Demokratiapilottihanke ”Me asumme täällä!” 30.9.2012

Hankkeen tavoitteet: Me asumme täällä! -projektin tavoite

Tapaninvainiossa toteutetaan kansalaisosallistumisen pilottihanke, jonka tavoitteena on luoda Tapaninvainiolle kestävä ja priorisoitu kehitysstrategia kansalaisosallistumisen keinoin. Projektissa asukkaat pääsevät itse vastaamaan kysymykseen: Millaisessa Tapaninvainiossa minä haluan asua? Prosessin tuloksena syntyy konkreettisia hankkeita ja ehdotuksia lähipalveluiden parantamiseksi alueella.

Kehitysstrategian luomisessa huomioidaan realistisesti käytettävissä olevat resurssit ja mitoitetaan ehdotetut hankkeet sen mukaisiksi. Asukkaat myös priorisoivat itse alueelle toivomansa palvelut ja hankkeet.

Kansalaisosallistumisen mallin tarkoituksena on vahvistaa ja kehittää kansalaisten osallistumista päätöksentekoon. Projekti luo sillan kaupungin päättäjien ja asuinalueen asukkaiden välille sekä antaa asukkaille mahdollisuuden vaikuttaa heitä itseään koskeviin päätöksiin.

Projekti sitouttaa asukkaita kehittämään omaa asuinaluettaan ja ajattelemaan palveluita eri ikä- ja viiteryhmien näkökulmasta sekä ottamaan käytettävissä olevat resurssit huomioon. Se vahvistaa me-henkeä ja luo yhteisöllisyyttä. Malli on monistettavissa mihin tahansa kaupunginosaan tai muuhun demokraattiseen päätöksentekoprosessiin.

Lähidemokratiatyökalu testissä

Kansalaisosallistumisen toteuttamiseksi ja lisäämiseksi hankkeessa käytetään ja kehitetään erityistä lähidemokratiatyökalua.

Lähidemokratiatyökalulla voidaan selvittää ja esittää erilaisten asukas-, käyttäjä- ja muiden ryhmien näkemyksiä lähi- ja muiden palveluiden ja hankkeiden tarpeesta sekä niiden toteuttamisesta.

Lähidemokratiatyökalun keskeisiä elementtejä ovat

1. Nykytilan selvittäminen ja tiedonkeruu

2. Innovaatioprosessi fasilitaattorin johdolla
– erilaisten asiantuntijalausuntojen ja muun taustamateriaalin käsittely
– eri käyttäjäryhmien tunnistaminen ja kokoaminen
– johdetut ryhmäkeskustelut yhdessä asiantuntijoiden ja eri käyttäjäryhmien kanssa (mm. learning café -malli)
– jatkuva dialogi viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden kanssa

3. Konkreettiset toimenpide-ehdotukset

Malli tuottaa eri käyttäjäryhmien näkökulmasta luotuja ratkaisumalleja, joissa muidenkin tarpeet on otettu huomioon. Eri käyttäjäryhmät on siis tarkoitus saada keskustelemaan keskenään ja priorisoimaan mahdollisesti ristiriitaiset hankkeet yhdessä. Lopputuloksena on asukkaiden itsensä luoma, yhteisesti hyväksytty alueen kehitysstrategia, joka pitää sisällään konkreettisia hankkeita.

Lopputuloksena saatu kehitysstrategia hyödyttää kaupungin päätöksentekoprosessia. Mallia ei ole tarkoitettu korvaamaan vaan tukemaan varsinaista päätöksentekoprosessia. Kyseessä on siis eräänlainen sofistikoitunut käyttäjägallup perusteltujen ratkaisumallien aikaansaamiseksi.

Mitä odotamme kaupungilta

Odotamme kaupungilta halua osallistua avoimesti kaupunginosan palveluiden kehittämiskeskusteluun. Odotamme, että kaupungin viranhaltijat ja luottamushenkilöt osallistuvat keskusteluun kanssamme, toimivat luotettavana tiedonlähteenä sekä tekevät rakentavaa yhteistyötä toistensa kanssa.

