Turku hyödyntää osallisuudessa aluefoorumeita ja asiakasraateja

Turun kaupunki panostaa asukkaiden osallisuuteen. Turku toteuttaa osallisuusmalliaan yhdessä Turkuseuran kanssa. Turkuseuran jäseniä ovat kaupunginosayhdistykset. Turun mallissa on yhdistetty sekä asukkaiden osallisuus että asuinalueiden kehittäminen. Osallisuus on käsitteenä jaettu kolmeen kokonaisuuteen: päätöksenteko-osallisuuteen, suunnitteluosallisuuteen ja toimintaosallisuuteen. Turku on ottamassa käyttöön aluefoorumit yhdeksällä suuralueella syksyllä 2017.

Päätöksenteko-osallisuus on suoraa osallistumista kaupungin päätöksentekoon. Päätöksenteko-osallisuutta on aloitteiden teko, palautteen antaminen sekä esimerkiksi äänestäminen vaaleissa.

Suunnitteluosallisuuteen liittyy vuorovaikutus kuntalaisten ja kaupungin välillä. Suunnitteluosallisuutta on muun muassa osallistuva budjetointi ja osallistuminen aluefoorumeihin ja asiakasraatien toimintaan. Myös vaikuttajaryhmien toiminta on suunnitteluosallisuutta, sillä niiden tehtävänä on edistää omien taustaryhmiensä asioita.

Toimintaosallisuus on aktiivista tekemistä, esimerkiksi talkoisiin ja asukastilaisuuksiin osallistumista ja hyvä arkiympäristö -kävelyitä.

Jokaiselle Turun suuralueelle tullaan perustamaan kaikille avoin aluefoorumi, jossa keskustelun aihepiirit valitaan alueella ajankohtaisten teemojen perusteella.

Turun kaupunki haastaa asukkaat yhdessä pohtimaan aluefoorumin toimintaa, suunnittelemaan viestintää sekä ideoimaan ja jakamaan ajatuksia oman asuinalueen suhteen. Aluefoorumin tavoitteena on koota alueen kaupungin toimijat, yhdistykset, yhteisöt ja asukkaat suunnittelemaan ja toteuttamaan alueen tulevaisuutta yhteisten tavoitteiden mukaisesti.

Tilaisuudet ovat osa Turkuseuran ja Turun kaupungin aluetyön kehittämisen toimintaa. Turku on jaettu yhdeksään suuralueeseen, jotka koostuvat useista kaupunginosista.

LISÄTIETOJA
Osallisuus Turussa – monta tapaa vaikuttaa

Hyvä arkiympäristö mahdollistaa kohtaamisia

Pansio-Jyrkkälän aluefoorumi 29.8.2017 

Rakli (22.3.2016) Turusta mallia lähiöiden kehittämiseen 

Kalvosarja: Turusta mallia lähiöiden kehittämiseen (pdf) 

Antti Kurvinen (17.3.2016) Taloudellisia näkökulmia asuinalueiden kehittämiseen 

Miten lähiöiden asiaa edistetään – Turun malli 

Turkuseuran sivut