Toimintakertomus 2011

Savela-Seura ry

 

2011

 

Toimintakertomus

 

 

 1. KATSAUS TOIMINTAVUOTEEN

Vuosi 2011 oli Savela-Seuran 40. toimintavuosi. Kevätkokouksen yhteydessä juhlistettiin em. juhlavuotta kakkukahvien merkeissä.

Seuran hallitus osallistui ja otti kantaa Savelaa koskeviin suunnitelmiin, esitti kehittämisideoita sekä tiedotti kannanotoistaan seuran jäsenille. Sähköpostitse välitettiin jäsenille kaupungin eri hallintoyksiköiden, Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:n (HELKA) sekä Suomen Kotiseutuliiton tiedotteita.

Kuluneen vuoden toimintaa on ollut mm. Savelan siivoustalkoiden järjestäminen (5.5.2011). Talkoisiin osallistui noin 40 savelalaista, joista noin puolet oli lapsia, sekä kaupungin puisto-osaston edustajia.

Seura ei ole järjestänyt muita erillisiä tapahtumia, vaan toiminnassa on keskitytty yhteydenpitoon kaupungin eri virastojen suuntaan sekä alueellisiin yhteistyöpalavereihin osallistumiseen.

Edellisvuoden tapaan seura antoi stipendin opettajien valitsemalle savelalaiselle Pihlajamäen ala-asteen oppilaalle.

 

 

2. SEURAN JÄSENET

Vuoden 2011 lopussa oli seuran jäsenrekisterissä 63 jäsentä. Vuoden aikana liittyi kaksi uutta jäsentä ja seurasta erosi/jäsenrekisteristä poistettiin kaksi jäsentä. Seuran yhteisöjäsenenä oli lisäksi kaksi taloyhtiötä.

 

3. SEURAN KOKOUKSET

Seuran kevätkokous pidettiin 24.3.2011 As Oy Teknosavelan kerhohuoneessa, Ratavallintie 26 D. Paikalla oli 17 osanottajaa. Kokouksessa käsiteltiin seuran sääntömääräiset asiat.

Kevätkokouksessa hallitus esitti Raimo Kivimäen kutsumista seuran kunniajäseneksi. Hän oli toiminut seuran sihteerinä ja puheenjohtajana sekä lisäksi seuran esityksestä hänelle oli myönnetty vuonna 2007 kultainen Pro Helsinki-mitali. Kevätkokous hyväksyi Raimo Kivimäen kunniajäsenyyden.

Kevätkokouksen jälkeen juhlistettiin seuran 40-vuotista toimintaa kakkukahvien merkeissä, kuultiin lyhyt historiikki ja seurattiin seuran jäsenten toimittamien kuvien perusteella koottua valokuvaesitystä Savelasta.

Seuran syyskokous järjestettiin 22.11.2011 myös Ratavallintie 26 D:n kerhohuoneessa. Paikalla oli 9 osallistujaa. Syyskokouksessa valittiin yksimielisesti hallituksen puheenjohtajaksi Rauni Petramo ja hallitukseen vuodelle 2012 seitsemän muuta jäsentä: Keijo Akkanen, Taina Dammert, Kai Kippola, Sari Kokko, Leena Mikkonen, Kyösti Riihimäki ja Lea Salminen. Lisäksi syyskokouksessa esitettiin ja valittiin yksimielisesti toiminnantarkastajiksi vuodelle 2012 Seppo Hirvijärvi ja Martti Stenman sekä varalle Raimo Kivimäki ja Iris Wiklund.

 

 

4. SEURAN HALLITUS

Hallitukseen kuuluivat vuonna 2011 seuraavat jäsenet:

Rauni Petramo (8)       Hallituksen jäsen, puheenjohtaja ja seuran postin vastaanottaja

Keijo Akkanen (6)        Hallituksen jäsen, rahastonhoitaja

Kai Kippola (7)             Hallituksen jäsen, varapuheenjohtaja

Sari Kokko (6)             Hallituksen jäsen

Leena Mikkonen (3)     Hallituksen jäsen

Kyösti Riihimäki (8)     Hallituksen jäsen

Lea Salminen (3)         Hallituksen jäsen

Taina Dammert (7)      Hallituksen jäsen, sihteeri 

Jäsenten osallistuminen kokouksiin on merkitty suluissa nimen jälkeen. Seuran hallitus kokoontui kertomusvuonna 8 kertaa. Kokouspaikkana oli As Oy Teknosavelan kerhohuone, Ratavallintie 26 D-talossa. Seuran hallitus kiittää asunto-osakeyhtiötä tuesta ja mahdollisuudesta järjestää kokoukset em. kerhotilassa.

Kertomusvuonna kokouskutsut ja pöytäkirjat toimitettiin hallituksen jäsenille sähköpostilla.

 

5. ALOITTEET, LAUSUNNOT JA MUUT KANNANOTOT

Seura osallistui tammikuun alussa yhdessä naapuriseurojen kanssa Tukesille osoitettuun lausuntoon koskien HL Group Oy:n hakemusta siirtää palavien ja vaarallisten kemikaalien varasto Pihlajamäkeen kiinteistöön Hiekkakiventie 2. Lausunnossa mainittiin riskitekijöitä, jotka liittyisivät suunniteltuun varastointiin. Tukesin maaliskuussa antaman päätöksen mukaan varastoinnille annettiin lupa sillä ehdolla, että toiminnanharjoittaja noudattaa päätöksessä kuvattuja toimia onnettomuuksien ehkäisemiseksi.

