Roihuvuoren ostoskeskuksesta tehty kaupallinen ja arkkitehtoninen selvitys (2005)

491
Roihuvuori-Seura
Roihuvuori-Seura

Roihuvuoren ostoskeskus vaatisi roimaa kasvojenkohotusta. Viihtyvyys hipoo neuvostoaikaista kurjuutta. K-kaupan sulkemisen myötä palvelut ovat minimissään. Ostoskeskuksen rakennukset ovat heikossa kunnossa eikä alue kykene kilpailemaan suurien markettien kanssa.

Keväällä 2004 Roihuvuoren ostoskeskuksesta laadittiin kiinteistälautakunnan toimeksiantona kaupallinen sekä kaupunkikuvallinen ja arkkitehtoninen selvitys. Ostoskeskuksessa nähtiin olevan edelleen paljon mahdollisuuksia. Niiden toteutumien vaatii kuitenkin paljon panostusta ja sitoutumista sekä kaupungin että vuokralaisten osalta.

Roihuvuori ei kuulu kaupungin lähiöprojektialueisiin. Projektista olisi kenties mahdollista saada rahoitusta ostoskeskuksen parannushankkeeseen.

Ostoskeskus kirkon katolta kuvattuna keväällä 2004

Ohessa otteita kiinteistölautakunnan kaupunginhallitukselle antamasta lausunnosta Roihuvuoren ostoskeskuksen kehittämisestä.

Kaupallinen selvitys

Selvityksen mukaan Roihuvuoren ostoskeskuksen yleisilmettä heikentää rakennusten ja ulkotilojen huono kunto. Tämä on tyypillinen ongelma vanhoissa ostoskeskuksissa, joiden kaupallista toimivuutta heikentää yleensä myös palvelujen ja erikoiskaupan väheneminen sekä ostoskeskusyhtiöiden pirstoutunut omistuspohja, usein myös epätyydyttävät pysäköintijärjestelyt ja liian pieni pysäköintipaikkojen määrä.

Ostoskeskusten kaupallinen kehittäminen ja palvelutarjonnan parantaminen edellyttävät tuekseen ympäristön kohentamista ja nykyaikaisia liikennejärjestelyjä: rakennusten ulkoisen ilmeen parantamista, istutuksia, pinnoitteiden uusimista, turvallisuutta palvelevia liikenteen järjestelyjä, pysäköintijärjestelyjen selkeyttämistä sekä joukkoliikenteen pysäkkien sopivaa sijoittamista.

Roihuvuoren ostoskeskuksessa on mahdollista hieman parantaa palvelutarjontaa, joskin kovin monipuoliseen tarjontaan ei ole realistisia mahdollisuuksia. Palvelutarjontaa tulee kehittää laadullisesti, mikä päivittäistavarakaupan palvelujen osalta edellyttää laajentumismahdollisuuksien turvaamista nykyisille toimitsijoille. Ostoskeskuksessa toimivat päivittäistavaraliikkeet ovat myös olleet kiinnostuneita laajentumismahdollisuuksista.

Kaupunkikuvallinen ja arkkitehtoninen selvitys

Selvityksen mukaan Roihuvuoren ostoskeskuksen ja sen ympäristön suurimmat ongelmat ovat ostoskeskuksen kuluneisuus ja epäviihtyvyys sekä liikenteen turvattomuus ja kaupunkikuvan epäselkeys.

Ostoskeskuksessa toimivilla päivittäistavarakaupoilla on edellytykset säilyä ja keskuksessa on myös useita pieniä erikoisliikkeitä. Kuitenkin on myös tyhjiä liikehuoneistoja ja palvelutarjonta on vuosien varrella köyhtynyt.

Kehittämissuunnitelmassa on yritetty löytää lähtökohtia alueen parantamiselle. Liikenteelle ja pysäköinnille esitetään parannuksia, lisärakentamista esitetään Tulisuontien eteläpuolelle. Itse ostoskeskustontille esitetään hienovaraista korjaamista ja parantamista.

Ostoskeskuksen kehittäminen

Esittelijä katsoo kaupallisen selvityksen mukaisesti, että tarkoituksenmukaisinta on turvata ostoskeskuksen nykyinen toiminta ja lisäksi luoda edellytykset kaupallisten palvelujen kehittämiselle. Kaupallisessa selvityksessä on tarkasteltu ostoskeskuksen kiinteistöjen kehittämistavoitteita ja -vaihtoehtoja, joita tulee tutkia tarkemmin eri osapuolten kanssa.

Esittelijä toteaa, että koska kyseessä on kaupungin vuokratonteilla sijaitseva yksityinen ostoskeskus, tapahtuu sen kehittäminen kiinteistöjen omistajien tahdosta ja kustannuksella. Kiinteistövirasto ja kaupunkisuunnitteluvirasto käynnistävät ennen kesälomia neuvottelut tonttien vuokralaisina olevien kaupan keskusliikkeiden Keskon ja HOK-Elannon kanssa alueen asukkaiden palvelutarpeiden ja yritysten liiketilatarpeiden laajennusmahdollisuuksien selvittämiseksi. Pyrkimys olisi laatia yhteistyössä eri osapuolten kanssa vuokra-aluetta, vuokra-alueella olevia rakennuksia ja vuokra-alueella tapahtuvaa toimintaa koskeva ostoskeskuksen varsinainen kehittämissuunnitelma. Kaupungin tehtäviin kuuluisivat mahdolliset kaavamuutokset sekä mahdolliset vuokrasopimusmuutokset vuokra-alueiden, -aikojen ja muiden ehtojen osalta. Vastaavalla tavalla on toimittu mm. Pihlajamäen, Myllypuron ja Suursuon ostoskeskuksia kehitettäessä.

Ostoskeskuksen ympäristön kehittäminen

Ostoskeskuksen kaupallinen kehittäminen edellyttää tuekseen ostos-keskuksen ympäristön kohentamistoimenpiteitä ja nykyaikaisia liikennejärjestelyjä. Roihuvuoren keskustan parantamiseksi selvityksissä ehdotetaan useita ratkaisuja: Tulisuontien linjausta muutettaisiin etelämmäksi kirkon kohdalta, kirkon eteen rakennettaisiin paikoitustori, Tulisuontien varren matala myymälärakennus korvattaisiin korkeammalla uudisrakennuksella ja siihen tulisi asuntoja ja pohjakerrokseen liiketiloja, Roihuvuorentielle ja Tulisuontielle istutettaisiin uusia puurivejä ja kirkon takana oleva laaja pysäköintialue otettaisiin tehokkaampaan käyttöön.

Esittelijän mielestä näiden parantamishankkeiden toteuttaminen tulee ajankohtaiseksi vasta sen jälkeen, kun ostoskeskuksen kehittämisestä on saavutettu yhteisymmärrys tonttien vuokralaisten ja kaupungin välille. Samoin arkkitehtikilpailun tarpeellisuus tulisi ratkaista vasta tämän jälkeen.