Viikki-Seuran muistutus yleiskaavaehdotukseen

”Viikin alueen suunnittelun lähtökohtana on oltava jatkossakin kestävä, terveellinen ja luonnonläheinen asuinympäristö. Eko-Viikki on rakennettu sillä periaatteella, että Kevätkadun ja Tilanhoitajankaaren kerrostaloilta lähtien asuntojen korkeus laskee, jotta rakennuksissa voidaan hyödyntää vähäinenkin auringon valo ja lämpö lämmityksessä. Yleiskaavaehdotuksessa esitetään uutta asuntorakentamista Eko-Viikin ja Viikintien väliin. Alueen korttelitehokkuutta tulee alentaa ehdottomasti niin paljon, että auringon valon saanti Eko-Viikin taloihin säilyy ennallaan.

Viikki-Seura kannattaa raideliikenteen kehittämistä, mutta se ei saa vaarantaa läheisen Vanhankaupunginlahden Natura 2000 -aluetta, eikä siellä pesivien lintujen elinolosuhteita saa kaventaa Viikin peltojen rakentamisella. Vanhankaupunginlahti on Helsingin laajin ja tunnetuin luonnonsuojelualue. Uudenmaan ympäristökeskuksen mukaan alue muodostaa yhdessä läheisten peltojen kanssa etenkin linnustolle erittäin tärkeän elinalueen. Viikintien varren pohjois- ja eteläpuoliset pellot toimivat keväästä myöhäiseen syksyyn lintujen tärkeänä muutto-, ruokailu- ja pesintäalueena.

Muistutamme ennen Viikin rakentamista tehdyistä ympäristövaikutusselvityksistä. joiden perusteella todettiin, että Viikintien eteläpuolelle ei voida rakentaa. Juuri nämä alueet ovat elintärkeitä Natura-alueella pesiville ja muuttomatkoilla ruokaileville linnuille. Rakentamisen rajaksi määriteltiin Viikintien vieressä oleva ratapenkka ja penkan uskottiin jo olemassaolollaan estävän liiallisen liikkumisen peltoaukealla. Viikintien eteläpuoliset alueet ovat entistä merenpohjaa, johon nousee ajoittain tulva (viimeksi joulukuussa 2015). Sinne rakentaminen olisi myös erittäin kallista, kuten jo koettiin Gardenian rakentamisen yhteydessä. Museovirasto on nimennyt vuonna 2009 Viikin koetilan ja pellot myös valtakunnallisesti merkittävät Rakennetut Kulttuuriympäristöt (RKY) – suojeluohjelmaan. Lisäksi Viikki-Kivikko -vihersormea ei saa pirstoa eikä pienentää, sillä se on tärkeä viheralue niin ihmisille kuin eläimillekin.

Jos raidejokerin pysäkin lähettyville Tilanhoitajankaaren varteen lisätään asutusta, se on syytä tehdä niin, että rakentaminen madaltuu itään päin mentäessä ja Eko-Viikin ”vihersormien” jatkuvuus turvataan. Rakentamista ei pidä ulottaa nykyisen Viikinojan yli eikä ratapenkan etelänpuoleisille pelloille. Sen sijaan Lahdenväylän varren, Tiedepuiston ja Viikin keskuksen maankäytön tehostaminen on aiheellista. Yliopistolle on kuitenkin jätettävä riittävästi tilaa tarpeellisiin tutkimuskenttiin ja koealoihin. Viikin opetus- ja tutkimustila on kansainvälisestikin merkittävä ja ainutlaatuinen alue keskellä metropolialuetta, sen toiminta on turvattava.

Viikki-Seura edellyttää, että kaikki lisärakentaminen alueelle tehdään ekologisilla periaatteilla siten, että nykyisen Eko-Viikin asuinalueen elinolosuhteita ei vahingoiteta ja että Vanhankaupunginlahden Natura 2000 alueen tulevaisuus turvataan riittävän suurella peltoalueella ja tarpeellisilla suojavyöhykkeillä ja myös Viikki-Kivikko viheralue säilytetään nykyisessä laajuudessa.

Lahdenväylän muuttaminen kaupunkibulevardiksi olisi Viikin kannalta positiivinen asia. Kun muutos on erittäin kallis ja naapurikunnat sekä valtio näyttävät sitä vastustavan, ei bulevardisointi toteutune lähivuosikymmenten aikana. Viikki-Seura on monessa yhteydessä esittänyt Lahdenväylän nopeusrajoituksen alentamista. Se on ainoa sisääntuloväylä, jossa saa ajaa kantakaupunkiin 100km/h. Tämä muutos olisi halpa, vähentäisi liikenteestä aiheutuvia ympäristöhaittoja ja antaisi mahdollisuuksia tehostaa moottoritien varren käyttöä myös asumiseen.”

Hyväksytty johtokunnan kokouksessa 26.1.2016