Tapaaminen 21.6.2011

Pysähtyneisyys – Muutos -kirjatapaamisessa Kulkessa paikalla olivat Ari, Saeeda, Terttu ja Hannu sekä uusina osallistujina Jenni ja Seija. Tapaamisessa keskusteltiin seuraavan kirjan artikkeleista. Jani Päivänen oli lähettänyt etukäteen tiivistelmän artikkeli-ideasta Kollektiivinen äly – Case Finnoo-Kaitaa.

Kirjan pääteema on siis Pysähtyneisyys – Muutos kaupunginosissa. Tulkintakehikoksi näyttäisi kehkeytyvän etenkin Helsingin sosiaalivirastossa kehitetty arvoverkkoajattelu ja kompleksisten systeemien hallinta. Teoria muodostaa yhteisen tarttumapinnan erilaisille kaupunginosien toimintaa kuvaaville tarinoille. Teoriaa ei tarvitse pelästyä, sanahirviöiden takana aukeaa kuitenkin hyvinkin käsitettäviä ja vuorovaikusta helpottavia hahmotuksia.

Kirjoitusten tyylin tulisi olla helposti avautuvaa. Kirjasta ei ole tulossa tieteellistä julkaisua tarkkoine lähdeviitteineen, pikemminkin pamflettimainen visiointi tulevaisuuden uusista poluista ja mahdollisuuksista. Kohderyhmänä eivät ole pelkästään akateemiset piirit vaan kaikki alueellisesta toiminnasta kiinnostuneet. Kirjan rakenne ja käsittelytapa ovat vielä avoimia. Aikaisemmista teoksista saadun palautteen mukaan luettavuuteen on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota.

Tarkoitus on että kirjan teemoja työstetään myös pienryhmissä. Ryhmien välillä on oltava keskusteluyhteys ja tekstien kommentointimahdollisuus. Alla oleva ryhmäjako on viitteellinen ja muuttuva. Osittain ryhmät tulevat varmaankin tiivistymään. Toisaalta jokainen voi hakea uusia osallistujia tukemaan omaa ryhmäänsä. Ryhmiin voi kuulua 2-5 henkilöä.

Kirjan sisällön alustavaa ideointia:

Ryhmä Kurki: Systeemiteoreettista jäsennystä aluekehittämisestä

  • sanaan systeemi liittyy ainakin kaksi mielleyhtymää. Systeemi voidaan ymmärtää hallintobyrokratiana, jonka vallan armoilla kansalainen on. Toisaalta systeemiseen tarkasteluun voi kuulua vaikkapa jää, joka tekee liikkumisen vaikeaksi ja voi aiheuttaa onnettomuuksia sekä tuottaa yhteiskunnalle kustannuksia. Systeeminen tarkastelu nähdään keinona ymmärtää kokonaisuutta, todellisuutta.

Ryhmä Tolvanen: Kulttuurin arvoverkko

  • käsitellään kulttuurituotannon muuttuvaa kenttää pääkaupunkiseudulla
  • uudet joukkoliikenneväylät ovat siirtämässä painopistettä yhden keskuksen kaupunkimallista kohti monikeskuksista verkostokaupungin ideaa. Muutokset eivät voi olla vaikuttamatta myös kulttuuripalveluihin ja tuotantoihin
  • toimijoiden kesken on syntynyt mahdollisuus erilaiseen yhteistyöhön ja sitä kautta tuotannolliseen lisäarvoon, mikä kuitenkin edellyttää muun muassa roolien, pelisääntöjen ja tavoitteiden tarkentamista (Metropolia?)
  • keskeisiä kysymyksiä jatkossa ovat esimerkiksi kaupunkien kulttuuritoimien asema ja tehtävä – myös suhteessa kulttuurielinkeinoon, kaupungin tukea saavien kulttuurilaitosten ja instituutioiden toimintamallien kehittely verkostokaupungissa (Sara Kuusi), kansalaisyhteiskunnan ja ns. yhteiskunnallisten yritysten rooli, erityisryhmien kulttuuripalvelut (Jenni Varho) alueilla ja segregaation uhka.

Ryhmä Päivänen: Kollektiivinen äly – Case Finnoo-Kaitaa.
Ryhmä Välimäki: Vuosaaren mallin analyysiä
Ryhmä Nupponen: Jää systeemin ongelmana
Ryhmä Rönkä: ??
Ryhmä Ksv: ????
Ryhmä Vantaa: ????

ESITETTTY KALVOSARJA
 kake3_110621.pdf (569.08 KB) 

MUITA LÄHTEITÄ
Finnoo-Kaitaa -visiotyö   

KIRJALLISUUS
Jalonen Harri, Aarva Kim, Juntunen Pekka, Laihonen Harri, Laitinen Ilpo, Lönnqvist Antti (2011) Arvoverkkoa kokemassa – saaliina tuottavuutta ja innovaatioita. Acta nro 226
  
Jalonen Harri (2007) kompleksisuusteoreettinen tulkinta hallinnollisen tehokkuuden ja luovuuden yhteensovittamisesta kunnallisen päätöksenteon valmistelutyössä, Tampereen teknillinen yliopisto

ESITETTTY KALVOSARJA  MUITA LÄHTEITÄ    KIRJALLISUUS  

Aarva, Kim (2009) Hoivan ja hoidon lähijohtaminen

KUVA ALLA: Terttu, Saeeda, Seija ja Ari ideoimassa kirjaa
 kokous_11_06_21.jpg