Mielipide Uimaranantie 8 tonttivarauksen jatkosta 23.5.2017

Helsingin kaupunki                                               23.5.2017
Tonttiosasto
Kaupunkisuunnitteluvirasto

MIELIPIDE: UIMARANNANTIE 8 TONTINVARAUKSEN JATKO

Pyynnöstä Tapaninvainion kaupunginosayhdistys ry esittää mielipiteensä liittyen Avain Rakennuttaja Oy:n Uimarannantie 8 (39049/3) tontinvarauksen jatkamiseen. Edellisen 30.9.2016 jätetyn mielipiteen lisäksi yhdistys haluaa todeta seuraavaa.

Tapaninvainion asukkaita edustava yhdistys esittää, että Uimarannantie 8 tontin varausta Avain Rakennuttaja Oy:lle ei jatketa. Yhdistys katsoo, että tontin varaus ja sitä seuranneet muutokset on toteutettu hyvän hallintotavan vastaisesti.

Kaupunginosayhdistys katsoo, että tontin asemakaava tulisi muuttaa ensin. Vasta sen jälkeen tulee kilpailuttaa asuintalojen rakennuttaja. Tonttiosaston valitsemalle neuvottelumenettelylle ei ole todellisia perusteita. Alueen tontteihin kohdistuu suurta mielenkiintoa rakennuttajien puolelta. On hyvän hallintotavan vastaista suosia yhtä rakennuttajaa luovuttamalla sille tontti ilman kilpailutusta.

Kiinteistöviraston tonttiosasto toimitti 5.10.2016 kaupunginsuunnitteluvirastolle kirjeen, jossa käsiteltiin Tapaninvainion kaupunginosayhdistyksen mielipidettä. Tonttiosasto piti tärkeänä, että kaupunginosayhdistyksen esittämään kritiikkiin vastataan perusteellisesti. Niin ikään tonttiosasto esitti omana kantanaan, että prosessissa on noudatettu hyvää hallintotapaa.

Kaupunginosayhdistyksen mukaan tontin varaushistoria sekä viimeaikaiset tapahtumat puhuvat molemmat sen puolesta, että hyvää hallintotapaa on rikottu. Lisäksi Helsingin hallinto-oikeudessa on vireillä valitus kiinteistöviraston toiminnasta liittyen yhdistyksen jättämään oikaisuvaatimukseen.

Tonttiosaston toiminta heikentää kansalaisten luottamusta virkamiehiin ja lähidemokratiaan.

Varausprosessi: tontti 12 vuotta yhden toimijan käsissä

Kaupunki on perustellut kumppanuuskaavoitusta sillä, että se nopeuttaa rakentamisen aikataulua.

Selitys ei ole uskottava. Uimarannantien tontin varausta koskeva sekava prosessi on ollut selkeä vain yhdessä suhteessa: käytännössä tontti on pidetty 12 vuotta varattuna samalle toimijalle: Ensin vuodet 2005-2007 YH-Suomi Oy:n yhtiölle, sitten 2007-2010 Avara Oy:lle ja vuodesta 2010 lähtien Esperi Care Oy:lle ja Avain Palvelukodit Oy:lle, sekä tontin 3-lohko myöhemmin Avain Rakennuttaja Oy:lle.

Näiden kaikkien yhtiöiden takaa löytyy liikemies Perttu Liukku, jonka nimi mainitaan myös Esperi Care Oy:n alkuperäisessä tonttivarauksessa eräänlaisena konsulttina.

Vuonna 2012 Helsingin kaupunginhallitus varasi Uimarannantie 8 tontin 2012 Esperi Care Oy:lle. Varausta muutettiin 2014, jolloin kaupunginhallitus varasi tontin (lohkot nro 3 ja 4) vuoden 2016 loppuun asti Esperi Care Oy:lle ja Avain Palvelukodit Oy:lle. Joulukuussa 2016 kiinteistölautakunta päätti vuokrata tontin nro 4 Kiinteistö Oy Uimarannantien Palvelukodille, joka on 100% Avain Palvelukodit Oy:n omistuksessa. Nyt Kiinteistövirasto haluaa jatkaa Avain Rakennuttaja Oy tontin lohko  3:n varausta.

Viimeisten 12 vuoden aikana varauksen haltija on osoittanut toistuvasti kyvyttömyytensä viedä hanke loppuun. Suunnitelmat ovat muuttuneet kerta toisensa jälkeen. Silti kaupunki on halunnut jatkaa varausta saman toimijan kanssa, ikään kuin vaihtoehtoa ei olisi.

On normaalia, että tontin varannut taho perustaa asunto-osakeyhtiön, jolle omistus siirtyy. Uimarannantiellä vuoden 2014 varauksen henki ei ole toteutunut. Lohkon 4 hallinnointiin perustetun yhtiön omistaa 100% Avain, samoin lohko 3 halutaan varata Avaimelle. Alkuperäinen varaaja Esperi Care Oy ja Avain Oy ovat juridisesti kaksi täysin erillistä yhtiöitä, joissa on aivan eri omistuspohja. Käytännössä tontti on siis päätynyt kokonaisuudessaan samalle toimijalle (Perttu Liukulle), joka varasi sen jo vuonna 2005 YH-Suomi yhtiön nimiin.

