatkumisesta Koffin puistossa.

Seura osallistui ensimmäistä kertaa Helsinki-päivän viettoon 12.6. järjestämällä iltapäiväkonsertin koko perheelle Koffin puistossa. Tapahtumaa tukivat kulttuuriasiainkeskus (Stadin juhlaorkesteri + 500 e), Helsinki-päivä-projekti (tiedotus + 500 e), KlaariHelsinki (350 e) ja rakennusvirasto (250 e lupamaksu).

Seuran kannaotto 13.9. terveyslautakunnalle Viiskulman laboratorion siirtämisestä Marian sairaalaan. Seura kritisoi jälleen tiedottamista ja terveysaseman toimintojen hajasijoittamista. Lisäksi painotettiin kulkuyhteyksien huonontumista. Laboratorio siirrettiin 1.12. Mariaan.

Seura on kiittänyt rakennusvirastoa uusien raitiovaunupysäkkien rakentamisesta. Samassa kirjeessä on pyydetty korjaamaan jalkakäytävien kaltevuudet, jotta vesi ei seisoisi pysäkkien kohdalla.

Ruusuja hienosta ympäristöteosta on päätetty ojentaa kiinteistölle Merimiehenkatu 20 (Kanniston leipomon talo). Ruusujen ojentaminen tapahtuu lumien sulettua keväällä 2010.

Vuoden lopulla päätettiin perustaa ”Koffin puiston kummit”. Rakennusviraston ”Täti Vihreän” tukemana ryhmän tarkoitus on keväällä 2010 saada roskaaminen vähenemään ja levittää ”Hyvällä asialla”-toimintaa. Tempauksen keulakuvaksi päätettiin pyytää Paula Koivuniemeä.

Seuran edustajat ovat osallistuneet Helkan kokouksiin, Klaari Helsingin lasten ja nuorten hyvinvointikokouksiin, sos.viraston Nuorisotyöryhmän kokouksiin, kaupunkisuunnitteluviraston Telakkarantaa ja 9-raitiotielinjausta koskeviin tilaisuuksiin.

TALOUS

Seuran tilintarkastajina ovat toimineet Altti Majava ja Ville Martin.

JÄSENYYDET

Seura on ollut Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan jäsen

KOTISIVUT

Punavuoriseuran kotisivut löytyvät osoitteesta www.punavuoriseura.fi
Päivityksen hoitaa Ville Martin.

Toimintakertomus vuodelta 2005

Kulunut vuosi on ollut Punavuoriseuran 11.. Seura perustettiin 7.12.1994. Oikeusministeriö hyväksyi seuran merkittäväksi yhdistysrekisteriin 28.2.1996.

1.JÄSENISTÖ

Vuonna 2005 seuran jäsenmaksun maksoi 58 varsinaista jäsentä ja 3 kannattajajäsentä. Jäsenmaksu oli vuonna 2005 varsinaisilta jäseniltä 10 euroa ja kannattajajäseniltä 50 euroa. Postituslistalla on ollut 80 nimeä. Jäsentiedotteita on postitettu vuoden kuluessa kaksi, ennen kevät- ja syyskokousta. Tiedotteita on jaettu myös kirjastoon, asukastalo-verkoston toimitilaan jne.

2. JOHTOKUNTA

Seuran johtokunnan kokoonpano on vuonna 2005 ollut seuraava:

puheenjohtaja Rita Landén *

varapuheenjohtaja Paavo Sollamo *

sihteeri Kai Luukkanen

taloudenhoitaja Hannele Seppinen *

jäsen Tuija Lönnrot

jäsen Jouko Satukangas *

jäsen Goa von Zweygbergk

jäsen Timo Kurki

*:llä merkityt ovat olleet johtokunnassa toista kauttaan eli erovuorossa syyskokouksessa 2006. Johtokunta on kokoontunut yhteensä 7 kertaa. Kokoukset on yleensä pidetty Punavuoren klubilla.

KEVÄTKOKOUS

Punavuoriseuran kevätkokous pidettiin 31.3.2005 Punavuoren klubilla. Kokouksessa keskusteltiin suunnitelmista, joiden mukaan Albertinkatu ja Fredrikinkatu muutettaisiin kaksisuuntaisiksi. 

SYYSKOKOUS

Punavuoriseuran syyskokous pidettiin 17.11. kello 18:30 Punavuoren klubilla. Lisäksi jaettiin Ruusut ja kunniakirja annettiin As. Oy Albertinkatu 20:lle.

 3. VARSINAINEN TOIMINTA

 YKS-PROJEKTI

Punavuoriseura on edelleen mukana projektissa ja seuran entinen pj. Pirjo Salo toimii asiassa johtokunnan puolesta. Projektin tavoitteena on luoda toimintamalli, jolla kotialueen asukkaiden turvallisuuden tunnetta voidaan lisätä ja arkirikollisuutta vähentää.

AUTOTON ROBA

Punavuoriseura järjesti 6.6.2006 klo 11 alkaen perinteisen AUTOTON ROBA- tapahtuman.

KIRPPUTORI

Punavuoriseura järjesti kirpputoria Punavuoren klubilla. Toiminta todettiin tarpeettomaksi.

4. KANNANOTOT JA EDUSTUS

Seura ottanut osaa HELKAn järjestämiin tilaisuuksiin.

Snellmanin ala-asteen lakkauttamisuhkaa vastaan seura antoi asiasta kannanoton 10.3.2005, jossa mm. epäiltiin lapsilukuennusteiden paikkaansa pitävyyttä. Kaupunki päätti antaa jatkoaikaa koululle väestömäärän toteuman seuraamisen ajaksi.

Kampin liikennejärjestelyjen vaikutuksesta Punavuoren alueeseen annettiin lausunto 12.4.2005. Siinä vastustettiin mm. pysäköintipaikkojen vähenemistä ja Albertinkadun kaksisuuntaistamista.

Helsingin länsisataman ympäristölupahakemuksesta annettiin lausunto 28.8.2005 Länsi-Suomen ympäristölupavirastolle. Siinä uusittiin vaatimukset uskottavasta meluvalvonnasta, jotka oli esitetty Punavuoriseuran ja Kampin asukasyhdistyksen yhteisessä vetoomuksessa kaupungille 13.12.2004.

5. TALOUS

Jäsenmaksutuloja v. 2005 kertyi 730,00 euroa.

Seuran tilintarkastajina ovat toimineet Ilona Silenti ja Altti Majava, varalla Pirjo Salo ja Rita Malmberg.

Punavuoriseura ry – Föreningen Rödbergen rf