Selvitys Uimarannantie 8 tontin vuokrauksen oikaisuvaatimuksesta 25.1.2017

Selvitys 25.1.2017

29.12.2016 jätetystä oikaisuvaatimuksesta koskien kiinteistölautakunnan päätöstä vuokrata tontti 91-39-49-4 Kiinteistö Oy Helsingin Uimarannantie palvelukodille

Näkemyksemme mukaan Kiinteistölautakunnan päätös vuokrata tontti Kiinteistöosakeyhtiölle on purettava, koska se on hallintolain 2 luvun 6 §:ään kirjattujen hallinnon oikeusperiaatteiden vastainen. Lainkohdassa tarkoitettujen periaatteiden mukaan viranomaisen tulee kohdella hallinnon asiakkaita tasapuolisesti ja johdonmukaisesti (yhdenvertaisuusperiaate). Toimien on oltava objektiivisesti perusteltavia ja puolueettomia sekä turvattava luottamus hallintotoiminnan puolueettomuuteen ja asianmukaisuuteen (objektiviteettiperiaate). Lisäksi viranomaisen toimien on turvattava yksityisten perusteltuja odotuksia ja asemaa etenkin suhteessa viranomaistoiminnan odottamattomiin ja yksityisen kannalta haitallisiin tai muuten epäedullisiin muutoksiin (luottamuksensuojaperiaate)

Perustelut ovat seuraavat:

Vuonna 2011 Esperi Care Oy haki Uimarannantie 8 tonttia itselleen. Vuonna 2012 Helsingin kaupunginhallitus varasi tontin 2012 Esperi Care Oy:lle. Varausta muutettiin 2014, jolloin kaupunginhallitus varasi tontin (lohkot nro 3 ja 4) vuoden 2016 loppuun asti Esperi Care Oy:lle ja Avain Palvelukodit Oy:lle. Joulukuussa 2016 kiinteistölautakunta päätti vuokrata tontin nro 4 Kiinteistö Oy Uimarannantien Palvelukodille, joka on 100% Avain Palvelukodit Oy:n omistuksessa.

Tontti on päätynyt juridisesti eri toimijan haltuun kuin kenelle tontti varattiin. Kyseessä on kaksi eri yhtiötä, joiden omistuspohja on eri.

Kiinteistölautakunnan päätös on siis ristiriidassa kaupunginhallituksen varauspäätöksen kanssa.

Vuokrauspäätösten yhdenaikaisuus

Tontin varausprosessin alussa kyse oli yhdestä tontista. Prosessin edetessä alkuperäinen suunnitelma on muuttunut merkittävästi. Esperi Care Oy:n tavoittelema palvelukoti on kutistunut neljäsosaan alkuperäisestä suunnitelmasta (60 paikkainen asumisyksikkö on muuttunut 15 paikkaiseksi). Samalla itse tontti on lohkottu kahteen osaan, joista toiselle suunnitellaan nyt vuokra-asuntoja.

Suunnitelman muutos on johtanut tilanteeseen, jossa Uimarannantie 8 tontin suurempi osa on nyt varattu Avain Vuokrakodit Oy:lle. Se kuuluu samaan konserniin kuin Avain Palvelukodit Oy. Käytännössä Uimarannantien tontti on päätynyt aivan eri toimijalle kuin mitä alkuperäinen tonttivaraus koski. Avain-konserni on ollut valtakunnallisesti julkisuudessa ARA-rahojen väärinkäytösten johdosta.

Avaimen vuokratalojen osalta Tapaninvainion kaupunginosayhdistyksen kuuleminen on kesken. Olemme jättäneet 30.9.2016 mielipiteen, jonka pohjalta yhdistystä on luvattu kuulla. Mielipide, jossa eritellään tontin varausprosessiin liittyviä epäselvyyksiä, on tämän kannanoton liitteenä (liite 2).

Tapaninvainion kaupunginosayhdistys on pitänyt koko ajan tärkeänä, että tontin kaavoitus etenee yhtäaikaisesti. Hankkeen alkuperäisen hengen mukaista olisi, että kahden tontin luovutuksesta päätetään yhtä aikaa, jotta tontin käytön tehokkuus varmistetaan. Tontin toisen puoliskon (tontti nro 3) osalta asemakaavan muutosprosessi on kesken.

Ellei näin toimita, on vaarana, että palvelutalohanke menee läpi, mutta asemakaavan muutos tontin nro 3 osalta ei toteudu, jolloin koko tontin rakentaminen jää keskeneräiseksi (⅔ osaa tontista jää tyhjilleen) ja pitkittyy entisestään. Tällöin toteutettu palvelutalohanke myös rajaa pois tontin muita mahdollisia käyttötarkoituksia (mm. Valviran suositukset).

Lisäksi Tapaninvainion kaupunginosayhdistys ihmettelee miksi Kiinteistölautakunnalle jätettyyn oikaisuvaatimukseen vastaa Avain Yhtiöt Oy eikä Helsingin kaupunki tahi Kiinteistölautakunta.

Tapaninvainion kaupunginosayhdistyksen psta,

Laura Vehkaoja
Tapaninvainion kaupunginosayhdistys ry, pj

Liitteet:
1. Oikaisuvaatimus 29.12.2016 koskien kiinteistölautakunnan päätöstä tontin 39049/4 vuokraamisesta Kiinteistö Oy Uimarannantie Palvelukodille
2. Mielipide 30.9.2016 Uimarannantie 8 asemakaavan muutos