Edelleen toivomme kaupungin pilottihankkeeseen varaaman rahoituksen kattavan projektin läpiviemisestä aiheutuvat kulut.

Hankkeen toteuttajat

Hankkeesta vastaa Tapaninvainion kaupunginosayhdistys ry, joka toteuttaa kansalaisosallistumisen mallin kehittämisen ja toteuttamisen yhdessä tarkoitusta varten perustettavan konsulttiyrityksen kanssa.

Edellä mainittu yritys kantaa työnimeä Vox populi – kansan ääni. Kyseessä on lähidemokratian voimaan uskova ja siksi kansalaisosallistumisen työkalua kehittävä yritys. Tavoitteena on malli, joka on jatkossa hyödynnettävissä monissa vastaavissa hankkeissa.

Vox populin takana on kaksi erilaisissa yhteiskunnallisissa tehtävissä ja hankkeissa mukana ollutta ammattilaista:

Henrikki Halme on itse toiminut kunnallispolitiikassa ja erilaisissa kansalaisjärjestöissä sekä osaltaan kouluttajana ollut vahvasti myötävaikuttamassa nuorisovaltuustojen ja muiden nuorten osallisuushankkeiden syntyyn ja kehitykseen maassamme.

Esa Heiskanen on toiminut yrittäjänä 13 vuotta. Yrityksensä ohella hän on toiminut järjestöaktiivina nuorkauppakamarissa, poliittisten yhdistysten hallituksissa ja kampanjoissa ja ollut perustamassa nuorisoasuntoliiton yhdistystoimintaa toimintaa Espooseen. Heiskanen asuu perheineen Tapaninvainiossa.

Alustavia keskusteluja asiantuntijoiden saamisesta hankkeen tueksi on lisäksi käyty mm. Aalto-yliopiston yhdyskuntasuunnittelun ja kaupunkiarkkitehtuurin tutkijoiden kanssa ja vastaanotto on ollut myönteinen.


Alue: Tapaninvainio
Teema: Asuinalueen kehitysstrategian luominen kansalaisosallistumisen keinoin ja lähidemokratiatyökalun kehittäminen
Alueen ja teeman kuvaus: Tapaninvainio palvelukuopassa

Tapaninvainio on Pohjois-Helsingissä sijaitseva vireä ja kasvava noin 8000 asukkaan alue. Sekä asukas- että lapsilukumäärää tarkasteltaessa on Tapaninvainio Pohjois-Helsingin pientaloalueista ja Malmin peruspiirin osa-alueista suurin: alle kouluikäisiä ja peruskouluikäisiä lapsia on yhteensä lähes 1500.

Tapaninvainiossa on vain kaksi päiväkotia eikä lainkaan omaa koulua, ainoastaan 1. ja 2. luokan käsittävä viipalekoulu. Nuoriso-, sisäliikunta- ja muut asukastilat puuttuvat kokonaan. EU:n kestävän kaupunkikehityksen indikaattoreiden mukaan Tapaninvainiossa on Helsingin huonoimmat lähipalvelut.

Viime vuosina kaupungin säästöt ovat kohdistuneet erityisen kipeästi juuri Tapaninvainioon. Kouluun kuulunut toinen parakkirakennus vietiin pois huonokuntoisuutensa vuoksi vuonna 2006 ja vuonna 2001 purettiin Tapaninvainiosta homevaurioiden takia satapaikkainen päiväkoti Tapaninvainio. Kumpaakaan palvelua ei ole lupauksista ja vetoomuksista huolimatta saatu takaisin. Helsingin kaupungin tietokeskuksen uusimpien väestöennusteiden mukaan alle kouluikäisten lasten määrä Tapaninvainiossa tulee kasvamaan jopa 20 % seuraavan 10 vuoden aikana.

Tapaninvainion tilanne on epätasa-arvoinen moniin muihin Helsingin asuinalueisiin nähden; Tapaninvainiosta on Helsingin periaatteiden vastaisesti tullut vain asumiseen tarkoitettu alue. Lisäksi tapaninvainiolaislapset ovat keskenään eriarvoisessa asemassa, kun ainoastaan osa mahtuu alueen päiväkoteihin tai viipalekouluun.

