Seuran sääntömääräinen syyskokous 25.10.2021 klo 18

252
hellsten jap ilta seuran te

Seuran syyskokous pidetään maanantaina 25.10.2021 klo 18 Tuhkimonpuiston kylätalolla (Tuhkimontie 10-12, puisto).

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, kuten ensi vuoden budjetti, ja valitaan uudet jäsenet seuran johtokunnan erovuoroisten tilalle.

Tervetuloa!

Seuran säännöt
11 §
Seuran syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa,
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
 3. Hyväksytään seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma,
 4. Määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruus,
 5. Päätetään johtokunnan jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioista,
 6. Hyväksytään seuraavan toimintakauden talousarvio,
 7. Valitaan seuran johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan seuran puheenjohtajaksi,
 8. Valitaan jäsenet johtokuntaan erovuoroisten tilalle,
 9. Päätetään varajäsenten lukumäärästä,
 10. Valitaan johtokunnan varajäsenet,
 11. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja näille varamiehet tarkastamaan seuraavan toimintakauden tilejä ja hallintoa,
 12. Päätetään seuran kokouksen koollekutsumistavasta 8 §:n määräämissä rajoissa,
 13. Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista johtokunnalle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka johtokunta haluaa syyskokoukselle esittää.

JOHTOKUNTA
12 §
Seuran toimintaa suunnittelee ja johtaa syyskokouksessa valittava johtokunta, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittava puheenjohtaja sekä yhdeksän (9) kolmeksi vuodeksi valittua varsinaista jäsentä sekä vuodeksi kerrallaan valittavat 1 – 5 varajäsentä.
Johtokunnan jäsenistä eroaa vuosittain 1/3, ensimmäisten jäsenten erovuorot määrätään arvalla, sitten vuoron mukaan.
Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt vuodeksi kerrallaan.
Johtokunta voi asettaa keskuudestaan juoksevien asioiden valmistelua varten 3-4 jäsenisen työvaliokunnan.
Johtokunta voi asettaa avukseen sääntöjen edellyttämiä tehtäviä varten sille vastuunalaisia pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia ja jaostoja.
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen ollessaan estynyt,
varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kolme (3) jäsentä sitä vaatii.
Johtokunta on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä vähintään neljän (4) jäsenen ollessa läsnä.