Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Tapaninvainion kaupunginosayhdistys ry /Staffanslättens stadsdelsförening rf
Toimintasuunnitelma 2019

Yleistä

Vuosi 2019 on yhdistyksen 14. toimintavuosi ja yhdistyksen toiminta tulee noudattamaan edelleen perustamisasiakirjassa esitettyjä toimintalinjoja. Pääpaino yhdistyksen toiminnassa on jatkaa ja toteuttaa suunnitelmia Tapaninvainion kehittämiseksi ja toimia asukkaiden edunvalvojana alueella sekä vahvistaa alueen yhteisöllisyyttä. Tavoitteena on tehostaa jäsenmaksujen tuloutumista sekä lisätä yhdistyksen aktiivisten jäsenten määrää.

Kokoukset

Sääntömääräinen vuosikokous pidetään maaliskuussa 2019. Toimikausi 2019 päättyy keväällä 2020 pidettävään vuosikokoukseen, jossa hallitus raportoi jäsenilleen toimintakertomuksella kuluneen vuoden asiat ja tapahtumat. Hallitus kokoontuu 5-7 kertaa toimikaudella sekä tarvittaessa ylimääräisin kokouksin.

Toiminta ja tapahtumat

Yhdistys pyrkii kannustamaan ja tukemaan kaikenlaisen asukaslähtöisen aktiviteetin lisääntymistä alueella mm. varaamalla alueella olevia tiloja asukastoiminnan käyttöön, luomalla yhteisiä tapahtumapaikkoja Siivouspäivän, Ravintolapäivän ja Talkoopäivän kaltaisissa tapahtumissa sekä lainaamalla mainostelineitä ja banderolleja jäsenilleen.

Yhdistyksen päätapahtumana on joka toinen vuosi ollut Beach Party, näin myös vuonna 2019. Tapahtuma pyritään järjestämään jos riittävä määrä asukkaita saadaan innostettua järjestelytoimikuntaan.

Vantaanjokivarren ainutlaatuisen miljöön vaaliminen on yksi yhdistyksen teemoista ja jokivarren ulkoilu- ja liikuntamahdollisuuksia pyritään kehittämään entisestään. Yhdistys jätti joulukuussa 2018 Helsingin kaupungin osallisuusbudjettiin esityksen Tapaninvainin rantapuiston ja Kapteenskanmäen kehittämiseksi ja jatkaa aiheen työstöä v. 2019 yhdessä muiden esityksen tekijöiden ja Helsingin kaupungin kanssa.

Immolan koulun- ja päiväkodin tontille rakennettavan uudispaviljongin suunnittelusta ja käytöstä pyritään neuvottelemaan kasvatuksen- ja koulutuksen toimialan kanssa. Tähän toimintaan tarvitaan uusia aktiiveja mukaan.

Tapaninvainion historia-projektia jatketaan ja kotisivuille kertyneitä tarinoita pyritään saamaan mukaan kotikaupunkipolku-projektissa.

Asukastiedotteet ja tiedottamisen tehostaminen

Yhdistys jatkaa aktiivista tiedottamista kaupunginosakotisivuillaan (www.kaupunginosat.net/tapaninvainio), facebookissa yhdistyksen omalla sivulla, Tapaninvainion foorumissa sekä Lähitieto-lehdessä ja muiden perinteisten, paikallisten printtimedioiden kautta niin juttuideoiden kuin ilmoitustenkin muodossa. Yhdistys tiedottaa toiminnastaan ja jakaa yhteystietoja kaupungin eri virastoille ja niiden toimihenkilöille. Asukastiedotteita pyritään julkaisemaan vuoden aikana 2-4.

Uusien jäsenten hankinta

Yhdistys pyrkii hankkimaan uusia jäseniä mm. järjestämällä toiminta-alueellaan tapahtumia, julkaisemalla asukastiedotteita ja hyödyntämällä Internet-sivustojaan. Myös uusia jäsenten hankintatapoja ideoidaan. Jalkautuminen lähiseudun tapahtumiin on koettu onnistuneeksi keinoksi tavoittaa uusia jäseniä.

Yhteistyö ja yhteistyöosapuolet

Yhdistys osallistuu mahdollisuuksien mukaan Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:n  Helkan erilaisiin asiantuntijaryhmiin. Yhdistys jatkaa yhteistyötä muiden Koillisen suurpiirin asukasyhdistysten kanssa. 

Yhteistyötä Tapaninvainiossa ja Koillis-Helsingin alueella toimivien yhdistysten, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa jatketaan ja pyritään edelleen tehostamaan mm. järjestämällä yhteisiä tapahtumia.

Helsingissä 12.3.2019
Tapaninvainion kaupunginosayhdistys ry:n hallitus