Roihuvuori-Seura ry:n säännöt

897
Roihuvuori-Seura
Roihuvuori-Seura

Roihuvuori-Seura ry:n säännöt

Päivitetty 12.2.2019 

Säännöt pdf-tiedostona. 

Stadgar för Kasbergssällskapet rf (på svenska)

 

Roihuvuori-Seura ry:n säännöt 

NIMI JA KOTIPAIKKA
1 §
Yhdistyksen nimi on suomeksi Roihuvuori-Seura
ry., ruotsiksi Kasbergssällskapet rf., englanniksi The Roihuvuori Society ja
japaniksi ロイフヴオリ協会. Yhdistyksen, joka on kaupunginosayhdistys ja
jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, kotipaikka on Helsingin kaupunki
ja toimialueena Roihuvuoren kaupunginosa. Seura on puoluepoliittisesti
sitoutumaton.

TARKOITUS JA TOIMINTA
2 §
Seuran tarkoituksena on
– työskennellä toimialueensa sivistyksellisten, sosiaalisten ja taloudellisten
olojen kehittämiseksi sekä viihtyvyyden lisäämiseksi, alueellisen
omaleimaisuuden ja paikallisten erityispiirteiden pohjalta lähtien,
– toimia kokonaisvaltaisen kotiseututyön tavoitteiden saavuttamiseksi
paikalliskulttuurin, ympäristönsuojelun ja maisemanhoidon sekä matkailun
aloilla,
– olla toimialueensa asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä
sekä
– syventää asukkaiden kotiseututuntemusta ja paikallishenkeä sekä pyrkiä
kaikin tavoin lisäämään heidän kiintymystään kotiseutuunsa.
3 §
Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura
– toimialueensa asukkaiden etujärjestönä osallistuu aluetta koskevaan
suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon,
– tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille,
– on yhteistyössä kotiseututyön keskusjärjestöön, kunnan sekä muiden samoja
päämääriä toteuttavien yhteisöjen kanssa,
– suorittaa ja tekee kotiseutua koskevaa tallennus-, tutkimus-, ja
julkaisutoimintaa,
– harjoittaa museotoimintaa,
– järjestää kokouksia, luento- ja esitelmätilaisuuksia sekä muuta seuran
sisäistä ja ulospäin suuntautuvaa koulutus- ja tiedotustoimintaa,
– järjestää kotiseutupäiviä sekä muita juhla-, taide- ja viihdetilaisuuksia,
– edistää asukkaiden omatoimisuutta ja tukee paikallista harrastustoimintaa,
– toimeenpanee näyttelyjä, retkiä ja opintomatkoja,
– kehittää ja ylläpitää seuran tavoitteita hyödyntäviä kansainvälisiä
suhteita sekä
– pyrkii muillakin samankaltaisilla tavoilla toteuttamaan seuran tarkoitusperiä ja
tavoitteita.

JÄSENISTÖ
4 §
Seuran varsinaiseksi jäseneksi pääsee jokainen sen tarkoitusperät ja säännöt
hyväksyvä henkilö, jonka seuran johtokunta jäseneksi hyväksyy.
Jäsenyys katsotaan alkavaksi siitä ajankohdasta, jolloin jäseneksi
ilmoittautuminen on johtokunnassa hyväksytty.
Jäsen on velvollinen suorittamaan seuran syyskokouksen määräämän
jäsenmaksun. Jäsenmaksu on kalenterivuosikohtainen.
Seuran kannattajajäseneksi pääsee jokainen oikeuskelpoinen yhteisö, jonka
johtokunta hyväksyy ja joka suorittaa syyskokouksen määräämän
kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta seuran
kokouksissa.
Johtokunta pitää seuran jäsenistä lainmukaista jäsenluetteloa.
Tällä sääntömuutoksella ei loukata saavutettuja jäsenoikeuksia.
5 §
Jäsenen eroamisesta ja erottamisesta yhdistyksestä noudatetaan mitä
voimassa olevassa yhdistyslaissa on sanottu. Varsinainen jäsen katsotaan
hallituksen päätöksellä eronneeksi, ellei laiminlyötyä jäsenmaksua ole
suoritettu viimeistään seuraavan kalenterivuoden aikana.
6 §
Kunniajäsenekseen seura voi johtokunnan esityksestä kokouksessaan kutsua
henkilön, joka huomattavalla tavalla ja pitkäaikaisesti on vaikuttanut seuran
tarkoituksen toteuttamiseksi. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.

