Toimintasuunnitelma 2009

Savela-Seura ry

 

2009

 

Toimintakertomus

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 


 

1.  KATSAUS TOIMINTAVUOTEEN

 

Kulunut vuosi oli Savela-Seuran 38. toimintavuosi. Seuran hallitus osallistui ja otti kantaa Savelaa koskeviin suunnitelmiin sekä tiedotti kannanotoistaan seuran jäsenille.

 

 

Seura on lähtenyt kehittämään asukastoimintaa, jota voidaan toteuttaa erityisesti Savelan leikkipuiston tiloissa. Koska seuralla itsellään ei ole resursseja toiminnan järjestämiseen, asiassa on neuvoteltu eri yhteistyötahojen, kuten kaupungin eri virastojen, MLL:n Pukinmäki-Savela paikallisyhdistyksen, Malmin seurakunnan sekä Pihlajamäen ala-asteen vanhempaintoimikunnan edustajien kanssa. Syksyn aikana käynnistyi toimintaa koululaisille ja heidän vanhemmilleen sekä MLL:n perhekahvila.

 

Seura on jo edellisenä vuonna toiminut Savelan lähikaupan toiminnan jatkumisen puolesta. Kesällä 2009 Tradekalta saatujen tietojen mukaan kiinteistön vuokraso-pimusta oli jatkettu vuoden 2014 toukokuun loppuun asti. Asiasta tiedotettiin seuran jäsenille.

 

Savelan siivoustalkoot järjestettiin 7.5.2009. Osallistujamäärä oli 30 henkilöä. Talkoiden jälkeen lähetettiin seuran jäsenille sähköpostiviesti, jossa mainittiin talkoiden osallistujamäärä sekä rakennusviraston haaste asukkaille puistokummiksi ryhtymisestä ja ilmoittautumisohjeet. Kevään aikana puistokummiksi ilmoittautui kuusi henkilöä.

 

Edellisvuoden tapaan seura antoi stipendin savelalaiselle Pihlajamäen ala-asteen oppilaalle.

 

2.  SEURAN JÄSENET

 

Vuoden 2009 lopussa oli seuran jäsenrekisterissä 68 jäsentä. Vuoden aikana liittyi 7 uutta jäsentä ja seurasta erosi/jäsenrekisteristä poistettiin 23 jäsentä. Seuran yhtei-söjäsenenä oli lisäksi kaksi taloyhtiötä.

 

3.  SEURAN KOKOUKSET

 

Seuran kevätkokous pidettiin 31.3.2009 As Oy Teknosavelan kerhohuoneessa, Ratavallintie 26 D. Paikalla oli 14 osanottajaa. Kokouksessa käsiteltiin seuran sään-tömääräiset asiat sekä ilmoitusasiat.

 

 

Kevätkokouksessa esiteltiin Helsingin kaupungin sosiaalilautakunnalle osoitettu vetoomus Savelan leikkipuistotoiminnan säilyttämisestä ja toiminnan kehittämisestä asukastoiminnan suuntaan. Asiasta keskusteltiin ja sovittiin, että vetoomuksen allekirjoittajiksi pyydetään myös muita Savelassa toimivia yhteisöjä, mm. MLL:n Pukinmäki-Savelan paikallisyhdistys ry ja Pihlajamäen ala-asteen vanhempaintoi-mikunta. Vetoomus lähetettiin sosiaalilautakunnan jäsenille sähköpostilla.

 

Seuran syyskokous järjestettiin 23.11.2009 myös Ratavallintie 26 D:n kerhohuo-neessa.  Paikalla oli 14 osanottajaa. Syyskokouksessa valittiin yksimielisesti hallituksen puheenjohtajaksi Rauni Petramo ja hallitukseen vuodelle 2010 kah-deksan muuta jäsentä: Keijo Akkanen, Taina Dammert, Kai Kippola, Sari Kokko, Linnea Laukkanen, Leena Mikkonen, Kyösti Riihimäki ja Lea Salminen. Lisäksi syyskokouksessa esitettiin ja valittiin yksimielisesti varsinaisiksi tilintarkastajiksi vuodelle 2010 Seppo Hirvijärvi ja Martti Stenman sekä varatilintarkastajiksi Outi Mursu ja Iris Wiklund.