 

6. SEURAN TIEDOTTAMINEN

Seuran tärkeimmät tiedottamistavat olivat:

– postiluukkuihin jakelu

– sähköposti jäsenille, joiden sähköpostiosoite oli käytettävissä

– ilmoitukset taloyhtiöiden ilmoitustauluille

seuran Internet-kotisivut http://kaupunginosat.net/savela.

Jäsentiedotteita julkaistiin www-sivuilla kertomusvuoden aikana kaksi kappaletta. Jäsentiedotteessa 1/2011 kerrottiin mm. vasta valitun seuran hallituksen kokoonpanosta sekä informoitiin kevätkokouksen yhteydessä järjestettävästä seuran 40-vuotisjuhlasta. Jäsentiedotteessa 2/2011 kerrottiin kevätkokouksen päätöksistä sekä vuosijuhlasta sekä tiedotettiin Savelan siivoustalkoista sekä HSY:n keräysautojen aikataulusta.

 

Huhtikuussa tiedotettiin edellisvuosien tapaan sähköpostilla ja tiedotteilla taloyhtiöiden ilmoitustauluilla HSY:n jätehuollon keräysautojen pysähtymisestä Savelassa 9.5.2011.

 

Seuran jäsenille lähetettiin keväällä sähköpostitse tiedote Helsingin rakennusviraston kyselystä, joka koski katu- ja viheralueiden siisteyttä ja kunnossapitoa. Syksyllä tiedotettiin kyselystä ”Kerro näkemyksesi Malmin ja Pukinmäen viihtyisyydestä ja turvallisuudesta”. Vastausaika oli 5.9.–13.11.2011 ja vastaaminen tapahtui osoitteessa http://kerrokartalla.hel.fi/malmi-pukinmaki.

 

Seuran jäsenille toimitettiin sähköpostilla mm. Helsingin kaupungin kaupunkisuunnittelulautakunnan, talous- ja suunnittelukeskuksen ja sosiaaliviraston sekä HELKA:n ja Suomen Kotiseutuliiton tiedotteita.

 

7. HUOMIONOSOITUKSET

Kevätkokouksessa esitettiin ja hyväksyttiin Raimo Kivimäen kunniajäsenyys seurassa.

Alueen ala-asteen kanssa toteutettuna yhteistyönä seura on myöntänyt keväisin stipendin opettajien valitsemalle savelalaiselle Pihlajamäen ala-asteen oppilaalle. Stipendiksi hankittiin tällä kertaa ”Tekemistäräys – kyllästyksen karkoituskortit”.

 

8. YHTEISTYÖ MUIDEN YHTEISÖJEN KANSSA

Savela-Seura on Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:n jäsen. Koillisen alueen kahdeksan kaupunginosayhdistyksen yhteistyö perustuu HELKA:n hallituksen jäsenten valintoihin sekä asioiden käsittelyyn. Savela-Seura teki yhteistyötä mm. osallistumalla alueellisiin yhteistyöpalavereihin. Seuran hallituksen jäsenet osallistuivat vuoden aikana seuraaviin tilaisuuksiin:

 

o Rauni Petramo ja Kai Kippola osallistuivat Helkan järjestämään tapahtumanjärjestämiskoulutukseen 21.2.2011.

o Rauni Petramo ja Kai Kippola osallistuivat sosiaaliviraston aluetyön yksikön ja kaupunginosayhdistysten tapaamisiin 28.4.2011 Oulunkylässä sekä 27.10.2011 Malmilla.

o Lea Salminen osallistui 8.6.2011 Helsinki-päivän infoon. Tilaisuudessa tuli esille seuran nimikkopuun istuttaminen Savelaan. Asiaa selvitettiin, mutta idea kaatui kaupungin perimään korkeaan hintaan500 euroa).

o Itä-Helsingissä on toiminut ns. turvallisuustiimi, jossa ovat olleet edustettuina paikallispoliisi, sosiaali- ja terveystoimi sekä alueen asukasyhdistyksiä. Tavoitteena on eri viranomaistahojen ja paikallisten yhdistysten yhteistyö alueen turvallisuuden parantamiseksi. Toimintatapaa ollaan soveltamassa myös muualla kaupungissa ja tähän liittyen saapui kutsu Koillis-Helsingin suunnittelukokoukseen 30.8.2011. Rauni Petramo osallistui tilaisuuteen seuran edustajana.

o Rauni Petramo osallistui Helkan puheenjohtajapalaveriin 13.9.2011. Palaverissa esiteltiin mm. Helsingin kaupungin demokratiaryhmän toimintaa.

o Helsingin kaupungin elinkeinopalvelu järjesti 24.11.2011 Tapahtumaseminaarin. Rauni Petramo osallistui tilaisuuteen seuran edustajana.

o Kai Kippola ja Kyösti Riihimäki osallistuivat Pukinmäen turvakävelyyn 28.11.2011. Kävelyyn osallistujia oli yhteensä noin 50 henkeä ja Kai Kippola kokosi www-sivuille yhteenvedon kuvien kera. Syksyllä 2012 on tarkoitus järjestää seurantakävely.

Seura on ollut kertomusvuonna Koillis-Helsingin Lähimmäistyö Milja ry:n yhteisöjäsen.

 

 

9. SEURAN TALOUS

Seuran henkilöjäsenmaksu oli 6 euroa/v. ja yhteisöjäsenmaksu 20 euroa/v. Niille jäsenille, joiden sähköpostiosoite oli tiedossa, lähetettiin jäsenmaksua koskeva tiedote sähköpostilla ja muille jaettiin kirjeenä. Tilikauden ylijäämä oli 32,00 euroa. Talous lukuina on esitetty tarkemmin tilinpäätöksessä.