TOIMINTAKAUSI
7 §
Seuran toimintakausi on marraskuun 1. päivästä lokakuun 31. päivään.

KOKOUKSET
8 §
Seuran varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous
pidetään ennen maalliskuun loppua ja syyskokous syyslokakuun
kuluessa. Johtokunta voi tarvittaessa kutsua myös ylimääräisen
kokouksen tarpeen vaatiessa. Lisäksi johtokunta on velvollinen kutsumaan
ylimääräisen kokouksen, mikäli vähintään kymmenesosa (1/10) seuran
äänioikeutetuista jäsenistä kirjallisesti vaatii ylimääräisen kokouksen
kutsumista koolle, tietyn asian käsittelyä varten. Johtokunta on velvollinen
toimittamaan kokouskutsun neljätoista (14) päivää ennen kokousta.
Seuran kokoukset kutsutaan koolle syyskokouksen määräämällä tavalla joko
ilmoittamalla kirjeellisesti jokaiselle jäsenelle tai seuran
nettisivuilla ja lähettämällä kokouskutsu sähköpostilla sähköpostiosoitteet
seuralle ilmoittaneille jäsenille. Kokouskutsu on toimitettava vähintään
neljätoista (14) päivää ennen kokousta.
9 §
Seuran kokouksessa on äänioikeus jokaisella 15 vuotta täyttäneellä
varsinaisella jäsenellä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni,
vaaleissa arpa.
10 §
Seuran kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi
pöytäkirjantarkastajaa,
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
3. Käsitellään edellisen toimintakauden toimintakertomus ja päätetään sen
hyväksymisestä,
4. Esitellään edellisen tilikauden tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto
ja päätetään tilien hyväksymisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä
tilivelvollisille,
5. Päätetään edustajien valitsemisesta Suomen Kotiseutuliiton ja Helsingin
kaupunginosayhdistykset HELKA ry:n vuosikokouksiin,
6. Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista johtokunnalle on
tehty esitys vähintään (30) päivää ennen kokousta tai jotka johtokunta haluaa
kevätkokoukselle esittää
11 §
Seuran syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi
pöytäkirjantarkastajaa,
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
3. Hyväksytään seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma,
4. Määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun
suuruus,
5. Päätetään johtokunnan jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioista,
6. Hyväksytään seuraavan toimintakauden talousarvio,
7. Valitaan seuran johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan seuran
puheenjohtajaksi,
8. Valitaan jäsenet johtokuntaan erovuoroisten tilalle,
9. Päätetään varajäsenten lukumäärästä,
10. Valitaan johtokunnan varajäsenet,
11. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja näille varamiehet tarkastamaan
seuraavan toimintakauden tilejä ja hallintoa,
12. Päätetään seuran kokouksen koollekutsumistavasta 8 §:n määräämissä
rajoissa,
13. Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista johtokunnalle on
tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka
johtokunta haluaa syyskokoukselle esittää.

JOHTOKUNTA
12 §
Seuran toimintaa suunnittelee ja johtaa syyskokouksessa valittava johtokunta,
johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittava puheenjohtaja sekä yhdeksän (9)
kolmeksi vuodeksi valittua varsinaista jäsentä sekä vuodeksi kerrallaan
valittavat 1 – 5 varajäsentä.
Johtokunnan jäsenistä eroaa vuosittain 1/3, ensimmäisten jäsenten erovuorot
määrätään arvalla, sitten vuoron mukaan.
Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin,
rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt vuodeksi kerrallaan.
Johtokunta voi asettaa keskuudestaan juoksevien asioiden valmistelua varten
3-4 jäsenisen työvaliokunnan.
Johtokunta voi asettaa avukseen sääntöjen edellyttämiä tehtäviä varten sille
vastuunalaisia pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia ja jaostoja.
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen ollessaan estynyt,
varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kolme (3) jäsentä sitä vaatii.
Johtokunta on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä
vähintään neljän (4) jäsenen ollessa läsnä. Johtokunnan kausi on marraskuun
1. päivästä lokakuun 31. päivään.

