Muistutus Uimarannantie 8 asemakaavan muutoksesta 9.7.2017

MUISTUTUS                           9.7.2017

Uimarannantie 8, asemakaavaehdotus (nro 12432 2015-012866)

Tapaninvainion kaupunginosayhdistys ry esittää, että Uimarannantie 8 asemakaavamuutosehdotusta ei hyväksytä. Yhdistys on sitä mieltä, että alueelle tulisi laatia kattava kehitys- ja kokonaissuunnitelma täydennysrakentamiseen eikä uudelleen kaavoittaa aluetta tontti kerrallaan. Lisäksi Uimarannantie 8 tontin varaus- ja vuokrausprosessi ei ole mielestämme edennyt hyvän hallintotavan mukaisesti. 

Perustelut ovat seuraavat:

– Uimarannantie 8 tontin varaus- ja vuokrausprosessi edennyt tavalla, joka ei mielestämme ole ollut hyvän hallintotavan mukainen. Käytännössä yksi toimija on saanut pitää tonttia hallussaan yli 10 vuotta. Olemme esittäneet epäilyn, että rakennuttaja Avain Oy on saanut prosessissa kaupungilta perusteetonta kilpailuetua (Kaupunkisuunnitteluvirastolle jätetty Mielipide 300916). Asumisyksikön pienennyttyä Valviran säännösten takia kattamaan vain puolet Uimarannantie 8 tontista, on toinen puolisko tonttia varattu edelleen Avain Oy:lle ja muutettu suunnitelmia rakennuttajan kannalta kannattavaksi hankkeeksi (vapaarahoitteiset vuokra-asunnot).

– Nykyisen rakennuttajan Avain Rakennuttaja Oy:n varaus ei ole tällä hetkellä voimassa. Avain Rakennuttaja Oy:n tontinvaraus on päättynyt kaupunginhallituksen varauspäätöksen mukaisesti 31.12.2016. Yhdistys on esittänyt kaupunkisuunnitteluvirastolle 23.5.2017, että varausta ei jatketa. Yhdistys katsoo, että asemakaavan vahvistaminen on edennyt väärässä järjestyksessä.

– Hyvän hallintotavan mukaista olisi tehdä alueelle, tai edes yksittäiselle tontille, ensin kattava kokonaissuunnitelma ja tarvittaessa asemakaavan muutos. Ja vasta sen jälkeen kilpailuttaa rakennuttaja. Nyt rakennuttaja on ollut alusta asti mukana ja päässyt merkittävällä tavalla vaikuttamaan tontin käyttöön ja käsillä olevaan asemakaavan muutokseen. Kyseiseen rakennuttajaan (Avain Oy) on kohdistunut muissa yhteyksissä negatiivista julkisuutta ja epäilyä väärinkäytöksistä (mm. ARA rahoitus).

– Kiinteistölautakunta on vuokrannut korttelin 39049 tontin lohkon 4 toiselle taholle kuin jolle kaupunginhallitus alunperin sen varasi. (1. Vuonna 2012 Helsingin kaupunginhallitus varasi tontin Esperi Care Oy:lle. 2. Vuonna 2014 varausta muutettiin niin, että mukaan tuli Avain Palvelukodit Oy. 3. Joulukuussa 2016 kiinteistölautakunta päätti vuokrata tontin Avain Palvelukodit Oy:n 100% omistamalle yhtiölle.) Onko kiinteistövirasto ylittänyt toimivaltansa vuokraamalla tontin lopulta rakennuttajalle, kun kaupunginhallitus sen varasi palveluntuottajalle? 

– Tapaninvainion kaupunginosayhdistystä on 30.9.2016 jättämänsä mielipiteen (liitteenä) takia luvattu ja päätetty kuulla prosessissa liittyen Avain Rakennuttaja Oy:n tontinvarauksen jatkamiseen. Yhdistykseltä pyydettiin uusi mielipide, joka jätettiin 23.5.2017. Mielipiteisiin on luvattu vastata, mutta prosessi on edelleen kesken.

– Tapaninvainion asemakaava on peräisin 50-luvulta. Alueen asemakaavaa tulisi uudistaa ja tarkastella kokonaisuutena, ei kaavoittaa uudelleen yksi tontti kerrallaan. Käynnissä oleva Helsingin kaupungin uusi Yleiskaava tukee myös tätä ajatusta. Alueelle tulisi laatia kattava kehitys- ja kokonaissuunnitelma täydennysrakentamiseen. 

– Tapaninvainio on pääosin pientalovaltainen alue. Uimarannantie 8:n tontin välittömässä läheisyydessä on pääosin 1960-80 luvulla rakennettuja erittäin matalia asuintaloja. Välittömässä lähiympäristössä ei ole tontteja, joissa kerrostalorakentamista voitaisiin jatkaa Yksittäinen kerrostalo ei istu maisemallisesti Uimarannantie 8 tonttia ympäröivään alueeseen. Ainakaan ilman, että on olemassa kattava alueen kehitys- ja kokonaissuunnitelmaa. Suunniteltu vapaarahoitteinen vuokra-asuntokanta voidaan toteuttaa myös alueeseen paremmin soveltuvana tiiviinä pientalorakentamisena.

– Kyseessä on alueen viimeinen rakentamaton y-tontti. Alueella on pula lähipalveluista. 

– Miten naapureita on kuultu liittyen asemakaavan muutokseen? Kattaako yksittäinen ilta lähikirjastossa kuulemisen vaateen?

Lähtökohtaisesti Tapaninvainion kaupunginosayhdistys on koko prosessin ajan vaatinut, että Uimarannantie 8 tontin käyttö ratkaistaisiin kokonaisuutena, jotta tontin käyttö olisi tehokasta ja kaupungin arvojen mukaista, myös hyvän hallintotavan mukaista. Valitettavasti tämä ei ole toteutunut.

Nyt mielestämme on kuitenkin vielä mahdollisuus tarkastella kokonaisuutta ja selvittää onko kaupunki ja Kiinteistövirasto toiminut asiassa oikein. Toivomme siksi, että päätös asemakaavan uudistamisesta asetetaan selvityksen ajaksi pöydälle.

Ystävällisin terveisin,
Tapaninvainion kaupunginosayhdistyksen psta,
Elise Järvenpää, pj
Laura Vehkaoja