Aktiivinen Tapaninvainio

Tapaninvainiossa on käsillä sukupolvenvaihdos. Palveluiden tarve kasvaa mutta samalla myös halu satsata omaan asuinalueeseen.

Syntynyt uudenlainen yhteisöllisyys nähdään voimavarana, joka näkyy esim. omaehtoisesti järjestetyssä perheiden jalkapalloharrastuksessa tai osallistumisena kaupunginosayhdistyksen järjestämiin tapahtumiin (vuonna 2012 esim. koko perheen FutisPiknik ja KapunKirppis). Keskustelu asuinalueen omilla sosiaalisen median sivuilla on aktiivista.

Asukkaat ovat toimineet aktiivisesti oman asuinalueensa palvelutilanteen parantamiseksi, mutta vaikuttamisen keinot on koettu rajallisiksi ja keskusteluyhteyden luominen kaupunkiin päin hankalaksi.

Silti aitoa halua yrittää on. Tapaninvainion kaupunginosayhdistys ry on vuoden 2012 aikana mm. jättänyt kaupunginvaltuustolle kunnallisaloitteen, järjestänyt asukasillan teemana alueen koulu-, liikenneturvallisuus- ja kaavoitustilanne, järjestänyt keskustelutilaisuuden opetusviraston ja sosiaaliviraston kanssa alueen palveluvajeesta ja jättänyt koulukannanoton.

Samoja teemoja käsiteltiin myös syyskuussa 2012 Tapaninvainion kaupunginosayhdistyksen järjestämässä kunnallisvaalitapahtumassa, jonka paneeliin osallistui viiden suurimman hallituspuolueen edustajat.

Aktiivisuutta Tapaninvainiossa on ollut myös aiemmin. 2000-luvun alussa tapaninvainiolaiset tekivät paljon työtä alueelle suunnitellun Korttelitalo Kapuntalon eteen. Elinkaari-mallia toteuttava talo oli jo Helsingin kaupungin kaavasuunnitelmissa, kun se vuonna 2006 hyllytettiin säästösyihin vedoten. Kapuntalo on noussut taas esiin ja siitä on tällä vaalikaudella tehty jo kaksi valtuustoaloitetta.

Tavoitteena konkreettisia hankkeita ja monistettava työkalu

Tavoitteena on, että tapaninvainiolaisten itsensä luoman kehitysstrategian tuloksena syntyy useampia erilaisia kansalaisosallistumisen hankkeita, jotka toteutetaan tulevien vuosien aikana.

Osa näistä hankkeista saattaa olla sellaisia, jotka voidaan toteuttaa kaupunginosan asukkaiden omin voimin (pienemmät, esim. talkoovoimin toteutettavat projektit).

Tavoitteena on, että osa hankkeista puolestaan etenee kaupungin toteuttamana (suuremmat, konkreettisesti alueen palvelutilannetta parantavat hankkeet).

Pidemmän tähtäimen tavoitteena on, että pilottiprojektissa rakennettu tiivis yhteistyö kaupungin eri virastojen kanssa jatkuu myös projektin jälkeen; että Tapaninvainion kehittymisessä näkyy eri virastojen tekemän kokonaissuunnittelun hyöty; että Tapaninvainion kaupunginosayhdistyksellä ja alueen asukkailla on rooli alueen palveluiden kehittämisessä ja toiminnan arvioinnissa; että Tapaninvainiossa näkyy asukaslähtöisyys, oikeudenmukaisuus ja turvallisuus – Helsingin kaupungin arvojen mukaisesti.

Me asumme täällä! -projektin tavoitteena on myös kehittää hyvä työkalu kansalaisvaikuttamiseen niin Helsingissä kuin muuallakin Suomessa.

Hankkeen toteuttaja: Tapaninvainion kaupunginosayhdistys ry
Sivusto: http://kaupunginosat.net/tapaninvainio/