TYÖNTEKIJÄT
13 §
Seuran johtokunta voi palkata toiminnanjohtajan tai muun
työntekijän hoitamaan käytännön asioita.

NIMENKIRJOITTAJAT
14 §
Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja,
toiminnanjohtaja, kaksi yhdessä taikka jonkun johtokunnan jäsenen kanssa.

TALOUS
15 §
Seuran tilit päätetään lokakuun 31. päivä. Tilit on jätettävä
toiminnantarkastajille viimeistään tammikuun15. päivänä.
Toiminnantarkastajien on palautettava tilit lausuntoineen johtokunnalle
viimeistään tammikuun viimeisenä päivänä.
16 §
Seuralla on oikeus toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan avustuksia ja
lahjoituksia, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää
omaisuutta, harjoittaa kustannustoimintaa, tavanomaista kioskikauppaa ja
kahvilaliikettä sekä asianmukaisella luvalla toimeenpanna arpajaisia ja
rahankeräyksiä.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA SEURAN PURKAMINEN
17 §
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan seuran kokouksessa.
Muutosehdotuksen on tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme
neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.
18 §
Ehdotus seuran purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä
kokouksessa, joiden väliä tulee olla vähintään yksi kuukausi, ja ehdotuksen
hyväksytyksi tullakseen on saatava kummassakin kokouksessa vähintään
kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.
19 §
Seuran purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat luovutetaan
kotiseututyötä edistävään tarkoitukseen sekä huolehditaan museokokoelmien
säilymisestä jonkin muun oikeuskelpoisen yhteisön hallinnassa sen mukaan
kuin seuran viimeinen kokous päättää.

    
Stadgar för Kasbergssällskapet rf

NAMN OCH HEMORT
1 §
Föreningens namn är Roihuvuori-Seura ry på finska, Kasbergssällskapet rf på
svenska, The Roihuvuori Society på engelska och ロイフヴオリ協会 på
japanska. Föreningen, som i dessa stadgar kallas sällskapet, är en
stadsdelsförening vars hemort är Helsingfors och verksamhetsområde
stadsdelen Kasberget. Sällskapet är partipolitiskt obundet.

SYFTE OCH VERKSAMHET
2 §
Sällskapets syfte är att
– utveckla verksamhetsområdets kulturella, sociala och ekonomiska
förhållanden och öka trivseln utifrån stadsdelens egen karaktär och lokala
särdrag
– att främja målen för mångsidigt hembygdsarbete när det gäller lokalkultur,
miljövård, landskapsvård och turism
– att vara den förenande länken mellan invånarna och olika samfund inom
verksamhetsområdet
– att fördjupa invånarnas hembygdskunskap och den lokala andan och att på
alla sätt försöka öka deras intresse för sin hembygd
3 §
För att förverkliga sitt syfte kan sällskapet
– som representant för sina invånare delta som intresseförening i planering
som rör området och påverka beslutsfattandet
– framlägga initiativ, förslag och utlåtanden till myndigheter
– hålla kontakt med centralorganisationen för hembygdsarbete, med
kommunen och andra organisationer som arbetar för liknande mål
– bedriva arkiverings-, forsknings- och publikationsverksamhet som rör
hembygden
– bedriva museiverksamhet
– ordna möten, föreläsningar, föredrag och annan intern och extern
utbildnings- och informationsverksamhet
– arrangera hembygdsdagar och andra festliga tillställningar, konstevenemang
och nöjestillställningar
– främja invånarnas egen aktivitet och stödja lokal fritidsverksamhet
– ordna utställningar, utfärder och exkursioner
– utveckla och upprätthålla internationella förbindelser som stöder sällskapets
mål
– med andra liknande metoder förverkliga sällskapets syfte och mål

