Kunnallisvalitus päätöksestä jättää tutkimatta Uimarannantie 8 tontin vuokrauksen oikaisuvaatimus 9.3.2017

HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE                  9.3.2017

Asia
Kunnallisvalitus 

Valittaja
Tapaninvainion kaupunginosayhdistys ry
Laura Vehkaoja, pj

Päätös johon haetaan muutosta
Helsingin kaupungin Kiinteistölautakunnan kokouksessa 3/2017 9.2.2017 tehty päätös jättää tutkimatta Tapaninvainion kaupunginosayhdistys ry:n oikaisuvaatimus koskien kiinteistölautakunnan päätöstä 1.12.2016 (§ 484) liian myöhään tehtynä.

Muutos jota vaaditaan tehtäväksi
Tapaninvainion kaupunginosayhdistys ry vaatii, että Helsingin hallinto-oikeus kumoaa Helsingin kaupungin Kiinteistölautakunnan tutkimatta jättämispäätöksen ja palauttaa asian Kiinteistölautakunnalle. 

Perusteet
Helsingin kaupungin kiinteistölautakunnan päätös on lainvastainen. Perustelu kaupunginosayhdistyksen jättämän oikaisuvaatimuksen liian myöhään tehtynä on väärä. Oikaisuvaatimus on jätetty yhdistykselle annetun määräajan puitteissa ja Kiinteistövirasto on ryhtynyt sen johdosta toimenpiteisiin. 

Helsingin kaupungin Kiinteistövirasto on käsitellyt päätöksenteossaan Tapaninvainion kaupunginosayhdistys ry:tä asianosaisena. Kiinteistövirasto on lähettänyt yhdistykselle postitse pöytäkirjanotteen 15.12.2016, joka on osoitettu Tapaninvainion kaupunginosayhdistys ry:lle (todiste 1). Kiinteistövirasto on toimittanut yhdistykselle prosessin eri vaiheissa pöytäkirjanotteet liitteineen kuten asianosaisille toimitetaan. Pöytäkirjanotteen liitteenä on lähetetty muutoksenhakuohjeet. 

Katsomme, että yhdistystä on lähestytty ja kohdeltu prosessissa kuten asianosaista ja annettu näin ymmärtää, että yhdistys on asianosainen. 

Ohjeissa todetaan: ”Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä”. Edelleen ohjeissa todetaan: ”Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista”. 

Yhdistys jätti oikaisuvaatimuksen 29.12.2016 eli yhdistykselle annetun määräajan puitteissa eikä sitä siten voida myöhästymisen perusteella jättää käsittelemättä.

Kaupunginosayhdistys pitää selvänä, että kiinteistövirasto on itse pitänyt oikaisuvaatimusta lainvoimaisena. Virasto on ryhtynyt oikaisupyynnön perusteella toimenpiteisiin. Se on varannut sekä Kiinteistö Oy Helsingin Uimarannantien palvelukodille että Tapaninvainion kaupunginosayhdistykselle mahdollisuuden lausua esitetyn oikaisuvaatimuksen johdosta. Tästä kirjallisena todistuksena liitteenä Kiinteistöviraston kanssa käyty sähköpostikeskustelu (todiste 4) sekä molempien osapuolten lausunnot (todiste 2 ja 3).

Jos oikaisuvaatimus annettiin liian myöhään, osapuolille ei voinut syntyä mahdollisuutta lausua sen johdosta. Kumpikin taho on kuitenkin käyttänyt Kiinteistöviraston niille antamaa mahdollisuutta. 

Todistelu
Kaupunginosayhdistys katsoo, että kiinteistövirasto on itse pitänyt oikaisuvaatimusta lainvoimaisena ja ajoissa vastaanotettuna. Virasto on ryhtynyt oikaisuvaatimuksen perusteella toimenpiteisiin. 