 

4.  SEURAN HALLITUS

 

Hallitukseen kuuluivat vuonna 2009 seuraavat jäsenet:

 

Rauni Petramo (11)                      Hallituksen jäsen, puheenjohtaja ja seuran postin vastaanottaja
Keijo Akkanen (6)                         Hallituksen jäsen, rahastonhoitaja           
Sari Kokko (6)                              Hallituksen jäsen, projektisihteeri
Linnea Laukkanen (11)                Hallituksen jäsen, seuran emäntä
Leena Mikkonen (9)                     Hallituksen jäsen, projektisihteeri
Kyösti Riihimäki (9)                                            Hallituksen jäsen
Lea Salminen (11)                        Hallituksen jäsen, varapuheenjohtaja
Taina Dammert (10)                     Hallituksen jäsen, sihteeri

 

 

Jäsenten osallistuminen kokouksiin on merkitty suluissa nimen jälkeen. Seuran hallitus kokoontui kertomusvuonna 11 kertaa. Kokouspaikkana oli As Oy Teknosavelan kerhohuone, Ratavallintie 26 D-talossa. Seuran hallitus kiittää asunto-osakeyhtiötä tuesta ja mahdollisuudesta järjestää kokoukset em. kerhotilassa.

 

Kertomusvuonna kokouskutsut ja pöytäkirjat toimitettiin hallituksen jäsenille sähköpostilla.

 

5.  ALOITTEET,  LAUSUNNOT JA MUUT KANNANOTOT

 

Seura on toiminut aktiivisesti Savelan leikkipuiston toiminnan jatkumisen puolesta. Hallitus laati kaksi vetoomusta (21.1. ja 31.3.2009) sosiaalilautakunnalle ja –virastolle leikkipuistotoiminnan säilyttämisestä ja kehittämisestä. Seuran jäseniltä saatiin sähköpostitse palautetta ja ideoita koskien toiminnan laajentamista Savelan leikkipuiston tiloissa. Tämän perusteella kaupungille lähetettiin esitys, että seura on valmis miettimään yhdessä kaupungin kanssa uusia toimintoja, joita nykyisen leikkipuiston tiloissa voidaan kehittää.

 

 

Edellisen perusteella järjestettiin 19.5.2009 keskustelutilaisuus asukastilan/talon kehittämisestä. Tilaisuuteen osallistuivat Helsingin kaupungin sosiaaliviraston, Malmin seurakunnan Pukinmäen srk-piirin ja alueen lasten vanhempia sekä kolme jäsentä seuran hallituksesta. Keskustelussa tuli esille mahdollisuus hakea rahoitusta sosiaalivirastolta toiminnan aloittamiseksi sekä tämän jälkeen toiminta-avustusta. Asukastilan toimintaa suunniteltaessa otettiin huomioon myös mm. muiden kaupunginosien, marttojen sekä seurakunnan järjestämä vastaavat toimintamallit. Seuraava palaveri järjestettiin 15.6.2009, jolloin sovittiin käytännön järjestelyistä sekä ideoiden eteenpäin viemiseksi perustettavasta työryhmästä. Asukaspuistotiimin palavereista 15.6. ja 24.6.2009 on laadittiin ja toimitettiin muistiot osallistujille sekä seuran hallitukselle.

 

Jatkona kesän suunnittelukokouksille järjestettiin syksyllä tulevaisuusvertas, jossa nuorten ja asiasta kiinnostuneiden henkilöiden kanssa  haravoitiin ideoita nuoria kiinnostavan toiminnan  käynnistämisestä. Lisäksi alettiin hakea senioritoiminnalle vetäjää.
 
Leikkipuiston tiloissa käynnistyikin syksyllä monipuolista koululaisille ja vanhemmille suunnattua toimintaa. Pihlajamäen ala-asteen vanhempaintoimikunta järjesti joka toinen torstai koululaiskerhon, joka on toteuttanut teatterikerhon, peli- ja pehmoleluillat, levyraadin sekä pikkujouludiskon. Kerhoihin on osallistunut keskimäärin kymmenen koululaista. Koululaisten vanhemmille on järjestetty viiden viikon välein nk. vertaistukiryhmäilta. MLL:n Pukinmäki-Savela paikallisyhdistys on aloittanut perjantaiaamuisin perhekahvila-toiminnan.

 

Tavoitteena on kehittää toimintaa edelleen ja ottaa huomioon myös alueen eläkeläiset. Malmin seurakunta on ollut aktiivisesti mukana ja on suunnittelemassa esim. vastaavan toiminnan aloittamista Savelassa kuin Pukinmäessä on toteutettu.

