Yhdistyksen kannanotto koulu-, päiväkoti- ja leikkipuistoasiaan 9.9.2018

Tapaninvainion kaupunginosayhdistyksen kannanotto ja esitys koskien Pukinmäenkaaren peruskoulun opinpolkua sekä PK Immolan, LP Tervapääskyn ja Daghemmet Staffanin toimitilojen yhdistämistä 9.9.2018

Tapaninvainion kaupunginosayhdistys esittää, että Helsingin kaupunki

1. Suunnittelee ja toteuttaa lp Tervapääskyn, pk Immolan ja Staffansin päiväkodin yhteistyössä vanhempainyhdistysten ja kaupunginosayhdistyksen kanssa asukaslähtöisesti ja oikeudenmukaisesti – Helsingin kaupungin arvojen mukaisesti.

2. Toteuttaa uudispaviljongin monitoimitilaksi huomioiden suunnittelussa ja tilankäytössä myös muiden käyttäjäryhmien tarpeet (ml. asukastoiminta) riittävän pitkällä aikajänteellä tuoreiden väestöennusteiden perusteella osana palvelutilaverkkotarkastelua.

3. Toteuttaa uudispaviljonkiin tilat 1-2 suomenkieliselle esikouluryhmälle säilyttäen esikoulupalvelun Tapaninvainion länsiosassa.

4. Toteuttaa uudispaviljonkiin tilat ja toiminnan myös 1 – 2 koululuokille säilyttäen pienempien koululaisten palvelut turvallisen, käveltävissä olevan matkan päässä kotoa.

5. Toteuttaa uudispaviljongin projektin siten, että väistötilatarvetta ei synny.

Lähtötilanne

Helsingin kaupunki on aloittanut toimenpiteet päiväkoti Immolan (Kirkonkyläntie 70), leikkipuisto Tervapääskyn (Tervapääskynpolku 12) sekä Staffanin ruotsinkielisen päiväkodin (Laulurastaantie 20) rakennusten ja toimintojen korvaamisesta uudispaviljongilla, joka sijoittuisi nykyisten suunnitelmien valossa osoitteeseen Immolantie 9. Kyseisellä tontilla sijaitsee nykyisin Pukinmäenkaaren peruskoulun sivukoulu, jossa toimii ensimmäinen ja toinen luokka, sekä tontin Kirkonkyläntien puoleisella osalla päiväkoti Immola.

Pk Immolan ja Lp Tervapääskyn osalta hanketta perustellaan tilojen huonolla kunnolla sekä kustannustehottomilla korjauksilla. Staffanin ruotsinkielisen päiväkodin osalta tahtotilana on saada lisää oppilaspaikkoja Staffanin ruotsinkieliselle ala-asteelle. Em. suunnitelman mukaan Tapaninvainion alueen 1- ja 2-luokkalaiset sekä Immolan päiväkodin esikoululaiset siirtyisivät Pukinmäenkaaren koululle, ns. Polun rakennukseen.

Kaupungilta saatujen tietojen valossa uudispaviljongin rakentaminen alkaisi keväällä 2019 ja uudet tilat olisivat käytössä elokuussa 2019. Hankkeen nopeaa aikataulua on perusteltu Helsingin kaupungin toimesta pk Immolassa havaituilla kosteusvaurioilla.

Suunnitelma siirtää PK Immolan esikoululaiset koulun tiloihin

Pk Immolan rakennuksen huonosta kunnosta tiedotettiin vanhempia lyhyellä tiedotteella elokuussa 2018. Samassa tiedotteessa ilmoitettiin myös suunnitelmista siirtää lp Tervapääsky ja Staffanin ruotsinkielinen päiväkoti samaan uudisrakennukseen, joka valmistuisi jo syksyllä 2019 nykyisen sivukoulun tontille. Tiedotteen perusteella voidaan myös tehdä tulkinta siitä, että sivukoulun osalta asia on loppuun käsitelty.

Kaupunginosayhdistyksen näkökulmasta ajatus pk Immolan esikoululaisten siirtymisestä Polun koululle on erikoinen ja epätasa-arvoinen. Yhdistyksen mielestä asia vaatii paitsi tarkempia perusteluja myös koko Helsingin tason päätöksen esikoulujen toiminnan siirtämisestä koulujen yhteyteen ennen lopullisen päätöksen tekemistä.