Tapaninvainion kaupunginosayhdistys sai kiinteistöviraston tonttiosaston lakimies Tuukka Toropaiselta 11.1.2017 sähköpostin (todiste 4), jossa hän kirjoittaa:
”Olemme varanneet Kiinteistö Oy Uimarannantien palvelukodille mahdollisuuden lausua esitetyn oikaisuvaatimuksen johdosta. Edellä mainittua taho on käyttänyt heille varattua mahdollisuutta lausua oikaisuvaatimuksen johdosta. Lausunto on tämän viestin liitteenä.
Varaamme teille oikeuden esittää selvityksenne Kiinteistö Oy Uimarannantien palvelukodin esittämän lausunnon johdosta. Tarkoituksena on saada selvityksenne Kiinteistö Oy Uimarannantien palvelukodin lausunnossaan esittämästä selvityksestä.” 

Tammikuun 17. pvä tonttiosasto vetosi itse kuntalaiselle ja Tapaninvainion asukkaalle Mikael Vehkaojalle lähettämässään sähköpostivastauksessa tulkintaan siitä, että yhdistyksen oikaisuvaatimus on vastaanotettu ja lainvoimainen, ja jätti sen perusteella vastaamatta Vehkaojan kyselyyn. Vehkaoja pyysi sähköpostitse kiinteistölakimies Toropaiselta saada tietää tontin varauksen lainvoimaisuuteen liittyviä asioita. Toropainen viittasi kaupunginosayhdistyksen tekemään oikaisuvaatimukseen ja vastasi sähköpostissaan (todiste 5) sanatarkasti näin:
”Kiinteistölautakunnan toimivaltaa koskeviin asioihin tullaan ottamaan kantaa oikaisuvaatimuksen käsittelyn yhteydessä.”

Kiinteistölakimies Tuukka Toropaisen yhteydenpidosta saa yksiselitteisesti sen kuvan, että kiinteistövirasto piti kaupunginosayhdistyksen oikaisuvaatimusta lainvoimaisena.

Kiinteistöviraston esittelijä vs. osastopäällikkö Peter Haaparinne kuitenkin esitti 9.2.2017 kokouksessa kiinteistölautakunnalle, että Tapaninvainion kaupunginosayhdistyksen oikaisuvaatimus on tehty liian myöhään ja näin ollen jätetään tutkimatta. Pidämme selvänä, että Kiinteistövirasto toimi hyvän hallintotavan vastaisesti pyytäessään jätetyn oikaisuvaatimuksen johdosta lisäselvitykset ensin Kiinteistö Oy Helsingin Uimarannantien palvelukodilta ja sen jälkeen Tapaninvainion kaupunginosayhdistykseltä ja sen jälkeen päätti jättää oikaisuvaatimuksen käsittelemättä. 

Kirjalliset todisteet:
1. Asianosaisille lähetetty pöytäkirjanote 15.12.2016. Todistusteema: Tapaninvainion kaupunginosayhdistys ry:tä on käsitelty asianosaisena.
2. Avain Palvelukoti Oy:n (Kiinteistö Oy Helsingin Uimarannantien Palvelukodin 100% omistaja) lausunto 9.1.2017
3. Tapaninvainion kaupunginosayhdistys ry:n Kiinteistöviraston pyynnöstä jättämä selvitys 25.1.2017
4. Kiinteistölakimies Tuukka Toropaisen lähettämät sähköpostit 11.1.2017 ja 26.1.2017
5. Kiinteistölakimies Tuukka Toropaisen lähettämä sähköposti 17.1.2017
6. Tapaninvainion kaupunginosayhdistyksen oikaisuvaatimus 29.12.2016 

Liitteet
1. Päätös josta valitetaan
2. Todistus siitä päivästä josta valitusaika on luettava 

Helsingissä 9. päivänä maaliskuuta 2017
Tapaninvainion kaupunginosayhdistys ry

Laura Vehkaoja
Puheenjohtaja