 

Savelan liikennesuunnitelma, jonka valmistelussa seura on ollut aktiivisesti mukana,  on pääosin toteutettu kaupungin toimesta vuoteen 2009 mennessä. Lisäksi on ideoitu kaikille soveltuvien liikuntavälineiden sijoittamista Savelan alueen puistoon sekä esim. puistojumpan aloittamista kesällä.

 

6.  SEURAN TIEDOTTAMINEN

 

Seuran tärkeimmät tiedottamistavat olivat:
– ilmoitustaulu (Siwa-myymälän ulkoseinällä oleva ilmoitustaulu)
– postiluukkuihin jakelu
– sähköposti jäsenille, joiden sähköpostiosoite oli käytettävissä
– sähköposti Savelan taloyhtiöiden yhteyshenkilöille ja heidän kauttaan ilmoitukset taloyhtiöiden ilmoitustauluille
– seuran Internet-kotisivut (http://www.kaupunginosat.net/savela.

 

Seuralle laadittiin keväällä henkilötietolain mukainen rekisteriseloste. Selosteesta tiedotettiin seuran jäsenille.

 

Keväällä tiedotettiin edellisvuosien tapaan sähköpostilla ja tiedotteella kaupan ilmoitustaululla YTV:n ongelmajäteauton pysähtymisestä Savelassa.

 

Kaupan ilmoitustaululle laitettiin tiedoksi Jouko-palvelubussilinjan reittikartta laminoituna.

 

Seuran hallitus tiedotti taloyhtiöiden ilmoitustauluilla sosiaaliviraston 27.1.2009 järjestämästä tilaisuudesta leikkipuistojen palveluverkko-suunnitelmasta ja suunnitellusta esityksestä leikkipuisto Savelan toiminnan lakkauttamisesta.

 

Helsingin kaupungin sosiaaliviraston laatimasta Ikäihmisten palveluoppaan www-versiosta tiedotettiin lähettämällä kyseinen linkki tiedoksi jäsenille sähköpostilla. 

 

Lisäksi seuran jäsenille toimitettiin sähköpostilla tietoa Helsingin kaupungin tiedotteina, mm. kaupunkisuunnittelu- ja sosiaaliviraston suunnitelmista sekä Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:n  (HELKA) tiedotteita.

 

7.  HUOMIONOSOITUKSET

 

Alueen ala-asteen kanssa toteutettuna yhteistyönä ja kevätkokouksessa sovitun mukaisesti, seura lahjoitti opettajien valitsemalle savelalaiselle Pihlajamäen ala-asteen oppi-laalle stipendin koulun kevätjuhlan yhteydessä.

 

8.  YHTEISTYÖ MUIDEN YHTEISÖJEN KANSSA

 

Savela-Seura on Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:n jäsen. Koillisen alueen 8:n kaupunginosayhdistyksen yhteistyö perustuu HELKAn hallituksen jäsenten valintoihin sekä asioiden käsittelyyn. Savela-Seuran yhteistyö naapuriseura Pukin-mäki-Seuran kanssa jatkui pääasiassa tiedotusyhteistyönä.

 

 

Helsingin kaupungin turvallisuus- ja valmiusosasto järjesti 1.6.2009 turvallisuusoh-jelma-infon. Rauni Petramo osallistui tilaisuuteen seuran edustajana. Lisäksi puheenjohtaja osallistui 8.9.2009 pidettyyn HELKAn  puheenjohtajapalaveriin, Helkan syyskokoukseen ja Malmi-foorumiin syyskuussa 2009. Lea Salminen osallistui 20.10.2009 Julian valinta-nettivideon julkistamistilaisuuteen.

 

Seura on Pukinmäen lasten taidetalo ry:n sekä Koillis-Helsingin Lähimmäistyö Milja ry:n yhteisöjäsen.
                                    
9.  SEURAN TALOUS

 

Seuran henkilöjäsenmaksu oli 6 euroa/v. ja yhteisöjäsenmaksu 20 euroa/v. Niille jäsenille, joiden sähköpostiosoite oli tiedossa, lähetettiin jäsenmaksua koskeva viesti sähköpostilla ja muille jaettiin tilillepanokortti. Tilikauden ylijäämä oli 118,67 euroa. Talous lukuina on esitetty tarkemmin tilinpäätöksessä.