Viikki-Seuran kannanotto Helsingin kaupungin yleiskaavaluonnokseen 2050

Viikki tunnetaan laajasti sekä kotimaassa että ulkomailla ekologisena asuinalueena, sillä onhan Eko-Viikki Suomen ensimmäinen ekologisesti suunniteltu asuinalue Suomessa. Alueeseen tutustuu vuosittain suuri määrä ulkomaalaisia asiantuntijoita ja turisteja ja se on saavuttanut useita kansallisia ja kansainvälisiä palkintoja ja huomionosoituksia.

Alueen suunnittelun lähtökohtana on ollut kestävä, terveellinen ja muunneltava asuinympäristö. Eko-Viikin rakentamista varten luotiin ekologisen rakentamisen kriteerit, ja kaikkiin toteutettuihin hankkeisiin piti sisältyä ekologista koerakentamista. Eko-Viikkiä on rakennettu periaatteella, että Kevätkadun ja Tilanhoitajankaaren kerrostaloilta lähtien asuntojen korkeus laskee, jotta rakennuksissa voidaan hyödyntää vähäinenkin auringon valo ja lämpö lämmityksessä. Yleiskaavaluonnoksessa esitetty korttelitehokkuus merkitsee korkeiden kerrostalojen rakentamista Eko-Viikin eteläpuolelle ja sellainen ei sovellu tähän paikkaan.

Yleiskaavaluonnoksen positiivisena asiana pidetään raideliikenteen kehittämistä. Mutta se ei saa vaarantaa läheisen kansainvälisesti merkittävän Vanhankaupunginlahden Natura 2000 -alueen olemassaoloa eikä siellä pesivien lintujen elinolosuhteita saa kaventaa Viikin peltojen rakentamisella. Vanhankaupunginlahti on Helsingin laajin ja tunnetuin luonnonsuojelualue. Uudenmaan ympäristökeskuksen mukaan alue muodostaa yhdessä läheisten peltojen kanssa etenkin linnustolle erittäin tärkeän alueen. Nykyisin Viikintien varren pohjois- ja eteläpuoliset pellot toimivat keväästä myöhäiseen syksyyn lintujen tärkeänä muutto-, ruokailu- ja pesintäalueena. On itsestään selvää, että pelloille rakentaminen huonontaisi ratkaisevasti lintujen elinolosuhteita ja rikkoisi Suomen antamia kansainvälisiä suojelusitoumuksia Ramsar-sopimuksen alla.

Ennen Eko-Viikin rakentamista tehtiin ympäristövaikutusselvitykset, joiden perusteella todettiin, että Viikintien eteläpuolelle ei voida rakentaa. Juuri nämä alueet ovat elintärkeitä Natura-alueella pesiville ja muuttomatkoilla ruokaileville linnuille. Selvityksessä todettiin tarpeelliseksi rajoittaa myös ihmisten  liikkumista lintujen pesimäalueilla. Rakentamisen rajaksi määriteltiin Viikintien vieressä oleva ratapenkka ja penkan uskottiin jo olemassaolollaan estävän liiallisen liikkumisen peltoaukealla. Viikintien eteläpuoliset alueet ovat entistä merenpohjaa, johon nousee ajoittain tulva ja johon rakentaminen olisi myös erittäin kallista. On myös huomioitava, että museovirasto on nimennyt vuonna 2009 Viikin koetilan ja pellot valtakunnallisesti merkittävät Rakennetut Kulttuuriympäristöt (RKY) – suojeluohjelmaan.

Viikki-Seura edellyttää, että kaikki lisärakentaminen alueelle tehdään ekologisilla periaatteilla siten, että nykyisen Eko-Viikin asuinalueen elinolosuhteita ei vahingoiteta ja että Vanhankaupunginlahden Natura 2000 alueen tulevaisuus turvataan riittävän suurella peltoalueella ja tarpeellisilla suojavyöhykkeillä.

Jos raidejokerin pysäkin lähettyville Tilanhoitajankaaren varteen aiotaan lisätä asutusta, se on syytä tehdä niin, että rakentaminen madaltuu itään päin mentäessä ja Eko-Viikin ”vihersormien” jatkuvuus turvataan. Lisärakentamisen voisi toteuttaa ekologisilla asuntomessuilla. Rakentamista ei pidä ulottaa nykyisen Viikinojan yli eikä myöskään ratapenkan etelänpuoleisille pelloille. Myöskään Gardenian eteen, Viikintien eteläpuoleisille pelloille, ei pidä lisätä asutusta. Sen sijaan Lahdenväylän varren, Tiedepuiston ja Viikin keskuksen maankäytön tehostaminen on aiheellista. Yliopistolle on kuitenkin jätettävä riittävästi tilaa tarpeellisiin tutkimuskenttiin ja koealoihin. Viikin opetus- ja tutkimustila on kansainvälisestikin merkittävä ja ainutlaatuinen alue keskellä metropolialuetta, sen toiminta on turvattava.

Riitta Korhonen, Viikki-seuran puheenjohtaja
Tilanhoitajankaari 22 C 55 00790 Helsinki