MEDLEMMAR
4 §
Varje person som godkänner sällskapets syfte och stadgar kan bli ordinarie
medlem i sällskapet, med styrelsens godkännande.
Medlemskapet anses börja vid den tidpunkt då ansökan om medlemskap
godkänts i styrelsen.
Medlemmar är skyldiga att betala den medlemsavgift som sällskapets
höstmöte fastställer. Medlemsavgiften betalas per kalenderår.
Ett samfund med rättsförmåga kan bli stödmedlem i sällskapet med styrelsens
godkännande och när avgiften för stödmedlemskap är betald.
Stödmedlemmar har inte rösträtt vid sällskapets möten.
Styrelsen upprätthåller en medlemsförteckning över sällskapets medlemmar i
enlighet med föreningslagen.
Genom denna stadgeändring påverkas inte uppnådda medlemsrättigheter.
5 §
När en medlem utträder eller utesluts ur sällskapet följs den gällande
föreningslagen. En ordinarie medlem anses enligt styrelsens beslut ha utträtt
ur sällskapet om inte en försummad medlemsavgift betalts senast under
följande kalenderår.
6 §
Sällskapet kan på förslag av styrelsen kalla en person till hedersmedlem som
på ett betydande sätt och under en längre tid verkat för att förverkliga
sällskapets syfte. Hedersmedlemmar har ingen medlemsavgiftsskyldighet.

VERKSAMHETSPERIOD
7 §
Sällskapets verksamhetsperiod sträcker sig från den 1 november till den 31
oktober.

MÖTEN
8 §
Sällskapets ordinarie möten är vårmötet och höstmötet. Vårmötet hålls innan
utgången av mars och höstmötet i september eller oktober. Styrelsen kan vid
behov sammankalla till extra föreningsmöte. Styrelsen är därtill skyldig att
sammankalla till extra föreningsmöte om minst en tiondel (1/10) av sällskapets
röstberättigade medlemmar skriftligen kräver att ett extra föreningsmöte
sammankallas för att behandla ett visst ämne. Styrelsen är skyldig att utfärda
möteskallelsen fjorton (14) dagar innan mötet.
Sällskapets möten sammankallas på det sätt som fastställs av höstmötet
antingen genom att skriftligen underrätta varje medlem eller på sällskapets
webbplats och genom att sända e-post till de medlemmar son uppgett sin epostadress
åt sällskapet. Möteskallelsen ska utfärdas minst fjorton (14) dagar
innan mötet.
9 §
Varje ordinarie medlem som har fyllt 15 år har rösträtt under sällskapets
möten. Beslut fattas med enkel majoritet. Faller rösterna lika avgör
ordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.
10 §
Vid föreningens vårmöte behandlas följande ärenden:
1. Val av mötesordförande, sekreterare och två protokolljusterare
2. Mötets laglighet och beslutsförhet konstateras
3. Behandling och godkännande av föregående verksamhetsperiods
verksamhetsberättelse
4. Presentation av bokslutet för föregående räkenskapsperiod och
verksamhetsgranskarnas berättelse, beslut om godtagande av räkenskaperna
och beviljande av ansvarsfrihet åt de ansvarsskyldiga
5. Beslut om val av representanter vid årsmötet för Finlands
Hembygdsförbund rf och Helsingin kaupunginosayhdistykset ry
6. Behandling av eventuella övriga ärenden som styrelsen informerats om
minst trettio (30) dagar innan mötet eller som styrelsen vill lägga fram för
vårmötet
11 §
Vid sällskapets höstmöte behandlas följande ärenden:
1. Val av mötesordförande, sekreterare och två protokolljusterare
2. Mötets laglighet och beslutsförhet konstateras
3. Godkännande av verksamhetsplan för följande verksamhetsperiod
4. Fastställande av medlemsavgift och stödmedlemsavgift för följande år
5. Beslut om arvoden för styrelsens medlemmar och verksamhetsgranskarna
6. Godkännande av budget för följande verksamhetsperiod
7. Val av sällskapets styrelseordförande, som kallas sällskapets ordförande
8. Val av styrelsemedlemmar i stället för dem som står i tur att avgå
9. Beslut om antalet suppleanter
10. Val av suppleanter i styrelsen
11. Val av två verksamhetsgranskare som ska granska den kommande
verksamhetsperiodens räkenskaper och förvaltning, samt ersättare för dessa
12. Beslut om hur sällskapets möten ska sammankallas inom ramarna för det
som fastställs i 8 §
13. Behandling av eventuella övriga ärenden som styrelsen informerats om
minst trettio (30) dagar innan mötet eller som styrelsen vill lägga fram för
höstmötet

