Yhdistyksen muistutus yleiskaavaluonnoksesta 29.1.2016

MUISTUTUS
Ksv/HEL 2015-012598

Helsingin kaupungin kirjaamo
Kaupunkisuunnittelulautakunta
PL 10 00099 Helsingin kaupunki
helsinki.kirjaamo@hel.fi

ASIA: MUISTUTUS HELSINGIN KAUPUNGIN YLEISKAAVAN EHDOTUKSESTA

Tapaninvainion kaupunginosayhdistys ry esittää, että kaupungin tulee huomioida yleiskaavassa Helsinkipuiston erityisyys ja tarpeellisuus – niin luonto-, maisema-, kulttuuri- kuin virkistysalueena. Vantaanjokilaakson liikunta- ja virkistyskäyttö tulee ensi tilassa selvittää kokonaisuutena ja luoda sille kehityssuunnitelma. Helsinkipuiston ja siihen kuuluvan Jokilaakson turvaamiseksi esitämme Raide-Jokeri 2:n linjauksen muuttamista ja Jokilaakson rakentamiseen maltillisuutta.

Yhdistyksen mielestä Helsingin kaupungin olisi erityisesti keskityttävä siihen, että kaupungista ja sen eri osista tulisi viihtyisiä, omaleimaisia ja haluttuja asuinpaikkoja ja toiminnan keskuksia. Onnistuakseen tämä edellyttää alueen luonteeseen sopivaa, urbaania rakentamista sekä alueella jo olevien elinvoimaisten toimintojen ja palvelujen kehittämistä sekä virkistysalueiden säilyttämistä.

Omaleimaisen ja viihtyisän kaupungin luomiseksi Tapaninvainion kaupunginosayhdistys esittää, että yleiskaavaehdotusta muutettaisiin siten, että:

1) Raide-Jokeri 2:n linjaus muutetaan vastaamaan bussijokerin nykyistä reittiä välillä Kirkonkyläntie – Uusipelto, niin että se kulkee myös Tapaninvainiontien ja Tapaninkyläntien risteykseen suunnitellun lähikeskuksen kautta. Näin se palvelisi myös Töyrynummen, Siltamäen ja Tammiston asukkaita.

Raide-jokeri 2:n linjaus soveltuu paremmin olemassa oleville ajoradoille ja sinne rakentaminen on edullisempaa kuin ennestään paaluttamattomille viheralueille. Lisäksi bussijokerin nykyinen linjaus mukailee tiheämmän asuntorakentamisen alueita. Kirkonkyläntien pohjoispään tuntumassa ja keskivaiheilla on kerrostaloasumista ja mahdollisuuksia täydennysrakentamiseen  toisin kuin Pukinmäenkaarella, sen arvokasta puistoaluetta lukuunottamatta.

Nykyisessä suunnitelmassa Raide-Jokeri 2 kulkee Helsinkipuiston halki. Tämän sijaan tulee kunnioittaa ja vaalia helsinkiläisille tärkeitä virkistys- ja harrastusmahdollisuuksia, Vantaanjokilaakson valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta sekä Tuomarinkylän kartanoalueen merkittävää kulttuuriympäristöä.

2) Jos jokea myötäilevä Pukinmäenkaaren vierusta päätetään rakentaa, tulee alueen topologia ja Pukinmäen viimeiset metsäalueet huomioida ja sulauttaa uudisrakentaminen ympäröivään rakennuskantaan ja koko Jokilaakson alueeseen. Nykyisessä suunnitelmassa olevat

6-7 -kerroksiset talot eivät ole linjassa Jokilaakson muun arkkitehtuurin kanssa.

Esitämme, että koko Jokilaakson ja sen lähialueen rakentamisen ja tulevien suunnitelmien tehokkuuslukujen on oltava tasapainoisessa suhteessa alueen pientalovaltaiseen asutukseen.

Tapaninvainion kaupunginosayhdistys pyytää tähän muistutukseen perustellun kannanoton allaolevaan osoitteeseen.

 

Helsingissä 29.1.2016
Tapaninvainion kaupunginosayhdistys ry:n psta

Laura Vehkaoja
puheenjohtaja

[osoite]


Kuva: yleiskaava.fi