Koska esikoulua ja päiväkotia käyvät lapset tulee saattaa ja hakea siten, että heidät otetaan toimipisteessä vastaan, on saman perheen lasten sijoittamista eri päivähoito- ja esikoulupaikkoihin Helsingissä pyritty välttämään perheille koituvan ajallisen ja matkallisen rasituksen vuoksi. Tilanne on erityisen kestämätön yksinhuoltajille sekä niille vanhemmille, joilla ei ole käytettävissä autoa. Tapaninvainiosta ei ole Pukinmäenkaaren Polun toimipisteeseen suoraa bussiyhteyttä.

Lisäksi Pukinmäenkaaren peruskoulun puolelta on kielletty lasten tuominen kouluun autolla ja koulun parkkipaikalle. Koulun ohjeen mukaan lapset tulee jättää läheisille bussipysäkeille tai seisakkeille. Kaupunginosayhdistyksen näkemyksen mukaan esikouluikäisen lapsen jättäminen bussipysäkille olisi kohtuuton toimenpide sekä lasten että vanhempien kannalta ja on lisäksi Helsingin oman ohjeistuksen vastainen.

Yhdistys myös vastustaa suunnitelmaa poistaa Tapaninvainion kahdesta esikoulusta toinen ja siirtää alueen länsiosan ainoa esikoulu Pukinmäkeen, jossa itsessään sijaitsee kuusi esikoulua. Mikäli esikouluja halutaan siirtää koulun yhteyteen, olisi alueellisesti tasa-arvoisempaa ja arjen sujuvuuden kannalta luontevampaa aloittaa toimenpide Pukinmäessä sijaitsevista esikouluista. Nykyinen suunnitelma ei tue millään muotoa alueellista tasa-arvoa esikoulujen sijoittamisessa.

Tapaninvainion kaupunginosayhdistys

Tapaninvainion kaupunginosayhdistys on käynyt tiivistä keskustelua sivukoulun tulevaisuudesta opetustoimen kanssa jo useamman vuoden.

Opetustoimi järjesti keväällä 2018 asukasillan, jossa pohdittiin eri vaihtoehtoja Tapaninvainion lasten opinpoluksi. Asukasillassa kertynyttä materiaalia on työstetty pienemmällä kokoonpanolla ja syntynyt materiaali on tarkoitus liittää päätöksentekoaineiston tueksi, kun kasvatus- ja koulutuslautakunnassa tehdään päätöksiä siitä, miten tapaninvainiolaisten lasten opinpolku on tarkoitus tulevaisuudessa rakentaa. Asukkaiden ja opetustoimen näkemykset eroavat suuresti toisistaan.

Kaupunginosayhdistyksellä ei ollut ennen syksyä 2018 tietoa suunnitelmista sijoittaa pk Immolan, lp Tervapääskyn ja daghemmet Staffanin toiminnat samaan toimipisteeseen.

Opinpolussa havaitut erimielisyydet

Sivukoulun osalta opetustoimella on vahva tahtotila lakkauttaa toiminta Immolantiellä ja siirtää sivukoulussa olevat n. 50 oppilasta pääkoululle. Toiminnan siirtämistä perustellaan mm. Pukinmäenkaaren peruskoulun vajaalla käyttöasteella, parakeista aiheutuvilla kustannuksilla sekä käytännön opetustoimen järjestämisen haasteilla ja kustannuksilla.

Kaupunginosayhdistys on useaan otteeseen pyytänyt nähtäväksi niitä laskentaperusteita, joilla määritellään koulun minimi- ja maksimikäyttöaste. Opetustoimen puolesta ko. laskelmia ei ole vielä toimitettu. Nykyisellään Pukinmäenkaaren peruskoulussa olisi oppilaspaikkoja tehostetun mitoituksen mukaan 1100 kpl.

Asukasillassa esitettiin kaupungin tilastokeskuksen laatima väestönkasvuennuste koskien Pukinmäenkaaren peruskoulun oppilaaksiottoaluetta. Ennusteen mukaan oppilasmäärät Pukinmäenkaaren peruskoulun oppilaaksiottoalueella kasvaisivat maksimissaan 100 lapsella vuosina 2018-2023 ja arviolta vuonna 2025 aloitettava, uudistetun yleiskaavan mukainen täydennysrakentaminen toisi alueelle 2030-luvun puolivälissä noin 130 ala-asteikäistä lasta lisää. Lisäksi Tapaninvainion alueella vaikuttaisi olevan käynnissä sukupolvenvaihdos, jossa vanhempi väestö muuttaa pienempiin asuntoihin vapauttaen isompia asuntoja lapsiperheille.

