Mielipide Uimaranantie 8 tontin asemakaavan muutoksesta 30.9.2016

Helsingin kaupunki                                           30.9.2016
Kirjaamo
Kaupunkisuunnitteluvirasto

MIELIPIDE: UIMARANNANTIE 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS
suunnitteluvarauksen ja epäillyn perusteettoman kilpailuedun purkaminen 

Tapaninvainion asukkaita edustava Tapaninvainion kaupunginosayhdistys ry esittää, että Uimarannantie 8 tontin suunnitteluvaraus perutaan. Yhdistys katsoo, että tontin varaus ja sitä seuranneet muutokset on toteutettu hyvän hallintotavan vastaisesti. Tontin asemakaava tulee muuttaa ensin ja vasta sen jälkeen kilpailuttaa asuintalojen rakennuttaja.

Tontti on ollut varattuna 11 vuotta samalle toimijalle: Ensin vuodet 2005-2007 YH-Suomi Oy:n yhtiölle, sitten 2007-2010 Avara Oy:lle ja vuodesta 2010 lähtien Esperi Care Oy:lle ja Avain Palvelukodit Oy:lle, sekä tontin 3-lohko myöhemmin Avain Rakennuttaja Oy:lle. Näiden kaikkien rakennuttajayhtiöiden takaa löytyy liikemies Perttu Liukku, jonka nimi mainitaan myös Esperi Care Oy:n alkuperäisessä tonttivarauksessa. 

Helsingin kaupungin virkamiesten ja päättäjien täytyy olla tietoisia Avain-yhtiöiden ja Perttu Liukun liiketoimien saamasta kielteisestä julkisuudesta. Niin ikään tonttiosasto on tietoinen siitä, että Uimarannantien tonttiin on kohdistunut paljon mielenkiintoa alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden taholta. Tontilla oli päiväkoti ja kaavasuunnitelmissa säästösyistä hyllytetty koulu- ja asukastalo Kapuntalo.

Kaupungin menettely Uimarannantie 8 tontin kohdalla on mielestämme arveluttava. Se on mahdollista tulkita niin, että yksi toimija (Avain Yhtiöt -konserni ja sen edeltäjät) nauttii kaupungin taholta perusteetonta kilpailuetua. Yhdistys haluaa korostaa, että ei vastusta mielenterveyskuntoutujien hoivakotia vaan vaatii kaupungilta läpinäkyvää ja tasapuolista toimintaa. 

Helsingin kaupungin kiinteistövirasto on esittänyt, että Uimarannantie 8 tontti rakennetaan ns. kumppanuuskaavoituksena.

Menettely on poikkeuksellinen ja sille on yleensä painavat perustelut. Tonttiosaston päällikkö Sami Haapanen on perustellut menettelyä sanomalla, että tonttiosaston kokemuksen mukaan pienehköille esikaupunkialueille sijoittuville hankkeille on varsin rajallisesti kysyntää. Lausunto on ristiriidassa kaupungin aiemman toteamuksen kanssa. Sen mukaan Uimarannantie 8:n tonttiin on kohdistunut paljon tiedusteluita (mm. Kiinteistölautakunnan muistio 31.5.2011, Kv 2011-1126).

Tonttiosasto on perustellut kumppanuuskaavoitusta myös vetoamalla Uimarannantien tontin yhdenmukaiseen ilmeeseen. Tämä perustelu jättää huomioimatta kaupunginosan pientalovaltaisen ilmeen. Ollaan tultu kauas alkuperäisestä suunnitelmasta, jossa kyseessä oli matala puuverhoiltu palvelutalo. 

Kun vielä otetaan huomioon Avaimen suunnittelemien kerrostalojen vaatimaton asuinpinta-ala, eivät ne oleellisesti vaikuta alueen laskennalliseen tonttitehokkuuteen, jota kaupunki haluaa kehittää. Tietokeskuksen aikasarjoista näkyy selvästi, että Tapaninvainion tonttitehokkuus on kasvanut 2000-luvulla. Alueelle on noussut noin 300 uudisrakennusta, kaikki pientaloalueen ilmettä kunnioittaen.

Kaupunki on perustellut kumppanuuskaavoitusta myös sillä, että se nopeuttaa rakentamisen aikataulua. Tähän voisi vastata kysymällä, kuinka tehokasta on varata yksi tontti 11 vuodeksi käytännössä yhdelle ja samalle toimijalle. 

Asuntotuotanto erilaisine palveluineen on Avain-yhtiöiden liiketoiminnan ydin. Lukuisten muuttuneiden suunnitelmien jälkeen tontille tulee asuntoja. Tapaninvainion asukkaille tästä herää helposti kysymys, oliko tämä koko palvelutalosta alkaneen hankkeen tavoite.

Edellä mainitut seikat huomioon ottaen on ensiarvoisen tärkeää, että kaupungin virkamiehet ja luottamushenkilöt huolehtivat prosessin läpinäkyvyydestä.

Esitämme, että Uimarannantie 8:n hanke viedään loppuun hyvän hallintotavan mukaista kaavoitus- ja varausmenetelmää noudattaen. Tontin 3-lohkoa koskeva suunnitteluvaraus tulee purkaa. Tontin rakennuttaja kilpailutetaan ja tontti varataan vasta sen jälkeen, kun asemakaava on muutettu ja asemakaavan muutoksen mielekkyys arvioitu vielä kerran Helsingin uuteen Yleiskaavaan suhteuttaen. Jotta tontin tehokas käyttö varmistetaan, kannattaa lohkolle 4 kaavailtu rakennushanke pysäyttää, kunnes koko tontin asemakaava on ratkaistu ja kokonaissuunnitelma valmis.

Tapaninvainion kaupunginosayhdistyksen psta,

Laura Vehkaoja
Tapaninvainion kaupunginosayhdistys ry, pj