ROIHUVUOREN LUONNONHOITOTYÖT ALKAVAT (HKR tiedottaa) (1/2009)

486
hiidenkirnujenrinnehakkuut.jpg
hiidenkirnujenrinnehakkuut.jpg

Roihuvuoressa on alkamassa luonnonhoitotyöt, joiden tarkoitus on säilyttää alueen metsät elinvoimaisina ja kehittää niitä monipuolisena ja turvallisena ulkoiluympäristönä. Keskeistä savottaa on viime vuosien kuivuustuhojen korjaaminen. Myös uuden puuston kasvuun saaminen alueen metsien säilymiseksi on töissä etusijalla

Suurin osa hakkuista on heikkokuntoisen ja ympäristölle vaaraksi olevan puuston poimintaa. Kyse on lähinnä yksittäisten puiden poistosta, ei niinkään normaalista metsän harvennuksesta. Taimet tarvitsevat valoa ja vesakkoa pidetään kurissa, jotta esim. männyn taimet vakiintuvat ja pääsevät kasvuun. Työt tehdään linnustollisesti arvokkailla alueilla talviaikaan, jotta häiriö luonnolle on mahdollisimman vähäinen. Luonnonhoitotyöt eivät hävitä alueen luontoarvoja, vaan niitä vahvistetaan ja korostetaan, jotta ulkoilijat voivat liikkua ja nauttia luonnosta turvallisin mielin. Metsien inventoinnin ja luontokohteiden kartoituksen mukaan lehto on hyvin yleinen kasvupaikka Roihuvuoressa. Hoitotavoitteena onkin säilyttää lehdot lehtipuuvaltaisina ja valoisina, jolloin pensaskerros ja kenttäkerros saavat valoa ja kasvillisuus säilyy monipuolisena ja monimuotoisena. Luonnonhoitotyöt perustuvat Roihuvuoren luonnonhoitosuunnitelmaan, joka puolestaan on osa Herttoniemen ja Roihuvuoren viheraluesuunnitelmaa vuosille 2006–2015. Suunnitelma laadittiin vuorovaikutuksessa alueen asukkaiden ja eri järjestöjen edustajien kanssa. Suunnittelun apuna on ollut mm. ympäristökeskuksen luontotietojärjestelmä. Suunnitelma on yleisten töiden lautakunnan hyväksymä. Suunnitelmaa laadittaessa on harkittu luonnon monimuotoisuuden säilymistä ja alueella liikkuvien ihmisten turvallisuutta ja viihtyvyyttä. Maastoon jätettävällä lahopuulla halutaan parantaa siitä riippuvaisten eliöiden elinolosuhteita. Mm. jalopuuistutuksin tullaan lisäämään alueen arvostusta ja puuston monipuolisuutta. Roihuvuoren ja Herttoniemenrannan luonnonhoitosuunnitelmaan vuosille 2006–2015 voit tutustua rakennusviraston asiakaspalvelussa (Pohjoinen Makasiinikatu 9), internetosoitteessa www.hkr.hel.fi/suunnitelmat  (Katso listaus kaikista valmistuneista ja tekeillä olevista alue- ja luonnonhoitosuunnitelmista/Voimassa olevat luonnonhoitosuunnitelmat) sekä Herttoniemen ja Roihuvuoren kirjastoissa

.Lisätietoja
Metsäsuunnittelija Timo Virtanen, puh. 310 38462
Vastaava luontomestari Mikko Vuohelainen, puh. 310 78805
Sähköposti: etunimi.sukunimi@hel.fi