Säännöt

Nimi ja kotipaikka

1 § Yhdistyksen nimi on Puotila-seura ry. Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, kotipaikka on Helsingin kaupunki ja sen toimialueeseen kuuluvat Helsingin kaupungin Vartiokylän kaupunginosan osa-alueet Puotila, Puotinharju, Vartioharju, Itäkeskus ja Roihupelto.

Seura on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Tarkoitus ja toiminta

2 § Seuran tarkoituksena on
• työskennellä toimialueensa sivistyksellisten, sosiaalisten ja taloudellisten olojen kehittämiseksi sekä viihtyisyyden lisäämiseksi alueellisen omaleimaisuuden ja paikallisten erityispiirteiden pohjalta lähtien,
• toimia kokonaisvaltaisen kotiseututyön tavoitteiden saavuttamiseksi paikalliskulttuurin, ympäristönsuojelun ja maisemanhoidon sekä matkailun aloilla,
• olla toimialueensa asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä sekä
• syventää asukkaiden kotiseuduntuntemusta ja paikallishenkeä sekä pyrkiä kaikin tavoin lisäämään heidän kiintymystään kotiseutuunsa.

3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura
• toimialueensa asukkaiden etujärjestönä osallistuu aluetta koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon,
• tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille,
• on yhteistyössä kotiseututyön keskusjärjestöjen, kunnan sekä muiden samoja päämääriä toteuttavien yhteisöjen kanssa,
• suorittaa ja tukee kotiseutua koskevaa tallennus-, tutkimus- ja julkaisutoimintaa,
• järjestää kokouksia, luento- ja esitelmätilaisuuksia sekä muuta seuran sisäistä ja ulospäin suuntautuvaa koulutus- ja tiedotustoimintaa,
• järjestää kotiseutupäiviä sekä muita juhla-, taide- ja viihdetilaisuuksia,
• toimeenpanee näyttelyjä, retkiä ja opintomatkoja,
• edistää asukkaiden omatoimisuutta ja tukee paikallista harrastustoimintaa sekä
• pyrkii muillakin samankaltaisilla tavoilla toteuttamaan seuran tarkoitusperiä ja tavoitteita.

Jäsenistö

4 § Seuran varsinaiseksi jäseneksi pääsee jokainen sen tarkoitusperät ja säännöt hyväksyvä henkilö tai yhteisö, jonka seuran hallitus jäseneksi hyväksyy. Jäsenyys katsotaan alkavaksi siitä ajankohdasta, jolloin jäseneksi ilmoittautuminen on hyväksytty.

Jäsen on velvollinen suorittamaan seuran vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun.

Hallitus pitää seuran jäsenistä lainmukaista jäsenluetteloa.

5 § Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle tai suullisesti seuran kokouksen pöytäkirjaan.
Seuran hallituksella on oikeus erottaa jäsen, joka toimii seuran sääntöjä tai periaatteita vastaan tai laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen määräaikana.
Erotettu jäsen voi kolmenkymmen (30) päivän kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan kirjallisesti valittaa päätöksestä seuran kokoukselle jättämällä valituskirjelmänsä hallitukselle.

6 § Kunniajäsenekseen seura voi hallituksen esityksestä kokouksessaan kutsua henkilön, joka huomattavalla tavalla ja pitkäaikaisesti on vaikuttanut seuran tarkoituksen toteuttamiseksi.

Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

Kokoukset

7 § Seuran vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Seuran kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Seuran päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen on kutsuttava seuran kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, sähköpostitse tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

8 § Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 4. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 5. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 6. vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksun suuruus
 7. valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan seuran puheenjohtajaksi ja muut jäsenet
 8. päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioista
 9. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi varatoiminnantarkastaja
 10. Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista hallitukselle on
  tehty esitys vähintään kolmekymmentä päivää (30) ennen kokousta tai jotka
  hallitus haluaa vuosikokoukselle esittää.

Hallitus

9 § Seuran toimintaa suunnittelee ja johtaa vuosikokouksessa valittava hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä vähintään kuusi (6) ja enintään kahdeksan (8) vuodeksi valittua varsinaista jäsentä sekä vähintään kaksi (2) ja enintään neljä (4) niin ikään vuodeksi valittua varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä kutsuu
rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt vuodeksi kerrallaan.

Hallitus voi asettaa keskuudestaan juoksevien asioiden hoitamista ja asioiden valmistelua varten 3–4–jäsenisen työvaliokunnan.

Hallitus voi asettaa avukseen sääntöjen edellyttämiä tehtäviä varten sille vastuunalaisia pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia ja jaostoja.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt
varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Nimenkirjoittajat

10 § Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

Talous

11 § Seuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on jätettävä toiminnantarkastajille vähintään neljätoista (14) päivää ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien on palautettava tilit lausuntoineen hallitukselle vähintään kolme (3) päivää ennen vuosikokousta.

12 § Seuralla on oikeus toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, harjoittaa kustannustoimintaa, tavanomaista kioskikauppaa ja kahvilaliikettä sekä asianmukaisella luvalla toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen

13 § Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan seuran kokouksessa. Muutosehdotuksen on tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme neljäsoaa (3/4) annetuista äänistä.

14 § Ehdotus seuran purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden väliä tulee olla vähintään yksi kuukausi, ja ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä.

15 § Seuran purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat luovutetaan kotiseututyötä edistävään tarkoitukseen sen mukaan kuin seuran viimeinen kokous päättää.