Helsingin seudun kehityskuva 2050 – Rajaton metropoli

mal_ikoni.jpg
mal_ikoni.jpg

Helsingin seudun kehityskuva 2050 ”Rajaton metropoli” on Helsingin seudun 14 kunnan yhteisen maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-neuvottelukunnan puheenvuoro seudun pitkän aikavälin kehittämisestä. MAL-kehityskuvan keskeisenä tehtävänä on toimia vapaamuotoisena kaavajärjestelmään kuulumattomana maankäyttöä, asumista ja liikennettä yhteen sovittavana suunnittelu- ja toteutuspoliittisena asiakirjana, joka auttaa koko seudun toimijoiden yhteisen tahtotilan muodostamisessa ja myös päätöksenteon kipupisteiden kartoittamisessa.

Syksyn 2011 prosessin tuloksena kehityskuva hyväksyttiin 4.11.2011 MAL-neuvottelukunnan kokouksessa neuvottelukunnan puheenvuoroksi, joka
viedään eteenpäin seudulliseen keskusteluun keväällä 2012.

Tärkeä osa kehityskuvaa ovat myös kartan ja sen toteuttamispolun luonnehdinnat, jotka ovat pääpiirteissään seuraavat:

  • Seutu ja sen ydin kytkeytyvät vahvasti koko valtakuntaan ja kansainvälisiin keskuksiin. Teollisuus- ja logistiikkavyöhykkeet sijoitetaan näihin käytäviin.
  • Kantakaupunki laajenee Seurasaarenselän ja Vanhankaupunginselän ympärille ja tiivistyy elinkeinojen kasautumisvaikutuksen ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi.
  • Asumiseen painottuvassa kantakaupunkia ympäröivässä yhtenäisessä ja tiiviissä rakenteessa olevia kaupunginosia kehitetään poikittaissuuntaisina raideliikennekäytävinä.
  • Pääkaupunkiseudun ulkopuolella seutukeskusten ja paikalliskeskusten poikittaissuuntaisia  vuorovaikutuksia ja yhteyksiä kehitetään verkostoituvan monikeskusmallin mukaisesti myös bussiliikenteeseen tukeutuen.
  • Taloudellinen ja ekotehokas seutu on tiivis ja kasvaa ensi sijassa ’sisäänpäin’ vahvoilla joukkoliikennevyöhykkeillä. Säteittäissuuntainen kasvu ajoittuu aluksi raideliikenteen olevien runkoyhteyksien varaan ja myöhemmin uusiin kehityskäytäviin, jotka rakennetaan taloudellisuuden mukaisessa järjestyksessä yksi kerrallaan riittävän tiiviiksi.
  • Kantakaupungin rantavyöhykkeellä ja rannikolla yleisemmin korostetaan seudun merellistä identiteettiä. Sisämaassa korostuvat maanviljelyn kulttuurimaisemat ja laajat vihervyöhykkeet, jotka ulottuvat seudun reunoilta seudun ytimeen asti. Viherkäytävät rajaavat käytävien kasvua selvärajaisesti.

Kehityskuvaprosessi ilmentää puolestaan seudun yhteistyön tilaa. Prosessin aikana huomattiin, että useista asioista on erilaisia käsityksiä, joten kovin yksityiskohtaisesta kehityskuvasta ei voida tällä hetkellä päättää. Kehityskuvakartta on siksi skemaattinen ja lisäksi esitetään vielä symbolisempi metafora riikinkukosta.

LUE RAPORTTI
Helsingin seudun kehityskuva 2050 ”Rajaton metropoli” MAL-neuvottelukunnan puheenvuoro  

Kommentoi Helsingin seudun 14 kunnan MAL-raportin viestiä Facebookissa!

MAL-verkosto  

Paavo Moilanen (13.10.2011) Maankäytön, asumisen ja liikenteen strategisen suunnittelun -kurssi

Helsingin seudun yhteistyökokouksen esityslista 15.11.2011   

KUVA ALLA: Tunnista kotialueesi ”skemaattiselta kartalta”.

mal_kehityskuva 2050.jpg