Yhdistyksen kannanotto valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointiin 19.2.2016

Uudenmaan ELY-keskuksen kirjaamo
Opastinsilta 12 B, 00520 HELSINKI
kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi

ASIA: KANNANOTTO VALTAKUNNALLISESTI ARVOKKAIDEN MAISEMA-ALUEIDEN PÄIVITYSINVENTOINTIIN 

Tapaninvainion kaupunginosayhdistys ry esittää, että Vantaanjokilaakson viljelymaiseman uudelleenrajauksessa Helsingin kaupungin alueella otetaan huomioon Pukinmäen ja Tapaninvainion historian ja luonnon kannalta merkittävät alueet. Yhdistyksemme pitää tärkeänä, että Helsinkipuiston erityisyys ja tarpeellisuus huomioidaan – niin luonto-, maisema-, kulttuuri- kuin virkistysalueena.Olemme toimittaneet Helsingin kaupungille näitä arvoja painottavan, liitteenä olevan muistutuksen kaupungin yleiskaavaehdotuksesta.

Kiinnitämme ympäristöministeriön huomiota seuraavaan:

  1. Uusi rajaus jättäisi merkittävän osan Helsinkipuistoa ilman valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen suojaa. Kyse on tapaninvainiolaisille tärkeästä Vantaanjokilaaksosta ja sitä reunustavista alueen viimeisistä, historiallistakin arvoa omaavista metsistä: Närepuisto ja Sinimetsä Pukinmäen puolella sekä Kapteenskanmäki Tapaninvainiossa. Närepuiston mäellä on merkkejä jääkaudesta ja ensimmäisen maailmansodan aikaisesta Helsingin linnoitusketjusta. Kapteenskanmällä puolestaan on ollut 1500-luvulta alkaen tila ja vielä 1950-luvulla Tapaninkylän kartano.

  1. Alueella on viimeksi suoritetun inventoinnin jälkeen tapahtunut hyvin vähän jos lainkaan maisemakuvaan vaikuttavia muutoksia. Alueen topologian ja maiseman huomioon ottanut uudisrakentaminen ei nähdäksemme ole vaikuttaneet alueen maisemalliseen arvoon.

  1. Helsingin uuden yleiskaavan ehdotuksessa Pukinmäen rantapuistoon kaavaillusta kerrostalorakentamisesta ja Helsinkipuiston halkaisevasta pikaraitiolinja Raide-Jokerista olemme esittäneet Helsingin kaupungille seuraavaa: Raide-Jokeri 2:n linjaus muutetaan vastaamaan bussijokerin nykyistä reittiä ja mahdollisessa uudisrakentamisessa tulee huomioida alueen topologia ja Pukinmäen viimeiset metsäalueet sekä sulauttaa uudisrakentaminen ympäröivään rakennuskantaan (ks. liite).

Toivomme, että ympäristöministeriö ottaa edellä esittämämme huomioon. Toivomme saavamme myös vastauksen tähän kannanottoomme alla olevaan osoitteeseen.

Helsingissä 19.2.2016
Tapaninvainion kaupunginosayhdistys ry:n psta

Laura Vehkaoja
puheenjohtaja
Tapaninvainion kaupunginosayhdistys ry 

LIITE Muistutus Helsingin kaupungin yleiskaavan ehdotuksesta 29.1.2016            

maisema