Pukinmäenkaaren peruskoulun oppilasmäärä on tällä hetkellä n. 907 oppilasta. Vuoteen 2023 ajoittuvan väestönkasvu ennusteen mukaan koulun oppilasmäärä olisi tuolloin 1007 oppilasta ja kun tähän lisätään täydennysrakentamisen tuoma oppilasmäärä (130 lasta) olisi koulussa oltava tilaa yli 1100 oppilaalle n. 15 vuoden aikajänteellä. Näissä laskelmissa ei ole huomioitu esikoululaisten sijoittumista koulun yhteyteen.

Kaupunginosayhdistyksen saamien tietojen mukaan koululla on jo nykyiselläkin täyttöasteella ongelmia oikea-aikaisen ruokailun järjestämisessä: osa 1-3 luokkien oppilaista pääsee syömään vasta 11.50 jälkeen tilan ahtauden ja astioiden puutteen vuoksi ja perheitä on kehotettu laittamaan oppilaan mukaan välipalaa jaksamisen varmistamiseksi.

Kaupunginosayhdistyksen yhtenä tärkeimmistä perusteluista sivukoulun säilymisen puolesta on ollut lasten koulumatkan turvallisuus. Ensimmäisten ja toisten luokkien siirtyminen Pukinmäenkaaren polun koululle vaikuttaisi hyvin negatiivisesti näiden lasten koulumatkan pituuteen ja turvallisuuteen. Pitkä matka rajoittaa myös lasten itsenäisen kulkemisen ja vastuunottamisen opettelemista, asettaen myös lapset eriarvoiseen asemaan, verrattaessa pääkoulun lähellä asuviin koululaisiin.

Daghemmet Staffanin sijoittaminen LPK Immolan ja LP Tervapääskyn yhteyteen

Ruotsinkielisen päiväkodin tuominen samaan kiinteistöön suomenkielisten päiväkoti- ja leikkipuistoryhmien kanssa on yhdistyksen näkemyksen mukaan positiivinen asia. Luotamme, että saman katon alla oleminen lisää lasten ymmärrystä ja keskinäistä kunnioitusta luoden samalla positiivisen ensikontaktin vierasta kieltä kohtaan. Uskomme myös, että ruotsin kielen vahva läsnäolo arjessa lisää mielenkiintoa toisen kotimaisen kielen opiskelua kohtaan myöhemmin koulutiellä.

Yhdistyksen tietojen mukaan vastaavia integraatioita ei ole toteutettu kovinkaan montaa. Tapaninvainion kaupunginosayhdistys onkin varovaisen toiveikas hankkeen toteutumisesta näiltä osin ja odottaa innokkaasti mahdollisuutta päästä purkamaan raja-aitoja suomen- ja ruotsinkielisen päivähoidon osalta.

Kaupunginosayhdistyksen yhtenä tavoitteena on ylläpitää Tapaninvainion yhteisöllisyyttä, lisätä elinvoimaisuutta sekä tasa-arvoisuutta Helsingin muihin kaupunginosiin nähden sekä ehkäistä asuinalueen hiipumista nukkumalähiöksi palveluiden liuetessa muihin kaupunginosiin.

Kuten yllä olevasta tekstistä käy ilmi, käsiteltävät asiat vaikuttavat Tapaninvainion asukkaiden palveluihin pitkälle tulevaisuuteen. Sen vuoksi kokonaisuus tulee suunnitella huolellisesti yhdessä asukkaiden kanssa. Palvelutilaverkkotarkastelu tarjoaa tähän hyvän konkreettisen työkalun, joten esitämme sitä suunnittelun lähtökohdaksi.

Tapaninvainiossakin tulee näkyä asukaslähtöisyys, oikeudenmukaisuus ja turvallisuus – Helsingin kaupungin arvojen mukaisesti.

 

Rakentavasti ja yhteistyötä toivoen,

Helsingissä 9.9.2018

Tapaninvainion kaupunginosayhdistys