Ulospäin voi saada käsityksen, että Avain on käyttänyt Esperiä hyväkseen. Ensin tehtiin ylimitoitettu ja Valviran ohjeiden vastainen palvelukotisuunnitelma. Kun se osoittautui kelvottomaksi, tontti lohkottiin ja Avain sai isomman osan tontista vuokrataloilleen – ilman kilpailutusta.

Kaupungin menettely Uimarannantie 8 tontin kohdalla on mielestämme arveluttava. Se on mahdollista tulkita kilpailun rajoittamisena: yksi toimija (Avain Yhtiöt -konserni ja sen edeltäjät) nauttii kaupungin taholta perusteetonta kilpailuetua.

Helsingin kaupungin virkamiesten on oltava tietoisia siitä, että Avain-konserni on ollut valtakunnallisesti julkisuudessa ARA-rahojen väärinkäytösten johdosta. Yhtiön johtoa on myös epäilty korruptiosta koskien Vantaan maakauppoja.

Tätä taustaa vasten on erityisen tärkeää, että Avain-yhtiöitä koskevat prosessit hoidetaan kaupungin puolelta avoimesti loppuun saakka. Siksi tontin kilpailuttaminen on ainoa oikea tapa toimia.

Poikkeuksellinen kumppanuuskaavoitus

Helsingin kaupungin kiinteistövirasto on esittänyt, että Uimarannantie 8 tontti rakennetaan ns. kumppanuuskaavoituksena.

Menettely on poikkeuksellinen ja sille on yleensä painavat perustelut. Uimarannantien kohdalla tonttiosaston päällikkö Sami Haapanen on perustellut menettelyä sanomalla, että pienehköille esikaupunkialueille sijoittuville hankkeille on varsin rajallisesti kysyntää. Lausunto on ristiriidassa kaupungin aiemman toteamuksen kanssa. Sen mukaan Uimarannantie 8:n tonttiin on kohdistunut paljon tiedusteluita (mm. Kiinteistölautakunnan muistio 31.5.2011, Kv 2011-1126).

Helsingin yleiskaavassa on piirretty lukuisia isoja kerrostaloja alle kilometrin metrin päähän Uimarannantien tontista (Pukinmäenkaari). Kaupungin omat toimenpiteet osoittavat, että alueelle on runsaasti kysyntää.

Juuri nyt alueella on vireillä toinen kerrostalohanke. Se sijaitsee Siltamäessä noin kilometrin päässä Uimarannantien tontista. Rakennuttaja on niin ikään Avain-yhtiö. Se rakentaa osoitteessa Pläsinpellonkuja 2 kerrostaloa, johon on tulossa 61 asumisoikeusasuntoa. Rakennuttamisella on niin kiire, että yhtiö haluaa rakentaa poikkeusluvalla kuudennenkin kerroksen, vaikka rakennuslupa oikeuttaa vain viiteen. Kaupunginosayhdistyksen tietojen mukaan Siltakuusi antoi kaupungille 84 694 euron vakuudet, jotta se sai luvan aloittaa rakennustyöt talvella 2017 ennen rakennusluvan lainvoimaisuutta.

Toisin kuin Sami Haapanen esittää, Tapaninvainio – ja sen naapurissa oleva Siltamäki – tuntuu kiinnostavan rakennuttajia. Vai onko Avain-yhtiöt ainoa rakennuttaja, joka on alueesta kiinnostunut?

Lopuksi on syytä muistuttaa, että Avain konserni on huipputulosta tekevä liikeyritys, jonka viime vuoden liikevoitto oli 24,5 Meur. Alkaneen tilikauden liikevaihdon arvioidaan olevan 95-100 Meur. Liikevoiton arvioidaan edelleen paranevan edellisvuodesta. Tällainen yritys rakentaa taloja, koska toiminta on taloudellisesti erittäin kannattavaa. Sitä se on myös Uimarannantiellä.

Edellä esitettyjen perustelujen valossa esitämme, että Uimarannantie 8:n hanke viedään loppuun hyvän hallintotavan mukaista kaavoitus- ja varausmenetelmää noudattaen. Avain Rakennuttaja Oy:n tontin 39049/3 koskevaa suunnitteluvarausta ei tule jatkaa.
Tontin rakennuttaja kilpailutetaan ja tontti varataan vasta sen jälkeen, kun asemakaava on muutettu ja asemakaavan muutoksen mielekkyys arvioitu vielä kerran Helsingin uuteen Yleiskaavaan suhteuttaen.

Tapaninvainion kaupunginosayhdistyksen psta,

Elise Järvenpää, pj
Tapaninvainion kaupunginosayhdistys ry