STYRELSE
12 §
Sällskapets verksamhet planeras och leds av styrelsen som väljs vid
höstmötet. Till styrelsen hör ordförande, som väljs för ett år, nio ordinarie
medlemmar som väljs för tre år och 1–5 suppleanter som väljs för ett år i
taget.
Av styrelsens medlemmar avgår varje år en tredjedel. De första som står i tur
att avgå avgörs genom lottdragning, sedan avgår resten i normal ordning.
Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande och kallar en sekreterare, en
kassör och andra funktionärer som behövs för ett år i taget.
Styrelsen kan inom sig tillsätta ett arbetsutskott med 3–4 medlemmar för att
bereda löpande ärenden.
Styrelsen kan tillsätta permanenta eller tillfälliga rapporteringsskyldiga
kommittéer och delegationer för att sköta vissa uppgifter som stadgarna
förutsätter.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller om hen har förhinder
av vice ordförande eller när minst tre (3) styrelsemedlemmar kräver det.
Styrelsen är beslutsför när ordförande eller vice ordförande och minst fyra (4)
medlemmar är närvarande. Styrelsens mandattid sträcker sig från den 1
november till den 31 oktober.

ARBETSTAGARE
13 §
Sällskapets styrelse kan anställa en verksamhetsledare eller en annan
arbetstagare för att sköta praktiska ärenden.

NAMNTECKNARE
14 §
Ordföranden, vice ordföranden och verksamhetsledaren har rätt att teckna
sällskapets namn två tillsammans eller tillsammans med en styrelsemedlem.

EKONOMI
15 §
Sällskapets räkenskaper avslutas den 31 oktober. Räkenskaperna ska lämnas
till verksamhetsgranskarna senast den 15 januari. Verksamhetsgranskarna
ska återlämna räkenskaperna och sitt utlåtande till styrelsen senast den 31
januari.
16 §
Sällskapet har rätt att ta emot bidrag och donationer till stöd för verksamheten,
att äga och förvalta fast egendom som är nödvändig för verksamheten, att
bedriva förlagsverksamhet, att bedriva kioskhandel och kaféverksamhet och
att med tillbörliga tillstånd ordna lotterier och insamlingar.

ÄNDRING AV STADGARNA OCH UPPLÖSANDE AV SÄLLSKAPET
17 §
Ändringar i dessa stadgar kan göras under sällskapets möten.
Ändringsförslaget måste få tre fjärdedelar (3/4) av de givna rösterna för att
godkännas.
18 §
Förslag om att upplösa sällskapet måste behandlas under två på varandra
följande möten med minst en månads mellanrum. För att godkännas ska
förslaget under båda mötena få minst tre fjärdedelar (3/4) av de givna
rösterna
19 §
Om sällskapet blir upplöst eller läggs ned ska dess medel överlåtas till ett
ändamål som främjar hembygdsarbete och sällskapet måste se till att ett
annat samfund med rättsförmåga tar över och förvaltar sällskapets museala
samlingar på det sätt som sällskapets sista möte bestämmer.